Pravilnik o izravnim plaćanjima u poljoprivredi, potporama za očuvanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja, potporama za ekološku i integriranu poljoprivrednu proizvodnju i potporama za područja s težim uvjetima gospodarenja u poljoprivredi

NN 12/2011 (28.1.2011.), Pravilnik o izravnim plaćanjima u poljoprivredi, potporama za očuvanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja, potporama za ekološku i integriranu poljoprivrednu proizvodnju i potporama za područja s težim uvjetima gospodarenja u poljoprivredi

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

247

Na temelju članka 18. stavka 2., članka 41. i članka 60. stavka 2. Zakona o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (»Narodne novine«, br. 92/10), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O IZRAVNIM PLAĆANJIMA U POLJOPRIVREDI, POTPORAMA ZA OČUVANJE IZVORNIH I ZAŠTIĆENIH PASMINA DOMAĆIH ŽIVOTINJA, POTPORAMA ZA EKOLOŠKU I INTEGRIRANU POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU I POTPORAMA ZA PODRUČJA S TEŽIM UVJETIMA GOSPODARENJA U POLJOPRIVREDI

I. TEMELJNE ODREDBE

Razdoblje i područje primjene

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom propisuju:

– način provedbe izravnih plaćanja, detaljni uvjeti, kriteriji i postupci za ostvarivanje izravnih plaćanja, te

– način i uvjeti provedbe mjera ruralnog razvoja koje obuhvaćaju potporu za očuvanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja, potporu za ekološku i integriranu poljoprivrednu proizvodnju i potporu za područja s težim uvjetima gospodarenja u poljoprivredi.

(2) Pravilnikom se uređuje razdoblje primjene za izravna plaćanja za proizvodnu 2011. godinu, sukladno članku 21. stavku 2. Zakona o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (»Narodne novine«, br. 92/10; u daljnjem tekstu: Zakon), a za mjere ruralnog razvoja iz stavka 1. ovoga članka obuhvaća razdoblje žetve ratarskih kultura, berbe povrća, grožđa i voća, korištenja livada i pašnjaka te držanja stoke za 2011. godinu.

(3) Pri provedbi mjera iz stavka 1. ovoga članka koriste se postupci koji čine Integrirani administrativni i kontrolni sustav (u daljnjem tekstu: IAKS postupci).

Provedba

Članak 2.

(1) Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) provodi mjere iz članka 1. stavka 1. ovoga Pravilnika putem elektroničkog sustava kroz sljedeće IAKS postupke:

– jedinstvena identifikacija poljoprivrednog gospodarstva koje podnosi zahtjev – matični identifikacijski broj poljoprivrednog gospodarstva (u daljnjem tekstu: MIBPG),

– sustav za identifikaciju zemljišnih parcela (u daljnjem tekstu: ARKOD sustav),

– podnošenje zahtjeva,

– administrativna kontrola zahtjeva i

– kontrola na terenu.

(2) IAKS postupak sustava identifikacije i registracije životinja – Jedinstveni registar domaćih životinja (u daljnjem tekstu: JRDŽ) je u nadležnosti Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), a vodi ga Hrvatska poljoprivredna agencija (u daljnjem tekstu HPA).

(3) Podatke iz JRDŽ-a iz članaka 12., 18., 19., 20., 21., 22., 23. i 27. ovoga Pravilnika Agencija za plaćanja razmjenjuje s HPA. Ključ za razmjenu podataka je MIBPG.

II. POSEBNE ODREDBE

1. JEDINSTVENI ZAHTJEV

Obrazac Zahtjeva i Predispis

Članak 3.

(1) Jedinstveni zahtjev (u daljnjem tekstu: Zahtjev) obuhvaća zahtjeve za izravna plaćanja: osnovno plaćanje po poljoprivrednoj površini: za livade i pašnjake i ostale vrste korištenja zemljišta; proizvodno vezana plaćanja u biljnoj proizvodnji: maslinovo ulje, šećernu repu i duhan; proizvodno vezana plaćanja u stočarstvu: krave dojilje, ovce i koze, tov goveda, mliječne krave, rasplodne krmače i kravlje, ovčje i kozje mlijeko, te potpore ruralnom razvoju: ekološku poljoprivrednu proizvodnju, integriranu proizvodnju, teže uvjete gospodarenja u poljoprivredi i očuvanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja.

(2) Obrazac Zahtjeva nalazi se u Prilogu 2. ovoga Pravilnika, a sačinjavaju ga sljedeći listovi:

– List A – Zahtjev za potporu – sadrži osnovne podatke o poljoprivrednom gospodarstvu, zahtjeve za potpore, listu dodatne potrebne dokumentacije, izjavu Korisnika i potpis Korisnika,

– List B – Prijava površina– sadrži podatke iz ARKOD sustava, prijavu korištenja površina i tražene potpore po pojedinoj ARKOD parceli,

– List C – Stanje stoke na gospodarstvu – sadrži popis i podatke o stoci za koju se podnosi Zahtjev,

– List D – Stanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja na gospodarstvu sadrži popis i podatke o izvornim i zaštićenim pasminama domaćih životinja za koje se podnosi Zahtjev,

– List E – Prijava količina prodanog ekstra djevičanskog i djevičanskog maslinovog ulja –sadrži podatke o količini prodanog ekstra djevičanskog i djevičanskog maslinovog ulja,

– List F – Prijava količina duhana predanog na obradu – sadrži podatke o količini predanog lista duhana na obradu.

(3) Listovi iz zahtjeva moraju biti ispunjeni sukladno uputama koje su sastavni dio predispisa iz stavka 5. ovoga članka (u daljnjem tekstu: Predispis).

(4) Korisnik mora Zahtjev potpisati u znak potvrđivanja da:

– je upoznat s odredbama Zakona i ovoga Pravilnika,

– je pažljivo pročitao i da će poštivati propisane upute za ispunjavanje listova obrasca Zahtjeva,

– su podaci navedeni u zahtjevu istiniti,

– je upoznat da se za izračun potpora u stočarstvu koriste podaci iz JRDŽ-a,

– u slučaju zatražene premije za krave dojilje i plaćanja za mliječne krave preuzima obvezu 6 mjesečnog razdoblja obveznog uzgoja koje započinje prvim danom nakon isteka roka za podnošenje zahtjeva za potporu, te obvezu držanja na farmi teladi oteljene od krava za koje se traži premija za krave dojilje najmanje dva mjeseca,

– u slučaju zatraženog plaćanja za rasplodne krmače preuzima obvezu 5 mjesečnog razdoblja obveznog uzgoja koje započinje prvim danom nakon isteka roka za podnošenje zahtjeva za potporu,

– u slučaju zatražene premije za ovce i koze preuzima obvezu razdoblja obveznog uzgoja koje traje 100 dana, a započinje prvim danom nakon isteka roka za podnošenje zahtjeva za potporu,

– će omogućiti kontrolu na terenu i/ili inspekcijski nadzor.

(5) Agencija za plaćanja poljoprivrednom gospodarstvu izdaje Predispis.

(6) Predispis Korisnik može preuzeti u Regionalnim uredima Agencije za plaćanja najkasnije do 15. travnja tekuće godine.

(7) Predispis je dostupan Korisniku i putem AGRONET sustava iz članka 4. ovoga Pravilnika najkasnije od 1. ožujka tekuće godine.

(8) Predispis sadrži:

– tiskane listove iz stavka 2. ovoga članka,

– grafičke materijale iz ARKOD sustava (pregledne i detaljne karte s ARKOD parcelama) i

– upute za korisnike.

(9) U slučaju promjena u podacima sadržanim u Predispisu, Korisnik je dužan prije podnošenja Zahtjeva prijaviti ispravak podataka u Upisniku poljoprivrednih gospodarstava, ARKOD sustavu i JRDŽ-u.

Način popunjavanja Zahtjeva

Članak 4.

(1) Korisnik popunjava Zahtjev isključivo elektronički, putem interneta, koristeći AGRONET sustav.

(2) AGRONET sustav je zaštićena mrežna aplikacija namijenjena poljoprivrednom gospodarstvu za:

– pregled podataka iz Upisnika poljoprivrednih gospodarstava,

– pregled podataka iz ARKOD sustava,

– elektroničko popunjavanje Zahtjeva za potporu,

– slanje Zahtjeva elektroničkim putem.

(3) Za elektroničko ispunjavanje i elektroničko podnošenje Zahtjeva Agencija za plaćanja uspostavlja mjesto na internetskoj adresi preko koje se Korisnik ili od njega ovlaštena osoba prijavljuje u informacijski sustav Agencije za plaćanja, s mogućnošću pristupa podacima koji se odnose na njegovo poljoprivredno gospodarstvo i potrebni su za popunjavanje Zahtjeva.

(4) Korisnik se na AGRONET aplikaciju prijavljuje pomoću korisničkog imena i zaporke koje mu izdaje Agencija za plaćanja.

(5) Korisnik pristupa AGRONET aplikaciji putem internetske adrese Agencije za plaćanja – www.apprrr.hr.

(6) Korisnik u Zahtjevu mora prijaviti korištenje svih poljoprivrednih površina, bez obzira da li za njih podnosi ili ne podnosi zahtjev za izravna plaćanja.

(7) U slučaju da je Korisniku potrebna pomoć pri popunjavanju Zahtjeva, na njegovo traženje pomažu mu Hrvatska poljoprivredna komora (u daljnjem tekstu: HPK) i HPA.

(8) Iznimno od stavka 1. ovoga članka list E Korisnik ispunjava ručno.

Rokovi i mjesto podnošenja Zahtjeva

Članak 5.

(1) Zahtjev se podnosi od 1. ožujka do 15. svibnja tekuće godine.

(2) Zahtjev podnosi nositelj poljoprivrednog gospodarstva (u daljnjem tekstu: Korisnik).

(3) Elektronički popunjen i ispisan Zahtjev Korisnik potpisuje i dostavlja Regionalnom uredu Agencije za plaćanja.

(4) Listovi A, B, C i D iz članka 3. ovoga Pravilnika dostavljaju se u roku iz stavka 1. ovoga članka, a listovi E i F sukladno rokovima propisanim člancima 15. i 16. ovoga Pravilnika.

Način podnošenja Zahtjeva

Članak 6.

(1) Korisnik Zahtjev dostavlja poštom ili neposredno.

