Pravilnik o zaštiti životinja tijekom prijevoza i s prijevozom povezanih postupaka

NN 12/2011 (28.1.2011.), Pravilnik o zaštiti životinja tijekom prijevoza i s prijevozom povezanih postupaka

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

246

Na temelju članka 16. Zakona o zaštiti životinja (»Narodne novine«, broj 135/06), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O ZAŠTITI ŽIVOTINJA TIJEKOM PRIJEVOZA I S PRIJEVOZOM POVEZANIH POSTUPAKA[1]

Poglavlje I.
PODRUČJE PRIMJENE, POJMOVNIK I OPĆI UVJETI ZA PRIJEVOZ ŽIVOTINJA

Područje primjene

Članak 1.

(1) Ovaj se Pravilnik primjenjuje na prijevoz živih kralježnjaka, uključujući i veterinarske preglede koje obavljaju granični veterinarski inspektori.

(2) Jedino se odredbe članaka 3. i 27. ovoga Pravilnika primjenjuju na:

(a) prijevoz životinja koji obavljaju poljoprivrednici vlastitim poljoprivrednim vozilima ili prijevoznim sredstvima u slučajevima kada se zbog zemljopisnih uvjeta određene vrste životinja preseljavaju u druga klimatska područja;

(b) prijevoz vlastitih životinja vlastitim prijevoznim sredstvima, koji obavljaju poljoprivrednici na udaljenosti do 50 km od svoga gospodarstva.

(3) Ovaj se Pravilnik primjenjuje ne isključujući provedbu drugih veterinarskih propisa.

(4) Ovaj se Pravilnik ne primjenjuje na:

(a) prijevoz životinja koji se ne obavlja u vezi s nekom gospodarskom djelatnošću;

(b) prijevoz životinja izravno u veterinarske organizacije i veterinarske ambulante privatne prakse ili iz njih po savjetu veterinara.

Pojmovnik

Članak 2.

U ovom Pravilniku pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

1. »Životinje« – živi kralježnjaci;

2. »Sabirni centri« – mjesta kao što su gospodarstva, centri za prikupljanje životinja i sajmovi, na kojima se domaći kopitari ili domaće vrste goveda, ovaca, koza ili svinja podrijetlom iz raznih gospodarstava grupiraju u pošiljke;

3. »Pratitelj« – osoba koja prati životinje tijekom putovanja i izravno je odgovorna za njihovu dobrobit;

4. »Granični inspekcijska postaja« – veterinarska postaja na graničnom prijelazu koji je određen i odobren u skladu s člankom 6. Pravilnika o načinu obavljanja veterinarskih pregleda i kontrola živih životinja u prometu preko granice Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 154/08,154/09 i 28/10)[2];

5. »Veterinarski propisi« – propisi navedeni u Dodatku A, Poglavlju I. Pravilnika o veterinarskim i zootehničkim pregledima određenih životinja i proizvoda u prometu s državama članicama Europske unije (»Narodne novine«, broj 147/08)[3];

6. »Nadležno tijelo« – Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja;

7. »Spremnik« – svaki sanduk, kutija, posuda ili druga čvrsta struktura koja se upotrebljava za prijevoz životinja, a koja nije prijevozno sredstvo;

8. »Odmorišta« – mjesta za odmor životinja određena Pravilnikom o uvjetima kojima moraju udovoljavati odmorišta za životinje (»Narodne novine«, broj 37/08)[4];

9. »Izlazna točka« – granični inspekcijska postaja ili neko drugo mjesto koje je odredilo nadležno tijelo, na kojem životinje napuštaju carinsko područje Republike Hrvatske;

10. »Putovanje« – cjelokupan prijevoz od mjesta polazišta do mjesta odredišta, uključujući svaki istovar, smještaj i utovar životinja koji se odvija na usputnim mjestima putovanja;

11. »Skrbnik« – svaka fizička ili pravna osoba, osim prijevoznika, koja je trajno ili privremeno odgovorna za životinje ili skrbi o životinjama;

12. »Plovilo za prijevoz stoke« – plovilo koje se koristi ili je namijenjeno korištenju za prijevoz domaćih kopitara ili domaćih vrsta goveda, ovaca, koza ili svinja, osim plovila s ro-ro tehnologijom ili plovila koja prevoze životinje u pokretnim spremnicima;

13. »Dugo putovanje« – putovanje koje traje dulje od osam sati, a koje počinje pokretanjem prve životinje iz pošiljke;

14. »Prijevozno sredstvo« – cestovno ili željezničko vozilo, plovilo i zrakoplov koji se upotrebljavaju za prijevoz životinja;

15. »Navigacijski sustav« – satelitska infrastruktura koja osigurava globalne, trajne, točne i zajamčene usluge vremenskoga usklađivanja i pozicioniranja ili neka druga tehnologija koja osigurava usluge koje se u smislu ovoga Pravilnika smatraju jednako vrijednima;

16. »Službeni veterinar« – veterinar kojeg je imenovalo nadležno tijelo;

17. »Organizator« je:

– prijevoznik koji je sklopio ugovor s najmanje još jednim prijevoznikom za dio putovanja; ili

– fizička ili pravna osoba koja je sklopila ugovor s više prijevoznika za putovanje; ili

– osoba koja je potpisala Dio 1. dnevnika puta iz Dodatka III. ovoga Pravilnika;

18. »Mjesto polaska« – mjesto u kojem se životinja prvi put utovaruje na prijevozno sredstvo pod uvjetom da je tamo bila smještena najmanje 48 sati prije polaska.

Sabirni centri odobreni u skladu s veterinarskim propisima također se smatraju mjestom polaska pod uvjetom da je:

– udaljenost prijeđena između prvoga mjesta utovara i sabirnog centra manja od 100 km; ili

– za životinje predviđeno dovoljno prostirke, a ako je moguće, da životinje nisu vezane i da su napojene najmanje šest sati prije polaska iz sabirnog centra;

19. »Mjesto odredišta« – mjesto u kojem je životinja istovarena iz prijevoznog sredstva i:

– smještena najmanje 48 sati prije otpreme, ili

– zaklana;

20. »Mjesto odmora ili pretovara« – svako mjesto zaustavljanja tijekom putovanja koje nije odredište, uključujući i mjesto na kojem se životinje premještaju u drugo prijevozno sredstvo bez obzira na to istovaruju li se ili ne;

21. »Registrirani kopitari« – registrirani kopitari iz Pravilnika o veterinarskim uvjetima za premještanje kopitara i uvoz iz trećih zemalja (»Narodne novine«, broj 154/08)[5];

22. »Ro-ro plovilo« – pomorsko plovilo opremljeno tehnologijom koja cestovnim ili željezničkim vozilima omogućuje ukrcavanje i iskrcavanje s plovila;

23. »Prijevoz« – premještanje životinja jednim ili više prijevoznih sredstava i s prijevozom povezani postupci, uključujući utovar, istovar, pretovar i odmor, sve do završetka istovara životinja na mjestu odredišta;

24. »Prijevoznik« – svaka fizička ili pravna osoba koja obavlja prijevoz životinja za vlastiti račun ili za drugu osobu;

25. »Neukroćeni kopitari« – kopitari koji se ne mogu vezati ili voditi na ularu, a da se pritom ne izazove uznemirenost, bol ili patnja koju je moguće izbjeći;

26. »Vozilo« – prijevozno sredstvo opremljeno kotačima koje se pokreće vlastitim pogonom ili tegli.

Opći uvjeti za prijevoz životinja

Članak 3.

(1) Nitko ne smije prevoziti životinje niti omogućiti da se prevoze na način koji bi mogao izazvati ozljede ili nepotrebnu patnju životinja.

(2) Pri prijevozu životinja moraju biti ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a) moraju unaprijed biti poduzete sve potrebne mjere kako bi se na najmanju moguću mjeru smanjila duljina putovanja i zadovoljile potrebe životinja tijekom putovanja;

(b) životinje moraju biti sposobne podnijeti putovanje;

(c) prijevozna sredstva moraju biti dizajnirana, izrađena, održavana i njima se mora upravljati na način da se izbjegne ozljeđivanje i patnja životinja te osigura njihova sigurnost;

(d) oprema za utovar i istovar mora biti odgovarajuće dizajnirana, izrađena, održavana i njome se mora upravljati na odgovarajući način da se izbjegne ozljeđivanje i patnja životinja te se osigura njihova sigurnost;

(e) osoblje koje radi sa životinjama mora biti za to odgovarajuće educirano, odnosno osposobljeno kako bi moglo obavljati poslove bez primjene sile ili upotrebe neke druge metode koja može izazvati nepotreban strah, ozljede ili patnju;

(f) prijevoz do mjesta odredišta mora biti obavljen bez kašnjenja, a uvjeti dobrobiti životinja redovito se provjeravaju i održavaju na odgovarajući način;

(g) životinjama mora biti osigurana dovoljna podna površina i visina, primjerena njihovoj veličini i trajanju putovanja;

(h) životinjama u odgovarajućim vremenskim razmacima mora biti nuđena voda, hrana i odmor, koji kakvoćom i količinom moraju odgovarati njihovoj vrsti i veličini.

Poglavlje II.
ORGANIZATORI, PRIJEVOZNICI, SKRBNICI I SABIRNI CENTRI

Prijevozne isprave

Članak 4.

(1) Nitko ne smije prevoziti životinje ako u prijevoznom sredstvu nema isprave u kojima je navedeno:

(a) njihovo podrijetlo i vlasništvo;

(b) njihovo mjesto polaska;

(c) datum i vrijeme polaska;

(d) predviđeno mjesto odredišta;

(e) očekivano trajanje predviđenog putovanja.

(2) Prijevoznik mora na zahtjev veterinarskog inspektora/službenog veterinara dati na uvid isprave iz stavka 1. ovoga članka.

Planiranje obveza za prijevoz životinja

Članak 5.

(1) Nitko osim prijevoznika ovlaštenih u skladu s člankom 10. stavkom 1. ili člankom 11. stavkom 1. ili stavkom 3. ovoga Pravilnika ne smije sklapati ugovore ili podugovore o prijevozu životinja.

(2) Prijevoznici moraju odrediti fizičku osobu odgovornu za prijevoz te osigurati da se podaci o planiranju, izvođenju i završetku dijela putovanja pod njihovim nadzorom mogu dobiti u svakom trenutku.

(3) Organizatori moraju za svako putovanje osigurati da:

(a) se dobrobit životinja ne ugrozi nedovoljnom koordinacijom pojedinih dijelova putovanja i da se u obzir uzmu vremenski uvjeti;

(b) fizička osoba u svakom trenutku da na uvid veterinarskom inspektoru/službenom veterinaru podatke o dnevniku puta, tijeku i završetku putovanja.

(4) Tijekom dugih putovanja na kojima se prevoze domaći kopitari, osim registriranih, i domaće vrste goveda, ovaca, koza ili svinja, prijevoznici i organizatori moraju udovoljavati propisanom dnevniku puta iz Dodatka II. ovoga Pravilnika.

Prijevoznici

Članak 6.

(1) Zabranjeno je obavljati prijevoz bez odobrenja za obavljanje prijevozničke djelatnosti koje je izdala Uprava za veterinarstvo na temelju članka 10. stavka 1. ili, za duga putovanja, članka 11. stavka 1. ili 3. ovoga Pravilnika. Preslika odobrenja mora se dati na uvid veterinarskom inspektoru/službenom veterinaru tijekom prijevoza životinja.

(2) Prijevoznici moraju obavijestiti Upravu za veterinarstvo o svakoj promjeni u vezi s podacima i ispravama iz članka 10. stavka 1. ili, za duga putovanja, članka 11. stavka 1. ili 3. ovoga Pravilnika, najkasnije 15 radnih dana nakon promjene.

(3) Prijevoznici moraju prevoziti životinje u skladu s tehničkim pravilima navedenim u Dodatku I. ovoga Pravilnika.

(4) Prijevoznici moraju povjeriti rad sa životinjama osoblju koje je za to osposobljeno u skladu s odredbama iz Dodatka I. i II. ovoga Pravilnika.

(5) Nitko ne smije voziti ili obavljati poslove pratitelja životinja na cestovnom vozilu kojim se prevoze domaći kopitari ili domaće vrste goveda, ovaca, koza i svinja ili peradi, bez svjedodžbe o osposobljenosti iz članka 17. stavka 2. ovoga Pravilnika. Svjedodžba o osposobljenosti mora se dati na uvid veterinarskom inspektoru/službenom veterinaru tijekom prijevoza životinja.

(6) Prijevoznici moraju osigurati pratitelja koji prati svaku pošiljku životinja, osim u sljedećim slučajevima:

(a) kad se životinje prevoze u spremnicima koji su osigurani, odgovarajuće prozračeni i, kad je to potrebno, sadrže dovoljno hrane i vode u posebnim posudama za raspodjelu hrane koje se ne mogu prevrnuti, za putovanje koje je dvostruko dulje od očekivanog;

(b) kad vozač obavlja poslove pratitelja.

(7) Stavci 1., 2., 4. i 5. ovoga članka ne primjenjuju se na osobe koje prevoze životinje do najveće udaljenosti od 65 km, računajući od mjesta polaska do mjesta odredišta.

(8) Prijevoznici moraju na zahtjev veterinarskog inspektora/službenog veterinara dati na uvid potvrdu o odobrenju propisanu člankom 18. stavkom 2. i 5. ili člankom 19. stavkom 2. ovoga Pravilnika.

(9) Prijevoznici domaćih kopitara, osim registriranih, i domaćih vrsta goveda, ovaca, koza ili svinja na dugim cestovnim putovanjima, osim na putovanjima iz članka 18. stavka 4. ovoga Pravilnika, moraju se koristiti navigacijskim sustavom propisanim Odjeljkom 4. Poglavljem VI. Dodatka I. ovoga Pravilnika.

(10) Prijevoznici iz stavka 9. ovoga članka evidenciju nastalu korištenjem navigacijskog sustava moraju čuvati najmanje tri godine i dati je na uvid, na zahtjev veterinarskog inspektora/službenog veterinara, posebno kad se provode pregledi iz članka 15. stavka 4. ovoga Pravilnika.

Prethodni pregled i odobrenje prijevoznih sredstava

Članak 7.

(1) Zabranjen je prijevoz životinja cestom na dugim putovanjima bez prethodnog pregleda prijevoznog sredstva i odobrenja izdanog na temelju članka 18. stavaka 1. ili 5. ovoga Pravilnika.

(2) Zabranjen je prijevoz morem domaćih kopitara i domaćih vrsta goveda, ovaca, koza ili svinja na udaljenosti većoj od 10 nautičkih milja od luke polazišta, ako plovilo za prijevoz navedenih životinja nije pregledano i odobreno u skladu s člankom 19. stavkom 1. ovoga Pravilnika.

(3) Stavak 1. i 2. ovoga članka primjenjuju se na spremnike koji se koriste za prijevoz domaćih kopitara ili domaćih vrsta goveda, ovaca, koza ili svinja cestom i/ili vodenim putem, na dugim putovanjima.

Skrbnici

Članak 8.

(1) Skrbnici na mjestu polaska, pretovara ili odredišta moraju za životinje koje se prevoze osigurati provođenje tehničkih pravila iz Poglavlja I. i Odjeljka 1. Poglavlja III. Dodatka I. ovoga Pravilnika.

