Izmjene i dopune Općih uvjeta ugovora o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

NN 1/2011 (3.1.2011.), Izmjene i dopune Općih uvjeta ugovora o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

22

Na osnovi članka 71. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 150/08., 94/09., 153/09., 71/10. i 139/10.), članka 295. Zakona o obveznim odnosima (»Narodne novine«, broj 35/05. i 41/08.) i članka 26. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09. i 33/09.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 17. sjednici održanoj 22. prosinca 2010. godine donijelo je

IZMJENE I DOPUNE

OPĆIH UVJETA UGOVORA O PROVOĐENJU PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Članak 1.

U Općim uvjetima ugovora o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine« 50/10., 71/10., 88/10.) iza članka 7. dodaje se podnaslov »Izvještavanje Zavoda o zdravstvenoj zaštiti koja je posljedica priznate ozljede na radu i profesionalne bolesti« i novi članak 7.a koji glasi:

„Izvještavanje Zavoda o zdravstvenoj zaštiti koja je posljedica priznate ozljede na radu i profesionalne bolesti

Članak 7.a

Ugovorni subjekt Zavoda obvezuje se u slučaju pružene zdravstvene zaštite koja je posljedica priznate ozljede na radu i profesionalne bolesti postupiti u skladu s odredbama Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti.

Ugovorni subjekt Zavoda obvezuje se za svaki oblik korištenja zdravstvene zaštite, koji je posljedica uzroka iz stavka 1. ovog članka, upisati skraćenu oznaku uzroka i evidencijski broj prijave priznate o ozljedi na radu, odnosno profesionalnoj bolesti u za to predviđenu rubriku recepta, uputnice, naloga za sanitetski prijevoz, potvrde za ortopedska i druga pomagala, naloga za provođenje zdravstvene njege u kući, prijedloga za provođenje fizikalne terapije u kući osigurane osobe, putnog naloga, prijedloga za provođenje bolničke medicinske rehabilitacije, izvješća o bolovanju, kao i u osobnom računu ispostavljenom za zdravstvenu zaštitu po tom uzroku.«

Članak 2.

U članku 21. iza stavka 8. dodaju se novi stavci 9. i 10. koji glase:

»Ustanova, odnosno privatnik obvezuju se u mjesečnom izviješću iz stavka 2. ovog članka dostaviti i mjesečno izviješće o broju osiguranih osoba kojim je pružena zdravstvena zaštita koja je posljedica uzroka iz članka 7.a ovih Općih uvjeta u koje obvezno upisuju i ime i prezime osigurane osobe, oznaku uzroka i evidencijski broj priznate ozljede na radu i profesionalne bolesti.

Ako ustanova, odnosno privatnik nisu imali evidentiranu priznatu ozljedu na radu i profesionalnu bolest obvezni su u redovnom mjesečnom izviješću to naznačiti.«

Članak 3.

U članku 26. stavak 5. mijenja se i glasi:

»Prosječna stopa bolovanja iz stavka 4. ovog članka ne uključuje bolovanja zbog komplikacija u trudnoći i bolovanja zbog priznate ozljeda na radu i profesionalnih bolesti.«

Iza stavka 8. dodaje se novi stavak 9. koji glasi:

»Ustanova, odnosno privatnik obvezuju se u djelatnosti opće/obiteljske medicine pratiti bolovanje zbog priznate ozljede na radu i profesionalne bolesti na tiskanici iz stavka 2. ovog članka«.

Članak 4.

Ovi Opći uvjeti objavljuju se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/10-01/243

Urbroj: 338-01-01-10-1

Zagreb, 22. prosinca 2010.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
mr. Dražen Jurković, dr. med., v. r.


TISKANICA