Pravilnik o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima, standardu elaborata i obveznih priloga prostornih planova

NN 148/2010 (31.12.2010.), Pravilnik o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima, standardu elaborata i obveznih priloga prostornih planova

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA

3778

Na temelju članka 58. stavka 6. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, broj 76/2007 i 38/2009) ministrica zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva donosi

PRAVILNIK

O SADRŽAJU, MJERILIMA KARTOGRAFSKIH PRIKAZA, OBVEZNIM PROSTORNIM POKAZATELJIMA, STANDARDU ELABORATA I OBVEZNIH PRILOGA PROSTORNIH PLANOVA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom određuju sadržaj, mjerila kartografskih prikaza, obvezni prostorni pokazatelji, standard elaborata i obveznih priloga prostornih planova.

(2) Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se u postupku izrade i donošenja prostornih planova područne (regionalne) i lokalne razine, ako ovim Pravilnikom nije drugačije određeno.

(3) Obrazac za ovjeru prostornog plana, te DODATAK I. i DODATAK II. s listom grafičkih prostornih pokazatelja i planskim znakovljem sastavni su dio ovoga Pravilnika.

Članak 2.

(1) Prostorni plan obvezno sadrži tekstualni i grafički dio te obvezne priloge.

(2) Tekstualni dio prostornog plana sadrži obvezne odredbe za provođenje prostornog plana u obliku pravne norme kojima se utvrđuje:

I. Opća prostorna struktura područja prostornog plana, kojom se utvrđuju

prostorne cjeline namjene i korištenja prostora/površina na području obuhvata plana, te uvjeti za uređenje i zaštitu prostora, usklađeni s ciljevima prostornog uređenja,

II. Mjere neposredne provedbe plana, kojima se utvrđuju

provedbeni uvjeti uređenja prostora u skladu s kojima se izdaju lokacijske dozvole, odnosno akti kojima se odobrava građenje,

III. Mjere posredne provedbe plana, kojima se određuju

obuhvati i smjernice za izradu prostornih planova koji se donose na temelju Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, broj 76/07 i 38/09 – u daljnjem tekstu: ZPUG) i prostornog plana,

IV. Posebne mjere provedbe plana, kojima se utvrđuju

mjere uređenja prostora za zaštitu života i zdravlja ljudi od prirodnih i drugih nesreća i druge mjere od utjecaja na provedbu plana,

V. Prioriteti uređenja prostora u svrhu postizanja ciljeva prostornog uređenja, kojima se određuju aktivnosti nadležnih tijela i osoba s javnim ovlastima radi učinkovite provedbe plana.

(3) Grafički dio prostornog plana sadrži kartografske prikaze kojima se određuju tri osnovne tematske cjeline prostornog plana pomoću prostornih pokazatelja i planskih znakova određenih ovim Pravilnikom.

(4) Obvezni prilozi prostornog plana, sadržani su u posebnom elaboratu i odnose se na tekstualni i grafički dio dokumentacije kojom se obrazlažu prostorno-planska rješenja i dokazuje postupak i odnos s javnošću tijekom izrade i donošenja prostornog plana.

II. SADRŽAJ PROSTORNIH PLANOVA

Prostorni plan županije
Tekstualni dio – Odredbe za provođenje

Članak 3.

U tekstualnom dijelu – odredbama za provođenje prostornog plana županije utvrđuju se:

I. Prostorna struktura plana

1. Uvjeti korištenja i osnovne namjene površina

1.1. Površine naselja i površine izdvojenih dijelova naselja

1.2. Izdvojene površine izvan naselja za gospodarske namjene

1.3. Izdvojene površine izvan naselja za groblja

1.4. Površine poljoprivredne namjene

1.5. Površine šuma i šumskog zemljišta

1.6. Površine voda (površinske uključivo podzemne i priobalne vode te vode teritorijalnog mora)

1.7. Površine za istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina

1.8. Površine koridora/trasa i zahvata u prostoru prometne i druge infrastrukture

1.9. Površine pojedinačnih zahvata u prostoru energetske, vodnogospodarske infrastrukture te za gospodarenje otpadom

1.10. Površine posebne namjene

1.11. Površine ostalih zemljišta

2. Zahvati u prostoru od važnosti za Državu i županiju

3. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora

3.1. Uređenje naselja i područja izvan naselja

3.1.1. Urbana obnova i sanacija

3.1.2. Područja gospodarske namjene s potrebnim mjerama zaštite okoliša

3.1.3. Područja za pošumljavanje i područja nepoželjnog pošumljavanja

3.2. Zaštita kulturno povijesnih dobara i područja s vrijednim obilježjima krajobraza

3.3. Mjere i uvjeti zaštite prirode

3.3.1. Zaštićena područja i ostale prirodne vrijednosti

3.3.2. Međunarodno ekološki značajna područja

3.3.3. Nacionalna ekološka mreža

3.3.4. Ekološki značajna područja i ekološki koridori

3.4. Mjere zaštite okoliša

3.4.1. Mjere iz strateške procjene utjecaja prostornog plana županije na okoliš

3.4.2. Zaštita tla, zraka, voda i mora

3.4.3. Zaštita od buke za planirana područja namjene osjetljive na buku

3.4.4. Obrada, skladištenje i odlaganje otpada

3.5. Uređenje i zaštita zaštićenog obalnog područja mora

II. Mjere neposredne provedbe plana

3.6. Opći uvjeti građenja u građevinskim područjima naselja građevina stambene, gospodarske i društvene namjene te građevina prometne i druge infrastrukture ovisno o namjeni građevina:

3.6.1. Opći uvjeti u odnosu na namjenu građevine

3.6.2. Opći uvjeti za formiranje građevne čestice (oblik i veličina)

3.6.3. Opći uvjeti za smještaj građevine na građevnoj čestici

3.6.4. Opći uvjeti za uređenje građevne čestice (udio površina zelenog prirodnog terena i način uređenja parkirališnih i ostalih površina)

3.6.5. Opći uvjeti za priključenje građevne čestice na prometnu i komunalnu infrastrukturu

3.6.6. Opći uvjeti za oblikovanje građevina

3.6.7. Mjere zaštite okoliša i uvjeti zaštite prirode

3.7. Uvjeti za građenje u postojećim građevinskim područjima izvan naselja prema namjeni i vrsti građevina, osobito za jednostavne građevine