(2) Skrbnici moraju pregledati sve životinje koje stižu u mjesto provoza ili mjesto odredišta te utvrditi jesu li životinje izložene ili jesu li bile izložene dugom putovanju u međunarodnom prometu. U slučaju dugih putovanja domaćih kopitara, osim registriranih, i domaćih životinja goveđih, ovčjih, kozjih ili svinjskih vrsta, skrbnici se moraju pridržavati odredbi o dnevniku puta iz Dodatka II. ovoga Pravilnika.

Sabirni centri

Članak 9.

(1) Skrbnik u sabirnom centru mora osigurati da se sa životinjama postupa u skladu s tehničkim pravilima iz Poglavlja I. i Odjeljka 1. Poglavlja III. Dodatka I. ovoga Pravilnika.

(2) Skrbnik, u sabirnom centru koji je odobren u skladu s veterinarskim propisima, mora:

(a) povjeriti postupanje sa životinjama samo osoblju koje je osposobljeno u skladu s odgovarajućim tehničkim pravilima iz Dodatka I. ovoga Pravilnika;

(b) redovito obavještavati osobe kojima je odobren ulazak u sabirni centar o njihovim dužnostima i obvezama u skladu s ovim Pravilnikom te o kaznama u slučaju postupanja protivno odredbama ovoga Pravilnika;

(c) stalno imati dostupne, za osobe kojima je odobren ulazak u sabirni centar, sve podatke o veterinarskom inspektoru/službenom veterinaru koje mora biti obaviješteno o svakom postupanju protivnom odredbama ovoga Pravilnika;

(d) u slučaju postupanja protivno odredbama ovoga Pravilnika od strane bilo koje osobe koja se nalazi u sabirnom centru, i ne dovodeći u pitanje postupanje po bilo kojoj akciji poduzetoj od strane veterinarskog inspektora/službenog veterinara, poduzeti potrebne mjere kako bi se otklonile uočene nepravilnosti i spriječilo njihovo ponavljanje;

(e) donijeti, pratiti i primijeniti potrebna interna pravila u cilju osiguranja postupanja sukladno točkama (a) do (d) ovoga stavka.

Poglavlje III.
DUŽNOSTI I OBVEZE

Izdavanje odobrenja za obavljanje prijevoza

Članak 10.

(1) Uprava za veterinarstvo izdaje prijevoznicima odobrenje za obavljanje prijevoza pod uvjetom da:

(a) podnositelji zahtjeva imaju sjedište u Republici Hrvatskoj ili, u slučaju da podnositelji zahtjeva nemaju sjedište u Republici Hrvatskoj, imaju predstavništvo u Republici Hrvatskoj;

(b) podnositelji zahtjeva dokažu da imaju na raspolaganju dovoljno odgovarajućeg osoblja, opreme i operativnih postupaka koji im omogućuju postupanje u skladu s odredbama ovoga Pravilnika, uključujući prema potrebi i Vodiče dobre prakse;

(c) podnositelji zahtjeva ili njihovi predstavnici nisu teže prekršili zakonodavstvo u odnosu na zaštitu životinja u posljednje tri godine prije podnošenja zahtjeva. Odredba iz ove točke ne primjenjuje se kad podnositelj zahtjeva na prihvatljiv način dokaže Upravi za veterinarstvo da je poduzeo sve potrebne mjere kako bi izbjegao daljnja postupanja protivno odredbama ovoga Pravilnika.

(2) Uprava za veterinarstvo izdaje odobrenja iz stavka 1. ovoga članka na obrascu iz Poglavlja I. Dodatka III.A ovoga Pravilnika. Takva odobrenja vrijede najviše pet godina od dana izdavanja i ne vrijede za duga putovanja.

Izdavanje odobrenja za obavljanje prijevoza na dugim putovanjima

Članak 11.

(1) Uprava za veterinarstvo izdaje odobrenje prijevoznicima koji prevoze životinje na dugim putovanjima nakon podnošenja zahtjeva pod uvjetom da:

(a) ispunjavaju uvjete iz članka 10. stavka 1. ovoga Pravilnika;

(b) su podnositelji zahtjeva dostavili sljedeće isprave:

– presliku valjane svjedodžbe o osposobljenosti za vozače i pratitelje u skladu s člankom 17. stavkom 2. ovoga Pravilnika za sve vozače i pratitelje koji prevoze životinje na dugim putovanjima;

– presliku valjane potvrde o odobrenju u skladu s člankom 18. stavkom 2. ovoga Pravilnika za sva cestovna prijevozna sredstva koja se upotrebljavaju za duga putovanja;

– pojedinosti postupaka koji prijevoznicima omogućuju da slijede i bilježe kretanje cestovnih prijevoznih sredstava za koja su odgovorni te kontaktiraju s vozačima u svakom trenutku tijekom dugih putovanja;

– krizni plan u hitnim slučajevima.

(2) U skladu s trećom alinejom točke (b) stavka 1. ovoga članka, prijevoznici koji na dugim putovanjima prevoze domaće kopitare, osim registriranih, i domaće vrste goveda, ovaca, koza ili svinja, moraju dokazati da primjenjuju navigacijski sustav iz članka 6. stavka 9. ovoga Pravilnika.

(3) Uprava za veterinarstvo izdaje odobrenje prijevoznicima koji prevoze životinje na putovanjima koja ne traju dulje od 12 sati do konačnog odredišta, nakon podnošenja zahtjeva pod uvjetom da:

(a) ispunjavaju uvjete iz članka 10. stavka 1. ovoga Pravilnika;

(b) su dostavili sljedeće isprave:

– presliku valjane svjedodžbe o osposobljenosti za vozače i pratitelje u skladu s člankom 17. stavkom 2. ovoga Pravilnika za sve vozače i pratitelje koji prevoze životinje na putovanjima do 12 sati pri dolasku na konačno odredište;

– presliku valjane potvrde o odobrenju u skladu s člankom 18. stavkom 5. ovoga Pravilnika za sva cestovna prijevozna sredstva koja se upotrebljavaju na putovanjima koja ne traju dulje od 12 sati do konačnog odredišta;

– krizni plan za hitne slučajeve.

(4) Uprava za veterinarstvo izdaje odobrenja iz stavka 1. ovoga članka na obrascu iz točke 1. Poglavlja II. Dodatka III.A ovoga Pravilnika koja vrijede za sva putovanja, uključujući i duga putovanja. Odobrenja vrijede najviše pet godina od dana izdavanja.

(5) Uprava za veterinarstvo izdaje odobrenja iz stavka 3. ovoga članka na obrascu iz točke 2. Poglavlja II. Dodatka III.A ovoga Pravilnika koja vrijede za putovanja koja ne traju dulje od 12 sati do konačnog odredišta. Odobrenja vrijede najviše pet godina od dana izdavanja.

Ograničenje podnošenja zahtjeva za prijevoz

Članak 12.

(1) Prijevoznici moraju podnijeti Upravi za veterinarstvo zahtjev za odobrenje za obavljanje prijevoza na temelju članka 10. ili 11. ovoga Pravilnika.

(2) Prijevoznici mogu podnijeti zahtjev za odobrenje za obavljanje prijevoza jednom nadležnom tijelu u jednoj zemlji članici Europske unije (u daljnjem tekstu: EU).

(3) Prijevoznici odobreni u skladu sa stavkom 2. ovoga članka ne trebaju podnositi zahtjev Upravi za veterinarstvo, već im se važeće odobrenje izdano od strane nadležnog tijela jedne od zemalja članica EU priznaje kao valjano i za prijevoz životinja na području Republike Hrvatske.

Izdavanje odobrenja za obavljanje prijevoza

Članak 13.

(1) Uprava za veterinarstvo može ograničiti područje koje obuhvaća odobrenje iz članka 10. stavka 1. ili, za duga putovanja, članka 11. stavka 1. ovoga Pravilnika, prema kriterijima koji se mogu provjeriti tijekom prijevoza.

(2) Uprava za veterinarstvo svakom odobrenju iz članka 10. stavka 1. ili, za duga putovanja, članka 11. stavka 1. i stavka 3. ovoga Pravilnika dodjeljuje jedinstveni broj. Odobrenje se sastavlja na hrvatskom te na engleskom jeziku kad postoji mogućnost da prijevoznik obavlja prijevoz u drugim zemljama.

(3) Uprava za veterinarstvo označava odobrenje iz članka 10. stavka 1. ili članka 11. stavka 1. i 3. ovoga Pravilnika na način koji će omogućiti brzo identificiranje prijevoznika, osobito u slučaju postupanja protivno odredbama ovoga Pravilnika.

(4) Uprava za veterinarstvo vodi evidenciju o odobrenjima izdanima na temelju članka 11. stavka 1. i 3. ovoga Pravilnika u elektroničkoj bazi podataka. Naziv prijevoznika i broj odobrenja javno su dostupni dok je odobrenje važeće. Pristup javnosti drugim podacima koji se odnose na odobrenja o obavljanju prijevoza odobrava se u skladu s posebnim propisima o zaštiti privatnosti. U bazu podataka trebaju biti uključene i odluke iz članka 26. stavka 4. točke (c) i članka 26. stavka 6. ovoga Pravilnika.

Pregledi i druge mjere koje se odnose na dnevnik puta koje provodi veterinarski inspektor/službeni veterinar prije dugih putovanja

Članak 14.

(1) U slučaju dugih putovanja na kojima se prevoze domaći kopitari i domaće vrste goveda, ovaca, koza ili svinja, veterinarski inspektor/službeni veterinar u mjestu polaska mora:

(a) obaviti odgovarajuće preglede kako bi utvrdilo da:

– prijevoznici navedeni u dnevniku puta imaju odgovarajuća valjana odobrenja za obavljanje prijevoza, valjane potvrde o udovoljavanju prijevoznih sredstava koja su namijenjena dugim putovanjima i valjane svjedodžbe o osposobljenosti vozača i pratitelja životinja;

– je dnevnik puta koji podnosi organizator puta realan i da pokazuje da će se tijekom putovanja pridržavati odredaba ovoga Pravilnika.

(b) kad ishod pregleda iz točke (a) ovoga stavka ne zadovoljava, zatražiti od organizatora da promijeni uvjete planiranog dugog putovanja tako da isti budu u skladu s odredbama ovoga Pravilnika;

(c) kad ishod provjera određenih točkom (a) ovoga stavka zadovoljava, ovjeriti dnevnik puta;

(d) što je prije moguće, poslati pojedinosti o planiranim dugim putovanjima navedenima u dnevniku puta veterinarskom inspektoru/službenom veterinaru na mjestu odredišta i o mjestu izlaska ili mjestu odmora putem sustava razmjene informacija u skladu s posebnim propisima.

(2) Iznimno od točke (c) stavka 1. ovoga članka, ovjeravanje dnevnika puta nije potrebno za prijevoz koji primjenjuje sustav iz članka 6. stavka 9. ovoga Pravilnika.

Pregledi koje provodi veterinarski inspektor/službeni veterinar u bilo kojoj fazi dugog putovanja

Članak 15.

(1) Veterinarski inspektor/službeni veterinar u bilo kojoj fazi dugog putovanja obavlja preglede na slučajnom ili ciljanom uzorku kako bi provjerio da su navedena trajanja putovanja realna i da se putovanje odvija u skladu s ovim Pravilnikom, a osobito da su trajanja putovanja i odmora u skladu s ograničenjima iz Poglavlja V. Dodatka I. ovoga Pravilnika.

(2) U slučaju dugih putovanja, provjera sposobnosti za putovanje na mjestu polaska, kako je određeno u Poglavlju I. Dodatka I. ovoga Pravilnika, obavlja se prije utovara kao dio zdravstvenog pregleda životinja na način i u rokovima određenim posebnim veterinarskim propisima.

(3) Pregledi iz stavka 1. ovoga članka, kad je odredište klaonica, mogu se obaviti kao dio nadzora nad dobrobiti životinja u skladu s Pravilnikom o službenim kontrolama hrane životinjskog podrijetla (»Narodne novine«, broj 99/07 i 28/10)[6]

(4) Evidencija o kretanju cestovnih prijevoznih sredstava dobivena pomoću navigacijskog sustava može se, prema potrebi, upotrijebiti za preglede koje provodi veterinarska inspekcija/službeni veterinar.

Edukacija veterinarskih inspektora/službenih veterinara i njihovo opremanje

Članak 16.

Veterinarski inspektori/službeni veterinari moraju biti valjano educirani i opremljeni za provjeru podataka zabilježenih pomoću:

– opreme za bilježenje podataka kako je određeno Zakonom o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu (»Narodne novine«, broj 60/08, 124/10) i Pravilnikom o tahografu i ograničivaču brzine (»Narodne novine«, broj 89/08 i 48/09)[7] i

– navigacijskog sustava.

Osposobljavanje i svjedodžba o osposobljenosti

Članak 17.

(1) Za osposobljavanje osoblja prijevoznika i sabirnih centara, u svrhe iz članka 6. stavka 4. i članka 9. stavka 2. točke (a) ovoga Pravilnika, mora se osigurati održavanje odgovarajućih tečajeva.

(2) Svjedodžba o osposobljenosti za vozače cestovnih prijevoznih sredstava koji prevoze domaće kopitare ili domaće vrste goveda, ovaca, koza, svinja ili peradi i pratitelje, kako je navedeno u članku 6. stavku 5. ovoga Pravilnika, izdaje se u skladu s Dodatkom IV. ovoga Pravilnika. Svjedodžba o osposobljenosti izdaje se na hrvatskom i na engleskom jeziku kad postoji vjerojatnost da će vozač ili pratitelj obavljati prijevoz i u drugoj državi. Svjedodžbu o osposobljenosti izdaje Uprava za veterinarstvo ili tijelo ovlašteno od Uprave za veterinarstvo na obrascu iz Poglavlja III. Dodatka III. A ovoga Pravilnika. Primjena navedene svjedodžbe o osposobljenosti može se ograničiti na određene vrste ili skupinu životinja.

Potvrda o odobrenju cestovnih prijevoznih sredstava

Članak 18.

(1) Uprava za veterinarstvo izdaje, na temelju zahtjeva, potvrdu o odobrenju cestovnog prijevoznog sredstva za duga putovanja, pod uvjetom da:

(a) prijevozno sredstvo nije predmet zahtjeva podnesenog drugom nadležnom tijelu ili odobrenja drugoga nadležnoga tijela u istoj ili kojoj drugoj državi članici EU;

(b) je veterinarski inspektor/službeni veterinar pregledao prijevozno sredstvo i utvrdio da je ono u skladu sa zahtjevima iz Poglavlja II. i VI. Dodatka I. ovoga Pravilnika koji se odnose na dizajniranje, izgradnju i održavanje cestovnih prijevoznih sredstava za duga putovanja.

(2) Uprava za veterinarstvo izdaje svaku potvrdu iz stavka 1. ovoga članka s jedinstvenim brojem i na obrascu iz točke 1. Poglavlja IV. Dodatka III. A ovoga Pravilnika. Potvrda se sastavlja na hrvatskom i na engleskom jeziku za duga putovanja i vrijedi najviše pet godina od dana izdavanja, a prestaje vrijediti onoga trenutka kad se prijevozno sredstvo mijenja ili prepravlja na način koji utječe na dobrobit životinja.

(3) Uprava za veterinarstvo vodi evidenciju potvrda iz stavka 2. i 5. ovoga članka u elektroničkoj bazi podataka na način koji omogućuje njihovu brzu identifikaciju, osobito u slučaju nepridržavanja zahtjeva iz ovoga Pravilnika.

