Pravilnik o izmjeni Pravilnika o ambalaži i ambalažnom otpadu

NN 10/2011 (24.1.2011.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o ambalaži i ambalažnom otpadu

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA

207

Na temelju članka 104. stavka 1. točka 3. Zakona o otpadu (»Narodne novine«, broj 178/04, 111/06, 60/08 i 87/09) ministar zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditlejstva donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O AMBALAŽI I AMBALAŽNOM OTPADU

Članak 1.

U Pravilniku o ambalaži i ambalažnom otpadu (»Narodne novine«, broj 97/05, 115/05, 81/08, 31/09, 156/09 i 38/10) u članku 13. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Iznimno, naknada zbrinjavanja iz stavka 3. ovoga članka za mlijeko i ostale tekuće mliječne proizvode plaća se u iznosu od 0,02 kn za 2011. godinu.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 351-01/11-04/4

Urbroj: 531-13-2-11-1

Zagreb, 21. siječnja 2011.

Ministar
Branko Bačić, dipl. ing., v. r.