3.8. Građevine čije građenje nije dopušteno u pojedinim prostornim cjelinama.

III. Mjere posredne provedbe plana

3.9. Važeći prostorni planovi koji ostaju na snazi (popis)

3.10. Obuhvat i smjernice za izradu prostornog plana područja posebnih obilježja (PPPPO), čija se izrada propisuje prostornim planom županije te po potrebi za druge prostorne planove

3.11. Smjernice (položaj, vrsta, najveći kapacitet) za utvrđivanje izdvojenih građevinskih područja izvan naselja ugostiteljsko-turističke namjene (oznaka T1, T2 i T3, luke nautičkog turizma i golf igrališta, te područja marikulture i ribarske infrastrukture)

IV. Provedba posebnih mjera plana

3.12. Mjere za zaštitu života i zdravlja ljudi od prirodnih i drugih nesreća

3.12.1. Zaštita od požara

3.12.2. Zaštita od elementarnih nepogoda

3.12.3. Zaštita tehničko-tehnoloških nesreća

3.12.4. Zaštita od ratnog djelovanja

3.13. Ostale mjere od utjecaja na provedbu prostornog plana

3.13.1. Izrada prostorno-planske dokumentacije

3.13.2. Područja na kojima se primjenjuju posebne razvojne mjere

3.13.3. Područja i lokaliteti za istraživanje i praćenje pojava i procesa u prostoru.

V. Prioriteti prostornog uređenja u svrhu postizanja ciljeva prostornog uređenja

Prostorni plan županije
Grafički dio – kartografski prikazi

Članak 4.

Prostorni plan županije sadrži u grafičkom dijelu sljedeće kartografske prikaze:

1. KORIŠTENJE I OSNOVNA NAMJENA PROSTORA

2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI

3. UVJETI ZA KORIŠTENJE, UREĐENJE I ZAŠTITU PROSTORA

4. PROMETNA, JAVNA, KOMUNALNA I DRUGA INFRASTRUKTURA ZA PODRUČJE OTOKA

Prostorni plan županije
Obrazloženje prostornog plana

Članak 5.

Obrazloženje prostornog plana županije sadrži:

1. Polazišta prostornog razvoja

1.1. Položaj, značaj i posebnosti razvojnih i resursnih obilježja područja županije u odnosu na prostorni sustav Države i susjedne zemlje

1.2. Demografska, gospodarska, društvena i okolišna polazišta razvoja područja velikog grada ili grada ili općine

1.3. Obveze prostornog razvoja iz dokumenata prostornog uređenja Države te prostorni pokazatelji iz postojećih prostornih planova na temelju Izvješća o stanju u prostoru županije, velikih gradova, gradova i općina

2. Opći i posebni ciljevi prostornog uređenja

2.1. Ravnomjerni prostorni razvoj uz zaštitu prirodnih, krajobraznih i kulturnih vrijednosti, očuvanje biološke raznolikosti i zaštitu okoliša

2.2. Racionalno korištenje i očuvanje kapaciteta prostora na kopnu, moru i u podmorju u svrhu učinkovite zaštite prostora

2.3. Razvoj gradskih i ruralnih naselja kojim se osigurava kvalitetan, human te siguran, zdrav, društveno funkcionalan životni i radni okoliš

2.4. Unaprjeđenje prometnog povezivanja unutar područja velikog grada ili grada ili općine i sa susjednim jedinicama lokalne samouprave te komunalne i druge infrastrukturne mreže

2.5. Razmještaj gospodarskih djelatnosti u prostoru koji osigurava pogodne poslovne uvjete za razvoj gospodarstva

2.6. Funkcionalna pristupačnost i uporaba usluga i građevina za različite skupine stanovništva i njihovu pokretljivost

2.7. Posebni ciljevi prostornog uređenja ovisno o stanju prostornog razvoja radi sprječavanja negativnih procesa i trendova, osobito u vezi sa sanacijom degradiranih i onečišćenih područja, te razvoja područja od posebnog državnog interesa i obilježja

3. Plan prostornog uređenja

3.1. Osnova razvoja sustava naselja i razmještaj djelatnosti u naseljima i izvan naselja

3.2. Osnova korištenja i uređenja prostora izvan naselja razvojem djelatnosti i drugih aktivnosti (poljoprivreda, šumarstvo, vodno gospodarstvo, rudarstvo, gospodarstvo, rekreacija i dr.)

3.3. Pokazatelji osnovne namjene površina

3.4. Bilanca izgrađenih i neizgrađenih površina naselja i drugih izdvojenih područja izvan naselja prema namjeni

3.5. Osnova razvoja i unaprjeđenja prometne i druge infrastrukturne mreže regionalne razine te komunalne infrastrukture vezano uz razvoj naselja

3.6. Obnova i sanacija degradiranih naselja i onečišćenih područja

3.7. Zaštita i očuvanje posebnosti i vrijednosti prostora.

Prostorni plan područja posebnih obilježja

Članak 6.

Prostorni plan područja posebnih obilježja, osim sadržaja određenog u članku 2. ovoga Pravilnika, ovisno o zajedničkim prirodnim, kulturno-povijesnim i krajobraznim vrijednostima ili drugim temeljnim obilježjima, razrađuje ciljeve prostornog uređenja na području posebnih obilježja i određuje namjenu i uvjete korištenja prostora, uz mjere zaštite okoliša i prirode, te sadrži podatke, smjernice i mjere od važnosti za upravljanje tim područjem.

Prostorni plan Grada Zagreba

Članak 7.

Prostorni plan Grada Zagreba, osim sadržaja određenog za prostorni plan županije, sadrži i razgraničenje prostora na uže cjeline prema namjeni i drugim obilježjima, te sadrži i druge podatke, smjernice i mjere uređenja i zaštite prostora značajne za područje Grada Zagreba.

Prostorni plan uređenja velikog grada ili grada ili općine
Tekstualni dio – Odredbe za provođenje

Članak 8.