(4) Uprava za veterinarstvo odobrava odstupanja od Poglavlja VI. Dodatka I. ovoga Pravilnika za cestovna prijevozna sredstva za putovanja na putovanjima koja ne traju dulje od 12 sati do konačnog odredišta, na način kako je uređeno Dodatkom VII. ovoga Pravilnika.

(5) Uprava za veterinarstvo izdaje, na temelju zahtjeva, potvrdu o odobrenju cestovnog prijevoznog sredstva za putovanja koja ne traju dulje od 12 sati do konačnog odredišta, pod uvjetom da je veterinarski inspektor/službeni veterinar pregledao prijevozno sredstvo i utvrdio da je ono u skladu sa zahtjevima iz Dodatka VII. ovoga Pravilnika.

(6) Uprava za veterinarstvo izdaje svaku potvrdu iz stavka 5. ovoga članka s jedinstvenim brojem i na obrascu iz točke 2. Poglavlja IV. Dodatka III. A ovoga Pravilnika. Potvrda se sastavlja na hrvatskom i na engleskom jeziku i vrijedi najviše pet godina od dana izdavanja, a prestaje vrijediti onoga trenutka kad se prijevozno sredstvo mijenja ili prepravlja na način koji utječe na dobrobit životinja.

Potvrda o odobrenju plovila za prijevoz stoke

Članak 19.

(1) Na temelju zahtjeva, Uprava za veterinarstvo izdaje potvrdu o odobrenju plovila za prijevoz domaćih životinja vrste goveda, ovaca, koza, svinja i kopitara, pod uvjetom da:

(a) je plovilo započelo putovanje s područja gdje je zahtjev podnesen;

(b) plovilo nije predmet zahtjeva podnesenog drugom nadležnom tijelu ili odobrenja drugog nadležnoga tijela u istoj ili kojoj drugoj državi članici;

(c) je veterinarski inspektor/službeni veterinar pregledao plovilo i utvrdio da je ono usklađeno s odredbama koje se odnose na gradnju i opremu plovila za prijevoz domaćih životinja vrste goveda, ovaca, koza, svinja i kopitara iz Odjeljka 1. Poglavlja IV. Dodatka I. ovoga Pravilnika.

(2) Uprava za veterinarstvo svaku potvrdu izdaje s jedinstvenim brojem. Potvrda se sastavlja na hrvatskom i na engleskom jeziku. Potvrda vrijedi najviše pet godina od dana izdavanja i prestaje vrijediti onoga trenutka kad se plovilo mijenja ili prepravlja na način koji utječe na dobrobit životinja.

(3) Uprava za veterinarstvo vodi evidenciju odobrenih plovila za prijevoz domaćih životinja vrste goveda, ovaca, koza, svinja i kopitara koja omogućuje njihovu brzu identifikaciju, osobito u slučaju postupanja protivno odredbama ovoga Pravilnika.

(4) Uprava za veterinarstvo vodi evidenciju potvrda o udovoljavanju plovila za prijevoz domaćih životinja vrste goveda, ovaca, koza, svinja i kopitara u elektronskoj bazi podataka koja omogućuje njihovu brzu identifikaciju, osobito u slučaju postupanja protivno odredbama ovoga Pravilnika.

Pregled plovila za prijevoz domaćih životinja vrste goveda, ovaca, koza, svinja i kopitara, pri utovaru i istovaru

Članak 20.

(1) Veterinarski inspektor/službeni veterinar mora pregledati plovilo za prijevoz domaćih životinja vrste goveda, ovaca, koza, svinja i kopitara prije svakog utovara životinja kako bi provjerio da:

(a) je plovilo za prijevoz domaćih životinja vrste goveda, ovaca, koza, svinja i kopitara izgrađeno i opremljeno za broj i vrstu životinja koje će se prevoziti;

(b) se prostori u kojima će životinje biti smještene dobro održavaju;

(c) je oprema navedena u Poglavlju IV. Dodatka I. ovoga Pravilnika u dobrom radnom stanju.

(2) Veterinarski inspektor/službeni veterinar mora prije i tijekom svakog utovara/istovara na plovilo za prijevoz domaćih životinja vrste goveda, ovaca, koza, svinja i kopitara, utvrditi da:

(a) su životinje sposobne nastaviti putovanje;

(b) se postupak utovara/istovara odvija u skladu s Poglavljem III. Dodatka I. ovoga Pravilnika;

(c) je opskrba hranom i vodom u skladu s Odjeljkom 2. Poglavljem IV. Dodatka I. ovoga Pravilnika.

Pregledi na izlaznim točkama i graničnim inspekcijskim postajama

Članak 21.

(1) Ne isključujući provedbu pregleda određenih posebnim propisima[8] kad životinje dođu na izlazne točke ili granične inspekcijske postaje, granični veterinarski inspektor mora provjeriti da se životinje prevoze u skladu s ovim Pravilnikom, a posebno:

(a) da su prijevoznici dali na uvid valjano odobrenje iz članka 10. stavka 1. odnosno za duga putovanja iz članka 11. stavka 1. ili 3. ovoga Pravilnika;

(b) da su vozači cestovnih vozila koji prevoze domaće kopitare, domaće životinje goveđih, ovčjih, kozjih i svinjskih vrsta ili perad i pratitelji dali na uvid valjanu svjedodžbu o osposobljenosti propisanu člankom 17. stavkom 2. ovoga Pravilnika;

(c) da su životinje sposobne nastaviti putovanje;

(d) da prijevozna sredstva kojima životinje nastavljaju putovanje udovoljavaju odredbama iz Poglavlja II. i, gdje je to primjenjivo, Poglavlja VI. Dodatka I. ili Dodatka VII. ovoga Pravilnika;

(e) da su u slučaju izvoza prijevoznici osigurali dokaz da je putovanje iz mjesta polaska do prvog mjesta istovara na konačnom odredištu u skladu s odredbama iz Dodatka V. ovoga Pravilnika;

(f) jesu li domaći kopitari i domaće životinje vrste goveda, ovaca, koza ili svinja prevezene ili će se prevoziti na dugim putovanjima.

(2) U slučaju dugih putovanja na kojima se prevoze domaći kopitari i domaće životinje vrste goveda, ovaca, koza ili svinja, granični veterinarski inspektor na izlaznim točkama i graničnim inspekcijskim postajama obavlja i evidentira preglede/kontrole navedene u Dijelu 3. dnevnika puta iz Dodatka II. ovoga Pravilnika. Evidenciju o tim pregledima i pregledu iz stavka 1. ovoga članka čuva granična veterinarska postaja tijekom razdoblja od najmanje tri godine od datuma pregleda, uključujući primjerak evidencijske liste ili ispisa u skladu sa Zakonom o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu (»Narodne novine«, broj 60/08, 124/10) i Pravilnikom o tahografu i ograničivaču brzine (»Narodne novine«, broj 89/08 i 48/09)7, ako je vozilo obuhvaćeno navedenim propisima.

(3) Kad veterinarski inspektor/službeni veterinar smatra da životinje nisu sposobne završiti svoje putovanje, naređuje njihov istovar, napajanje, hranjenje i odmor.

Kašnjenje tijekom prijevoza

Članak 22.

(1) Veterinarski inspektor/službeni veterinar mora poduzeti odgovarajuće mjere da spriječi ili na najmanju moguću mjeru svede svako kašnjenje tijekom prijevoza ili patnju životinja kad nepredvidive okolnosti onemogućavaju primjenu ovoga Pravilnika. Veterinarski inspektor/službeni veterinar mora osigurati da na mjestu pretovara, izlaznim točkama i graničnim inspekcijskim postajama bude osigurana prednost životinja u prijevozu pred drugim pošiljkama.

(2) Nijedna pošiljka životinja ne smije se zadržavati tijekom prijevoza, osim kad je to izričito potrebno radi dobrobiti životinja ili javne sigurnosti. U vremenu između završetka utovara i polaska, pošiljka životinja ne smije neopravdano kasniti. Ako koja pošiljka životinja tijekom prijevoza mora biti zadržana dulje od dva sata, veterinarski inspektor/službeni veterinar mora osigurati odgovarajuću skrb za životinje i, kad je to potrebno, njihovo hranjenje, napajanje, istovar i smještaj.

Poglavlje IV.
PROVEDBA I RAZMJENA INFORMACIJA

Žurne mjere u slučaju postupanja prijevoznika protivno odredbama ovoga Pravilnika

Članak 23.

(1) Kad veterinarski inspektor/službeni veterinar utvrdi da se koja odredba ovoga Pravilnika ne provodi ili se nije provodila, mora poduzeti ili zatražiti od osobe odgovorne za životinje da poduzme sve radnje potrebne za zaštitu dobrobiti životinja. Takve radnje ne smiju izazvati nepotrebnu ili dodatnu patnju životinja i trebaju biti razmjerne ozbiljnosti prisutnoga rizika. Sve naređene mjere provode se na trošak prijevoznika.

(2) Ovisno o okolnostima svakoga slučaja, takve mjere mogu uključivati:

(a) promjenu vozača ili pratitelja;

(b) privremeni popravak prijevoznog sredstva kako bi se spriječilo neposredno ozljeđivanje životinja;

(c) premještanje pošiljke ili jednoga njezina dijela u drugo prijevozno sredstvo;

(d) povratak životinja u mjesto polaska najkraćim putem, ili omogućivanje životinjama nastavak putovanja do mjesta odredišta najkraćim putem, ovisno o tome što je u najboljem interesu dobrobiti životinja;

(e) istovar životinja i njihovo zadržavanje u prikladnom smještaju uz odgovarajuću skrb do rješavanja problema.

(3) U slučaju da ne postoje sredstva za zaštitu dobrobiti životinja, one moraju biti usmrćene na propisani način.

(4) Kad se poduzimaju mjere zbog postupanja protivno odredbama ovoga Pravilnika kao što je navedeno u stavku 1. ovoga članka i kad je životinje potrebno prevoziti uz postupanje protivno nekim odredbama ovoga Pravilnika, veterinarski inspektor/službeni veterinar mora izdati odobrenje za takav prijevoz životinja. U odobrenju se određuje na koje se životinje odnosi te se utvrđuju uvjeti prema kojima se one mogu prevoziti dok se u cijelosti ne budu provodile odredbe ovoga Pravilnika. Takvo odobrenje mora pratiti životinje tijekom prijevoza.

(5) Veterinarski inspektor/službeni veterinar mora odmah poduzeti potrebne mjere ako osoba odgovorna za životinje nije dostupna ili se ne pridržava uputa.

(6) O odlukama koje donese veterinarski inspektor/službeni veterinar kao i razlozima njihova donošenja izvješćuje se prijevoznik ili njegov predstavnik što je prije moguće te Uprava za veterinarstvo koja je izdala odobrenje iz članka 10. stavka 1. odnosno članka 11. stavka 1. ili 3. ovoga Pravilnika. Ako je to potrebno, prijevozniku se mora osigurati pomoć kako bi mu se olakšala provedba potrebnih žurnih mjera.

Međusobna pomoć i razmjena informacija

Članak 24.

(1) Pravila i informacijski postupci iz Pravilnika o međusobnoj suradnji nadležnog tijela s nadležnim tijelima država članica i Europskom komisijom u svrhu osiguranja pravilne primjene veterinarskih propisa (»Narodne novine«, broj 68/09)[9], primjenjuju se za potrebe ovoga Pravilnika.

(2) Uprava za veterinarstvo mora priopćiti Europskoj komisiji (u daljnjem tekstu: Komisija) pojedinosti o mjestu za kontakte u svrhu pridržavanja odredaba ovoga Pravilnika, uključujući elektroničku adresu ako je dostupna, u roku od 3 mjeseca od stupanja na snagu ovoga Pravilnika, kao i svako ažuriranje podataka.

Kazne

Članak 25.

(1) Kaznene odredbe koje se primjenjuju u slučaju postupanja protivnog odredbama ovoga Pravilnika određene su Zakonom o zaštiti životinja (»Narodne novine«, broj 135/06). Kazne koje se izriču u slučaju postupanja protivno odredbama ovoga Pravilnika moraju biti djelotvorne, razmjerne i preventivne.

(2) Komisija mora bez odgađanja biti obaviještena o propisanim kaznenim odredbama kao i o svim kasnijim izmjenama i dopunama tih odredbi.

Prekršaj i obavijest o prekršaju

Članak 26.

(1) U slučaju postupanja protivno odredbama ovoga Pravilnika, veterinarski inspektor/službeni veterinar poduzima posebne mjere iz stavka 2. do 7. ovoga članka.

(2) Kad veterinarski inspektor/službeni veterinar utvrdi da je prijevoznik postupao protivno odredbama ovoga Pravilnika ili da prijevozno sredstvo nije u skladu s odredbama ovoga Pravilnika, dužan je odmah obavijestiti Upravu za veterinarstvo koja je prijevozniku izdala odobrenje o obavljanju prijevozničke djelatnosti ili potvrdu o odobrenju prijevoznoga sredstva, a kad je vozač uključen u postupanje protivno odredbama ovoga Pravilnika, i tijelo koje je vozaču izdalo svjedodžbu o osposobljenosti. Obavijesti se prilažu svi relevantni podaci i isprave.

(3) Kad veterinarski inspektor/službeni veterinar na mjestu odredišta utvrdi da se tijekom putovanja postupalo protivno odredbama ovoga Pravilnika, mora o tome odmah obavijestiti veterinarskog inspektora/službenog veterinara na mjestu polaska. Obavijesti se prilažu svi relevantni podaci i isprave.

(4) Kad veterinarski inspektor/službeni veterinar utvrdi da je prijevoznik postupao protivno odredbama ovoga Pravilnika ili da prijevozno sredstvo nije u skladu s odredbama ovoga Pravilnika, ili kad veterinarski inspektor/službeni veterinar primi obavijest predviđenu u stavku 2. ili 3. ovoga članka, mora, prema potrebi:

(a) zatražiti od prijevoznika da otkloni utvrđene nedostatke te uspostavi sustav koji sprječava ponavljanje prekršaja;

(b) podvrgnuti dotičnoga prijevoznika daljnjim pregledima, posebno onima za koje je potreban veterinar pri utovaru životinja;

(c) obustaviti ili povući odobrenje o obavljanju prijevoza izdano prijevozniku ili potvrdu o odobrenju prijevoznog sredstva.

(5) U slučaju kad se utvrdi da vozač ili pratitelj kojemu je izdana svjedodžba o osposobljenosti u skladu s člankom 17. stavkom 2. ovoga Pravilnika postupa protivno odredbama Pravilnika, Uprava za veterinarstvo može ukinuti i oduzeti svjedodžbu o osposobljenosti, osobito ako prekršaj pokaže da vozaču ili pratitelju nedostaje znanja ili spoznaja o prijevozu životinja u skladu s ovim Pravilnikom.

(6) U slučaju ponovljenog ili ozbiljnog postupanja protivno odredbama ovoga Pravilnika, veterinarski inspektor/službeni veterinar može privremeno zabraniti da prijevoznik ili prijevozno sredstvo o kojemu je riječ, a koji ima sjedište u drugoj zemlji, prevozi životinje na njezinu području, premda je odobrenje za prijevoznika ili prijevozno sredstvo izdala druga zemlja, pod uvjetom da su iscrpljene sve mogućnosti koje nudi uzajamna pomoć i razmjena informacija iz članka 24. ovoga Pravilnika.