(2) Korisnik može podnijeti Zahtjev i elektronički, uz elektronički potpis.

(3) Do uspostave elektroničkog podnošenja zahtjeva Korisnik podnosi Zahtjev sukladno stavku 1. ovoga članka.

Poljoprivredna parcela

Članak 7.

(1) Poljoprivredna parcela je osnova za izračun i kontrolu potpora.

(2) Poljoprivredna parcela je neprekinuta površina zemljišta koju je na listu B iz Priloga 2. ovoga Pravilnika prijavilo jedno poljoprivredno gospodarstvo, a koja ne obuhvaća više od jedne skupine usjeva.

(3) Skupina usjeva u smislu ovoga Pravilnika je jedinstvena skupina usjeva za koje je utvrđen isti iznos potpore, a definirana je u Tablici 1. iz Priloga 1. ovoga Pravilnika.

(4) Poljoprivredna parcela može biti prijavljena samo unutar ARKOD parcele registrirane kod poljoprivrednog gospodarstva koje podnosi Zahtjev.

(5) ARKOD parcela je osnovna parcela ARKOD sustava, koji se uspostavlja i vodi na temelju digitalnih grafičkih podataka, a temeljem Pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta.

(6) Minimalna površina poljoprivredne parcele, za koju se može podnijeti zahtjev je 0,05 ha.

(7) Korisnik može ostvariti pravo na izravna plaćanja ukoliko ukupna površina svih parcela za koje je podnesen zahtjev iznosi najmanje jedan hektar za livade i pašnjake odnosno najmanje jedan hektar za ostale vrste korištenja zemljišta.

(8) Iznimno od stavka 7. ovoga članka poljoprivredna gospodarstva koja u okviru osnovnog plaćanja po površini – ostale vrste korištenja imaju isključivo trajne nasade mogu ostvariti pravo na izravno plaćanje ukoliko površina svih parcela pod trajnim nasadima za koje je podnesen zahtjev iznosi najmanje 0,25 hektara.

(9) Za izračun prava na potporu koristi se površina poljoprivredne parcele zaokružena na dvije decimale.

(10) Ako je poljoprivredna parcela predmet zahtjeva za potporu dvaju ili više poljoprivrednih gospodarstava potporu može ostvariti gospodarstvo kod kojeg je evidentirana parcela u ARKOD sustavu na dan 15. svibnja tekuće godine.

Izmjene i dopune Zahtjeva

Članak 8.

(1) Korisnik može zatražiti izmjenu ili dopunu Zahtjeva najkasnije do 31. svibnja tekuće godine.

(2) Zahtjev za izmjene i dopune Zahtjeva popunjava se putem AGRONETA.

(3) Ako se izmjena i dopuna iz stavka 1. ovoga članka odnosi i na dodatnu obaveznu dokumentaciju, dozvoljena je izmjena iste.

(4) Ako je Korisnik odabran analizom rizika ili slučajnim odabirom za kontrolu na terenu obaviješten o kontroli i/ili inspekcijskom nadzoru ili je otkrivena nepravilnost, izmjene i dopune u skladu sa stavcima 1. i 2. ovoga članka nisu dozvoljene.

Zahtjevi podneseni izvan roka

Članak 9.

(1) Iznimno od roka iz članka 5. stavka 1. ovoga Pravilnika, zahtjevi se mogu zaprimati i 25 kalendarskih dana nakon tog roka, ali se u tom slučaju smanjuje visina plaćanja po Korisniku.

(2) Smanjenje iz stavka 1. ovoga članka iznosi 1% po radnom danu kašnjenja.

(3) Zahtjev podnesen nakon roka iz stavka 1. ovoga članka, smatrat će se nepravovremeno podnesenim i neće se razmatrati.

Odustajanje od Zahtjeva

Članak 10.

(1) Korisnik može u svakom trenutku djelomično ili u cijelosti odustati od Zahtjeva.

(2) Zahtjev za odustajanje od Zahtjeva popunjava se putem AGRONETA.

(3) Ako je Korisnik odabran analizom rizika ili slučajnim odabirom za kontrolu na terenu obaviješten o kontroli i/ili inspekcijskom nadzoru ili je otkrivena nepravilnost, odustajanje od podnesenog Zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka nije dozvoljeno.

2. UVJETI ZA POTPORU

2.1. Osnovni uvjeti

Članak 11.

(1) Osnovni uvjeti za ostvarivanje potpore su:

1. pravodobno podnošenje Zahtjeva,

2. upis u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava i ARKOD sustav,

3. obavljanje poljoprivredne aktivnosti u skladu s člankom 81. Zakona,

4. stoka za koju se podnosi zahtjev za izravna plaćanja u stočarstvu i za potpore za očuvanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja mora biti upisana u JRDŽ i ostale propisane upisnike te propisno označena,

5. pravodobno dostavljena dodatna obavezna dokumentacija.

(2) Uvjeti za ostvarivanje izravnih plaćanja jesu:

1. status obveznika poreza na dohodak nositelja obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koje je ostvarilo primitke od izravnih plaćanja u skladu s odredbom članka 23. stavka 4. Zakona,

2. ispunjavanje minimalno poticanih količina.

2.2. Dodatni uvjeti za izravna plaćanja

2.2.1. Dodatni uvjeti za osnovno plaćanje u biljnoj proizvodnji

Livade i pašnjaci

Članak 12.

(1) Korisnik osnovnog plaćanja za livade i pašnjake podnosi zahtjev za osnovno plaćanje za livade i pašnjake na listu A i prijavljuje površine pod livadama i pašnjacima na listu B iz Priloga 2. ovoga Pravilnika.

(2) Korisnik iz stavka 1. ovoga članka mora držati najmanje 0,5 uvjetnih grla goveda, konja, koza ili ovaca po hektaru livada i pašnjaka.

(3) Vrijednosti uvjetnih grla iz stavka 2. ovoga članka određene su u Dodatku 4. Zakona.

(4) Korisnik plaćanja za livade i pašnjake dužan je prije podnošenja zahtjeva prijaviti promjene u JRDŽ-u i Središnjem registru kopitara (u daljnjem tekstu: SRK) u cilju usklađivanja podataka u Registru goveda na gospodarstvu i Registru ovaca i koza na gospodarstvu te konja sukladno stvarnom stanju na gospodarstvu.

(5) Podatke o broju stoke na dan 15. svibnja tekuće godine, a prema kategorijama iz Dodatka 4. Zakona, za svako poljoprivredno gospodarstvo HPA dostavlja Agenciji za plaćanja do 15. lipnja tekuće godine.

(6) Podatke o broju konja na dan 15. svibnja tekuće godine za svako poljoprivredno gospodarstvo Hrvatski centar za konjogojstvo Državne ergele – Đakovo i Lipik (u daljnjem tekstu HCK) obvezan je dostaviti HPA do 31. svibnja tekuće godine.

Ostale vrste korištenja zemljišta

Članak 13.

Korisnik osnovnog plaćanja za ostale vrste korištenja zemljišta iz članka 28. Zakona podnosi Zahtjev za osnovno plaćanje za ostale vrste korištenja zemljišta na listu A i prijavljuje površine pod kulturom na listu B iz Priloga 2. ovoga Pravilnika.

2.2.2. Dodatni uvjeti za proizvodno vezana plaćanja u biljnoj proizvodnji

Šećerna repa

Članak 14.

(1) Korisnik proizvodno vezanog plaćanja za šećernu repu podnosi Zahtjev na listu A i prijavljuje površine pod šećernom repom na listu B iz Priloga 2. ovoga Pravilnika.

(2) Korisnik iz stavka 1. ovoga članka, najkasnije do 31. prosinca tekuće godine mora Regionalnom uredu Agencije za plaćanja dostaviti dokaze o količini uskladištene i/ili prodane i isporučene šećerne repe (račun ili primku).

Ekstra djevičansko i djevičansko maslinovo ulje

Članak 15.

(1) Korisnik proizvodno vezanog plaćanja za ekstra djevičansko i djevičansko maslinovo ulje podnosi Zahtjev na listu A i prijavljuje površine pod maslinama i broj stabala maslina na listu B iz Priloga 2. ovoga Pravilnika.

(2) Do 31. siječnja iduće godine Korisnik iz stavka 1. ovoga članka mora dostaviti Regionalnom uredu Agencije za plaćanja:

– prijavu prodanih količina ekstra djevičanskog i djevičanskog maslinovog ulja na listu E iz Priloga 2. ovoga Pravilnika,

– račun ili otkupni blok iz kojeg je razvidna količina prodanog i isporučenog ekstra djevičanskog i djevičanskog maslinovog ulja u godini za koju se podnosi Zahtjev,

– potvrdu, izdanu od strane objekta koji obavlja preradu masline, o razvrstavanju u ekstra djevičansko i djevičansko maslinovo ulje, u skladu s odredbama Pravilnika o uljima od ploda i komine maslina.

Duhan

Članak 16.

(1) Korisnik proizvodno vezanog plaćanja za duhan podnosi Zahtjev na listu A i prijavljuje površine pod duhanom na listu B iz Priloga 2. ovoga Pravilnika.

(2) Pravne osobe upisane u Upisnik obrađivača duhana dužne su za isporučene količine duhana klasa 1. do 4. na obradu od poljoprivrednih gospodarstava centralnom uredu Agencije za plaćanja dostaviti podatke za svakog Korisnika, prema tipu i klasama duhana, na listu F iz Priloga 2. ovoga Pravilnika, u elektroničkoj formi (Microsoft Excel format), do 31. siječnja iduće godine.

(3) Uz podatke iz stavka 2. ovoga članka, pravne osobe upisane u Upisnik obrađivača duhana dužne su priložiti dokument (zbirnu skladišnu primku) o otkupljenim i preuzetim količinama duhana od poljoprivrednih gospodarstava u prethodnoj godini za koju se podnosi Zahtjev.

2.2.3. Dodatni uvjeti za proizvodno vezana plaćanja u stočarstvu

Članak 17.

(1) Korisnik plaćanja u stočarstvu je poljoprivredno gospodarstvo koje obavlja poljoprivrednu aktivnost uzgoja ili držanja stoke na vlastitoj farmi.

(2) Farma iz stavka 1. ovoga članka, u smislu ovoga Pravilnika, podrazumijeva prostor s pripadajućom infrastrukturom i objektima zatvorenog i otvorenog tipa na kojem se obavlja poljoprivredna aktivnost za koju se podnosi zahtjev za izravna plaćanja.