U tekstualnom dijelu – odredbama za provođenje prostornog plana uređenja velikog grada ili grada ili općine utvrđuju se:

I. Prostorna struktura plana

1. Uvjeti korištenja i detaljna namjena površina

1.1. Građevinska područja naselja i izdvojeni dijelovi građevinskih područja naselja

1.2. Izdvojena građevinska područja izvan naselja za gospodarske namjene (proizvodnja, ugostiteljstvo i turizam, sport, groblja)

1.3. Izdvojena građevinska područja izvan naselja za groblja

1.4. Površine poljoprivredne namjene

1.5. Površine šuma i šumskog zemljišta

1.6. Površine voda (površinske uključivo podzemne i priobalne vode te vode teritorijalnog mora)

1.7. Površine za istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina

1.8. Površine koridora/trasa i zahvata u prostoru prometne i druge infrastrukture

1.9. Površine pojedinačnih zahvata u prostoru energetske i vodnogospodarske infrastrukture te za gospodarenje otpadom

1.10. Površine posebne namjene

1.11. Površine ostalih zemljišta

1.12. Brojčani prostorni pokazatelji

2. Zahvati u prostoru od važnosti za Državu i županiju

3. Zahvati u prostoru od važnosti za veliki grad ili grad ili općinu

4. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora

4.1. Uređenje naselja i područja izvan naselja

4.1.1. Urbana obnova i sanacija

4.1.2. Urbana komasacija

4.1.3. Područja gospodarske namjene s potrebnim mjerama zaštite okoliša

4.1.4. Područja za pošumljavanje i područja nepoželjnog pošumljavanja

4.1.5. Nizinska područja, u kojima se mogu uspostaviti močvare

4.2. Zaštita kulturno povijesnih vrijednosti i područja s vrijednim obilježjima krajobraza

4.3. Mjere i uvjeti zaštite prirode

4.3.1. Zaštićena područja i ostale prirodne vrijednosti

4.3.2. Međunarodno ekološki značajna područja

4.3.3. Nacionalna ekološka mreža

4.3.4. Ekološki značajna područja i ekološki koridori

4.4. Mjere zaštite okoliša

4.4.1. Mjere strateške procjene utjecaja prostornog plana županije na okoliš područja velikog grada ili grada ili općine

4.4.2. Zaštita tla, zraka, voda i mora

4.4.3. Zaštita od buke za planirana područja namjene osjetljive na buku

4.4.4. Obrada, skladištenje i odlaganje otpada

4.5. Uređenje i zaštita zaštićenog obalnog područja mora

II. Mjere neposredne provedbe plana

4.6. Opći uvjeti građenja u građevinskim područjima naselja građevina stambene, gospodarske i društvene namjene, te građevina prometne i druge infrastrukture prema namjeni građevina:

4.6.1. Detaljniji uvjeti u odnosu na namjenu građevine

4.6.2. Uvjeti za formiranje građevne čestice (oblik i veličina)

4.6.3. Uvjeti za smještaj građevine na građevnoj čestici

4.6.4. Brojčani prostorni pokazatelji za građevine ovisno o vrsti namjene i maksimalni broj funkcionalnih jedinica

4.6.5. Uvjeti za uređenje građevne čestice (udio površina zelenog prirodnog terena i način uređenja parkirališnih i ostalih površina)

4.6.6. Uvjeti za priključenje građevne čestice na prometnu i komunalnu infrastrukturu

4.6.7. Uvjeti za oblikovanje građevina

4.6.8. Mjere zaštite okoliša i uvjeti zaštite prirode

4.6.9. Uvjeti za nesmetani pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti, osobito za građevine javne namjene

4.7. Uvjeti za građenje građevina u izdvojenim građevinskim područjima izvan naselja prema namjeni i vrsti građevina, osobito za jednostavne građevine

4.8. Građevine čije građenje nije dopušteno u pojedinim prostornim cjelinama

III. Mjere posredne provedbe plana

4.9. Važeći provedbeni planovi koji ostaju na snazi (popis i obuhvat za UPU i DPU)

4.10. Obuhvat i smjernice za izradu obveznih provedbenih planova (UPU i DPU prema ZPUG-u)

4.11. Obuhvat i smjernice za izradu provedbenih planova (UPU i DPU, čija se izrada propisuje prostornim planom uređenja velikog grada ili grada ili općine)

4.12. Uvjeti za provedbu urbanističko-arhitektonskih i arhitektonskih i natječaja

IV. Provedba posebnih mjera plana

4.13. Mjere za zaštitu života i zdravlja ljudi od prirodnih i drugih nesreća

4.13.1. Zaštita od požara

4.13.2. Zaštita od elementarnih nepogoda

4.13.3. Zaštita od tehničko-tehnoloških nesreća

4.13.4. Zaštita od ratnog djelovanja

4.14. Izrada prostorno-planske dokumentacije od utjecaja na provedbu prostornog plana

4.15. Ostale mjere

4.15.1. Područja na kojima se primjenjuju posebne razvojne mjere

4.15.2. Područja i lokaliteti za istraživanje i praćenje pojava i procesa u prostoru.

V. Prioriteti prostornog uređenja u svrhu postizanja ciljeva prostornog uređenja

Prostorni plan uređenja velikog grada ili grada ili općine
Grafički dio – kartografski prikazi

Članak 9.

Prostorni plan uređenja velikog grada ili grada ili općine sadrži u grafičkom dijelu sljedeće kartografske prikaze:

1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA

2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI

3. UVJETI ZA KORIŠTENJE, UREĐENJE I ZAŠTITU PROSTORA

4. GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA koja za Grad Zagreb i prostorne planove uređenja velikog grada sadrže, osim granice izgrađenog i neizgrađenog dijela građevinskog područja, i namjenu površina

5. IZDVOJENA GRAĐEVINSKA PODRUČJA IZVAN NASELJA.

Prostorni plan uređenja velikog grada ili grada ili općine
Obrazloženje prostornog plana

Članak 10.