(7) Sva mjesta kontakta predviđena člankom 24. stavkom 2. ovoga Pravilnika moraju biti odmah obaviještena o svakoj odluci donesenoj u skladu sa stavkom 4. točkom (c) ili stavkom 5. ili 6. ovoga članka.

Nadzori i godišnja izvješća

Članak 27.

(1) Veterinarski inspektor/službeni veterinar mora, bez diskriminacije, provjeriti postupanje u skladu s odredbama ovoga Pravilnika provođenjem nadzora životinja, prijevoznih sredstava i popratnih isprava. Takvi se nadzori moraju obavljati na odgovarajućem broju životinja koje se svake godine prevoze i mogu se obavljati istodobno s provjerama koje se provode u druge svrhe. Broj nadzora povećava se kad se utvrdi da se postupalo protivno odredbama ovoga Pravilnika.

(2) Navedeni broj nadzora iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se u skladu s posebnim postupkom Komisije.

(3) Uprava za veterinarstvo svake godine do 31. ožujka prikuplja podatke za godišnje izvješće za prethodnu godinu o nadzorima predviđenim stavkom 1. ovoga članka.

(4) Uprava za veterinarstvo podnosi Komisiji do 30. lipnja svake godine godišnje izvješće za prethodnu godinu o nadzorima iz stavka 1. ovoga članka. Izvješće treba biti popraćeno analizom glavnih otkrivenih nedostataka i akcijskim planom za njihovo rješavanje.

Pregledi na licu mjesta

Članak 28.

Veterinarski stručnjaci Komisije mogu, u suradnji s nadležnim tijelom i u mjeri u kojoj je to potrebno da se osigura jedinstvena primjena ovoga Pravilnika, obaviti preglede na licu mjesta u skladu s postupcima iz članka 45. Pravilnika o službenim kontrolama koje se provode radi verifikacije postupanja u skladu s odredbama propisa o hrani i hrani za životinje te propisa o zdravlju i zaštiti životinja (»Narodne novine«, 99/07 i 74/08)[10].

Vodiči dobre prakse

Članak 29.

Uprava za veterinarstvo potiče razvoj Vodiča dobre prakse koji uključuju preporuke o poštivanju odredbi ovoga Pravilnika, a osobito odredbe članka 10. stavka 1. ovoga Pravilnika.

Poglavlje V.
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 30.

(1) Dodaci I. do VII. tiskani su u prilogu ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.

(2) Eventualne izmjene i dopune Dodataka ovoga Pravilnika donose se s ciljem njihove prilagodbe tehnološkom i znanstvenom napretku.

Članak 31.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o zaštiti životinja tijekom prijevoza i s prijevozom povezanih postupaka (»Narodne novine«, broj 7/07).

Članak 32.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, odredbe članka 12. stavka 2., članka 18. stavka 1. točke (a), članka 19. stavka 1. točke (b), članka 24., članka 25. stavka 2. i članka 27. stavka 2. i stavka 4. ovoga Pravilnika koje se odnose na Europsku uniju i Komisiju stupaju na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske u članstvo Europsku uniju.

Klasa: 322-01/09-01/112

Urbroj: 525-06-1-0255/11-9

Zagreb, 14. siječnja 2011.

Potpredsjednik Vlade
Republike Hrvatske i ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja
Petar Čobanković, v. r.

DODATAK I.

TEHNIČKA PRAVILA

iz članka 6. stavka 3., članka 8. stavka 1., članka 9. stavka 1. i stavka 2. točke (a) ovoga Pravilnika

Poglavlje I.
SPOSOBNOST ZA PRIJEVOZ

1. Zabranjen je prijevoz ako životinja nije sposobna za planirano putovanje. Životinje se moraju prevoziti u uvjetima kojima se jamči da im neće biti uzrokovane ozljede ili nepotrebna patnja.

2. Životinje koje su ozlijeđene ili pokazuju fiziološku slabost ili patološki proces ne smatraju se sposobnima za prijevoz, a osobito kad:

(a) se ne mogu samostalno kretati, a da im to ne izazove bol, ili kad se ne mogu kretati bez pomoći;

(b) imaju ozbiljne otvorene rane ili prolapsus;

(c) je riječ o bređim ženkama kod kojih je već prošlo 90% ili više od očekivanog razdoblja bređosti, ili je riječ o ženkama koje su rodile prije najmanje tjedan dana;

(d) je riječ o novorođenim sisavcima kod kojih pupak još nije posve zarastao;

(e) je riječ o prasadi mlađoj od tri tjedna, janjadi mlađoj od jednoga tjedna i teladi mlađoj od deset dana, osim kad se prevoze na udaljenost koja ne prelazi 100 km;

(f) je riječ o psima i mačkama mlađima od osam tjedana, osim kad je uz njih i njihova majka;

(g) je riječ o divljači s rogovima dok ima baršunasti ovoj na rogovima.

3. Iznimno, bolesne ili ozlijeđene životinje mogu se smatrati sposobnima za prijevoz ako:

(a) su lakše ozlijeđene ili bolesne, a prijevoz im ne bi izazvao dodatnu patnju (u slučaju dvojbe treba potražiti savjet veterinara);

(b) se životinje prevoze, u svrhu određenu Pravilnikom o uvjetima držanja pokusnih životinja, posebnim uvjetima za nastambe i vrstama pokusa (»Narodne novine«, broj 176/04)[11], kad je bolest ili ozljeda dio istraživačkoga programa;

(c) se životinje prevoze pod veterinarskim nadzorom radi veterinarskog liječenja ili nakon liječenja ili postavljene dijagnoze. Takav se prijevoz dopušta samo kad ne izaziva nepotrebnu patnju ili zlostavljanje životinja o kojima je riječ;

(d) je riječ o životinjama koje su bile podvrgnute veterinarskim postupcima u zootehničke svrhe, kao što je uklanjanje rogova ili kastracija, pod uvjetom da su rane u cijelosti zarasle.

4. U slučaju kad se životinje tijekom prijevoza razbole ili ozlijede moraju se odvojiti od ostalih životinja te im mora biti pružena prva pomoć što je prije moguće. Životinjama se mora osigurati odgovarajuća veterinarska skrb, a ako je potrebno, treba ih žurno zaklati ili usmrtiti na način koji im neće uzrokovati bilo koju daljnju patnju.

5. Sedativi se ne smiju primjenjivati kod životinja koje se trebaju prevoziti, osim ako to nije nužno da bi se osigurala njihova dobrobit, a smiju se primjenjivati samo pod veterinarskim nadzorom.

6. Ženke goveđih, ovčjih i kozjih vrsta u razdoblju laktacije uz koje nije njihova mladunčad, moraju se musti u razmacima od najviše 12 sati.

7. Odredbe podtočke (c) i (d) točke 2. ovoga Poglavlja ne primjenjuju se na kopitare ako je svrha putovanja poboljšati zdravstvene uvjete ždrijebljenja ili za nedavno oždrijebljenu ždrjebad s njihovim majkama koje su upisane u registar, pod uvjetom da je u oba ova slučaja uz životinje neprekidno pratitelj koji se za njih brine tijekom putovanja.

Poglavlje II.
PRIJEVOZNA SREDSTVA

Odjeljak 1.
ODREDBE ZA SVA PRIJEVOZNA SREDSTVA

1. Prijevozna sredstva, spremnici i njihova oprema moraju se projektirati, izraditi, održavati i njima se upravljati tako da se:

(a) izbjegne svaka ozljeda i patnja te osigura sigurnost životinja;

(b) životinje zaštite od lošeg vremena, ekstremnih temperatura i nepovoljnih promjena klimatskih uvjeta;

(c) mogu čistiti i dezinficirati;

(d) spriječi bijeg ili ispadanje životinja iz prijevoznoga sredstva te da izdrže stres izazvan kretanjem;

(e) osigura i održava kvaliteta i količina zraka primjerena vrstama koje se prevoze;

(f) osigura pristup životinjama tako da se mogu pregledati i da se za njih može skrbiti;

(g) osigura podna površina koja sprječava klizanje;

(h) osigura podna površina koja na najmanju moguću mjeru svodi istjecanje urina ili fekalija;

(i) osigura dovoljno svjetlosti za pregled i brigu o životinjama tijekom prijevoza.

2. Unutar prostora za životinje treba osigurati dovoljnu površinu, a na svakoj njegovoj razini treba osigurati dostatno prozračivanje iznad životinja kad su u prirodnom stojećem položaju, pri čemu im se ni zbog kojeg razloga ne smije onemogućiti prirodno kretanje.

3. Za divlje životinje i vrste osim domaćih kopitara ili domaćih životinja goveđih, ovčjih, kozjih i svinjskih vrsta, kad je to potrebno, uz životinje moraju biti sljedeće isprave:

(a) izjava u kojoj je navedeno da su životinje divlje, plašljive ili opasne;

(b) pisane upute o hranjenju, napajanju i svakoj drugoj potrebnoj njezi.

4. Pregrade moraju biti dovoljno čvrste da izdrže težinu životinja. Oprema mora biti dizajnirana za brzo i lagano rukovanje.

5. Prasad lakša od 10 kg, janjad lakša od 20 kg, telad mlađa od šest mjeseci i ždrjebad mlađa od četiri mjeseca moraju imati odgovarajuću stelju ili bilo koji drugi jednakovrijedan materijal, koji jamči udobnost primjerenu vrsti i broju životinja koje se prevoze, vremenu putovanja i vremenskim uvjetima. Taj materijal mora osigurati odgovarajuće upijanje urina i fecesa.

6. Ne isključujući provedbu propisa o sigurnosti osoblja i putnika, kad prijevoz plovilom, zrakoplovom ili željezničkim vagonom traje dulje od tri sata, sredstvo za usmrćivanje koje odgovara vrsti životinja mora biti osigurano te mora biti na raspolaganju pratitelju ili osobi u prijevoznom sredstvu koja posjeduje potrebna umijeća da taj zadatak obavi na human i učinkovit način.

Odjeljak 2.
DOPUNSKE ODREDBE ZA CESTOVNI I ŽELJEZNIČKI PRIJEVOZ

1. Vozila u kojima se životinje prevoze moraju biti jasno i vidljivo označena tako da ukazuju na prisutnost živih životinja, osim kad se životinje prevoze u spremnicima koji su označeni u skladu s točkom 1. Odjeljkom 5. ovoga Poglavlja.

2. Cestovna prijevozna sredstva moraju imati odgovarajuću opremu za utovar i istovar.

3. Pri sastavljanju kompozicije vlaka te tijekom svakog drugog kretanja željezničkih vagona moraju se poduzeti sve mjere opreza kako bi se izbjeglo poskakivanje željezničkih vagona u kojima su životinje.

Odjeljak 3.
DOPUNSKE ODREDBE ZA PRIJEVOZ NA PLOVILIMA OPREMLJENIMA RO-RO TEHNOLOGIJOM

1. Prije utovara u plovilo zapovjednik je dužan provjeriti da je pri utovaru prijevoznih sredstava:

(a) na ograđenim palubama, plovilo opremljeno odgovarajućim sustavom prisilnog prozračivanja koji ima sustav uzbunjivanja i odgovarajući sekundarni izvor energije u slučaju kvara;

(b) na otvorenim palubama, osigurana odgovarajuća zaštita od morske vode.

2. Cestovna prijevozna sredstva i željeznički vagoni moraju imati dovoljan broj odgovarajuće dizajniranih, smještenih i održavanih mjesta koja im omogućuju da se sigurno vežu uz plovilo. Cestovna prijevozna sredstva i željeznički vagoni moraju biti dobro privezana za brod prije isplovljavanja kako bi se spriječilo njihovo pomicanje uslijed kretanja plovila.

Odjeljak 4.
DOPUNSKE ODREDBE ZA ZRAČNI PRIJEVOZ

1. Životinje se moraju prevoziti u spremnicima, oborima ili kutijama koji odgovaraju pojedinim vrstama i u skladu su s propisima za žive životinje Međunarodne udruge za zračni prijevoz (IATA), u verziji navedenoj u Dodatku VI. ovoga Pravilnika.

2. Životinje se moraju prevoziti u uvjetima u kojima se kvaliteta zraka, temperatura i tlak mogu održavati u odgovarajućim granicama tijekom čitavoga putovanja, a s obzirom na vrstu životinja.

Odjeljak 5.
DOPUNSKE ODREDBE ZA PRIJEVOZ U SPREMNICIMA

1. Spremnici u kojima se prevoze životinje moraju biti jasno i vidljivo označeni tako da ukazuju na prisutnost živih životinja te moraju biti označeni znakom koji pokazuje gornju stranu spremnika.

2. Tijekom prijevoza i manipuliranja, spremnici uvijek moraju biti u uspravnom položaju, a jaka poskakivanja i tresenje moraju se svesti na najmanju mjeru. Spremnici moraju biti osigurani kako bi se spriječilo pomicanje s mjesta uslijed kretanja prijevoznog sredstva.

3. Spremnici teži od 50 kg moraju imati dovoljan broj odgovarajuće dizajniranih, smještenih i održavanih sigurnosnih točaka koje im omogućuju da budu čvrsto privezani uz prijevozno sredstvo na koje se utovaruju. Spremnici se pričvršćuju na prijevozno sredstvo prije početka putovanja kako bi se spriječilo njihovo pomicanje uslijed kretanja prijevoznog sredstva.

Poglavlje III.
PRIJEVOZNA PRAKSA

Odjeljak 1.
UTOVAR, ISTOVAR I RUKOVANJE ŽIVOTINJAMA

1. Posebnu pozornost treba posvetiti potrebama određenih kategorija životinja, na primjer divljih životinja, kako bi se priviknule na način prijevoza prije predviđenog putovanja.

2. Kad postupak utovara i istovara traje dulje od četiri sata, osim za perad:

(a) na raspolaganju mora biti odgovarajuća oprema za čuvanje, hranjenje i napajanje životinja izvan prijevoznog sredstva, a da ih se pritom ne veže;

(b) postupak mora biti pod nadzorom veterinarskog inspektora/službenog veterinara te moraju biti poduzete posebne mjere opreza da se tijekom tih postupaka osigura dobrobit životinja.

Oprema i postupci

3. Oprema za utovar i istovar, uključujući podne površine, mora biti dizajnirana, izrađena, održavana i njom se rukuje tako da:

(a) se spriječi ozljedu i patnju životinja i na najmanju mjere svede uznemirenost i tjeskobu životinja tijekom kretanja te osigura njihova sigurnost. Mora se obratiti pozornost da podne površine nisu skliske i da se osigura bočna zaštita kako bi se spriječio bijeg životinja;

(b) ih je moguće čistiti i dezinficirati.

4. Rampe ne smiju biti strmije od 20 stupnjeva, tj. 36,4% u horizontali za svinje, telad i konje, i strmije od 26 stupnjeva i 34 minute, tj. 50% horizontalno za ovce i goveda osim teladi. Kad je nagib veći od 10 stupnjeva, tj. 17,6% u horizontali, rampe moraju biti opremljene sustavom kakav osiguravaju, na primjer, podne prečke koje omogućuju životinjama da se popnu ili siđu bez opasnosti ili poteškoća. Platforme koje se dižu i gornje platforme moraju biti opremljene sigurnosnim ogradama tako da onemoguće ispadanje i bijeg životinja tijekom utovara i istovara.