(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, Korisnik može ostvariti prava na izravna plaćanja za obavljanje poljoprivredne aktivnosti uzgoja ili držanja stoke u zakupljenoj farmi pod uvjetom da mu je vlasnik farme ugovorom ustupio farmu u zakup kao i eventualna prava na izravna plaćanja koja se mogu ostvariti za obavljanje poljoprivredne aktivnosti tijekom zakupa farme.

(4) U slučaju iz stavka 3. ovoga članka, Korisnik koji podnosi zahtjev za tov goveda dužan je prije prijave početka tova dostaviti HPA ugovor o zakupu farme.

(5) S podacima iz ugovora iz prethodnog stavka postupa se kao s poslovnom tajnom.

(6) Razdoblje zakupa farme u ugovoru iz stavka 3. ovoga članka mora pokrivati najmanje razdoblje obavljanja poljoprivredne aktivnosti za koje se ostvaruje pravo na izravna plaćanja u godini podnošenja Zahtjeva.

Premija za krave dojilje

Članak 18.

(1) Korisnik podnosi Zahtjev za premiju za krave dojilje na listu A.

(2) Ako podaci na listu C predispisa ne odgovaraju stanju na poljoprivrednom gospodarstvu Korisnik je dužan prije podnošenja Zahtjeva izvršiti izmjenu podataka u Registru goveda na gospodarstvu te sukladno stvarnom stanju krava dojilja na gospodarstvu prijaviti promjene u JRDŽ-u.

(3) Korisniku se računa pravo na premiju za krave dojilje sukladno zahtjevu a prema broju krava dojilja u JRDŽ-u na dan 15. svibnja tekuće godine.

(4) Korisnik je dužan na svojem gospodarstvu pridržavati se šestomjesečnog razdoblja obveznog držanja krava dojilja koji započinje prvoga dana nakon isteka roka podnošenja Zahtjeva iz članka 5. stavka 1. ovoga Pravilnika.

(5) Radi dokazivanja da krave dojilje za koje se podnosi zahtjev za premiju pripadaju stadu za uzgoj teladi za proizvodnju mesa, Korisnik je dužan osigurati da sva telad od krava za koje se podnosi zahtjev za premiju za krave dojilje bude zadržana na farmi najmanje dva mjeseca od dana telenja.

(6) Odredba iz stavka 5. ovoga članka primjenjuje se na krave dojilje koje su se otelile nakon stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

(7) Krave pasmine Holstein i križanci s pasminom Holstein ne ostvaruju potporu za krave dojilje.

(8) HPA dostavlja Agenciji za plaćanja za svako poljoprivredno gospodarstvo:

– do 15. lipnja tekuće godine podatke o životnom broju svake pojedine krave, pasmini, datumu rođenja i datumu prvog telenja prema stanju u JRDŽ-u na dan 15. svibnja tekuće godine,

– do 15. lipnja tekuće godine podatke o isporučenoj količini mlijeka (u kg) s poljoprivrednog gospodarstva na daljnju preradu odobrenim objektima za poslovanje s hranom životinjskog podrijetla u prethodnoj proizvodnoj godini,

– do 31. siječnja iduće godine podatak da je tele provelo na farmi najmanje dva mjeseca od dana telenja.

Premije za ovce i koze

Članak 19.

(1) Korisnik podnosi Zahtjev za premiju za rasplodne ovce i koze koje su se najmanje jednom ojanjile ili ojarile te za druga ženska grla starija od godine dana na listu A.

(2) Ako podaci na listu C predispisa ne odgovaraju stanju na gospodarstvu Korisnik je dužan prije podnošenja Zahtjeva izvršiti izmjenu podataka u Registru ovaca i koza na gospodarstvu te sukladno stvarnom stanju ovaca i koza na gospodarstvu prijaviti promjene u JRDŽ-u.

(3) Korisniku se računa pravo na potporu sukladno zahtjevu a prema broju ovaca i koza u JRDŽ-u na dan 15. svibnja tekuće godine.

(4) Korisnik je dužan na svojem gospodarstvu držati broj ovaca i/ili koza za koje podnosi zahtjev za premiju u razdoblju obveznog držanja koje traje sto dana, a započinje prvim danom nakon isteka roka za podnošenje zahtjeva iz članka 5. stavka 1. ovoga Pravilnika.

(5) HPA dostavlja Agenciji za plaćanja po poljoprivrednom gospodarstvu do 15. lipnja tekuće godine slijedeće podatke:

– životni broj svake pojedine rasplodne ovce i koze koje su se najmanje jednom ojanjile ili ojarile te za druga ženska grla starija od godine dana,

– datum rođenja,

– datum janjenja ili jarenja.

Tov goveda

Članak 20.

1. Korisnik podnosi Zahtjev za plaćanje za tov goveda na listu A za grla koja su u tekućoj godini isporučena na klanje.

2. Korisnik ostvaruje plaćanje za tov goveda po grlu, uz uvjet da je grlo držano u tovu najmanje 210 dana za ženska grla ili najmanje 250 dana za muška grla i da je isporučeno na klanje u dobi od najmanje 12 mjeseci do najviše 24 mjeseca.

3. Korisnik plaćanja za tov goveda prijavljuje HPA-u početak tova. Datum prijave početka tova uzima se kao početak trajanja obvezatnog držanja grla u tovu. Ako Korisnik kupi grla za koja već postoji prijava stavljanja u tov, dužan je ista prijaviti u roku od 30 dana od dana kupnje, a kao početak obvezatnog držanja uzima se datum prve prijave.

4. Korisnik je dužan na svom gospodarstvu držati goveda najmanje 120 dana prije isporuke grla na klanje.

5. Odredba iz stavka 4. ovoga članka primjenjuje se na grla isporučena na klanje nakon stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

6. Korisnik plaćanja za tov goveda dostavlja HPA popis životnih brojeva isporučenih grla za klanje te otkupni blok ili račun ili otpremnicu o isporučenim grlima za klanje prema sljedećoj dinamici:

– do 20. srpnja tekuće godine za grla isporučena na klanje od 1. siječnja do 30. lipnja 2011. godine,

– do 20. siječnja iduće godine za grla isporučena na klanje od 1. srpnja do 31. prosinca 2011. godine.

7. HPA provjerava u JRDŽ-u životne brojeve grla iz stavka 4. ovoga članka te isključuje iz JRDŽ-a grla isporučena na klanje.

8. HPA dostavlja Agenciji za plaćanja polugodišnje za svako isporučeno grlo koje udovoljava uvjetima za ostvarenje prava na potporu slijedeće podatke:

– životni broj grla,

– datum rođenja,

– spol,

– datum početka držanja životinja u tovu na gospodarstvu,

– datum stavljanja grla u tov,

– datum isporuke grla na klanje.

9. HPA dostavlja Agenciji za plaćanje podatke iz stavka 7. ovoga članka prema slijedećoj dinamici:

– do 31. srpnja tekuće godine za grla isporučena na klanje od 1. siječnja do 30. lipnja 2011. godine,

– do 31. siječnja iduće godine za grla isporučena na klanje od 1. srpnja do 31. prosinca 2011. godine.

Mliječne krave

Članak 21.

(1) Korisnik podnosi Zahtjev za plaćanje za mliječne krave na listu A.

(2) Ako podaci na listu C predispisa ne odgovaraju stanju na gospodarstvu Korisnik je dužan prije podnošenja Zahtjeva izvršiti izmjenu podataka u Registru goveda na gospodarstvu te sukladno stvarnom stanju mliječnih krava na gospodarstvu prijaviti promjene u JRDŽ-u.

(3) Korisniku se računa pravo na potporu sukladno zahtjevu a prema broju mliječnih krava u JRDŽ-u na dan 15. svibnja tekuće godine.

(4) Korisnik je dužan na svojem gospodarstvu pridržavati se šestomjesečnog razdoblja obveznog držanja mliječnih krava koji započinje prvoga dana nakon isteka roka za podnošenje Zahtjeva iz članka 5. stavka 1. ovoga Pravilnika.

(5) HPA dostavlja Agenciji za plaćanja po poljoprivrednom gospodarstvu sljedeće podatke:

– životni broj svake krave, pasminu, datum rođenja i datum prvog telenja do 15. lipnja tekuće godine,

– da li je krava u sustavu kontrole mliječnosti do 15. lipnja tekuće godine,

– o isporučenoj količini kilograma mlijeka s poljoprivrednog gospodarstva na daljnju preradu odobrenim objektima za poslovanje s hranom životinjskog podrijetla za prethodnu godinu do konca veljače tekuće godine.

Rasplodne krmače

Članak 22.

(1) Korisnik podnosi Zahtjev za godišnje plaćanje za rasplodne krmače na listu A.

(2) Ako podaci na listu C predispisa ne odgovaraju stanju na gospodarstvu Korisnik je dužan prije podnošenja Zahtjeva prijaviti HPA izmjenu i dopunu podataka u JRDŽ-u.

(3) Korisniku se računa pravo na potporu sukladno zahtjevu, a prema broju rasplodnih krmača u JRDŽ-u na dan 15. svibnja tekuće godine.

(4) Korisnik je dužan na svojem gospodarstvu pridržavati se petomjesečnog razdoblja obveznog držanja rasplodnih krmača koji započinje prvoga dana nakon isteka roka za podnošenje Zahtjeva iz članka 5. stavka 1. ovoga Pravilnika.

(5) HPA dostavlja Agenciji za plaćanja po poljoprivrednom gospodarstvu do 15. lipnja tekuće godine podatke o broju rasplodnih krmača.

Mlijeko

Članak 23.

(1) Korisnik podnosi Zahtjev za plaćanja za kravlje, kozje i ovčje mlijeko (u daljnjem tekstu: mlijeko) na listu A.

(2) Plaćanje za mlijeko može se ostvariti samo za mlijeko I. razreda kakvoće. Kravlje mlijeko I. razreda kakvoće sadrži ≤ 100.000 mikroorganizama i ≤ 400.000 somatskih stanica, a ovčje i kozje mlijeko I. razreda kakvoće ≤ 1.500.000 mikroorganizama. Prosječni broj mikroorganizama izračunava se koristeći geometrijsku sredinu iz pojedinačnih rezultata dobivenih ispitivanjem tijekom zadnja dva mjeseca. Prosječni broj somatskih stanica izračunava se koristeći geometrijsku sredinu iz pojedinačnih rezultata dobivenih ispitivanjem tijekom zadnja tri mjeseca. Pravo na plaćanje ostvaruje Korisnik koji je u prethodnoj godini isporučio minimalnu poticanu količinu.