Obrazloženje prostornog plana uređenja velikog grada ili grada ili općine sadrži:

1. Polazišta prostornog razvoja

1.1. Položaj, značaj i posebnosti razvojnih i resursnih obilježja područja velikog grada ili grada ili općine u odnosu na prostorni sustav županije i Države

1.2. Demografska, gospodarska, društvena i okolišna polazišta razvoja područja velikog grada ili grada ili općine

1.3. Obveze prostornog razvoja iz dokumenata prostornog uređenja šireg područja te prostorni pokazatelji iz postojećih prostornih planova velikog grada ili grada ili općine na temelju Izvješća o stanju u prostoru

2. Opći i posebni ciljevi prostornog uređenja

2.1. Ravnomjerni prostorni razvoj uz zaštitu prirodnih, krajobraznih i kulturnih vrijednosti, očuvanje biološke raznolikosti i zaštitu okoliša

2.2. Racionalno korištenje i očuvanje kapaciteta prostora na kopnu, moru i u podmorju u svrhu učinkovite zaštite prostora

2.3. Razvoj gradskih i ruralnih naselja kojim se osigurava kvalitetan, human te siguran, zdrav, društveno funkcionalan životni i radni okoliš

2.4. Unaprjeđenje prometnog povezivanja unutar područja velikog grada ili grada ili općine i sa susjednim jedinicama lokalne samouprave te komunalne i druge infrastrukturne mreže

2.5. Razmještaj gospodarskih djelatnosti u prostoru koji osigurava pogodne poslovne uvjete za razvoj gospodarstva

2.6. Funkcionalna pristupačnost i uporaba usluga i građevina za različite skupine stanovništva i njihovu pokretljivost

2.7. Posebni ciljevi prostornog uređenja ovisno o stanju prostornog razvoja radi sprječavanja negativnih procesa i trendova, osobito u vezi sanacije degradiranih i onečišćenih područja, te razvoja područja od posebnog državnog interesa i obilježja.

3. Plan prostornog uređenja

3.1. Osnova razvoja sustava naselja i razmještaj djelatnosti u naseljima, uključivo građevinska područja naselja i njihove izdvojene dijelove

3.2. Osnova korištenja i uređenja prostora izvan naselja razvojem djelatnosti i drugih aktivnosti (poljoprivreda, šumarstvo, vodno gospodarstvo, rudarstvo, gospodarstvo, rekreacija i dr.), uključivo izdvojena građevinska područja izvan naselja

3.3. Pokazatelji namjene površina

3.4. Bilanca izgrađenih i neizgrađenih površina građevinskih područja

3.5. Osnova razvoja i unaprjeđenja prometne i druge infrastrukturne mreže lokalne razine te komunalne infrastrukture vezano uz razvoj naselja

3.6. Obnova i sanacija degradiranih naselja i onečišćenih područja

3.7. Zaštita i očuvanje posebnosti i vrijednosti prostora.

Urbanistički plan uređenja
Tekstualni dio – Odredbe za provođenje

Članak 11.

U tekstualnom dijelu – odredbama za provođenje urbanističkog plana uređenja utvrđuju se:

I. Prostorna struktura plana

1. Uvjeti korištenja i detaljna namjena površina

1.1. Površine detaljne namjene ovisno o tematski pretežitoj namjeni prostorne cjeline(-a) unutar obuhvata prostornog plana

1.2. Površine (koridori/trase) pojedinačnih zahvata u prostoru za prometne, telekomunikacijske, vodne, energetske i komunalne građevine

2. Brojčani prostorni pokazatelji prema prostornim cjelinama unutar obuhvata prostornog plana

3. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora

3.1. Zaštita kulturno-povijesnih dobara i područja s vrijednim obilježjima krajobraza

3.2. Mjere i uvjeti zaštite prirode i ostalih prirodnih vrijednosti

3.3. Mjere zaštite okoliša (tlo, zrak, vode, more, buka i svjetlosno onečišćenje)

II. Mjere neposredne provedbe plana

4. Uvjeti građenja zgrada prema namjeni i vrsti građevina

4.1. Uvjeti za formiranje građevne čestice (oblik i veličina) ovisno o vrsti zahvata u prostoru

4.2. Građevinska (bruto) površina građevine prema vrsti građevine i maksimalni broj funkcionalnih jedinica)

4.3. Najveći dozvoljen broj etaža i visina građevina

4.4. Najveći dozvoljeni koeficijent izgrađenosti i iskorištenosti građevinske parcele

4.5. Smještaj građevina u odnosu na regulacijsku liniju i u odnosu na granice građevinske parcele

4.6. Najmanja dozvoljena međusobna udaljenost građevina

4.7. Uvjeti za nesmetani pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti, osobito za građevine javne namjene

4.8. Uvjeti za izgradnju pomoćnih i jednostavnih građevina, osobito ograda i potpornih zidova na istoj građevinskoj parceli

4.9. Uvjeti i način osiguranja pristupa na građevnu česticu i prostora za smještaj vozila

4.10. Uvjeti za oblikovanje građevina i prostora okućnice

4.11. Uvjeti za uređenje građevne čestice, udio zelenog prirodnog terena i način uređenja parkirališnih i ostalih površina

4.12. Uvjeti i standardi opremanja zemljišta i priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu, komunalnu i drugu infrastrukturu

4.13. Mjere zaštite okoliša i uvjeti zaštite prirode ovisno o vrsti zahvata (procjena utjecaja na okoliš, i/ili ocjene prihvatljivosti zahvata za prirodu i druge dokumentacije prema posebnim propisima), odnosno način sprječavanja nepovoljnog utjecaja građenja na prirodu i okoliš

4.14. Uvjeti za provedbu zahvata u prostoru (zamjenska gradnja, obveza uklanjanja postojećih građevina, sanacija terena građevne čestice, mogućnost/potreba faznog građenja pojedinih dijelova zahvata u prostoru, obveza ispitivanja tla i dr.)

4.15. Uvjeti za gradnju privremenih građevina u funkciji gradilišta

5. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja cestovne, ulične i pješačke mreže

5.1. Glavne gradske ulice i ceste (elementi trase i mjesta priključka prometnica manjeg značenja)

5.2. Gradske i pristupne ulice (situacijski i visinski elementi trasa i križanja i poprečni profili s tehničkim elementima)

5.3. Površine za javni prijevoz (pruge i stajališta)

5.4. Javna parkirališta (rješenje i broj mjesta)

5.5. Javne garaže (rješenje i broj mjesta)

5.6. Biciklističke staze

5.7. Trgovi i druge veće pješačke površine

5.8. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja po potrebi ostale prometne mreže

6. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja telekomunikacijske mreže

7. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja komunalne infrastrukturne mreže i vodova unutar prometnih i drugih javnih površina (vodoopskrba, odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda, opskrba plinom, opskrba toplinskom energijom, elektroopskrba i javna rasvjeta)

8. Uvjeti građenja jednostavnih građevina

9. Uvjeti uređenja i opreme javnih zelenih površina (parkovi, nasadi, zelene površine i dr.)

10. Uvjeti uređenja posebno vrijednih i/ili osjetljivih cjelina i građevina

11. Mjere zaštite prirodnih, kulturno-povijesnih cjelina i građevina i ambijentalnih vrijednosti

III. Mjere posredne provedbe plana

12. Uvjeti za provedbu urbanističko-arhitektonskih i arhitektonskih i natječaja

IV. Provedba posebnih mjera

12. Mjere za zaštitu života i zdravlja ljudi od prirodnih i drugih nesreća

13. Ostale mjere

V. Prioriteti prostornog uređenja u svrhu postizanja ciljeva prostornog uređenja

Urbanistički plan uređenja
Grafički dio – kartografski prikazi

Članak 12.