5. Roba koja se prevozi u istom prijevoznom sredstvu kao i životinje mora biti smještena tako da ne izazove ozljedu, patnju ili tjeskobu životinja.

6. Tijekom utovara i istovara mora se osigurati odgovarajuća rasvjeta.

7. Kad se spremnici natovareni životinjama slažu jedan na drugoga u prijevoznom sredstvu, moraju biti poduzete potrebne mjere opreza da se:

(a) spriječi, ili u slučaju peradi, kunića ili krznaša, ograniči istjecanje urina i fekalija na životinje koje su smještene ispod njih;

(b) osigura stabilnost spremnika;

(c) osigura nesmetano prozračivanje.

Rukovanje životinjama

8. Zabranjeno je:

(a) životinje tući ili udarati;

(b) pritiskati na posebno osjetljiv dio tijela na način koji izaziva nepotrebnu bol ili patnju životinja;

(c) pustiti da životinje vise pomoću mehaničkih sredstava;

(d) dizati ili vući životinje za glavu, uši, rogove, noge, rep ili runo, ili s njima postupati na način koji im izaziva nepotrebnu bol ili patnju;

(e) koristiti šilo ili drugo oruđe sa šiljastim vrhom;

(f) svjesno ometati životinju koju se vozi ili vodi kroz bilo koji dio u kojem se radi sa životinjama.

9. Uporabu pribora koji primjenjuje elektrošokove potrebno je izbjegavati što je više moguće. Pribor koji primjenjuje elektrošokove upotrebljava se samo za odrasla goveda i svinje koji se ne žele pomaknuti i samo kad imaju dovoljno prostora da se mogu pomaknuti naprijed. Elektrošok ne smije trajati dulje od jedne sekunde, mora se primijeniti u odgovarajućim razmacima i samo na mišićima stražnjeg dijela tijela. Elektrošokovi se ne smiju ponovljeno primjenjivati ako životinja ne reagira.

10. Sajmovi ili sabirni centri moraju osigurati opremu za sputavanje životinja kad je to potrebno. Životinje koje nisu navikle biti zavezane ne treba vezati. Životinje moraju imati pristup vodi.

11. Životinje ne smiju biti vezane za rogove, što se odnosi i na divljač s rogovima, ili nosne prstene, niti im noge smiju biti zajedno vezane. Teladi se ne smije staviti brnjica. Domaći kopitari stariji od osam mjeseci nose tijekom prijevoza ular, osim neukroćenih konja.

U slučaju da životinje moraju biti vezane, uže, konop ili drugo sredstvo koje se upotrebljava za vezivanje mora biti:

– dovoljno jako da se u normalnim okolnostima prijevoza ne prekine;

– dovoljno dugačko da životinjama omogućuje da po potrebi legnu, jedu i piju;

– oblikovano tako da nema opasnosti od gušenja ili ozljeđivanja te da životinjama omogući da se brzo oslobode.

Odvajanje

12. Sa životinjama se mora rukovati i prevoziti ih odvojeno kad je riječ o:

(a) životinjama različitih vrsta,

(b) životinjama koje se značajno razlikuju s obzirom na veličinu i starost,

(c) odraslim rasplodnim nerastima ili pastusima,

(d) spolno zrelim mužjacima i ženkama,

(e) životinjama s rogovima i onima bez rogova,

(f) životinjama koje su neprijateljski raspoložene jedne prema drugima,

(g) vezanim životinjama i onima koje to nisu.

13. Podtočke (a), (b), (c) i (e) točke 12. ovoga Odjeljka ne primjenjuju se kad su životinje uzgajane u zajednici i naviknute jedne na druge, kad bi odvajanje uzrokovalo tjeskobu, ili kad ženke putuju s mladunčadi koja još siše.

Odjeljak 2.
POSTUPANJE TIJEKOM PRIJEVOZA

1. Podna površina mora biti u skladu s utvrđenim brojkama s obzirom na životinje i na prijevozna sredstva navedena u Poglavlju VII. ovoga Dodatka.

2. Domaći kopitari, osim kobila koje putuju sa svojom ždrjebadi, prevoze se u odvojenim odjeljcima kad se vozilo utovaruje na plovilo sa ro-ro sustavom.

3. Kopitari se ne prevoze u vozilima s više platformi osim kad se životinje utovaruju na najnižu platformu, a na gornjoj platformi nema životinja. Najmanja unutarnja visina odjeljka mora biti barem 75 cm viša od visine hrpta najviše životinje.

4. Neukroćeni kopitari ne smiju se prevoziti u skupinama većima od četiri životinje.

5. Točke 10. do 13. Odjeljka 1. ovoga Poglavlja primjenjuju se na jednak način na prijevozna sredstva.

6. Dovoljno prozračivanje mora se osigurati kako bi se u potpunosti zadovoljile potrebe životinja, vodeći pri tome posebno računa o broju, vrsti i kategoriji životinja koje se trebaju prevoziti i očekivanim vremenskim uvjetima tijekom putovanja. Spremnici se slažu na način koji ne izaziva smetnje u prozračivanju.

7. Tijekom prijevoza životinjama se mora nuditi voda, hrana i mogućnost odmora primjerena njihovoj vrsti i starosti, u odgovarajućim razmacima, a posebno kako je navedeno u Poglavlju V. ovoga Dodatka. Ako nije drukčije određeno, sisavci i ptice hrane se najmanje svaka 24 sata, a napajaju najmanje svakih 12 sati. Voda i hrana za životinje moraju biti kvalitetne, a životinjama se moraju davati tako da se onečišćenje svede na najmanju mjeru. Treba obratiti potrebnu pozornost na potrebu životinja da se naviknu na takav način hranjenja i napajanja.

Poglavlje IV.
DOPUNSKE ODREDBE ZA PLOVILA ZA PRIJEVOZ DOMAĆIH ŽIVOTINJA VRSTE GOVEDA, OVACA, KOZA, SVINJA I KOPITARA ILI PLOVILA KOJA PREVOZE SPREMNIKE ZA POMORSKI PRIJEVOZ

Odjeljak 1.
ZAHTJEVI VEZANI UZ GRADNJU I OPREMANJE PLOVILA ZA ŽIVOTINJE

1. Čvrstoća ograda, obora i palube mora biti primjerena životinjama koje se prevoze. Izračunavanje čvrstoće ograda, obora i palube mora tijekom gradnje ili preuređivanja plovila za prijevoz domaćih životinja vrste goveda, ovaca, koza, svinja i kopitara biti odobreno u skladu s posebnim propisima.

2. Odjeljci u kojima će se prevoziti životinje moraju se opremiti sustavom prozračivanja dovoljnoga kapaciteta koji omogućuje da se ukupna količina zraka mijenja na način:

(a) 40 promjena zraka na sat ako je odjeljak u cijelosti zatvoren, a slobodna visina manja ili jednaka visini od 2,30 metra;

(b) 30 promjena zraka na sat ako je odjeljak u cijelosti zatvoren, a slobodna visina veća od 2,30 metra;

(c) 75 % navedenih kapaciteta ako je odjeljak djelomično zatvoren.

3. Kapacitet spremnika ili proizvodnje svježe vode mora biti odgovarajući tako da zadovolji potrebe za vodom određene u Poglavlju VI. ovoga Dodatka, vodeći pri tome računa o najvećem mogućem broju, vrsti i kategoriji životinja koje se prevoze, kao i maksimalnom trajanju predviđenog putovanja.

4. Sustav opskrbe svježom vodom mora se trajno opskrbljivati svježom vodom. Svako područje u kojem su domaće životinje vrste goveda, ovaca, koza, svinja i kopitara mora biti opremljeno sustavom za svježu vodu te mora biti na raspolaganju dovoljno posuda kako bi životinje imale stalan i lagan pristup svježoj vodi. Na raspolaganju mora biti i zamjenski crpni sustav kako bi se osigurala opskrba vodom u slučaju kvara primarnoga crpnoga sustava.

5. Sustav odvoda mora biti primjerenog kapaciteta za odvođenje tekućine iz obora i s palube u svim uvjetima. Odvodnim jarcima i kanalima tekućina se prikuplja u cisterne ili bunare, od kuda se otpadne vode prazne pomoću crpki ili izbacivača vode (ejektora). Zamjenski crpni sustav mora se osigurati za odvod tekućine u slučaju kvara primarnog crpnoga sustava.

6. Prostor za domaće životinje vrste goveda, ovaca, koza, svinja i kopitara, prolazi i rampe do prostora sa domaćim životinjama vrste goveda, ovaca, koza, svinja i kopitara moraju biti dovoljno osvijetljeni. Mora postojati i pričuvni sustav rasvjete u slučaju kvara na glavnim električnim instalacijama. Dovoljno prijenosnih izvora svjetlosti mora se osigurati kako bi pratitelju omogućili odgovarajući pregled i skrb o životinjama.

7. Protupožarni sustav mora biti primjereno postavljen u svim područjima gdje su smještene domaće životinje vrste goveda, ovaca, koza, svinja i kopitara, a protupožarna oprema unutar područja sa domaćim životinjama vrste goveda, ovaca, koza, svinja i kopitara mora biti u skladu s normama posebnih propisa o zaštiti ljudskih života na moru koje se odnose na zaštitu od požara, otkrivanje požara i gašenje požara.

8. Sustavi za domaće životinje vrste goveda, ovaca, koza, svinja i kopitara moraju se opremiti sljedećim sustavom praćenja, nadzora i uzbunjivanja u kormilarnici:

(a) prozračivanjem,

(b) opskrbom svježom vodom i odvodnjom,

(c) rasvjetom,

(d) proizvodnjom svježe vode ako je potrebno.

9. Primarni izvor energije mora biti dovoljno jak da trajno opskrbljuje sustave za domaće životinje vrste goveda, ovaca, koza, svinja i kopitara navedene u točkama 2., 4., 5. i 6. ovoga Odjeljka u uvjetima normalnog rada plovila namijenjenog prijevozu domaćih životinja vrste goveda, ovaca, koza i svinja. Sekundarni izvor energije mora imati dovoljan kapacitet da u potpunosti zamijeni primarni izvor energije u trajanju od tri dana.

Odjeljak 2.
OPSKRBA HRANOM ZA ŽIVOTINJE I VODOM NA PLOVILIMA NAMIJENJENIMA PRIJEVOZU DOMAĆIH ŽIVOTINJA VRSTE GOVEDA, OVACA, KOZA, SVINJA I KOPITARA ILI PLOVILIMA ZA PRIJEVOZ SPREMNIKA ZA POMORSKI PRIJEVOZ

Plovila namijenjena prijevozu domaćih životinja vrste goveda, ovaca, koza, svinja i kopitara ili plovila koja prevoze spremnike s domaćim kopitarima i domaćim životinjama goveđih, ovčjih, kozjih i svinjskih vrsta, za putovanja koja traju dulje od 24 sata, moraju od trenutka polaska imati dovoljno stelje, hrane za životinje i vode da pokriju najmanje dnevne potrebe opskrbe hranom i vodom određene u tablici 1. ovoga Odjeljka za planirano putovanje uz dodatnih 25 % odnosno trodnevne rezervne zalihe stelje, hrane i vode, ovisno o tome što je više.

Tablica 1. NAJMANJA DNEVNA ZALIHA HRANE I VODE NA PLOVILIMA NAMIJENJENIMA PRIJEVOZU DOMAĆIH ŽIVOTINJA VRSTE GOVEDA, OVACA, KOZA, SVINJA I KOPITARA ILI PLOVILIMA KOJA PREVOZE SPREMNIKE ZA POMORSKI PRIJEVOZ

Kategorija

Hrana za životinje

(% žive težine životinja)

Svježa voda

(litara po životinji)*

Krma

Koncentrirana hrana

Goveda i kopitari

2

1,6

45

Ovce

2

1,8

 4

Svinje

3

10

* Zahtjevi za minimalnu opskrbu vodom navedeni u četvrtom stupcu mogu se za sve vrste životinja zamijeniti zalihom vode od 10% težine živih životinja

Krma se može zamijeniti koncentriranom hranom i obratno. Mora se obratiti pozornost na potrebe određenih kategorija životinja koje se moraju naviknuti na promjenu hrane s obzirom na njihovo metaboličko stanje.

Poglavlje V.
VREMENSKI RAZMACI IZMEĐU NAPAJANJA I HRANJENJA, TRAJANJE PUTOVANJA I ODMORA

Odjeljak 1.
DOMAĆI KOPITARI, DOMAĆE ŽIVOTINJE GOVEĐIH, OVČJIH, KOZJIH I SVINJSKIH VRSTA

1. Zahtjevi navedeni u ovom Odjeljku primjenjuju se na kretanje domaćih kopitara, osim onih registriranih, domaćih životinja goveđih, ovčjih, kozjih i svinjskih vrsta, osim u slučaju zračnoga prijevoza.

2. Vrijeme putovanja za životinje koje pripadaju vrstama navedenim u točki 1. ovoga Odjeljka ne smije biti dulje od osam sati.

3. Najdulje vrijeme putovanja iz točke 2. ovoga Poglavlja može se produljiti ako se ispune dodatni zahtjevi navedeni u Poglavlju VI. ovoga Dodatka odnosno ako se za putovanja koja ne traju dulje od 12 sati do konačnog odredišta ispune dodatni zahtjevi navedeni u Dodatku VII. ovoga Pravilnika.

4. Vremenski razmaci između napajanja i hranjenja, trajanje putovanja i odmora kad se upotrebljavaju cestovna prijevozna sredstva koja ispunjavaju zahtjeve navedene u točki 3. ovoga Odjeljka određeni su kako slijedi:

(a) Nakon devet sati putovanja telad, janjad, jarad i ždrjebad koja još siše i koja je još uvijek na mlijeku te prasad koja nije odbijena od majke moraju se odmoriti najmanje sat vremena kako bi im se dala tekućina i hrana, ovisno o potrebama. Nakon tog odmora mogu se prevoziti tijekom daljnjih devet sati.

(b) Svinje se mogu prevoziti u trajanju od najviše 24 sata. Tijekom putovanja, mora im se osigurati stalan pristup vodi.

(c) Domaći kopitari mogu se prevoziti u trajanju od najviše 24 sata. Tijekom putovanja mora im se dati tekućina i, po potrebi, hrana svakih 8 sati.

(d) Svim ostalim vrstama životinjama iz točke 1. ovoga Odjeljka mora se nakon 14 sati putovanja osigurati odmor od najmanje sat vremena, tijekom kojega im se daje tekućina i, po potrebi, hrana. Nakon odmora mogu se prevoziti tijekom daljnjih 14 sati.

5. Nakon utvrđenog trajanja putovanja životinje se moraju istovariti, napojiti i nahraniti te se najmanje 24 sata moraju odmarati.

6. Zabranjen je prijevoz životinja vlakom ako je najdulje trajanje putovanja dulje od trajanja putovanja određenog u točki 2. ovoga Odjeljka. Vrijeme putovanja određeno u točki 4. ovoga Odjeljka primjenjuje se kad su ispunjeni uvjeti određeni u točkama 3. i 4.ovoga Odjeljka, osim za vrijeme trajanja odmora.