(3) Ukoliko u prethodnoj godini nije isporučivao mlijeko ili je isporučio manje od minimalne poticane količine, Korisnik ostvaruje pravo u tekućoj godini u trenutku ispunjavanja minimalne poticane količine, a u obračun se uzimaju sve isporučene količine u tekućoj godini.

(4) Obračun prava na plaćanje za mlijeko isporučeno do 31. svibnja tekuće godine HPA obavlja na temelju podnesenog zahtjeva iz prethodne godine.

(5) Korisnici koji isporučuju mlijeko proizvedeno na svom gospodarstvu na preradu u vlastiti objekt za preradu mlijeka upisan u Upisnik odobrenih objekata, propisan Pravilnikom o vođenju Upisnika registriranih i odobrenih objekata te o postupcima registriranja i odobravanja objekata u poslovanju s hranom, dužni su voditi mjesečnu evidenciju o isporučenim vlastitim količinama mlijeka na preradu sukladno Obrascu: Mjesečna evidencija o isporučenim vlastitim količinama mlijeka na vlastitu preradu iz Priloga 3. ovoga Pravilnika.

(6) Korisnik iz stavka 5. ovoga članka može ostvariti pravo na plaćanje za mlijeko ukoliko su grla na gospodarstvu u sustavu kontrole mliječnosti i u sustavu kontrole Središnjeg laboratorija za kontrolu mlijeka.

(7) Objekti za preradu mlijeka upisani u Upisnik odobrenih objekata, propisan Pravilnikom o vođenju Upisnika registriranih i odobrenih objekata te o postupcima registriranja i odobravanja objekata u poslovanju s hranom, dužni su HPA dostaviti podatke o otkupljenim količinama mlijeka po Korisnicima i podatke o isporučenim vlastitim količinama mlijeka na preradu u vlastiti objekt za preradu mlijeka do 10-og u mjesecu za prethodni mjesec. Podatke o I. razredu kakvoće mlijeka HPA prosljeđuje Agenciji za plaćanja do 15-og u mjesecu za prethodni mjesec.

(8) Ako otkup mlijeka organiziraju pravne osobe koje nisu upisane u Upisnik odobrenih objekata, dužne su svaki mjesec popis proizvođača s podacima o otkupljenim količinama isporučenog mlijeka dostaviti odobrenim objektima za preradu mlijeka koji su to mlijeko otkupili.

3. POSEBNI UVJETI ZA MJERE RURALNOG RAZVOJA

Ekološka poljoprivredna proizvodnja – oranice, povrće, višegodišnji nasadi, livade i pašnjaci

Članak 24.

(1) Korisnik podnosi Zahtjev za potporu za ekološku poljoprivrednu proizvodnju – oranice, povrće, višegodišnji nasadi, livade i pašnjaci – na listu A i prijavljuje površine pod oranicama, povrćem, višegodišnjim nasadima, livadama i pašnjacima na listu B iz Priloga 2. ovoga Pravilnika za površine prijavljene u ARKOD sustav kao ekološke.

(2) Korisnik potpore za ekološku proizvodnju je poljoprivredno gospodarstvo koje je u trenutku podnošenja Zahtjeva upisano u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji pri Ministarstvu.

(3) Korisnik koji do trenutka podnošenja Zahtjeva nije upisan u Upisnik iz prethodnog stavka ovoga članka, obavezan je ekološku proizvodnju podvrgnuti stručnoj kontroli najkasnije do 15. lipnja 2011. godine i upisati se u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji pri Ministarstvu najkasnije do 15. srpnja 2011. godine.

(4) Odredba stavka 3. ovoga članka ne odnosi se na ekološku proizvodnju poljoprivrednih kultura koje su zasijane u 2010. godini.

(5) Ovlaštena kontrolna tijela za ekološku poljoprivrednu proizvodnju dužna su do 31. prosinca tekuće godine u elektroničkom obliku dostaviti Agenciji za plaćanja podatke o površini i kulturi unutar ARKOD parcela na kojima je potvrđena ekološka proizvodnja.

(6) Pravo na potporu za ekološku poljoprivrednu proizvodnju u tekućoj godini ne ostvaruje Korisnik na čijim ARKOD parcelama nije potvrđena ekološka proizvodnja i Korisnik koji ne ispunjava uvjete iz stavka 2. i 3. ovoga članka.

(7) Korisnik potpore za ekološku proizvodnju dužan je površine ARKOD parcela za koje je podnio zahtjev za potporu za ekološku poljoprivrednu proizvodnju u 2011. godini držati u sustavu ekološke poljoprivredne proizvodnje najmanje još iduće četiri godine.

(8) U slučaju da Korisnik površine ARKOD parcele iz stavka 7. ovoga članka ne drži u sustavu ekološke proizvodnje još iduće četiri godine od podnošenja zahtjeva za potporu za ekološku poljoprivrednu proizvodnju u 2011. godini, dužan je na zahtjev Agencije za plaćanja vratiti sva sredstva potpore za ekološku proizvodnju koja su mu isplaćena za te parcele po osnovi ostvarenog prava od 2011. godine, osim u slučaju više sile.

(9) Viša sila iz stavka 8. ovoga članka je vanjski nepovoljni utjecaj koji nije bilo moguće predvidjeti, spriječiti niti ukloniti, nastao zbog elementarne nepogode, smrti Korisnika, privremene ili trajne nesposobnosti Korisnika za rad. U slučaju više sile Korisnik je dužan u pisanom obliku izvijestiti Agenciju za plaćanja uz prilaganje odgovarajućeg dokaza.

(10) U smislu ovoga Pravilnika višegodišnji nasadi su trajni nasadi definirani Zakonom.

(11) Korisnik potpore iz stavka 1. ovoga članka kojem poljoprivredni inspektor rješenjem zabrani proizvodnju odnosno naredi usklađivanje sa Zakonom o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda ne ostvaruje pravo na potporu za tu vrstu proizvodnje do usklađenja proizvodnje s tim Zakonom.

(12) Jedan primjerak rješenja iz stavka 7. ovoga članka dostavlja se Agenciji za plaćanja.

Integrirana poljoprivredna proizvodnja – povrće, oranice i višegodišnji nasadi

Članak 25.

(1) Korisnik podnosi Zahtjev za potporu integrirane poljoprivredne proizvodnje – povrće, oranice, višegodišnji nasadi – na listu A i prijavljuje površine pod oranicama, povrćem i višegodišnjim nasadima na listu B iz Priloga 2. ovoga Pravilnika za površine prijavljene u ARKOD sustav kao integrirane.

(2) Korisnik potpore za integriranu poljoprivrednu proizvodnju je poljoprivredno gospodarstvo koje je u trenutku podnošenja Zahtjeva upisano u Upisnik proizvođača u integriranoj proizvodnji pri Ministarstvu.

(3) Korisnik potpore koji nije upisan u Upisnik proizvođača u integriranoj proizvodnji, mora se upisati u Upisnik proizvođača u integriranoj proizvodnji najkasnije do 15. svibnja tekuće godine.

(4) Kontrolno tijelo za integriranu poljoprivrednu proizvodnju dužno je do 31. prosinca tekuće godine u elektroničkom obliku dostaviti Agenciji za plaćanja podatke o površini i kulturi ARKOD parcela na kojima je integrirana poljoprivredna proizvodnja.

Teži uvjeti gospodarenja u poljoprivredi

Članak 26.

(1) Korisnik podnosi Zahtjev za potporu za teže uvjete gospodarenja u poljoprivredi na listu A i prijavljuje površine na područjima s težim uvjetima gospodarenja na listu B iz Priloga 2. ovoga Pravilnika.

(2) Područja s težim uvjetima gospodarenja u poljoprivredi propisana su Pravilnikom o područjima s otežanim uvjetima gospodarenja u poljoprivredi.

Očuvanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja

Članak 27.

(1) Korisnik podnosi Zahtjev za potporu za očuvanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja na listu A i prijavljuje broj grla/kljunova izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja na listu D.

(2) Izvorne i zaštićene pasmine domaćih životinja iz stavka 1. ovoga članka definirane su u Popisu izvornih i zaštićenih pasmina i sojeva domaćih životinja te njihovom potrebnom broju.

(3) Korisnik ostvaruje pravo na potporu iz stavka 1. ovoga članka po odraslom grlu/kljunu upisane pasmine domaće životinje iz stavka 2. ovoga članka, koje su upisane u JRDŽ i Središnji popis matičnih grla, odnosno Središnji registar kopitara, odnosno Središnji popis matičnih jata na dan 15. svibnja tekuće godine.

(4) Korisnik je obvezan na svojem gospodarstvu držati broj životinja izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja za koje podnosi zahtjev za potporu tijekom cijele kalendarske godine u kojoj podnosi zahtjev.

(5) HPA dostavlja Agenciji za plaćanja po poljoprivrednom gospodarstvu do 15. lipnja tekuće godine podatke o:

– broju odraslih grla/kljunova izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja i pripadajućih životnih brojeva na dan 15. svibnja tekuće godine,

(6) Podatke o broju konja i magaraca izvornih i zaštićenih pasmina na dan 15. svibnja tekuće godine za svako poljoprivredno gospodarstvo HCK obvezan je dostaviti HPA do 31. svibnja tekuće godine.

(7) Pravo na potporu za očuvanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja isključuje u istoj godini pravo na ostvarivanje potpore za iste životinje po drugim osnovama.

Članak 28.

Korisnik je dužan presliku Zahtjeva i popratne dokumentacije na temelju kojih je ostvario pravo na potporu čuvati četiri godine od dana podnošenja Zahtjeva.

4. KONTROLA ZAHTJEVA

Administrativna kontrola

Članak 29.

(1) Administrativna kontrola Zahtjeva za potpore obuhvaća kontrolu usklađenosti svih podnesenih zahtjeva s propisima kojima se uređuju izravna plaćanja i potpore ruralnom razvoju koje obuhvaćaju: ekološku poljoprivrednu proizvodnju, integriranu proizvodnju, teže uvjete gospodarenja u poljoprivredi i očuvanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja.