Urbanistički plan uređenja sadrži u grafičkom dijelu sljedeće kartografske prikaze:

1. NAMJENA POVRŠINA

2. UVJETI PRIKLJUČENJA NA PROMETNU, TELEKOMUNIKACIJSKU I KOMUNALNU MREŽU

3. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA.

Urbanistički plan uređenja
Obrazloženje prostornog plana

Članak 13.

Obrazloženju urbanističkog plana uređenja sadrži

1. Polazišta prostornog razvoja

1.1. Položaj, osjetljivost i posebnosti obilježja područja u obuhvatu plana

1.2. Obilježja izgrađene prostorne strukture te prometna, telekomunikacijska i komunalna opremljenost

1.3. Demografska, gospodarska, društvena i okolišna polazišta razvoja područja velikog grada ili grada ili općine

1.4. Smjernice iz dokumenata prostornog uređenja šireg područja

2. Opći i posebni ciljevi prostornog uređenja

2.1. Racionalno korištenje i očuvanje kapaciteta prostora u obuhvatu prostornog plana

2.2. Uređenje prostora kojim se osigurava kvalitetan, human te siguran, zdrav, društveno funkcionalan životni i radni okoliš

2.3. Razmještaj gospodarskih djelatnosti u prostoru kojim se osiguravaju pogodni poslovni uvjeti

2.4. Funkcionalna pristupačnost i uporaba usluga i građevina za različite skupine stanovništva smanjene pokretljivosti

2.5. Posebni ciljevi prostornog uređenja ovisno o stanju u prostoru prostornog razvoja radi sprječavanja negativnih procesa i trendova, osobito u vezi sa sanacijom degradiranih i onečišćenih dijelova

3. Plan prostornog uređenja

3.1. Osnova razvoja sustava naselja i razmještaj djelatnosti u naseljima, uključivo građevinska područja naselja i njihove izdvojene dijelove

3.2. Osnova korištenja i uređenja prostora izvan naselja razvojem djelatnosti i drugih aktivnosti (poljoprivreda, šumarstvo, vodno gospodarstvo, rudarstvo, gospodarstvo, rekreacija i dr.), uključivo izdvojena građevinska područja izvan naselja

3.3. Pokazatelji namjene površina

3.4. Bilanca izgrađenih i neizgrađenih površina prema namjeni na području obuhvata prostornog plana područja

3.5. Osnova razvoja i unaprjeđenja prometne i druge infrastrukturne mreže lokalne razine te komunalne infrastrukture vezano uz razvoj naselja

3.6. Obnova i sanacija degradiranih naselja i onečišćenih područja

3.7. Zaštita i očuvanje posebnosti i vrijednosti prostora

Detaljni plan uređenja
Tekstualni dio – Odredbe za provođenje

Članak 14.

U tekstualnom dijelu – odredbama za provođenje detaljnog plana uređenja utvrđuju se:

I. Prostorna struktura plana

1. Uvjeti korištenja i detaljna namjena površina

1.1. Površine detaljne namjene ovisno o tematski pretežitoj namjeni prostorne cjeline (-a) unutar obuhvata prostornog plana

1.2. Površine (koridori/trase) pojedinačnih zahvata u prostoru za prometne, telekomunikacijske, vodne, energetske i komunalne građevine

2. Brojčani prostorni pokazatelji prema prostornim cjelinama unutar obuhvata prostornog plana

3. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora

3.1. Zaštita kulturno-povijesnih dobara i područja s vrijednim obilježjima krajobraza

3.2. Mjere i uvjeti zaštite prirode i ostalih prirodnih vrijednosti

3.3. Mjere zaštite okoliša (tlo, zrak, vode, more, buka i svjetlosno onečišćenje)

II. Mjere neposredne provedbe plana

4. Uvjeti građenja zgrada prema namjeni i vrsti građevina

4.1. Uvjeti za formiranje građevne čestice (oblik i veličina) ovisno o vrsti zahvata u prostoru

4.2. Građevinska (bruto) površina građevine prema vrsti građevine i maksimalni broj funkcionalnih jedinica)

4.3. Najveći dozvoljen broj etaža i visina građevina

4.4. Najveći dozvoljeni koeficijent izgrađenosti i iskorištenosti građevinske parcele

4.5. Smještaj građevina u odnosu na regulacijsku liniju i u odnosu na granice građevinske parcele

4.6. Najmanja dozvoljena međusobna udaljenost građevina

4.7. Uvjeti za nesmetani pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti, osobito za građevine javne namjene

4.8. Uvjeti za izgradnju pomoćnih i jednostavnih građevina, osobito ograda i potpornih zidova na istoj građevinskoj parceli

4.9. Uvjeti i način osiguranja pristupa na građevnu česticu i prostora za smještaj vozila

4.10. Uvjeti za oblikovanje građevina i prostora okućnice

4.11. Uvjeti za uređenje građevne čestice, udio zelenog prirodnog terena i način uređenja parkirališnih i ostalih površina

4.12. Uvjeti i standardi opremanja zemljišta i priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu, komunalnu i drugu infrastrukturu

4.13. Mjere zaštite okoliša i uvjeti zaštite prirode ovisno o vrsti zahvata (procjena utjecaja na okoliš, i/ili ocjene prihvatljivosti zahvata za prirodu i druge dokumentacije prema posebnim propisima), odnosno način sprječavanja nepovoljnog utjecaja građenja na prirodu i okoliš

4.14. Uvjeti za provedbu zahvata u prostoru (zamjenska gradnja, obveza uklanjanja postojećih građevina, sanacija terena građevne čestice, mogućnost/potreba faznog građenja pojedinih dijelova zahvata u prostoru, obveza ispitivanja tla i dr.)