7. U slučaju prijevoza morem:

(a) Zabranjen je prijevoz životinja morem ako traje dulje od trajanja prijevoza iz točke 2. ovoga Odjeljka, osim ako se ne ispune uvjeti propisani u točki 3. i 4. ovoga Odjeljka, i osim za vrijeme putovanja i za vrijeme odmora.

(b) Ako se prijevoz morem obavlja na redovnoj i izravnoj vezi između dviju zemljopisnih točaka vozilima ukrcanima na plovila bez istovara životinja, životinje se moraju odmarati 12 sati nakon istovara u odredišnoj luci ili njezinoj neposrednoj blizini, osim kad je vrijeme putovanja morem takvo da se putovanje može uključiti u opću shemu iz točke 2. do 4.ovoga Odjeljka.

8. U interesu životinja vrijeme putovanja određeno u točki 3, 4. i 7. podtočki (b) ovoga Odjeljka može se produljiti za dva sata, vodeći pri tome računa o blizini mjesta odredišta.

9. Ne isključujući primjenu točke 3. do 8. ovoga Odjeljka, prijevoz životinja, koje su namijenjene klanju, u najduljem trajanju od osam sati ne može se produljiti, kad se prijevoz obavlja isključivo od mjesta polaska do mjesta odredišta.

Odjeljak 2.
OSTALE VRSTE

1. Za perad, domaće ptice i kuniće, prikladna hrana i voda mora biti dostupna u odgovarajućim količinama, osim u slučaju putovanja koje traje manje od:

(a) 12 sati, ne uzimajući u obzir vrijeme utovara i istovara; ili

(b) 24 sata za piliće svih vrsta, pod uvjetom da se završi unutar 72 sata nakon valenja.

2. Psi i mačke koje se prevoze moraju se hraniti u vremenskim razmacima od najviše 24 sata, a napajati u vremenskim razmacima od najviše osam sati. Moraju biti osigurane jasne pisane upute o hranjenju i napajanju.

3. Ostale vrste životinja, osim onih navedenih u točki 1. i 2.ovoga Odjeljka, moraju se prevoziti u skladu s pisanim uputama o hranjenju i napajanju, vodeći pri tome računa o posebnoj potrebnoj njezi.

Poglavlje VI.
DOPUNSKE ODREDBE ZA DUGA PUTOVANJA DOMAĆIH KOPITARA I DOMAĆIH ŽIVOTINJA VRSTA GOVEDA, OVACA, KOZA I SVINJA

Odjeljak 1.
SVA DUGA PUTOVANJA

Krov

1. Prijevozna sredstva moraju imati krov svijetle boje koji mora biti primjereno izoliran.

Pod i stelja

2. Životinjama se mora osigurati odgovarajuća stelja ili jednako vrijedan materijal koji im jamči udobnost primjerenu njihovoj vrsti, broju životinja koje se prevoze, vremenu putovanja i vremenskim prilikama. Taj materijal mora osiguravati odgovarajuće upijanje urina i fekalija.

Hrana za životinje

3. Prijevozna sredstva moraju imati dovoljnu količinu hrane za životinje za potrebe životinja koje se prevoze tijekom dugog putovanja. Hrana za životinje mora biti zaštićena od vremenskih utjecaja i onečišćivača, kao što su prašina, gorivo, ispušni plinovi, urin i feces životinja.

4. Kad se za hranjenje životinja upotrebljava posebna oprema, ta se oprema mora prevoziti u prijevoznom sredstvu.

5. Kad se za hranjenje životinja upotrebljava oprema navedena u točki 4. ovoga Odjeljka, ona mora biti oblikovana na način da se prema potrebi pričvršćuje na prijevozno sredstvo kako bi se spriječilo njezino prevrtanje. Kad se prijevozno sredstvo kreće i kad se oprema ne upotrebljava, ona mora biti smještena odvojeno od životinja.

Pregrade

6. Kopitari se prevoze u pojedinačnim boksovima, osim kobila koje putuju sa svojom ždrjebadi.

7. Prijevozno sredstvo mora biti opremljeno pregradama tako da se mogu napraviti odvojeni odjeljci, a da je istodobno životinjama osiguran slobodan pristup vodi.

8. Pregrade moraju biti izrađene na način da se mogu postaviti u različite položaje, tako da se veličina odjeljka može prilagoditi posebnim uvjetima, vrsti, veličini i broju životinja.

Minimalni kriteriji za određene vrste

9. Osim ako nisu u pratnji majke, duga putovanja dopuštena su domaćim kopitarima i domaćim životinjama vrste goveda i svinja samo kad:

(a) su domaći kopitari stariji od četiri mjeseca, uz iznimku registriranih kopitara;

(b) je telad starija od četrnaest dana;

(c) su svinje teže od 10 kilograma.

10. Zabranjen je prijevoz neukroćenih konja na dugim putovanjima.

Odjeljak 2.
OPSKRBA VODOM ZA CESTOVNI PRIJEVOZ, ŽELJEZNIČKI PRIJEVOZ ILI SPREMNIKE ZA POMORSKI PRIJEVOZ

1. Prijevozna sredstva i spremnici za pomorski prijevoz moraju se opremiti zalihom vode koja pratitelju omogućuje da osigura vodu odmah kad se za to tijekom putovanja javi potreba, tako da svaka životinja ima pristup vodi.

2. Uređaji za vodu moraju biti održavani te primjereno oblikovani i postavljeni za kategorije životinja koje treba napojiti u vozilu.

3. Ukupni kapacitet spremnika za vodu za svako prijevozno sredstvo mora biti najmanje 1,5 % njegove maksimalne korisne nosivosti (popunjenosti teretom). Spremnici za vodu moraju biti oblikovani tako da se mogu isušiti i očistiti nakon svakoga putovanja te moraju biti opremljeni sustavom koji im omogućuje provjeru razine vode. Spremnici za vodu moraju biti povezani s uređajima za piće u odjeljcima i biti održavani u ispravnom radnom stanju.

4. Odstupanje od točke 3. ovoga Odjeljka može se primijeniti na spremnike za pomorski prijevoz koji se upotrebljavaju isključivo na plovilima koja se opskrbljuju vodom iz spremnika s vodom na plovilu.

Odjeljak 3.
PROZRAČIVANJE CESTOVNIH PRIJEVOZNIH SREDSTAVA I PRAĆENJE TEMPERATURE

1. Sustav za prozračivanje na cestovnim prijevoznim sredstvima oblikuje se, izrađuje i održava tako da u svakom trenutku tijekom putovanja, neovisno o tome kreće li se prijevozno sredstvo ili miruje, može održati raspon temperature od + 5 °C do + 30 °C u prijevoznom sredstvu za sve životinje, uz toleranciju od +/– 5 °C, ovisno o vanjskoj temperaturi.

2. Sustav za prozračivanje mora osigurati ravnomjernu raspodjelu zraka u prijevoznom sredstvu s najmanjom zračnom strujom nominalnog kapaciteta od 60 m3/h/KN stupnja popunjenosti (korisne nosivosti) i mora biti osposobljen za rad najmanje 4 sata, neovisno o motoru prijevoznog sredstva.

3. Cestovna prijevozna sredstva moraju biti opremljena sustavom za praćenje temperature i uređajem za bilježenje tih podataka. Senzori se moraju nalaziti u onom dijelu vozila koji će najvjerojatnije, ovisno o njegovim oblikovnim obilježjima, biti izložen najnepogodnijim klimatskim uvjetima. Podaci o temperaturi koji se na taj način dobiju moraju imati datum i na zahtjev se daju na uvid veterinarskom inspektoru/službenom veterinaru.

4. Cestovna prijevozna sredstva moraju biti opremljena sustavom za uzbunjivanje kako bi se vozača upozorilo kad temperatura u odjeljcima gdje su životinje smještene dosegne svoje najviše ili najniže vrijednosti.

Odjeljak 4.
NAVIGACIJSKI SUSTAV

Cestovna prijevozna sredstva moraju biti opremljena odgovarajućim navigacijskim sustavom koji omogućuje bilježenje i osiguranje informacija koje su jednako vrijedne onima spomenutima u dnevniku puta navedenom u Dijelu 4. Dodatku III. ovoga Pravilnika te podataka o otvaranju/zatvaranju vrata za utovar.

Poglavlje VII.
OSIGURANI PROSTOR

Veličina prostora za životinje mora biti u skladu najmanje s ovim brojkama:

A. Domaći kopitari

Željeznički prijevoz

Odrasli konji

Mladi konji (od 6 do 24 mjeseca)

(za putovanja do 48 sata)

Mladi konji (od 6 do 24 mjeseca)

(za putovanja preko 48 sata)

Poniji (ispod 144 cm)

Ždrjebad (od 0 do 6 mjeseci)

1,75 m2 (0,7 × 2,5 m)*

1,2 m2 (0,6 × 2 m)

2,4 m2 (1,2 × 2 m)

1 m2 (0,6 × 1,8 m)

1,4 m2 (1 × 1,4 m)

*Standardno korisna širina vagona je 2 do 2 m.

Bilješka: Tijekom dugih putovanja, ždrjebad i mladi konji moraju imati prostora za lijeganje.

Brojke iz tablice mogu se mijenjati najviše do 10% za mlade konje i ponije, a najviše do 20% za mlade konje i ždrjebad, što ne ovisi samo o masi i veličini konja, nego i o njihovom fizičkom stanju, meteorološkim uvjetima i planiranom trajanju putovanja.

Cestovni prijevoz

Odrasli konji

Mladi konji (od 6 do 24 mjeseca)

(za putovanja do 48 sati)

Mladi konji (od 6 do 24 mjeseca)

(za putovanja preko 48 sati)

Poniji (niži od 144 cm)

Ždrjebad (od 0 do 6 mjeseci)

1,75 m2 (0,7 × 2,5 m)

1,2 m2 (0,6 × 2 m)

2,4 m2 (1,2 × 2 m)

1 m2 (0,6 × 1,8 m)

1,4 m2 (1 × 1,4 m)

Bilješka: Tijekom dugih putovanja, ždrjebadi i mladim konjima mora biti omogućeno lijeganje.

Brojke iz tablice mogu se mijenjati najviše do 10% za odrasle konje i ponije, a najviše do 20% za mlade konje i ždrjebad, što ne ovisi samo o masi i veličini konja, nego i o njihovom fizičkom stanju, meteorološkim uvjetima i planiranom trajanju putovanja.

Zračni prijevoz

Gustoća utovara konja s obzirom na površinu:

Masa životinja u kg

Površina u m2/po životinji

0 – 100 kg

100 – 200 kg

200 – 300 kg

300 – 400 kg

400 – 500 kg

500 – 600 kg

600 – 700 kg

700 – 800 kg

0,42 m2

0,66 m2

0,87 m2

1,04 m2

1,19 m2

1,34 m2

1,51 m2

1,73 m2

Pomorski prijevoz

Masa životinja u kg

Površina u m2/po životinji

200 – 300

300 – 400

400 – 500

500 – 600

600 – 700

0,90 – 1,175

1,175 – 1,45

1,45 – 1,725

1,725 – 2

2 – 2,25

B. Goveda

Željeznički prijevoz

Kategorija

Okvirna masa u kg

Površina u m2/

po životinji

Mala telad

Telad srednje veličine

Teška telad

Goveda srednje veličine

Teška goveda

Vrlo teška goveda

 50

110

200

325

550

> 700

0,30 do 0,40

0,40 do 0,70

0,70 do 0,95

0,95 do 1,30

1,30 do 1,60

> 1,60

Brojke iz tablice mogu se mijenjati, što ne ovisi samo o masi i veličini životinja, nego i njihovom fizičkom stanju, meteorološkim uvjetima i planiranom trajanju putovanja.

Cestovni prijevoz

Kategorija

Okvirna masa u kg

Površina u m2/po životinji

Mala telad

Telad srednje veličine

Teška telad

Goveda srednje veličine

Teška goveda

Vrlo teška goveda

 50

110

200

325

550

> 700

0,30 do 0,40

0,40 do 0,70

0,70 do 0,95

0,95 do 1,30

1,30 do 1,60

> 1,60

Brojke iz tablice mogu se mijenjati, što ne ovisi samo o masi i veličini životinja, nego i o njihovom fizičkom stanju, meteorološkim uvjetima i planiranom trajanju putovanja.

Zračni prijevoz

Kategorija

Okvirna masa u kg

Površina u m2/po životinji

Telad

 50

70

0,23

0,28

Goveda

300

500

0,84

1,27

Pomorski prijevoz

Masa životinja u kg

Površina u m2/po životinji

200 – 300

300 – 400

400 – 500

500 – 600

600 – 700

0,81 – 1,0575

1,0575 – 1,305

1,305 – 1,5525

1,5525 – 1,8

1,8 – 2,025

Bređim se životinjama mora osigurati 10% više prostora.

C. Ovce/koze

Željeznički prijevoz

Kategorija

Masa u kg

Površina u m2/po životinji

Ostrižene ovce

Neostrižene ovce

Visoko bređe ovce

< 55

> 55

< 55

> 55

< 55

> 55

0,20 do 0,30

> 0,30

0,30 do 0,40

> 0,40

0,40 do 0,50

> 0,50

Kategorija

Masa u kg

Površina u m2/po životinji

Koze

Visoko bređe koze

< 35

35 do 55

> 55

< 55

> 55

0,20 do 0,30

0,30 do 0,40

0,40 do 0,75

0,40 do 0,50

> 0,50

Površina navedena u tablici može se mijenjati ovisno o pasmini, veličini, fizičkom stanju i dužini životinjskoga runa, kao i o meteorološkim uvjetima i duljini putovanja.

Cestovni prijevoz

Kategorija

Masa u kg

Površina u m2/po životinji

Ostrižene ovce i janjad od

26 kg i teža

Neostrižene ovce

Visoko bređe ovce

< 55

> 55

< 55

> 55

< 55

> 55

0,20 do 0,30

> 0,30

0,30 do 0,40

> 0,40

0,40 do 0,50

> 0,50

Koze

Visoko bređe koze

< 35

35 do 55

> 55

< 55

> 55

0,20 do 0,30

0,30 do 0,40

0,40 do 0,75

0,40 do 0,50

> 0,50

Površina navedena u tablici može se mijenjati ovisno o pasmini, veličini, fizičkom stanju i dužini životinjskoga runa, kao i o meteorološkim uvjetima i duljini putovanja.

Napomena: za malu se janjad može osigurati površina manja od 0,2 m2 po životinji.

Zračni prijevoz

Prosječna masa u kg

Površina po ovci/kozi (u m2)

25

50

75

0,2

0,3

0,4

Pomorski prijevoz

Masa životinja u kg

Površina u m2/po životinji

20 – 30

30 – 40

40 – 50

50 – 60

60 – 70

0,24 – 0,265

0,265 – 0,290

0,290 – 0,315

0,315 – 0,34

0,34 – 0,39

D. Svinje

Željeznički i cestovni prijevoz

Svim svinjama se mora omogućiti da mogu leći i stajati u svom prirodnom položaju.

Kako bi se zadovoljili ti minimalni uvjeti, gustoća utovara svinja od približno 100 kg ne smije prelaziti 235 kg/ m2. Pasmina, veličina i fizičko stanje svinja mogu značiti da se minimalni spomenuti prostor mora povećati; može biti potrebno i najveće povećanje od 20%, ovisno o vremenskim prilikama i trajanju putovanja.

