Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na ortopedska i druga pomagala

NN 1/2011 (3.1.2011.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na ortopedska i druga pomagala

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

16

Na osnovi članka 19. stavka 3. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« broj 150/08., 94/09., 153/09., 71/10. i 139/10.) i članka 26. točke 8. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 18/09. i 33/10.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 17. sjednici održanoj 22. prosinca 2010. godine donijelo je

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA ORTOPEDSKA I DRUGA POMAGALA

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na ortopedska i druga pomagala (»Narodne novine« broj 17/09., 23/09., 53/09., 116/09., 4/10., 88/10., 110/10. i 113/10.) u članku 10. stavku 3. tiskanice potvrda o pomagalu mijenjaju se, tiskane su uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

Članak 2.

U cijelom tekstu Pravilnika riječ: »stomatologija« zamjenjuje se riječima: »dentalna medicina«, a riječ: »stomatološki« zamjenjuje se riječju: »dentalni« u odgovarajućem broju i padežu.

Članak 3.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika uz tiskanice potvrda iz članka 1. ovog Pravilnika primjenjuju se i tiskanice potvrda iz članka 1. Pravilnika o izmjenama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na ortopedska i druga pomagala (»Narodne novine« broj 4/10.), zaključno do 31. prosinca 2011. godine.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/10-01/279

Urbroj: 338-01-01-10-1

Zagreb, 22. prosinca 2010.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
mr. Dražen Jurković, dr. med., v. r.


POTVRDA o ortopedskim i drugim pomagalima

POTVRDA o dentalnim pomagalima

POTVRDA o očnim i tiflotehničkim pomagalima

POTVRDA o slušnim i surdotehničkim pomagalima