4.15. Uvjeti za gradnju privremenih građevina u funkciji gradilišta.

5. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja cestovne, ulične i pješačke mreže

5.1. Glavne gradske ulice i ceste (elementi trase i mjesta priključka prometnica manjeg značaja)

5.2. Gradske i pristupne ulice (situacijski i visinski elementi trasa i križanja i poprečni profili s tehničkim elementima)

5.3. Površine za javni prijevoz (pruge i stajališta)

5.4. Javna parkirališta (rješenje i broj mjesta)

5.5. Javne garaže (rješenje i broj mjesta)

5.6. Biciklističke staze

5.7. Trgovi i druge veće pješačke površine

5.8. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja po potrebi ostale prometne mreže

6. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja telekomunikacijske mreže

7. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja komunalne infrastrukturne mreže i vodova unutar prometnih i drugih javnih površina (vodoopskrba, odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda, opskrba plinom, opskrba toplinskom energijom, elektroopskrba i javna rasvjeta)

8. Uvjeti građenja jednostavnih građevina

9. Uvjeti uređenja i opreme javnih zelenih površina (parkovi, nasadi, zelene površine i dr.)

10. Uvjeti uređenja posebno vrijednih i/ili osjetljivih cjelina i građevina

11. Mjere zaštite prirodnih, kulturno-povijesnih cjelina i građevina i ambijentalnih vrijednosti

V. Mjere posredne provedbe plana

12. Uvjeti za provedbu urbanističko-arhitektonskih i arhitektonskih i natječaja

VI. Provedba posebnih mjera

12. Mjere za zaštitu života i zdravlja ljudi od prirodnih i drugih nesreća

13. Ostale mjere

V. Prioriteti prostornog uređenja u svrhu postizanja ciljeva prostornog uređenja

Detaljni plan uređenja
Grafički dio – kartografski prikazi

Članak 15.

Detaljni plan uređenja sadrži u grafičkom dijelu sljedeće kartografske prikaze:

1. DETALJNA NAMJENA POVRŠINA

2. UVJETI GRAĐENJA (situacija)

3. UVJETI PRIKLJUČENJA NA PROMETNU, TELEKOMUNIKACIJSKU I KOMUNALNU MREŽU

4. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA.

Detaljni plan uređenja
Obrazloženje prostornog plana

Članak 16.

Obrazloženje detaljnog plana uređenja sadrži

1. Polazišta prostornog razvoja

1.1. Položaj, osjetljivost i posebnosti obilježja područja u obuhvatu prostornog plana

1.2. Obilježja izgrađene prostorne strukture te prometne, telekomunikacijske i komunalne opremljenosti

1.3. Smjernice iz dokumenata prostornog uređenja šireg područja.

2. Opći i posebni ciljevi prostornog uređenja

2.1. Racionalno korištenje i očuvanje kapaciteta prostora u obuhvatu prostornog plana

2.2. Uređenje prostora kojim se osigurava kvalitetan, human te siguran, zdrav, društveno funkcionalan životni i radni okoliš

2.3. Razmještaj gospodarskih djelatnosti u prostoru kojim se osiguravaju pogodni poslovni uvjeti

2.4. Funkcionalna pristupačnost i uporaba usluga i građevina za različite skupine stanovništva smanjene pokretljivosti

2.5. Posebni ciljevi prostornog uređenja ovisno o stanju u prostoru prostornog razvoja radi sprječavanja negativnih procesa i trendova, osobito u vezi sanacije degradiranih i onečišćenih dijelova.

3. Plan prostornog uređenja

3.1. Osnova uređenja prostora i razmještaj djelatnosti

3.2. Pokazatelji namjene površina

3.3. Bilanca izgrađenih i planiranih površina određenih namjena na području obuhvata prostornog plana

3.4. Osnova uređenja prometne i komunalne infrastrukture

3.5. Obnova i sanacija degradiranih i onečišćenih dijelova prostora

3.6. Zaštita i očuvanje posebnosti i vrijednosti prostora.

III. MJERILA KARTOGRAFSKIH PRIKAZA

Članak 17.

Obvezni kartografski prikazi određeni ovim Pravilnikom za grafički dio prostornog plana se izrađuju na službenim državnim kartama i posebnim geodetskim podlogama, koje se izrađuju u skladu s propisima o državnoj izmjeri i katastru nekretnina.

Članak 18.

(1) Kartografski prikazi grafičkog dijela prostornog plana izrađuju se za:

– Prostorni plan županije na službenoj državnoj topografskoj karti u mjerilu 1 : 100 000, te na službenoj državnoj topografskoj karti u mjerilu 1 : 25 000 za kartografski prikaz prometne, javne, komunalne i druge infrastrukture za područje otoka,

– Prostorni plan Grada Zagreba na službenoj državnoj topografskoj karti u mjerilu 1 : 25 000,

– Prostorni plan područja posebnih obilježja na službenoj državnoj topografskoj karti u mjerilu 1 : 100 000 i/ili 1 : 25 000 ili na Hrvatskoj osnovnoj karti (HOK) u mjerilu 1 : 5000 ili 1 : 10 000, ovisno o vrsti obilježja i površini obuhvata plana,

– Prostorni plan uređenja velikog grada, grada ili općine na službenoj državnoj topografskoj karti u mjerilu 1:25 000 te na katastarskom planu u mjerilu 1 : 5000 za kartografski prikaz građevinskih područja,

– Urbanistički plan uređenja na osnovnoj državnoj karti u mjerilu 1 : 5000 ili posebnoj geodetskoj podlozi s topografskim prikazom i uklopljenim katastarskim planom u mjerilu 1 : 2000,

– Detaljni plan uređenja na posebnoj geodetskoj podlozi s topografskim prikazom i uklopljenim katastarskim planom ili na katastarskom planu u mjerilu 1 : 1000.

(2) Ako se više različitih grafičkih prostornih pokazatelja nalazi na maloj jedinici površine kartografskog prikaza, dio takvog kartografskog prikaza može se izraditi i u većem mjerilu od onog određenog u stavku 1. ovoga članka.