Zračni prijevoz

Gustoća utovara trebala bi biti razmjerno visoka kako bi spriječilo ozljeđivanje pri uzlijetanju ili slijetanju u slučaju turbulencije, premda se svim životinjama mora omogućiti dovoljno mjesta za lijeganje. Pri određivanju gustoće utovara moraju se uzeti u obzir klimatski uvjeti, ukupno trajanje putovanja i vrijeme dolaska.

Prosječna masa u kg

Površina po svinji u m2

15 kg

25 kg

50 kg

100 kg

0,13 m2

0,15 m2

0,35 m2

0,51 m2

Pomorski prijevoz

Živa vaga u kg

Površina u m2/životinji

10 ili manje

20

45

70

100

140

180

270

0,20

0,28

0,37

0,60

0,85

0,95

1,10

1,50

E. Perad

Gustoća mjerodavna za prijevoz peradi u spremnicima

Najmanja površina poda koju treba osigurati

Kategorija

Površina u cm²

Jednodnevni pilići

 21 – 25 po piletu

Ostala perad starija od jednodnevnih pilića: masa u kg

Površina u cm2 po kg

< 1,6

180 – 200

1,6 do < 3

160

3 do < 5

115

> 5

105

Brojke iz tablice mogu se mijenjati, što ne ovisi samo o masi i veličini ptica, nego i o njihovom fizičkom stanju, vremenskim uvjetima i planiranom trajanju putovanja.


DODATAK II.

DNEVNIK PUTA

iz članka 5. stavka 4., članka 8. stavka 2., članka 14. točke (a) i (c) te članka 21. stavka 2. ovoga Pravilnika

1. Osoba koja planira dugo putovanje mora pripremiti, ovjeriti pečatom i potpisati sve stranice dnevnika puta u skladu s odredbama ovog Dodatka.

2. Dnevnik puta mora sadržavati ove dijelove:

(a) Dio 1. – Planiranje;

(b) Dio 2. – Mjesto polaska;

(c) Dio 3. – Mjesto odredišta;

(d) Dio 4. – Izjava prijevoznika;

(e) Dio 5. – Obrazac izvješća o odstupanjima.

2.1. Sve stranice dnevnika puta moraju biti povezane.

2.2. Primjerak obrasca svakoga dijela dnevnika puta nalazi se u Dodatku III. ovoga Pravilnika.

3. Organizator mora:

(a) za svaki dnevnik puta odrediti poseban broj;

(b) osigurati da veterinarski inspektor/službeni veterinar iz mjesta polaska, na način kako to odredi, dobije potpisan, ispravno ispunjen primjerak Dijela 1. dnevnika puta iz Dodatka III. ovoga Pravilnika, osim brojeva veterinarske svjedodžbe, dva radna dana prije vremena polaska;

(c) pridržavati se naputaka koje veterinarski inspektor/službeni veterinar daje u skladu s točkom (a) stavkom 1. članka 14. ovoga Pravilnika;

(d) osigurati da dnevnik puta bude ovjeren pečatom kako je propisano člankom 14. stavkom 1. ovoga Pravilnika;

(e) osigurati da dnevnik puta prati životinje tijekom putovanja do točke odredišta ili, u slučaju izvoza, barem do mjesta izlaska.

4. Skrbnici na mjestu polaska i, kad se mjesto odredišta nalazi unutar zemlje, skrbnici na mjestu odredišta, moraju ispuniti i potpisati relevantne dijelove dnevnika puta i izvješćuju veterinarskog inspektora/službenog veterinara, što je prije moguće, o svakom odstupanju od dnevnika puta na obrascu za Dio 5. dnevnika puta iz Dodatka III. ovoga Pravilnika.

5. Skrbnici na mjestu odredišta čuvaju dnevnik puta, osim izjavu prijevoznika iz Dijela 4. dnevnika puta iz Dodatka III. ovoga Pravilnika, najmanje tri godine od datuma dolaska u mjesto odredišta. Dnevnik puta se daje na zahtjev veterinarskog inspektora/službenog veterinara na uvid.

6. Po završetku puta prijevoznik je dužan ispuniti i potpisati izjavu odnosno Dio 4. dnevnika puta iz Dodatka III. ovoga Pravilnika.

7. Pri izvozu životinja prijevoznici moraju dati dnevnik puta graničnom veterinarskom inspektoru na mjestu izlaska. U slučaju davanja poticaja za izvoz živih goveda, ne traži se obrazac Dijela 3. dnevnika puta iz Dodatka III. ovoga Pravilnika ako se u skladu s posebnim propisima traži izvješće.

8. Prijevoznik iz Dijela 3. dnevnika puta naveden u Dodatku III. ovoga Pravilnika mora čuvati:

(a) primjerak ispunjenoga dnevnika puta;

(b) odgovarajuću evidencijsku listu ili ispis u skladu sa Zakonom o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu (»Narodne novine«, broj 60/08) i Pravilnikom o tahografu i ograničavaču brzine (»Narodne novine«, broj 89/08 i 48/09)7, ako je vozilo obuhvaćeno navedenim propisima.

8.1. Isprave navedene u podtočki (a) i (b) ove točke moraju se dati na uvid Upravi za veterinarstvo koja je prijevozniku izdala odobrenje, a na zahtjev i veterinarskom inspektoru/službenom veterinaru u mjestu polaska, u roku od mjesec dana nakon što su ispunjeni, a prijevoznik ih mora čuvati tijekom najmanje tri godine od datuma pregleda. Isprave navedene u podtočki (a) ove točke vraćaju se nadležnom tijelu iz mjesta polaska u roku od mjesec dana nakon završenog putovanja, osim ako se ne upotrebljavaju sustavi navedeni u članku 6. stavku 9. ovoga Pravilnika. Pojednostavljena verzija dnevnika puta i smjernica za prikazivanje evidencije navedene u članku 6. stavku 9. ovoga Pravilnika moraju biti uspostavljene u skladu s postupkom koji propisuje Uprava za veterinarstvo kad su vozila opremljena sustavima iz članka 6. stavka 9. ovoga Pravilnika.


DODATAK III.

DIJELOVI DNEVNIKA PUTA

DIO 1. – PLANIRANJE

1.1 ORGANIZATOR: Ime i adresa(a) (b)

1.2. Ime osobe zadužene za putovanje

1.3 Telefon/Faks

2. UKUPNO OČEKIVANO TRAJANJE (sati/dana)

3.1. Mjesto i zemlja POLASKA

4.1. Mjesto i zemlja ODREDIŠTA

3.2. Datum

3.3. Vrijeme

4.2. Datum

4.3. Vrijeme

5.1. Vrsta

5.2. Broj životinja

5.3. Broj(evi) veterinarskog certifikata

5.4. Procijenjena ukupna težina pošiljke (u kg)

5.5. Ukupna osigurana površina za pošiljku (u m2)

6. POPIS PLANIRANIH ODMORA, PRETOVARA ILI IZLAZNIH TOČKI

6.1. Nazivi mjesta gdje se životinje odmaraju ili pretovaruju (uključujući izlazne točke)

6.2. Dolazak

6.3. Trajanje

(u satima)

6.4. Ime prijevoznika i broj odobrenja (ako se razlikuje od odobrenja organizatora)

Datum

Vrijeme

7. Ja, organizator, ovim izjavljujem da sam odgovoran za organizaciju navedenog putovanja i da sam pripremio odgovarajuća rješenja za zaštitu dobrobiti životinja tijekom putovanja u skladu s odredbama Pravilnika o zaštiti životinja tijekom prijevoza i s prijevozom povezanih postupaka.

8. Potpis organizatora

(a) Organizator: vidi pojam iz članka 2. točke 17. Pravilnika o zaštiti životinja tijekom prijevoza i s prijevozom povezanih postupaka.

(b) Ako je organizator ujedno i prijevoznik mora biti naveden broj odobrenja.

DIO 2. – MJESTO POLASKA

1. SKRBNIK na mjestu polaska, ime i adresa (ako se razlikuje od imena organizatora iz Dijela 1. dnevnika puta)(a)

2. Mjesto i zemlja polaska(b)

3. Datum i vrijeme prvog utovara životinja(b)

4. Broj utovarenih životinja(b)

5. Dokument za identifikaciju prijevoznoga sredstva

6. Ja, skrbnik na mjestu polaska, ovime izjavljujem da sam bio nazočan pri utovaru životinja. Prema mojim saznanjima, u trenutku utovara navedene životinje bile su sposobne za prijevoz, a oprema i postupci za rukovanje životinjama bili su u skladu s odredbama Pravilnika o zaštiti životinja tijekom prijevoza i s prijevozom povezanih postupaka.

7. Potpis skrbnika na mjestu polaska

8. DODATNE KONTROLE PRI OTPREMI

9. VETERINAR na mjestu polaska (ime i adresa)

10. Ja, veterinar, ovime izjavljujem da sam provjerio i odobrio utovar gore navedenih životinja. Prema mojim saznanjima, u trenutku polaska životinje su bile sposobne za prijevoz, a prijevozna sredstva i način prijevoza bili su u skladu s odredbama Pravilnika o zaštiti životinja tijekom prijevoza i s prijevozom povezanih postupaka.

11. Potpis VETERINARA

(a) Skrbnik: vidi pojam iz članka 2. točke 11. Pravilnika o zaštiti životinja tijekom prijevoza i s prijevozom povezanih postupaka.

(b) Ako se razlikuje od Dijela 1. dnevnika puta.

DIO 3. – MJESTO ODREDIŠTA

1. SKRBNIK na mjestu odredišta/službeni veterinar – Ime i adresa(a)

2. Mjesto i zemlja odredišta/mjesto kontrole(a)

3. Datum i vrijeme kontrole

4. OBAVLJENE KONTROLE

5. REZULTAT KONTROLA

5.1. Udovoljava

5.2. Odstupa

4.1. Prijevoznik

Broj odobrenja(b) 

4.2. Vozač

Broj svjedodžbe o osposobljenosti

4.3. Prijevozno sredstvo

Dokument za identifikaciju(c) 

4.4. Osigurani prostor

Prosječan prostor/po životinji u m2 

4.5. Podaci dnevnika puta i najdulje vrijeme putovanja

4.6. Životinje (navedite broj za svaku kategoriju)

Ukupno pregledano

N Nisu sposobne

U Uginule

S Sposobne

6. Ja, skrbnik, na mjestu odredišta/službeni veterinar, ovime izjavljujem da sam provjerio ovu pošiljku životinja. Prema mojim saznanjima, u trenutku kontrole evidentirani su gore navedeni nalazi. Upoznat sam s tim da veterinarski inspektor mora što je prije moguće biti izviješteno o svim odstupanjima koja se mogu utvrditi i svaki put kad se pronađu uginule životinje.

7. Potpis skrbnika na mjestu odredišta/ službenog veterinara (uz službeni pečat)

(a) Izbrisati prema potrebi.

(b) Ako se razlikuje od Dijela 1. dnevnika puta.

(c) Ako se razlikuje od Dijela 2. dnevnika puta. 

DIO 4. – IZJAVA PRIJEVOZNIKA

ISPUNJAVA VOZAČ TIJEKOM PUTOVANJA I DAJE NA UVID VETERINARSKOM INSPEKTORU/SLUŽBENOM VETERINARU NA MJESTU POLASKA U ROKU OD MJESEC DANA OD DOLASKA NA MJESTO ODREDIŠTA

Stvarni itinerer – mjesta odmora, pretovara ili izlazna točka

Mjesto i adresa

Dolazak

Odlazak

Trajanje

zaustavljanja

Razlozi

 

Datum

Vrijeme

Datum

Vrijeme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razlozi svake nepodudarnosti između stvarnog i planiranog itinerera/ostala zapažanja

Datum i vrijeme dolaska u mjesto odredišta

Broj ozljeda životinja i njihovi razlozi i/ili uginuća tijekom puta

Ime (imena) vozača i njegov (njihovi) potpis(i)

Ime PRIJEVOZNIKA, broj odobrenja

Kao prijevoznik ovime potvrđujem da su navedene stavke točne i da mi je poznato da se svaki incident tijekom puta koji dovodi do smrti životinje mora prijaviti veterinarskom inspektoru/službenom veterinaru na mjestu polaska.

Potpis prijevoznika

Datum i mjesto

DIO 5. – UZORAK IZVJEŠĆA O ODSTUPANJIMA br. …

Primjerak izvješća o odstupanjima uz primjerak Dijela 1. dnevnika puta dostavlja se veterinarskom inspektoru/službenom veterinaru

1. Ime, funkcija i adresa PODNOSITELJA

2.Mjesto i zemlja gdje je odstupanje uočeno

3. Datum i vrijeme uočenog odstupanja

4. VRSTA ODSTUPANJA u skladu s odredbama Pravilnika o zaštiti životinja tijekom prijevoza i s prijevozom povezanih postupaka.

4.1. Sposobnost za prijevoz(1)

4.6. Osigurani prostor(6)

4.2. Prijevozno sredstvo(2)

4.7. Odobrenje prijevoznika(7)

4.3. Prijevozna praksa(3)

4.8. Svjedodžba o osposobljenosti vozača(8)

4.4. Trajanje puta(4)

4.9. Evidencija dnevnika puta

4.5. Dodatne odredbe za duga putovanja

4.10. Ostalo

4.11. Primjedbe:

5. Ovime izjavljujem da sam provjerio pošiljku gore navedenih životinja i utvrdio odstupanja navedena u ovom izvješću koja se odnose na pridržavanje odredaba Pravilnika o zaštiti životinja tijekom prijevoza i s prijevozom povezanih postupaka.

6. Datum i vrijeme izjave veterinarskog inspektora/službenog veterinara

7. Potpis podnositelja

(1) točka 9. Poglavlja I. i Poglavlje VI. Dodatka I. Pravilnika o zaštiti životinja tijekom prijevoza i s prijevozom povezanih postupaka.

(2) Poglavlje II. i IV. Dodatka I. Pravilnika o zaštiti životinja tijekom prijevoza i s prijevozom povezanih postupaka.

(3) Poglavlje III. Dodatka I. Pravilnika o zaštiti životinja tijekom prijevoza i s prijevozom povezanih postupaka.

(4) Poglavlje V. Dodatka I. Pravilnika o zaštiti životinja tijekom prijevoza i s prijevozom povezanih postupaka.

(5) Poglavlje VI. Dodatka I. Pravilnika o zaštiti životinja tijekom prijevoza i s prijevozom povezanih postupaka.

(6) Poglavlje VII. Dodatka I. Pravilnika o zaštiti životinja tijekom prijevoza i s prijevozom povezanih postupaka.

(7) Članak 6. Pravilnika o zaštiti životinja tijekom prijevoza i s prijevozom povezanih postupaka.

(8) Članak 6. stavak 5. Pravilnika o zaštiti životinja tijekom prijevoza i s prijevozom povezanih postupaka.


DODATAK III.A

OBRASCI

iz članka 10. stavka 2., članka 11. stavka 2., članka 17. stavka 2. i članka 18. stavka 2. i 5. ovoga Pravilnika

Poglavlje I.
Odobrenje za obavljanje prijevoza u skladu s člankom 10. stavkom 1. ovoga Pravilnika

1. ODOBRENJE ZA OBAVLJANJE PRIJEVOZA br.

2. IDENTIFIKACIJA PRIJEVOZNIKA

2.1 Naziv tvrtke

TIP 1

NE VRIJEDI

ZA DUGA PUTOVANJA

2.2. Adresa

2.3. Mjesto

2.4. Poštanski broj

2.5. Zemlja

2.6. Telefon

2.7. Faks

2.8. e-mail

3. ODOBRENJE OGRANIČENO NA ODREĐENE

Vrste i kategorije životinja ٱ ☐ Način prijevoza ٱ ☐

Navedite pobliže:

Istječe dana …….