(2) Administrativnu kontrolu provode djelatnici Agencije za plaćanja kontrolom i usporedbom podataka iz Zahtjeva s podacima iz postojećih evidencija Agencije za plaćanja, tijela državne uprave te nadležnih ustanova.

(3) Administrativna kontrola u biljnoj proizvodnji obuhvaća i uključuje otkrivanje nedopuštene prijave referentnih parcela zemljišta.

(4) Administrativna kontrola u stočarstvu obuhvaća i uključuje otkrivanje nedopuštene prijave stoke.

(5) Agencija za plaćanja mora čuvati zaprimljene Zahtjeve pet godina.

Kontrola na terenu

Opća načela

Članak 30.

(1) Kontrole na terenu dijele se na:

– kontrole prihvatljivosti zahtjeva za potpore s obzirom na uvjete pod kojima se potpore dodjeljuju,

– kontrole ispunjavanja uvjeta višestruke sukladnosti.

(2) Kontrole na terenu iz stavka 1. ovoga članka obavljaju kontrolori ovlašteni od strane Agencije za plaćanja.

(3) Svoj identitet i ovlaštenje kontrolori dokazuju i predočavaju Korisniku ili njegovom opunomoćeniku iskaznicom izdanom od Agencije za plaćanja.

(4) Zahtjev za traženu potporu se u potpunosti odbacuje kao neprihvatljiv ako Korisnik ili njegov opunomoćenik ne prihvaćaju ili spriječe kontrolu na terenu iz stavka 1. ovoga članka.

(5) Korisnik ili njegov opunomoćenik dužan je osobi ovlaštenoj za obavljanje kontrole omogućiti:

– pristup svim poljoprivrednim površinama koje koristi poljoprivredno gospodarstvo, domaćim životinjama, objektima u kojima se obavlja poljoprivredna djelatnost,

– uvid u poslovne knjige i dokumentaciju poljoprivrednog gospodarstva,

– fotografiranje poljoprivrednog zemljišta, prostora, objekata na gospodarstvu, kao i

– pružanje potrebne pomoći tijekom obavljanja kontrola na terenu iz stavka 1. ovoga članka.

(6) Kontrole na terenu vezano za prihvatljivost zahtjeva poljoprivrednih gospodarstava obavljaju se prije isplate.

(7) Kontrole na terenu vezano za višestruku sukladnost obavljaju se u istoj kalendarskoj godini u kojoj su podneseni zahtjevi.

(8) Kontrole na terenu iz stavka 1. ovoga članka, kada je to moguće, mogu se obavljati metodom daljinskog istraživanja, koristeći tehnike i tehnologije:

– globalnog satelitskog navigacijskog sustava,

– geografskog informacijskog sustava,

– fotointerpretaciju satelitskih snimaka ili snimaka iz zraka svih poljoprivrednih parcela za kontrolu po pojedinačnom zahtjevu s ciljem prepoznavanja biljnog pokrova, mjerenja prihvatljive površine i utvrđivanja kršenja obveza dobrih poljoprivrednih i okolišnih uvjeta;

– obavljanje brzih terenskih pregleda svih poljoprivrednih parcela za koje se poslije provedene fotointerpretacije ne može sa sigurnošću i na zadovoljavajući način potvrditi prihvatljivost zahtjeva.

Najava kontrola na terenu

Članak 31.

(1) Ako nije ugrožena svrha kontrole, kontrole na terenu mogu se najaviti.

(2) Najava je strogo ograničena na najkraće potrebno razdoblje, koje nije dulje od 14 dana.

(3) Obavijest za kontrole na terenu koje se odnose na zahtjeve za dodjelu potpore za životinje daje se u roku od 48 sati, osim u opravdanim slučajevima, kada taj rok može biti duži.

Postotak kontrole na terenu

Članak 32.

(1) Ukupan broj kontrola na terenu prihvatljivosti zahtjeva obavljenih svake godine obuhvaća najmanje 5% svih poljoprivrednih gospodarstava koja podnesu jedinstveni zahtjev iz članka 3. ovoga Pravilnika.

(2) Ukupan broj kontrola na terenu višestruke sukladnosti obavljenih svake godine obuhvaća najmanje 1% svih poljoprivrednih gospodarstava koja podnesu jedinstveni zahtjev iz članka 3. ovoga Pravilnika.

(3) Ako se kontrolama na terenu utvrde značajne nepravilnosti unutar određene vrste potpore, potrebno je na odgovarajući način povećati broj kontrola na terenu u tekućoj godini i primjereno povećati postotak poljoprivrednih gospodarstava kod kojih treba izvršiti kontrolu na terenu u sljedećoj godini.

Odabir kontrolnog uzorka

Članak 33.

(1) Agencija za plaćanja, temeljem analize rizika i reprezentativnosti podnesenih zahtjeva za potporu, odabire poljoprivredna gospodarstava za kontrole na terenu u skladu s ovim Pravilnikom.

(2) Kako bi se zajamčila reprezentativnost uzorka, Agencija za plaćanja slučajnim odabirom određuje između 20% i 25% od ukupnog broja poljoprivrednih gospodarstava koja podliježu kontrolama na terenu. Preostali dio uzorka odabire temeljem analize rizika.

(3) Agencija za plaćanja svake godine ocjenjuje i ažurira učinkovitost analize rizika:

– utvrđivanjem važnosti svakog čimbenika rizika;

– usporedbom rezultata između uzorka odabranog na osnovi rizika i uzorka slučajnog odabira iz stavka 2. ovoga članka;

– uzimajući u obzir posebne uvjete.

(4) Agencija za plaćanja evidentira razloge za odabir svakog poljoprivrednog gospodarstva za kontrolu na terenu. Osoba koja obavlja kontrolu na terenu treba znati razlog odabira poljoprivrednog gospodarstava prije početka kontrole na terenu.

(5) Djelomični odabir kontrolnog uzorka može se, prema potrebi, izvršiti prije kraja dotičnog razdoblja za podnošenje zahtjeva. Privremeni se uzorak dopunjuje kada su dostupni svi zahtjevi.

Izvještaj o kontroli

Članak 34.

(1) Za svaku kontrolu na terenu, u skladu s ovim odjeljkom, izrađuje se izvještaj o kontroli. U izvještaju se posebno navode:

– vrste potpore i pregledani zahtjevi;

– nazočne osobe;

– pregledane poljoprivredne parcele, izmjerene poljoprivredne parcele, rezultati mjerenja za izmjerene poljoprivredne parcele i korištene mjerne metode;

– broj i vrsta pregledom utvrđenih životinja i, prema potrebi, životni broj, stavke u JRDŽ-u za goveda i/ili ovce/koze i/ili rasplodne krmače i ostale vrste životinja, stavke SRK za kopitare i svi pregledani popratni dokumenti, rezultati pregleda i, prema potrebi, posebna opažanja o pojedinačnim životinjama i/ili njihovim identifikacijskim oznakama;

– je li poljoprivredno gospodarstvo bilo službeno obaviješteno o posjetu; a ako je bilo obaviješteno, kada je posjet najavljen;

– dodatne kontrolne mjere, ako su obavljene.

(2) Korisnik ili njegov opunomoćenik ima mogućnost potpisati izvještaj kako bi potvrdio svoju nazočnost pri kontroli na terenu i dodati svoja opažanja. Kada se utvrde nepravilnosti, poljoprivredno gospodarstvo treba dobiti presliku izvještaja o kontroli.

(3) Potpisivanje izvještaja o kontroli na terenu od strane Korisnika ili njegovog opunomoćenika ne mora značiti da je suglasan sa sadržajem izvještaja, nego samo da je bio prisutan kontroli i da je upoznat s rezultatima kontrole.

(4) Kada se kontrola na terenu obavlja daljinskim istraživanjem izvještaj neće biti dostavljen korisniku, ako provjerom putem daljinskog istraživanja nisu otkrivene nepravilnosti. Ako se takvim kontrolama otkriju nepravilnosti, dopušta se mogućnost potpisivanja izvještaja prije nego Agencija za plaćanja, temeljem utvrđenog činjeničnog stanja, donese odluku o mogućem umanjenju ili isključenju plaćanja.

(5) Ako se kontrolama iz stavka 4. ovog članka otkriju nepravilnosti, izvještaj se dostavlja korisniku i temeljem utvrđenog činjeničnog stanja vrše se umanjenja ili isključenja plaćanja.

(6) Agencija za plaćanja koristi zaprimljene zapisnike i rješenja o obavljenom inspekcijskom nadzoru, kao pravovaljan izvještaj o kontroli na terenu, u slučajevima kad su ovlaštena inspekcijska tijela obavila nadzor o ispunjavanju uvjeta višestruke sukladnosti nad Korisnicima potpora u poljoprivredi na terenu i o tome obavijestila Agenciju za plaćanja.

(7) Kada se prilikom kontrole ispunjavanja uvjeta višestruke sukladnosti utvrde neusklađenosti Korisnik se obavještava o svim utvrđenim neusklađenostima u roku od tri mjeseca od datuma kontrole na terenu.

Kontrola na terenu potpora vezano za površinu

Članak 35.

(1) Kontrole na terenu obuhvaćaju uzorak od najmanje 50% poljoprivrednih parcela za koje je podnesen zahtjev poljoprivrednog gospodarstva odabranog za kontrolu na terenu.

(2) Ako se prilikom kontrole na terenu utvrde nepravilnosti, povećava se uzorak stvarno pregledanih poljoprivrednih parcela poljoprivrednog gospodarstva.

Članak 36.

(1) Površine poljoprivrednih parcela prihvatljivih za potporu određuju se mjerenjem GPS uređajem za globalni sustav pozicioniranja, a samo u iznimnim slučajevima uz pomoć sljedećih uređaja i metoda:

– mjerna traka,

– laserski daljinomjer,

– izmjerom na digitalnom ortofoto snimku u ARKOD sustavu,

– kombinacijom navedenih uređaja i metoda.

(2) Prilikom kontrole na terenu, kod utvrđivanja površine poljoprivrednih parcela prihvatljivih za potporu, za referentne poljoprivredne parcele koriste se podaci iz sustava za identifikaciju zemljišnih parcela ARKOD.

