Pravilnik o izmjeni Pravilnika o ovlastima i načinu rada ovlaštenih doktora i liječničkih povjerenstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

NN 1/2011 (3.1.2011.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o ovlastima i načinu rada ovlaštenih doktora i liječničkih povjerenstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

14

Na osnovi članka 33. stavka 3. i 111. stavka 2. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« broj 150/08., 94/09., 150/09., 71/10. i 139/10.), članka 26. točke 20. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 18/09. i 33/10.), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 17. sjednici održanoj 22. prosinca 2010. godine donijelo je

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O OVLASTIMA I NAČINU RADA OVLAŠTENIH DOKTORA I LIJEČNIČKIH POVJERENSTAVA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Članak 1.

U Pravilniku o ovlastima i načinu rada ovlaštenih doktora i liječničkih povjerenstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj: 113/09., 126/09., 4/10. i 88/10.) u članku 12. stavku 1. dodaje se nova točka 3. koja glasi:

»3. o priznavanju odnosno ne priznavanju ozljede, odnosno bolesti kao ozljede na radu odnosno profesionalne bolesti«.

U stavku 3. riječi: »1. i 2.« zamjenjuju se riječima: »1., 2. i 3.«.

Članak 2.

U članku 13. stavku 1. iza točke 1. dodaje se nova točka 1.a koja glasi:

»1.a osigurane osobe na ocjenu izabranog doktora o nepriznavanju ozljede odnosno bolesti kao ozljede na radu odnosno profesionalne bolesti«.

Članak 3.

U članku 18. stavku 1. tiskanica »UPUTNICA broj __ OVLAŠTENOM DOKTORU/LJEČNIČKOM POVJERENSTVU« mijenja se i sastavni je dio ovog Pravilnika.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/10-01/277

Urbroj: 338-01-01-10-1

Zagreb, 22. prosinca 2010.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
mr. Dražen Jurković, dr. med., v. r.


TISKANICA