(3) Grafički prilozi koje sadrže obvezni prilozi prostornog plana mogu se izrađivati i na drugim posebnim geodetskim podlogama (ortofotokarte, tematske karte i sl.) u mjerilu koje je primjereno sadržaju priloga.

IV. OBVEZNI PROSTORNI POKAZATELJI

Članak 19.

Korištenje prostora u prostornim planovima određuje se sljedećim brojčanim prostornim pokazateljima:

Pokazatelj

Oznaka

Definicija

gustoća stanovanja

Gst(netto)

Iskazuje se kao odnos broja stanovnika i zbroja površina građevnih čestica za određenu prostornu cjelinu stambene građevine

Gust(ukupno netto)

Iskazuje se kao odnos broja stanovnika i zbroja površina građevnih čestica za stambene građevine i prateće stambene funkcije (ulice, parkirališta, zelene površine i dječja igrališta) za određenu prostornu cjelinu.

Gbst (brutto)

Iskazuje se kao odnos broja stanovnika i zbroja površina građevnih čestica Gust i šire stambene funkcije (sabirne ulice, parkovi, osnovna škola, površine za rekreaciju) za određenu prostornu cjelinu.

gustoća stanovništva

Gnst

Iskazuje se kao odnos broja stanovnika i površine određene prostorne cjeline ili obuhvata prostornog plana.

Članak 20.

(1) Način korištenja i uređenja prostornih cjelina i građevnih čestica u prostornim planovima određuje se brojčanim prostornim pokazateljima:

Pokazatelj

Oznaka

Definicija

koeficijent izgrađenosti

kig

Iskazuje se kao odnos izgrađene površine zemljišta pod građevinom i ukupne površine građevne čestice.

koeficijent iskorištenosti

kisn

Iskazuje se kao odnos građevinske (bruto) površine građevine i površine građevne čestice.

koeficijent iskorištenosti ukupni

Kis

Iskazuje se kao odnos zbroja pojedinačnih kis i zbroja površina građevnih čestica određene prostorne cjeline ili obuhvata prostornog plana.

gustoća izgrađenosti

Gig

Iskazuje se kao odnos zbroja pojedinačnih kig i zbroja površina građevnih čestica određene prostorne cjeline ili obuhvata prostornog plana.

broj etaža građevine

E

Iskazuje se kao najveći ili najmanji i najveći ili obvezni broj etaža građevina na građevnoj čestici.

visina građevine

V

Iskazuje se kao najniža ili najniža i najviša ili obvezna visina u metrima, a mjeri se od konačno zaravnanog i uređenog terena uz pročelje građevine na njegovom najnižem dijelu do gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjega kata, odnosno vrha nadozida potkrovlja.

(2) Zemljište pod građevinom u smislu ovoga Pravilnika je vertikalna projekcija svih zatvorenih, otvorenih i natkrivenih konstruktivnih dijelova građevine osim balkona, na građevnu česticu, uključujući i terase u prizemlju građevine kada su iste konstruktivni dio podzemne etaže.

V. STANDARD ELABORATA PROSTORNOG PLANA

Članak 21.

(1) Kartografski prikazi prostornih planova izrađuju se u boji.

(2) Površine, crte/linije i točke prikazuju se u bojama određenim u DODATKU II.

(3) Kartografski prikazi koji određuju korištenje i namjenu prostora/površina izrađuju se s graničnom crtom u crnoj boji. Kartografski prikazi koji određuju uvjete korištenja, uređenja i zaštite prostora/površina izrađuju se obojenim linijski rasteriranim površinama s graničnom crtom u odgovarajućoj punoj ili crtkanoj boji. Kartografski prikazi koji određuju infrastrukturne sustave izrađuju se obojenim crtama u jednoj boji te primjenom znaka iste boje.

(4) Planski znakovi koji se prikazuju crtama i znakovima izrađuju se u tri osnovne veličine: 9,0, 7,0 i 5,0 mm i tri osnovne debljine crte 1,0/0,8 i 0,6 mm. Složeni planski znakovi i planski znakovi koji su određeni u DODATKU II mogu uz osnovne koristiti i druge veličine.

(5) U kartografskim prikazima može se razlikovati stanje od planiranog uređenja prostora na način da se isti planski znak koristi s crtkanom graničnom ili osnovnom linijom.

(6) Osim planskih znakova za prostorne pokazatelje koji su određeni za prostorni plan užeg područja, mogu se primjereno mjerilu kartografskog prikaza koristiti i planski znakovi određeni za plan šireg područja.

(7) U planske znakove za određene namjene površina upisuje se oznaka za postojeće stanje, a za planirano stanje upisuje se u kružni znak veličine 0,5 cm pripadajuća oznaka za određenu skupinu, odnosno podskupinu grafičkih prostornih pokazatelja.

Članak 22.

(1) Prostorni planovi se izrađuju u digitalnom obliku.

(2) Digitalni podaci iz prostornih planova, koji se prikazuju na kartografskim prikazima grafičkog dijela prostornog plana, izrađuju se kao vektorski podaci s pripadajućim opisnim podacima (atributima).

(3) Digitalni podaci iz prostornih planova se vode kao topološko pravilni poligoni, linije ili točke.

(4) Formati (geo) podataka za digitalni grafički prikaz moraju biti u vezi s digitalnim geodetskim podacima.

(5) U cilju osiguranja uspostave informacijskog sustava prostornog uređenja u dijelu propisanog sadržaja i grafičkih prostornih pokazatelja prostornih planova, Hrvatski zavod za prostorni razvoj izradit će opće uvjete za isporuku digitalnih podataka iz prostornih planova.

Članak 23.

(1) U izradi obveznih kartografskih prikaza grafičkog dijela prostornog plana obvezno se koriste grafički prostorni pokazatelji s odgovarajućim planskim znakovima i na način kako je to određeno u DODATKU I. i DODATKU II. ovoga Pravilnika.

(2) Grafički prostorni pokazatelji i planski znakovi su određeni prema DODATKU I. za svaku vrstu prostornog plana prema mjerilima planova, tematskim skupinama i podskupinama, te oznakama znakova, koje proizlaze iz tematskih cjelina određenih ovim Pravilnikom.