(3) Dopušteno mjerno odstupanje za jednu poljoprivrednu parcelu ili ARKOD, definira se tako da ne prelazi područje široko najviše 1,5 m sa svake strane vanjskog ruba poljoprivredne parcele ili ARKODA.

(4) Prilikom mjerenja površine parcela ili ARKOD-a, tijekom kontrole na terenu, smatra se da izmjerena površina ne odstupa od prijavljene površina ako se vrijednost površine dobivena mjerenjem nalazi u intervalu između vrijednosti koja se dobije sljedećim izračunom: prijavljena površina – (izmjereni opseg parcele x 1,5 m) i vrijednosti koja se dobije sljedećim izračunom: prijavljena površina + (izmjereni opseg parcele x 1,5 m).

(5) Najveće dopušteno odstupanje (izmjereni opseg parcele x 1,5 m) u odnosu na svaku poljoprivrednu parcelu u apsolutnim vrijednostima ne može preći 1,0 ha.

(6) Ukupna površina poljoprivredne parcele može se uzeti u obzir kao prihvatljiva pod uvjetom da je u potpunosti iskorištena u poljoprivredne svrhe u skladu s uobičajenim normama dobre poljoprivredne prakse i da je održavana u dobrim poljoprivrednim i okolišnim uvjetima. U drugim slučajevima, kao prihvatljiva površina u obzir se uzima samo stvarno korištena površina u toj proizvodnoj godini.

(7) U slučajevima kada se na granicama između poljoprivrednih parcela nalaze obilježja krajolika kao što su terase, kameni suhozidi, drenažni kanali, drvoredi i održavane živice, koja su tradicionalno dio dobre poljoprivredne prakse u regiji, takva se obilježja mogu smatrati dijelom ukupne prihvatljive površine poljoprivredne parcele, pod uvjetom da se polovica širine obilježja, do najviše 2m, pripisuje svakoj od susjednih poljoprivrednih parcela. Ako širina pojedinog obilježja prelazi 4 metra, isključuje se u cijelosti iz prihvatljive površine parcela.

(8) Kada se obilježja krajolika opisana u stavku 7. ovoga članka nalaze unutar pojedine parcele, ona mogu biti utvrđena kao prihvatljivi dio poljoprivredne parcele ako je njihova širina manja ili jednaka 2 m. Ako je njihova širina veća od 2 m moraju se potpuno isključiti iz prihvatljive površine parcele.

(9) Prihvatljiva površina vinograda je prihvatljiva površina propisana Pravilnikom o registru vinograda, obveznim izjavama, pratećim dokumentima i podrumskoj evidenciji.

Kontrola na terenu potpora vezano za stoku

Članak 37.

(1) Kontrole na terenu obuhvaćaju kontrolu svih životinja za koje su podneseni zahtjevi za potporu u sklopu vrste potpore koje treba provjeriti, a kod provjere vrste potpore za goveda kontrole obuhvaćaju i goveda za koja nisu podneseni zahtjevi. Kontrole na terenu posebno obuhvaćaju provjeru kojom se potvrđuje da broj životinja prisutnih na gospodarstvu za koje su podneseni zahtjevi odgovara broju životinja upisanih u odgovarajući registar životinja na gospodarstvu i broju životinja prijavljenih u JRDŽ.

(2) Kontrole na terenu u vezi s vrstama potpore za goveda također mogu obuhvaćati provjeru:

– pravilnosti upisa u Registar goveda na gospodarstvu i prijavu u JRDŽ pregledom popratnih dokumenata, poput računa o kupnji i prodaji, potvrda o klanju, veterinarskih svjedodžbi i, prema potrebi, putnih listova za životinje, u vezi sa životinjama za koje su podneseni zahtjevi za potporu u razdoblju od šest mjeseci prije kontrole na terenu; međutim, ako se utvrde nepravilnosti, provjere se mogu produljiti na 12 mjeseci prije kontrole na terenu;

– da podaci za goveda u Registru goveda na gospodarstvu odgovaraju podacima prijavljenim u JRDŽ za koja su podneseni zahtjevi za potporu u razdoblju od šest mjeseci prije kontrole na terenu; međutim, ako se utvrde nepravilnosti, provjera se produljuje na 12 mjeseci prije kontrole na terenu;

– da su sve životinje koje se nalaze na gospodarstvu i drže se u obveznom uzgoju prihvatljive za potporu za koju je podnesen zahtjev;

– da su sva goveda koja se nalaze na gospodarstvu identificirana ušnim markicama i, prema potrebi, putnim listovima za životinje, da su upisana u Registar goveda na gospodarstvu i pravilno prijavljena u JRDŽ.

– provjeru na temelju Registra goveda na gospodarstvu, da su sve životinja za koje su podneseni zahtjevi za potporu držane na gospodarstvu u čitavom razdoblju obveznog uzgoja.

(3) Sve kontrole iz stavaka 1. i 2. ovoga članka na pojedinom gospodarstvu obavljaju se na temelju uzorka od ukupnog broja životinja.

Kontrola ispunjavanja uvjeta višestruke sukladnosti

Članak 38.

Prilikom obavljanja kontrola ispunjavanja uvjeta višestruke sukladnosti na terenu kontrole mogu obuhvaćati sve zahtjeve koji su primjenjivi na kontrolirano gospodarstvo, a definirani su Pravilnikom o uvjetima višestruke sukladnosti u poljoprivrednoj proizvodnji.

Članak 39.

Odredbe članaka 35., 36., 37. i 38. ovoga Pravilnika se primjenjuju i prilikom provedbe inspekcijskog nadzora.

5. IZRAČUN VISINE PLAĆANJA

Prihvatljivost Zahtjeva

Članak 40.

Izravna plaćanja, potpora za očuvanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja, potpora za ekološku i integriranu poljoprivrednu proizvodnju i potpora za područja s težim uvjetima gospodarenja u poljoprivredi, odobravaju se za stvarno korištene površine i stoku koje Korisnik prijavljuje u Zahtjevu, a ne prelaze površine i brojeve stoke iz ARKOD sustava, JRDŽ-a i Središnjeg registra kopitara te ispunjavaju ostale uvjete za pojedinu vrstu potpore.

Umanjenja i isključenja plaćanja u slučaju nepravilnosti u vezi s veličinom prijavljenih površina

Članak 41.

(1) Ako se tijekom kontrole na terenu i/ili inspekcijskog nadzora, a prije isplate, utvrdi da Korisnik nije prijavio sve površine sukladno članku 4. stavku 6. ovoga Pravilnika, a razlika između ukupne površine prijavljene u Zahtjevu na jednoj strani i zbroja prijavljene i neprijavljene površine s druge strane iznosi više od 3% prijavljene površine ukupni iznos plaćanja koji se isplaćuje Korisniku za navedenu godinu smanjuje se za 3%, a ako je razlika manja od 3% za izračun se uzima površina iz Zahtjeva.

(2) Ako se tijekom kontrole na terenu i/ili inspekcijskog nadzora, a prije isplate, utvrdi da je ukupno prijavljena veličina površine za plaćanje potpore za pojedinu skupinu usjeva veća od ukupno utvrđene prihvatljive veličine površine te skupine usjeva, Agencija za plaćanja obračunat će umanjenja ili isključenja plaćanja.

(3) Umanjenja i isključenja plaćanja iz stavka 2. ovoga članka obračunavaju se u odnosu na ukupnu površinu pojedine skupine usjeva za koju su utvrđena odstupanja u veličini površine.

(4) Prilikom obračuna umanjenja i isključenja iz stavka 2. i 3. ovoga članka primjenjuju se sljedeća pravila:

– ako je razlika do 3% utvrđene površine, potpora se izračunava temeljem utvrđene površine;

– ako je razlika veća od 3% ili veća od 2 hektara, ali ne više od 20% utvrđene površine, potpora se izračunava temeljem utvrđene površine umanjene za dvostruku otkrivenu razliku;

– ako je razlika veća od 20% utvrđene površine vrši se isključenje iz potpore za tu skupinu usjeva i ne dodjeljuje se nikakva potpora po površini za dotičnu skupinu usjeva.

– ako je razlika veća od 50% Korisnik se, nakon primjene odredbe iz točke 3. ovoga stavka, dodatno izuzima od primanja potpora u novčanom iznosu koji odgovara razlici između prijavljene i utvrđene površine. Navedeni iznos Agencija za plaćanja će oduzeti Korisniku od isplata izravnih plaćanja po osnovi istog, odnosno drugih podnesenih zahtjeva.

(5) Kada je razlika između prijavljene površine i površine utvrđene alinejama 1. do 3. stavka 4. ovoga članka posljedica namjernog prekoračenja u prijavi, potpora na koju je Korisnik imao pravo ne dodjeljuje se za dotičnu kalendarsku godinu za onu vrstu potpore za koju je podnesen Zahtjev ako je ta razlika veća od 0,5% utvrđene površine ili više od jednog hektara.

(6) Ukoliko je razlika iz stavka 5. ovoga članka veća od 20% Korisnik se izuzima od primanja potpora do iznosa koji odgovara razlici između prijavljene površine i površine utvrđene u skladu s alinejama 1. do 3. stavka 4. ovoga članka, Agencija za plaćanja će navedeni iznos oduzeti Korisniku od isplata plaćanja po osnovi drugih vrsta potpora za koje je podnesen Zahtjev.

(7) Odstupanja iz stavka 1. ovoga članka ne odnose se na ispunjavanje uvjeta godišnje minimalno poticane količine određene proizvodnje, utvrđene Dodatkom 2. Zakona.

Članak 42.

Ako se tijekom inspekcijskog nadzora nakon isplate sredstava utvrde razlike u vezi s veličinom prijavljenih površina propisane u članku 41. ovoga Pravilnika, izvršit će se umanjenja odnosno isključenja u skladu s pravilima iz toga članka.

Umanjenja i isključenja plaćanja u slučaju nepravilnosti u vezi sa stokom

Osnova za izračun

Članak 43.

(1) Ako se tijekom administrativne kontrole, kontrole na terenu i/ili inspekcijskog nadzora utvrdi da je broj prihvatljivih životinja:

– veći od broja navedenog u Zahtjevu, za izračun visine plaćanja koristi se broj životinja naveden u Zahtjevu,

– manji od broja životinja navedenog u Zahtjevu, za izračun visine plaćanja koristi se utvrđeni broj životinja.