4. TIJELO KOJE IZDAJE ODOBRENJE

4.1. Naziv i adresa tijela:

4.2. Telefon

4.3. Faks

4.4. e-mail

4.5. Datum 4.6. Mjesto 4.7. Službeni pečat

4.8. Ime i potpis službene osobe M.P.

Poglavlje II.
1. Odobrenje za obavljanje prijevoza u skladu s člankom 11. stavkom 1. ovoga Pravilnika

1. ODOBRENJE ZA OBAVLJANJE PRIJEVOZA br.

2. IDENTIFIKACIJA PRIJEVOZNIKA

2.1 Naziv tvrtke

TIP 2

VRIJEDI ZA SVA PUTOVANJA

UKLJUČUJUĆI DUGA PUTOVANJA

2.2. Adresa

2.3. Mjesto

2.4. Poštanski broj

2.5. Zemlja

2.6. Telefon

2.7. Faks

2.8. e-mail

3. PODRUČJE PRIMJENE ODOBRENJA ograničeno na određene

Vrste i kategorije životinja ٱ ☐ Način prijevoza ٱ ☐

Navedite pobliže:

Istječe dana …

4. TIJELO KOJE IZDAJE ODOBRENJE

4.1. Naziv i adresa tijela:

4.2. Telefon

4.3. Faks

4.4. e-mail

4.5. Datum 4.6. Mjesto 4.7. Službeni pečat

4.8. Ime i potpis službene osobe M.P.

2. Odobrenje za obavljanje prijevoza u skladu s člankom 11. stavkom 5. ovoga Pravilnika za putovanja koja ne traju dulje od 12 sati do konačnog odredišta

1. ODOBRENJE ZA OBAVLJANJE PRIJEVOZA br.

2. IDENTIFIKACIJA PRIJEVOZNIKA

2.1 Naziv tvrtke

TIP 2 DO 12 SATI

VRIJEDI ZA PUTOVANJA

KOJA NE TRAJU DULJE OD 12 SATI DO KONAČNOG ODREDIŠTA

2.2. Adresa

2.3. Mjesto

2.4. Poštanski broj

2.5. Zemlja

2.6. Telefon

2.7. Faks

2.8. e-mail

3. PODRUČJE PRIMJENE ODOBRENJA ograničeno na određene

Vrste i kategorije životinja ٱ Način prijevoza ٱ

Navedite pobliže:

Istječe dana …

4. TIJELO KOJE IZDAJE ODOBRENJE

4.1. Naziv i adresa tijela:

4.2. Telefon

4.3. Faks

4.4. e-mail

4.5. Datum 4.6. Mjesto 4.7. Službeni pečat

4.8. Ime i potpis službene osobe M.P.

Poglavlje III.
Svjedodžba o osposobljenosti za vozače i pratitelje u skladu s člankom 17. stavkom 2. ovoga Pravilnika

1. Identifikacija VOZAČA/PRATITELJA(1)

1.1. Prezime

1.2. Ime

1.3. Datum rođenja

1.4. Mjesto i zemlja rođenja

1.5. Državljanstvo

2. BROJ SVJEDODŽBE

2.1. Ovo ovlaštenje vrijedi do

3. TIJELO KOJE IZDAJE SVJEDODŽBU

1.3. Naziv i adresa tijela koje izdaje svjedodžbu

3.2. Telefon

3.3. Faks

3.4. e-mail

3.5. Datum

3.6. Mjesto

3.7. Pečat

3.8. Ime i potpis

M.P.

(1) Nepotrebno precrtati.

Poglavlje IV.
1. Potvrda o odobrenju cestovnoga prijevoznog sredstva za duga putovanja u skladu s člankom 18. stavkom 2. ovoga Pravilnika

1. ODOBRENJE VOZILA br.:

1.1. Identifikacija vozila:

1.1.1. broj registarskih tablica:

1.1.2. broj šasije:

1.2. Opremljeno navigacijskim sustavom: DA NE

2. Vrste i kategorije životinja koje su odobrene za prijevoz

3. PROSTOR U m2/ PLATFORMI

4. Ovo odobrenje vrijedi do

5. TIJELO KOJE IZDAJE ODOBRENJE

5.1. Naziv i adresa tijela koje izdaje odobrenje

5.2. Telefon

5.3. Faks

5.4. e-mail

5.5. Datum

5.6. Mjesto

5.7. Pečat

5.8. Ime i potpis

M.P.

2. Potvrda o odobrenju cestovnoga prijevoznog sredstva za putovanja koja ne traju dulje od 12 sati do konačnog odredišta u skladu s člankom 18. stavkom 5. i 6. ovoga Pravilnika

1. ODOBRENJE VOZILA br.:

1.1. Identifikacija vozila:

1.1.1. broj registarskih tablica:

1.1.2. broj šasije:

2. Vrste životinja koje se mogu prevoziti:

3. PROSTOR U m2/ PLATFORMI:

4. Ovo odobrenje vrijedi do:

5. TIJELO KOJE IZDAJE ODOBRENJE

5.1. Naziv i adresa tijela koje izdaje odobrenje

5.2. Telefon

5.3. Faks

5.4. e-mail

5.5. Datum 5.6. Mjesto 5.7. Pečat

5.8. Ime i potpis

M.P.


DODATAK IV.

OSPOSOBLJAVANJE

1. Vozači i pratitelji cestovnih prijevoznih sredstava iz članka 6. stavka 5. i članka 17. stavka 1. ovoga Pravilnika moraju imati uspješno završen tečaj iz točke 2. ovoga Dodatka i položen ispit koji odobrava Uprava za veterinarstvo, što ispitivačima omogućuje nezavisnost.

2. Tečaj iz točke 1. ovoga Dodatka obuhvaća tehničke i upravne aspekte propisa koji se odnose na zaštitu životinja tijekom prijevoza, a posebno:

(a) članak 3. i 4. i Dodatak I. i II. ovoga Pravilnika;

(b) fiziologiju životinja, osobito njihove potrebe za hranom i pićem, ponašanje životinja i pojam stresa;

(c) praktična gledišta postupanja sa životinjama;

(d) utjecaj vožnje na dobrobit životinja koje se prevoze i na kvalitetu mesa;

(e) skrb o životinjama u slučaju nužde;

(f) pitanja sigurnosti osoblja koje se bavi životinjama.


DODATAK V.

MEĐUNARODNI SPORAZUMI

iz članka 21. stavka 1. točke (e) ovoga Pravilnika

Europska konvencija o zaštiti životinja tijekom međunarodnoga prijevoza.


DODATAK VI.

MEĐUNARODNE NORME ZA SPREMNIKE, OBORE I ODJELJKE PRIMJERENE ZA ZRAČNI PRIJEVOZ ŽIVIH ŽIVOTINJA

iz Dodatka I. Poglavlja II. stavka 4. ovoga Pravilnika

Propisi Međunarodne udruge za zračni prijevoz (IATA) koji se odnose na žive životinje, 31. izdanje od 1. listopada 2004. godine.


DODATAK VII.

UVJETI KOJIMA MORAJU UDOVOLJITI PRIJEVOZNA SREDSTVA KOJIMA SE PREVOZE ŽIVOTINJE NA PUTOVANJIMA KOJA NE TRAJU DULJE OD 12 SATI DO KONAČNOG ODREDIŠTA

iz članka 18. stavka 5. i 6. ovoga Pravilnika

Krov i stranice

1. Vozilo mora biti opremljeno odgovarajućim krovom i stranicama koji su konstruirani i izrađeni tako da čine stabilnu i čvrstu konstrukciju da se osigura sigurnost životinja, da podnesu sile tijekom putovanja i da se osigura zaštita životinja od neugodnih vremenskih uvjeta.

Prozračivanje cestovnih prijevoznih sredstava i praćenje temperature

2. Prozračivanje treba biti učinkovito kako bi se osigurala dobrobit životinja tijekom prijevoza te mora udovoljavati sljedećim zahtjevima:

– obliku korištenog vozila (otvoreno ili zatvoreno),

– unutarnjoj i vanjskoj temperaturi, što ovisi o vremenskim uvjetima tijekom planiranog putovanja,

– specifičnim fiziološkim potrebama različitih vrsta životinja koje se prevoze te

– gustoći utovara u skladu s Poglavljem VII. Dodatka I. ovoga Pravilnika.

3. Sustav prozračivanja mora biti izrađen na način:

– da se može koristiti u svako doba kada se životinje nalaze u vozilu, bilo tijekom prijevoza ili u mirovanju,

– da osigurava djelotvoran protok zraka.

4. Prijevozno sredstvo mora biti opremljeno primjerenim uređajem za mjerenje temperature (termometar). Termometar se treba nalaziti na bočnoj stranici kamiona s unutarnje strane, u visini glava životinja kada stoje, zaštićen od oštećenja.

5. Način prozračivanja u prijevoznom sredstvu ne smije ograničavati slobodno kretanje životinja.

Opskrba vodom

6. Svinjama tijekom putovanja voda za piće mora biti stalno na raspolaganju.

7. Prijevozno sredstvo za prijevoz domaćih kopitara ili domaćih vrsta goveda, ovaca, koza i svinja mora imati ugrađen sustav za napajanje koji se sastoji od spremnika za vodu i pojilica koje su oblikovane, izrađene i postavljene tako da se omogući napajanje s obzirom na vrstu i kategoriju životinja koje se prevoze te spojene na dotok vode.

8. Na prijevoznom sredstvu mora biti osigurana zaliha vode koja vozaču/pratitelju omogućuje da osigura vodu odmah kad se za to tijekom putovanja javi potreba, tako da svaka životinja ima pristup vodi.

9. Ukupni kapacitet spremnika za vodu za svako prijevozno sredstvo mora biti najmanje 1,5 % njegove maksimalne korisne nosivosti (popunjenosti teretom). Spremnici za vodu moraju biti oblikovani tako da se mogu isprazniti i očistiti nakon svakoga putovanja, i moraju biti opremljeni sustavom koji im omogućuje provjeru razine vode te moraju biti povezani s uređajima za piće u odjeljcima i biti održavani u ispravnom radnom stanju.

10. Tijekom razdoblja niskih vanjskih temperatura ispod +4 °C kad može doći do smrzavanja vode u cijevima i spremniku za vodu, nije potrebno nositi vodu u spremniku. U takvim slučajevima, životinjama tijekom putovanja treba biti osigurana i nuđena voda za piće priključkom na dovod vode izvan prijevoznog sredstva.

Stelja

11. Kad se prijevoz obavlja pri temperaturama nižim od 0 °C, svinjama do 30 kg mora biti osigurana stelja.

[1] Ovim se Pravilnikom preuzimaju odredbe Uredbe Vijeća (EZ) br. 1/2005 od 22. prosinca 2004. godine o zaštiti životinja tijekom prijevoza i s prijevozom povezanih postupaka kojom se mijenjaju Direktive 64/432/EEZ i 93/119/EZ i Uredba (EZ) br. 1255/97.

[2] Pravilnikom o načinu obavljanja veterinarskog pregleda i kontrola živih životinja u prometu preko granice Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 154/08, 154/09 i 28/10) preuzete su odredbe Direktive Vijeća 91/496/EEZ od 15. srpnja 1991. godine o načelima kojima se regulira organizacija veterinarske kontrole životinja koje ulaze u Zajednicu iz trećih zemalja i kojom se izmjenjuju i dopunjuju Direktive 89/662/EEZ, 90/425/EEZ i 90/675/EEZ.

[3] Pravilnikom o veterinarskim i zootehničkim pregledima određenih životinja i proizvoda u prometu s državama članicama Europske unije (»Narodne novine«, broj 147/08) preuzete su odredbe Direktive Vijeća 90/425/EEZ od 26. lipnja 1990. godine o veterinarskim i zootehničkim kontrolama koje se primjenjuju u trgovini određenim živim životinjama i proizvodima unutar Zajednice u cilju uspostave unutrašnjeg tržišta.

[4] Pravilnikom o uvjetima kojima moraju udovoljavati odmorišta za životinje (»Narodne novine«, broj 37/08) preuzete su odredbe Uredbe (EZ) br. 1255/97 od 25. lipnja 1997. godine o kriterijima Zajednice kojima moraju udovoljavati odmorišta i izmjeni plana puta iz Dodatka Direktive br. 91/628/EEZ.

[5] Pravilnikom o veterinarskim uvjetima za premještanje kopitara i uvoz iz trećih zemalja (»Narodne novine«, broj 154/08) preuzete su odredbe Direktive Vijeća br. 90/426/EEZ od 26. lipnja 1990. godine o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima za premještanje i uvoz kopitara iz trećih zemalja.

[6] Pravilnikom o službenim kontrolama hrane životinjskog podrijetla (»Narodne novine«, broj 99/07, 28/10) preuzete su odredbe Uredbe (EZ) broj 854/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. godine kojom se utvrđuju posebna pravila za organizaciju službenih kontrola proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih prehrani ljudi.

[7] Zakonom o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu (»Narodne novine«, broj 60/08, 124/10) i Pravilnikom o tahografu i ograničavaču brzine (»Narodne novine«, broj 89/08 i 48/09) preuzete su odredbe Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3821/85 o uređajima za bilježenje podataka u cestovnom prometu.

[8] Članak 2. Uredbe Komisije (EZ) br. 639/2003 od 9. travnja 2003. godine kojom se utvrđuju detaljna pravila u skladu s Uredbom Vijeća (EZ) br 1254/1999 što se tiče zahtjeva za odobravanje povrata izvoznih carina koje se odnose na dobrobit živih goveda tijekom prijevoza, koja će se Uredba primjenjivati izravno po pristupanju Republike Hrvatske u članstvo Europske unije.

[9] Pravilnikom o međusobnoj suradnji nadležnog tijela s nadležnim tijelima država članica i Europskom komisijom u svrhu osiguranja pravilne primjene veterinarskih propisa (»Narodne novine«, broj 68/09) preuzete su odredbe Direktive Vijeća 89/608/EEZ od 21. studenoga 1989. godine o uzajamnoj pomoći upravnih tijela država članica i njihovoj suradnji s Komisijom u cilju ispravne primjene propisa u području veterinarstva i zootehnike.

[10] Pravilnikom o službenim kontrolama koje se provode radi verifikacije postupanja u skladu s odredbama propisa o hrani i hrani za životinje te propisa o zdravlju i zaštiti životinja (»Narodne novine«, broj 99/07, 74/08) preuzete su odredbe Uredbe (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. godine o službenim kontrolama koje se provode radi verifikacije postupanja u skladu sa propisima o hrani i hrani za životinje te propisa o zdravlju i dobrobiti životinja.

[11] Pravilnikom o uvjetima držanja pokusnih životinja, posebnim uvjetima za nastambe i vrstama pokusa (»Narodne novine«, broj 176/04) preuzete su odredbe Direktive Vijeća 86/609/EEZ od 24. studenoga 1986. godine o približavanju zakona, uredbi i administrativnih odredbi zemalja članica s obzirom na zaštitu životinja koje se koriste za pokuse i druge znanstvene svrhe.