Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

NN 1/2011 (3.1.2011.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

25

Na osnovi odredbi članka 17. stavka 6. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« 150/08., 94/09., 153/09., 71/10. i 139/10) i članka 26. točke 10. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 18/09. i 33/10.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 17. sjednici održanoj 22. prosinca 2010. godine, donijelo je

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU DOPUNSKE LISTE LIJEKOVA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Članak 1.

U Odluci o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 69/10., 83/10. i 131/10.) u Dopunskoj listi lijekova iz članka 2. stavka 6:

– dodaju se nove šifre anatomsko-terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije, sa sljedećim podacima:

»

Šifra ATK

Oznake

Nezaštićeno ime (generičko ime)-INN

DDD i jed.mj.

Cijena u kn za DDD

Način primjene

Proizvođač

Zaštićeno ime lijeka

Oblik, jačina i pakiranje lijeka

Cijena u kn za jed. oblika (kom.)

Cijena u kn za orig. pakiranje

R/RS

Iznos cijene u kn za jed. oblika (kom.) koju plaća Zavod

Iznos cijene u kn za orig.pakiranje koju plaća Zavod

Iznos doplate u kunama za jed. oblika (kom.)

Iznos doplate u kunama za orig. pakir.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

A10BB09 171

 

gliklazid

-

-

O

Les Laboratoires Servier Industrie; Servier Industries Ltd.

Diaprel MR

tbl. s prilagođenim oslobađanjem 30x60 mg

1,55

46,50

R

0,94

28,29

0,61

18,21

A10BD07 161

 

sitagliptin+ metformin

-

-

O

Frosst Iberica

Janumet 50 mg/850 mg

film.obl.tbl. 56x(50 mg+850 mg)

5,30

296,80

Rg

3,98

222,60

1,33

74,20

A10BD07 162

 

sitagliptin+ metformin

-

-

O

Frosst Iberica

Janumet 50 mg/1000 mg

film.obl.tbl. 56x(50 mg+1000 mg)

5,40

302,40

Rg

4,05

226,80

1,35

75,60

A10BX02 125

 

repaglinid

4 mg

4,40

O

PharmaS d.o.o.

Repaglinid PharmaS 0,5 mg

tbl. 90x0,5 mg

0,55

49,39

Rh

0,23

20,40

0,32

28,99

A10BX02 126

 

repaglinid

4 mg

2,20

O

PharmaS d.o.o.

Repaglinid PharmaS 1 mg

tbl. 90x1 mg

0,55

49,90

Rh

0,35

31,43

0,21

18,47

A10BX02 127

 

repaglinid

4 mg

1,12

O

PharmaS d.o.o.

Repaglinid PharmaS 2 mg

tbl. 90x2 mg

0,56

50,35

Rh

0,48

43,50

0,08

6,85

«

Lijekovi pod ATK šiframa: C09BA04 172, N06AX14 161 i N06AX14 162, brišu se.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu petnaestog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/10-01/268

Urbroj: 338-01-01-10-2

Zagreb, 22. prosinca 2010.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
mr. Dražen Jurković, dr. med., v. r.