Pravilnik o izmjenama Pravilnika o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja

NN 1/2011 (3.1.2011.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

20

Na osnovi članka 21. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« broj 150/08., 94/09., 153/09., 71/10. i 139/10.) i članka 26. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 18/09. i 33/10.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 17. sjednici održanoj 22. prosinca 2010. godine uz suglasnost ministra nadležnog za zdravstvo, a prema prethodno pribavljenom mišljenju nadležnih komora donijelo je

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O STANDARDIMA I NORMATIVIMA PRAVA NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Članak 1.

U Pravilniku o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine« broj 43/10., 71/10., 78/10. i 88/20.) članak 4. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Novčana sredstva za zdravstvenu zaštitu iz stavka 1. ovog članka raspoređuju se za 2011. godinu kako slijedi:

Red. broj

VRSTA PRAVA

Ukupni iznos za pojedino pravo u kn

 

I. PRAVO NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU

 

1.

Primarna razina zdravstvene zaštite

 

1.1.

Primarna zdravstvena zaštita

3.000.000.000

1.1.1.

Djelatnost opće/obiteljske medicine

1.184.576.688

1.1.2.

Djelatnost zdravstvene zaštite predškolske djece

125.866.690

1.1.3.

Djelatnost zdravstvene zaštite žena

120.357.462

1.1.4.

Djelatnost stomatološke zdravstvene zaštite (polivalentne)

874.870.372

1.2.

Hitna medicinska pomoć i sanitetski prijevoz

560.000.000

1.3.

Zdravstvena njega u kući

140.000.000

1.4.

Pravo na korištenje lijekova na recept

3.100.000.000

1.5.

Cjepiva

98.000.000

1.6.

Ostale djelatnosti primarne zdravstvene zaštite

694.328.788

2.

Sekundarna i tercijarna razina zdravstvene zaštite

 

2.1.

Specijalističko – konzilijarna zdravstvena zaštita – izvanbolnička i stacionari u domu zdravlja

728.751.000

2.1.1.

Prevencija ovisnosti

15.000.000

2.2.

Bolnička i specijalističko – konzilijarna zdravstvena zaštita u bolničkim zdravstvenim ustanovama

7.898.602.917

2.2.1.

Transfuzijska medicina

70.000.000

2.2.2.

Umjetne pužnice

3.000.000

2.2.3.

Posebno skupi lijekovi

450.000.000

2.2.4.

Transplantacije u bolnicama

77.000.000

2.2.5.

Eksplantacije u bolnicama

7.000.000

2.2.6.

Intervencijska kardiologija

25.000.000

2.2.7.

Intervencijska neurologija

10.000.000

2.2.8.

Medicinska oplodnja

30.000.000

2.3.

Posebni programi na tercijarnoj razini

27.300.000

3.

Rano otkrivanje zloćudnih bolesti

33.500.000

4.

Pravo na ortopedska i druga pomagala

609.674.562

5.

Zdravstvena zaštita u inozemstvu

55.000.000

6.

Ostali troškovi zdravstvene zaštite

30.500.000

 

UKUPNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

16.968.328.479

«

Članak 2.

U tablici iz članka 10. stavka 1. u stupcu 3. pod rednim brojem 2. broj: »1.000*« zamjenjuje s brojem: »950*«

Članak 3.

U članku 11. stavak 1. mijenja se i glasi:

Tim opće/obiteljske medicine može imati za svoje osigurane osobe prosječnu zastupljenost zdravstvene njege u kući prema stupnju zahtjevnosti u skladu s člankom 28. stavkom 3. Odluke o ugovaranju te prosječno mjesečno izvršenje 4.870,46 kuna za zdravstvenu njegu u kući bolesnika.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/10-01/241

Urbroj: 338-01-01-10-1

Zagreb, 22. prosinca 2010.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
mr. Dražen Jurković, dr. med., v. r.