Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o obvezom označavanju i registraciji svinja

NN 12/2011 (28.1.2011.), Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o obvezom označavanju i registraciji svinja

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

248

Na temelju članka 35. stavaka 9. i 13. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 41/07) ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O OBVEZNOM OZNAČAVANJU I REGISTRACIJI SVINJA

Članak 1.

U Pravilniku o obveznom označavanju i registraciji svinja (»Narodne novine« broj 51/08, 50/08, 156/08 i 148/09), u članku 3. točka 16 mijenja se. i glasi:

»16. Svinja – svaka životinja iz porodice Suidae, osim divljih svinja;«.

Članak 2.

U članku 4. iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Europska komisija ima pravo na pristup JRS.«

Članak 3.

U cijelom teksta Pravilnika riječi »JMBG« i »MBG« zamjenjuju se riječju: »OIB«.

Članak 4.

1. Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

2. Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, članak 2. ovoga Pravilnika stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske u članstvo Europske unije.

Klasa: 011-02/10-01/169

Urbroj: 525-06-1-0537/11-8

Zagreb, 3. siječnja 2011.

Potpredsjednik Vlade
Republike Hrvatske i ministar
poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja
Petar Čobanković, v. r.