(2) U slučaju utvrđenih nepravilnosti vezanih za sustav identifikacije i registracije goveda primjenjuje se sljedeće:

– govedo koje je izgubilo jednu od dvije ušne markice smatra se prihvatljivo ako je jasno identificirano drugim elementima sustava za identifikaciju i registraciju goveda,

– za životinje za koje su utvrđene nepravilnosti koje se odnose na JRDŽ ili putne listove, životinje nisu prihvatljive za izračun potpore.

Nadomještanje stoke

Članak 44.

(1) Goveda koja se nalaze na gospodarstvu smatraju se prihvatljiva za potporu samo ako su evidentirana na Zahtjevu za potporu.

(2) Krave dojilje i mliječne krave za koje se podnosi zahtjev za potporu mogu se nadomjestiti u razdoblju obveznog uzgoja.

(3) Nadomještanje u skladu sa stavkom 2. ovoga članka obavlja se u roku 20 dana od događaja koji je uzrokovao nadomještanje i upisuje se u Registar goveda na gospodarstvu najkasnije tri dana od kada je nadomještanje izvršeno.

(4) Korisnik je obvezan o nadomještanju iz stavka 3. ovoga članka pisanim putem obavijestiti Agenciju za plaćanja u roku 7 dana od dana kada je nadomještanje izvršeno.

Članak 45.

(1) Ovce i koze koje se nalaze na gospodarstvu smatraju se prihvatljive za potporu samo ako su evidentirane na Zahtjevu za potporu.

(2) Ako Korisnik podnese Zahtjev za premiju za ovce i koze, a iznos plaćanja za obje vrste životinja je isti, tada se ovca može nadomjestiti kozom i obrnuto.

(3) Ovce i koze za koje se podnosi zahtjev za potporu mogu se nadomjestiti u razdoblju obveznog uzgoja.

(4) Nadomještanje u skladu sa stavkom 1. ovoga članka obavlja se u roku 10 dana od događaja koji je uzrokovao nadomještanje te se upisuje u Registar ovaca i koza na gospodarstvu najkasnije 3 dana od dana kada je nadomještanje izvršeno.

(5) Korisnik je obvezan o nadomještanju iz stavka 3. ovoga članka pisanim putem obavijestiti Agenciju za plaćanja u roku 7 dana od dana kada je nadomještanje izvršeno.

Članak 46.

(1) Kada se utvrdi razlika između broja prijavljenih životinja i broja prihvatljivih životinja ukupan iznos potpore na koju Korisnik ima pravo u proizvodnoj godini snižava se za postotak koji treba odrediti u skladu sa stavkom 4. ovoga članka ako su nepravilnosti utvrđene kod najviše tri životinje.

(2) Ako se nepravilnosti utvrde kod više od tri životinje, ukupan iznos potpore na koju Korisnik ima pravo za proizvodnu godinu snižava se za:

– postotak koji se određuje u skladu sa stavkom 4. ovoga članka, ako nije viši od 10%,

– dvostruki postotak koji se određuje u skladu sa stavkom 4. ovoga članka, ako je viši od 10% ali nije viši od 20%.

(3) Ako je postotak određen u skladu sa stavkom 4. ovoga članka viši od 20% uskraćuje se potpora Korisniku za tu proizvodnu godinu.

(4) Za izračun postotaka iz stavaka 1. i 2. ovoga članka broj životinja iz Zahtjeva za koje su utvrđene nepravilnosti podijeli se s brojem životinja prihvatljivim za tu proizvodnu godinu.

(5) Ako je razlika između broja prijavljenih životinja i broja prihvatljivih životinja posljedica namjerno počinjene nepravilnosti uskraćuje se potpora za dotično premijsko razdoblje.

Članak 47.

Umanjenja i isključenja plaćanja za životinje iz članka 46. ovoga Pravilnika odnose se na sljedeće životinje za koje se podnosi zahtjev za potporu:

– goveda,

– ovce i koze,

– rasplodne krmače,

– sve vrste domaćih životinja koje pripadaju izvornim i zaštićenim pasminama.

Prirodne okolnosti

Članak 48.

(1) Umanjenja i isključenja plaćanja iz članaka 46. i 47. ovoga Pravilnika ne primjenjuju se u slučajevima kada zbog djelovanja prirodnih okolnosti na stado Korisnik ne može ispunjavati obveze uzgoja životinja za koje je podnesen zahtjev za potporu u razdoblju obveznog uzgoja.

(2) Pod prirodnim okolnostima uzima se sljedeće:

– uginuće životinja zbog bolesti,

– uginuće životinja zbog nesreće za koju Korisnik ne može biti odgovoran.

(3) Korisnik je obvezan prijaviti izlučenje u JRDŽ te pisanim putem obavijestiti Agenciju za plaćanja o smanjenju broja životinja uzrokovanih prirodnim okolnostima iz stavka 2. ovoga članka u roku od 7 dana od dana kada je smanjenje utvrđeno.

Umanjenja i isključenja plaćanja u slučaju nepravilnosti vezano uz višestruku sukladnost

Članak 49.

Ako se kontrolom na terenu i/ili inspekcijskim nadzorom u bilo kojem trenutku u kalendarskoj godini utvrdi da nisu poštivani uvjeti višestruke sukladnosti, te je takvo neispunjavanje uvjeta posljedica djelovanja ili propusta za koje je izravno odgovoran Korisnik koji je u toj kalendarskoj godini podnio zahtjev za potporu, ukupni iznos izravnih plaćanja, koja su dodijeljena ili koja se trebaju dodijeliti tome Korisniku Agencija za plaćanja smanjuje ovisno o namjeri ili nemarnosti, opsegu, trajanju i ponavljanju utvrđene nesukladnosti u skladu s pravilima utvrđenim u Pravilniku o uvjetima višestruke sukladnosti u poljoprivrednoj proizvodnji.

Financijska disciplina i modulacija

Članak 50.

(1) Ukupna sredstva za izravna plaćanja (u daljnjem tekstu: Nacionalna omotnica) do dana pristupanja Republike Hrvatske u Europsku uniju utvrđuje se na razini pojedine proizvodne godine, sukladno sredstvima osiguranim u Državnom proračunu a odgovara zbroju svih obračunskih pojedinačnih prava Korisnika.

(2) Ukupan iznos raspoložive Nacionalne omotnice za 2011. godinu čini zbroj omotnica za osnovno plaćanje po poljoprivrednoj površini i sektorskih omotnica za proizvodno vezana plaćanja, čija je pojedinačna vrijednost utvrđena Dodatkom 1. Zakona.

(3) Obračunsko pojedinačno pravo svakog Korisnika prije modulacije utvrđuje se nakon izvršene kontrole prihvatljivosti Zahtjeva, možebitnog umanjenja jediničnih iznosa iz stavka 4. ovoga članka, možebitnog smanjenja iz članka 9. ovoga Pravilnika i članka 49. ovoga Pravilnika.

(4) Ukoliko zbroj svih prihvatljivih Zahtjeva za izravna plaćanja unutar jedne proizvodne godine premaši sredstva raspoložive Nacionalne omotnice, sukladno članku 27. Zakona proporcionalno će se smanjiti jedinični iznosi izravnih plaćanja iz Dodatka 1. Zakona.

(5) Ukoliko su podneseni zahtjevi u pojedinim omotnicama manji od raspoloživih sredstava, neiskorištena sredstva proporcionalno se raspoređuju na omotnice u kojima su zahtjevi premašili raspoloživa sredstva.

(6) Konačno pojedinačno pravo svakog Korisnika na izravna plaćanja u proizvodnoj godini utvrđuje se nakon provođenja modulacije obračunskih pojedinačnih prava, propisane člankom 21. Zakona.

(7) Obračunsko pojedinačno pravo iz stavka 3. ovoga članka čini osnovicu za utvrđivanje modulacije na razini pojedinačnog Korisnika, a utvrđuje se do 31. ožujka iduće godine.

(8) Proizvodna godina obuhvaća razdoblje kalendarske godine u kojoj se podnosi Zahtjev za aktivnosti iz članka 21. stavka 2. Zakona u toj godini.

Članak 51.

(1) Nakon utvrđivanja svih obračunskih prava na izravna plaćanja na razini pojedinačnih Korisnika u jednoj proizvodnoj godini, Agencija za plaćanja će onim Korisnicima čija ukupna obračunska prava na razini proizvodne godine prelaze iznos od 100.000,00 kuna utvrditi konačno pojedinačno pravo na isplatu izravnih plaćanja primjenjujući stope modulacije sukladno članku 21. stavcima 3. i 4. Zakona.

(2) Konačni obračun prava na isplatu izravnih plaćanja po Korisniku za proizvodnu godinu provodi se do 15. svibnja iduće godine i to na način da se u izračunu obuhvate sva prava na izravna plaćanja u proizvodnoj godini za koju se podnosi Zahtjev.

(3) Ukoliko se Korisniku predujmom iz članka 55. ovoga Pravilnika isplati više od konačnog prava na isplatu, Korisnik je dužan na zahtjev Agencije za plaćanja razliku uplatiti na račun Državnog proračuna te dokaz o uplati dostaviti Agenciji za plaćanja.

6. ŠTETE

Članak 52.

(1) Ako zbog opravdanih razloga nisu postignute minimalno poticane količine Korisnik je dužan dostaviti zapisnik nadležnog tijela o nastaloj šteti u roku od 15 dana od dana sastavljanja zapisnika.

(2) Opravdani razlozi iz stavka 1. ovoga članka u biljnoj proizvodnji jesu štete od nepogoda propisane Zakonom o zaštiti od elementarnih nepogoda, štete od divljači i biljnih štetočinja širih razmjera.

(3) Zapisnik iz stavka 1. ovoga članka sastavlja nadležno tijelo za procjenu nastale štete ili osiguravajuće društvo kada je kultura na katastarskoj čestici na kojoj je nastala šteta osigurana.

(4) Zapisnik o nastaloj šteti iz stavka 1. ovoga članka nije dokaz da je obavljena sjetva na svim katastarskim česticama koje su prijavljene na obrascu EN-P.

7. ODOBRENJE ZAHTJEVA I PLAĆANJE

Članak 53.

(1) Nakon izračuna visine plaćanja iz poglavlja 5. ovoga Pravilnika, Agencija za plaćanja za svakog pojedinog Korisnika donosi odluku o visini iznosa prava na potporu na razini proizvodne godine i obavlja plaćanje.