(3) Ako je u određenom kartografskom prikazu potrebno primijeniti grafički prostorni pokazatelj iz tematske podskupine 4 do 14 iz DODATKA I., koji nije određen ovim Pravilnikom, koristit će se planski znak izveden iz istovrsne podskupine planskih znakova.

Članak 24.

(1) Svaki obvezni kartografski prikaz grafičkog dijela prostornog plana sadrži u donjem desnom kutu ovjeru prostornog plana iz članka 1. stavka 3. ovoga Pravilnika, iznad koje se nalazi tumač planskog znakovlja i oznaka orijentacije prema stranama svijeta.

(2) Ako se kartografski prikaz mora izraditi na jednom ili više standardnih kartografskih listova, njihova međusobna veza se mora posebno označiti na svakom pojedinom listu.

(3) Određeni tematski kartografski prikaz može se zbog množine planskog znakovlja izraditi i na više potprikaza, a svaki potprikaz se obilježava rednim brojem osnovnog kartografskog prikaza i abecednom oznakom (npr. 2A, 3A).

(4) Kartografski prikaz se presavija na format A4, tako da ovjera kartografskog prikaza čini naslovnu stranicu.

(5) Svi odvojeni kartografski listovi se ovjeravaju na poleđini i prema redoslijedu međusobne veze, tako da pečat predstavničkog tijela koje je donijelo prostorni plan obuhvaća oba lista.

Članak 25.

Iznimno od naziva u ovjeri prostornog plana iz članka 1. stavka 3. ovoga Pravilnika, kartografski prikazi prostornog plana u postupku donošenja sadrže i naziv faze izrade u skladu s odredbama ZPUG-a (nacrt prijedloga ili prijedlog ili konačni prijedlog).

Članak 26.

(1) U slučaju izmjena i/ili dopuna prostornog plana u tekstualnom dijelu, takve se izmjene i/ili dopune prikazuju u obliku amandmana odredbi za provođenje.

(2) U slučaju izmjena i/ili dopuna prostornog plana u grafičkom dijelu, takve se izmjene i/ili dopune prikazuju zamjenom važećega kartografskog prilaza novim ili se na važećem kartografskom prikazu(-ima) određuje obuhvat prostorne cjeline izmjena i/ili dopuna unutar kojeg se mijenja dotadašnji sadržaj.

(3) Izmjene i/ili dopune grafičkog dijela ne smiju se prikazati na više izdvojenih dijelova istoga kartografskog prikaza.

(4) Nakon što su donesene i treće izmjene i dopune prostornog plana, predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne samouprave) dužno je osigurati pročišćeni tekst odredbi za provođenje tog prostornog plana i odgovarajuće kartografske prikaze.

Članak 27.

(1) Izvornik prostornog plana je prostorni plan, kojeg je donijelo predstavničko tijelo jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave i čiji je tekstualni i grafički dio potpisan po predsjedniku predstavničkog tijela. Izvornik prostornog plana se čuva u pismohrani toga tijela.

(2) Predstavničko tijelo iz stavka 1. ovoga članka može odlukom o donošenju prostornog plana utvrditi broj izvornika prostornog plana.

(3) Svaku presliku izvornika prostornog plana ovjerava u odnosu na istovjetnost s izvornikom prostornog plana pročelnik upravnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave nadležnog za postupak izrade i donošenja dokumenta prostornog uređenja.

(4) Elaborat izvornika prostornog plana iz stavka 1. ovog članka uvezuje se na način koji onemogućuje izmjenu njegovih sastavnih dijelova.

Članak 28.

Elaborat prostornog plana, osim tekstualnog i grafičkog dijela, sadrži izvod iz sudskog registra za obavljanje djelatnosti stručnih poslova prostornog uređenja stručnog izrađivača i suglasnost o tome Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, te rješenje o upisu odgovornog voditelja izrade nacrta prijedloga plana u Imenik ovlaštenih arhitekata Hrvatske komore arhitekata.

VI. OBVEZNI PRILOZI PROSTORNOG PLANA

Članak 29.

(1) Obvezni prilozi iz stavka 4. članka 2. ovoga Pravilnika su:

1. Obrazloženje prostornog plana prema sadržaju iz odgovarajućih članaka ovoga Pravilnika

2. Izvod iz dokumenta prostornog uređenja šireg područja, koji se odnosi na područje obuhvata prostornog plana (kartografski prikazi u pravilu u A4 formatu i odredbe za provođenje)

3. Stručne podloge, na kojima se temelje prostorno planska rješenja (popis s naznakom naručitelja, izrađivača, godine izrade)

4. Sektorski dokumenti i propisi koje je bilo potrebno poštivati u izradi prostornog plana (popis s naznakom naručitelja, izrađivača, godine izrade, objave u službenim glasilu te sažecima dijelova dokumenata, koji se odnose na sadržaj prostornog plana)

5. Zahtjevi i mišljenja iz članka 79. i članka 94. ZPUG-a (popis s naznakom nadležnog tijela državne uprave i pravne osobe s javnim ovlastima određenih posebnim propisima da sudjeluju u postupku izrade i donošenja prostornog plana te preslike akata)

6. Izvješća o prethodnoj i javnoj raspravi prema sadržaju iz članka 92. ZPUG-a

7. Evidencija postupka izrade i donošenja prostornog plana (kronološki popis aktivnosti i preslike akata)

8. Sažetak za javnost prema sadržaju iz odgovarajućih odredbi ovoga pravilnika.

Članak 30.

Sažetak za javnost prostornog plana sadrži osobito:

– posebne ciljeve prostornog uređenja na području obuhvata prostornog plana

– sažeti prikaz t. 3 Obrazloženja prostornog plana

– kartografski prikaz br. 1 u formatu A4 ili A3

– ostale kartografske prikaze u formatu A4 ili A3 ovisno o specifičnosti prostorno-planskih rješenja i utjecaju na stanje u prostoru.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 31.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine«, br. 106/98., 39/04., 45/04. – ispravak), osim za prostorne planove u izradi, za koje je utvrđen konačni prijedlog prostornog plana do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 32.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 350-01/10-04/4

Urbroj: 531-01-10-2

Zagreb, 23. prosinca 2010.

Ministrica
Marina Matulović Dropulić, dipl. ing. arh., v. r.


DODATAK I.

DODATAK II.

Obrazac