(2) Plaćanje iz stavka 1. ovoga članka Agencija za plaćanja obavlja doznačivanjem odobrenih sredstava na žiroračun Korisnika.

8. DINAMIKA ISPLATE

Članak 54.

Prema podnesenim Zahtjevima u tekućoj godini, sredstva se isplaćuju Korisnicima za:

1. osnovno plaćanje po poljoprivrednoj površini, proizvodno vezana plaćanja u biljnoj proizvodnji, potporu za ekološku i integriranu poljoprivrednu proizvodnju i potporu za područja s težim uvjetima gospodarenja u poljoprivredi – do 30. lipnja iduće godine;

2. plaćanja po grlu stoke – do 30. lipnja iduće godine;

3. plaćanja za tov goveda:

– za grla isporučena na klanje od 1. siječnja do 30. lipnja – do 31. prosinca tekuće godine,

– za grla isporučena na klanje od 1. srpnja do 31. prosinca – do 30. lipnja iduće godine;

4. plaćanja za mlijeko – u roku od 60 dana od zadnjeg mjeseca isporuke mlijeka.

Članak 55.

(1) Agencija za plaćanja može sva plaćanja isplaćivati predujmom u odgovarajućem postotku od podnesenog obračuna za isplatu.

(2) U slučaju da sredstava iz Državnog proračuna za isplatu stečenih prava nisu doznačena u skladu s utvrđenom dinamikom, isplata će se izvršiti izvan rokova iz članka 54. ovoga Pravilnika.

9. POVRAT SREDSTAVA

Članak 56.

(1) U slučaju administrativne pogreške i pogrešne isplate Agencija za plaćanja izdaje obavijest kojom od Korisnika zahtijeva povrat neosnovano isplaćenih sredstava u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti.

(2) Ukoliko Korisnik nije vratio sredstva iz stavka 1. ovoga članka na taj iznos se nakon isteka roka iz stavka 1. ovoga članka obračunava zatezna kamata.

(3) U slučaju nepoštivanja roka za povrat sredstava Agencija za plaćanja će zatražiti zaštitu svojih prava putem nadležnog suda.

10. IZVJEŠĆIVANJE O KORISNICIMA

Članak 57.

(1) Agencija za plaćanja je obvezna do 30. travnja 2012. godine objaviti podatke o Korisnicima izravnih plaćanja, potpora za očuvanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja, potpora za ekološku i integriranu poljoprivrednu proizvodnju i potpora za područja s težim uvjetima gospodarenja u poljoprivredi i iznosima potpore po Korisniku po svakoj pojedinoj mjeri u kalendarskoj 2011. godini.

(2) Podaci se objavljuju na web-stranici Agencije za plaćanja i sadrže informacije o:

– iznosima isplaćenih izravnih plaćanja u poljoprivredi po svakom pojedinom Korisniku i po svakoj pojedinoj stavci, sukladno Zakonu,

– isplaćenim iznosima za mjere ruralnog razvoja, za potpore za očuvanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja, za potpore za ekološku i integriranu poljoprivrednu proizvodnju i potpore za područja s težim uvjetima gospodarenja u poljoprivredi po svakom Korisniku.

11. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 58.

Do uspostave kontrole na terenu od strane Agencije za plaćanja, kontrola Zahtjeva za plaćanja na terenu obavljat će se provedbom inspekcijskog nadzora.

Članak 59.

(1) Korisnik koji je u HPA podnio prijavu držanja muških grla goveda namijenjenih tovu u razdoblju od 27. travnja 2010. do 26. travnja 2011. godine ili držanja ženskih grla goveda namijenjenih tovu u razdoblju od 6. lipnja 2010. godine do 5. lipnja 2011. godine podnosi Zahtjev za plaćanje za tov goveda sukladno odredbama Zakona i ovoga Pravilnika.

(2) Korisnik koji je u HPA podnio prijavu držanja muških grla goveda namijenjenih tovu do 6. svibnja 2010. godine ili držanja ženskih grla goveda namijenjenih tovu do 5. lipnja 2010., a koja su zaklana u razdoblju od 1. srpnja 2010. godine do 30. lipnja 2011. godine, podnosi HPA zahtjev za plaćanje za klanje goveda sukladno odredbama članka 37. Zakona o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (»Narodne novine« br. 83/09, 153/09 i 60/10) i odredbama članka 30. Pravilnika o izravnim plaćanjima u poljoprivredi (»Narodne novine« br. 330/10, 63/10, 106/10 i 133/10) najkasnije do 31. srpnja 2011. godine.

(3) Korisnik koji je u HPA podnio prijavu držanja muških grla goveda namijenjenih tovu do 6. svibnja 2010. godine ili držanja ženskih grla goveda namijenjenih tovu do 5. lipnja 2010. godine podnosi HPA zahtjev za plaćanje za držanje goveda sukladno odredbama članka 36. Zakona o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (»Narodne novine« br. 83/09, 153/09 i 60/10) i odredbama članka 30. Pravilnika o izravnim plaćanjima u poljoprivredi (»Narodne novine« br. 330/10, 63/10, 106/10 i 133/10) i najkasnije do 31. srpnja 2011. godine.

(4) Iznimno za muška grla prijavljena u tov u razdoblju od 27. travnja do 6. svibnja 2010. godine Korisnik može podnijeti Zahtjev za plaćanje za držanje goveda sukladno Zakonu o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (»Narodne novine« br. 83/09, 153/09 i 60/10) ili zahtjev za plaćanje za tov goveda sukladno Zakonu i to najkasnije do 31. srpnja 2011. godine.

(5) Podnošenje zahtjeva za plaćanje za držanje goveda i/ili zahtjeva za premiju za klanje sukladno Zakonu o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (»Narodne novine« br. 83/09, 153/09 i 60/10) isključuje podnošenje Zahtjeva za plaćanje za tov goveda sukladno Zakonu.

Članak 60.

Prilozi 1., 2., i 3. tiskani su u dodatku ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.

Članak 61.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o provedbi mjere potpore očuvanju izvornih i zaštićenih pasmina životinja (»Narodne novine« br. 34/10, 84/10 i 139/10).

Članak 62.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/10-01/193

Urbroj: 525-05-1-0208/11-7

Zagreb, 25. siječnja 2011.

Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja
Petar Čobanković, v. r.

PRILOG 1.

ŠIFRARNICI

Tumačenje skraćenica

1. Jedinstvena skupina usjeva s istim iznosom izravnih plaćanja po poljoprivrednoj površini:

LP – livade i pašnjaci

OVK – ostale vrste korištenja zemljišta

ŠR – šećerna repa

2. Proizvodno vezana plaćanja po kg/litri:

D – duhan (po kg)

M – maslinovo ulje djevičansko i ekstra djevičansko (po litri)

3. Jedinstvene skupine usjeva s istim iznosom potpora za mjere ruralnog razvoja:

3.1. Ekološka poljoprivredna proizvodnja:

P – povrće i VN – višegodišnji nasadi

OR – oranice

LP – livade i pašnjaci

3.2. Integrirana poljoprivredna proizvodnja:

P – povrće

OR – oranice i VN – višegodišnji nasadi

3.3. Teži uvjeti gospodarenja u poljoprivredi gospodarenja:

TUG – brdsko-planinska područja i otoci

TUG – ostala područja.

Tablica 2. ŠIFRE I NAZIVI POTPORA U BILJNOJ PROIZVODNJI

Šifra
potpore

Naziv potpore

Kulture obuhvaćene
potporom

503-01

Osnovno plaćanje po poljoprivrednoj površini – livade i pašnjaci

livade i pašnjaci

503-02

Osnovno plaćanje po poljoprivrednoj površini – ostale vrste korištenja zemljišta

žitarice

uljarice

soja

krmno bilje

šećerna repa

ljekovito bilje

duhan

ostalo industrijsko bilje

povrće

sjemenski usjevi

plemenita vinova loza

voćne vrste

hmelj

maslina

matični nasad podloge i plemke

ostalo korištenje u poljoprivredne svrhe

503-03

Proizvodno vezana plaćanja za šećernu repu po ha

šećerna repa

503-04

Proizvodno vezana plaćanja za duhan po kg

duhan

503-05

Proizvodno vezana plaćanja za maslinovo ulje po lit.

maslina

504-06

Ekološka poljoprivredna proizvodnja

povrće, višegodišnji nasadi, oranice, livade i pašnjaci

504-07

Integrirana poljoprivredna proizvodnja

povrće, oranice, višegodišnji nasadi

504-08

Teži uvjeti gospodarenja u poljoprivredi

livade i pašnjaci i ostale vrste korištenja zemljišta

Tablica 3. ŠIFRE I NAZIVI POTPORA U STOČARSTVU

Šifra potpore

Naziv potpore

503-20

Premija za krave dojilje

503-21

Premija za ovce i koze

503-22

Tov goveda

503-23

Mliječne krave

503-24

Rasplodne krmače

503-25

Kravlje mlijeko

503-26

Ovčje mlijeko

503-27

Kozje mlijeko

504-09

Očuvanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja

BUŠA (izvorna)

SLAVONSKO-SRIJEMSKI PODOLAC (izvorna)

ISTARSKO GOVEDO (izvorna)

MEĐIMURSKI KONJ

HRVATSKI HLADNOKRVNJAK

HRVATSKI POSAVAC

LIPICANAC

ISTARSKI MAGARAC

PRIMORSKO DINARSKI MAGARAC

SJEVERNO-DALMATINSKI MAGARAC

CRNA SLAVONSKA SVINJA (izvorna)

TUROPOLJSKA SVINJA (izvorna)

CIGAJA (izvorna)

LIČKA PRAMENKA (izvorna)

ISTARSKA OVCA (izvorna)

CRESKA OVCA (izvorna)

DUBROVAČKA RUDA (izvorna)

PAŠKA OVCA (izvorna)

DALMATINSKA PRAMENKA (izvorna)

KRČKA OVCA (izvorna)

RAPSKA OVCA (izvorna)

HRVATSKA ŠARENA KOZA (izvorna)

HRVATSKA BIJELA KOZA (izvorna )

ZAGORSKI PURAN (izvorna )

KOKOS HRVATICA (izvorna )

503 – izravna plaćanja

504 – mjere ruralnog razvoja


OBRASCI

PRILOG 2


PRILOG 3