Pravilnik o priznanjima i nagradi za promicanje zaštite na radu

NN 1/2011 (3.1.2011.), Pravilnik o priznanjima i nagradi za promicanje zaštite na radu

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA

3

Na temelju članka 3. stavka 4. Zakona o zaštiti na radu (»Narodne novine«, broj 59/96, 94/96, 114/03, 100/04, 86/08, 116/08 i 75/09) ministar gospodarstva, rada i poduzetništva donosi

PRAVILNIK

O PRIZNANJIMA I NAGRADI ZA PROMICANJE ZAŠTITE NA RADU

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje postupak, način i uvjeti dodjele priznanja i nagrade, vrsta priznanja i nagrade, način i rok podnošenja prijedloga i način rada povjerenstva za dodjelu priznanja i nagrade.

Članak 2.

Priznanja i nagrada se dodjeljuju u prigodi Nacionalnog dana zaštite na radu, 28. travnja.

Članak 3.

(1) Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) objavljuje javni poziv za dodjelu priznanja i nagrade za promicanje zaštite na radu.

(2) Poziv se objavljuje u javnim glasilima i na internetskoj stranici Ministarstva.

(3) U tekstu poziva objavljuju se uvjeti i rok za podnošenje prijedloga za dodjelu priznanja i nagrade.

Članak 4.

(1) Prijedlog za dodjelu priznanja i nagrade mogu podnijeti pravne i fizičke osobe.

(2) Kandidat za dodjelu nagrade i priznanja može biti fizička osoba.

(3) Prijedlog za dodjelu priznanja i nagrade mora sadržavati:

1) osobne podatke kandidata,

2) kratak opis prijedloga za dodjelu priznanja ili nagrade s mjerljivim pokazateljima doprinosa zaštiti na radu (najviše četiri kartice teksta),

3) vrstu priznanja ili nagrade s obrazloženjem,

4) podatke o predlagatelju.

(4) Prijedlog može sadržavati i druge priloge, kao što su popis ostalih dostignuća kandidata na području zaštite na radu, mišljenja nezavisnih stručnjaka o doprinosu kandidata predloženog za dodjelu priznanja ili nagrade i slično.

Članak 5.

(1) Za promicanja zaštite na radu se dodjeljuju: priznanja i nagrada za životno djelo.

(2) Priznanja i nagrada se dodjeljuju za ostvarene značajne rezultate i postignuća u zaštiti na radu te unaprjeđenje zaštite na radu.

(3) Priznanja se dodjeljuju osobama koje su:

1) ostvarile postignuća koja su unaprijedila zaštitu na radu,

2) iskazale kreativnost, radišnost, predanost i upornost u realizaciji postignuća iz podstavka 1. ovoga stavka,

3) bile radno aktivne u zaštiti na radu najmanje 10 godina.

(4) Nagrada se dodjeljuje osobi koja je:

1) ostvarila postignuće koje je unaprijedilo zaštitu na radu,

2) iskazala kreativnost, radišnost, predanost i upornost u realizaciji postignuća iz postavke 1. ovoga stavka,

3) bila radno aktivna u zaštiti na radu najmanje 20 godina.

(5) Postignuće iz stavka 4. podstavka 1. ovoga članka, na kojemu se temelji prijedlog za nagradu, mora utjecati na unaprjeđenje zaštite na radu u Republici Hrvatskoj.

Članak 6.

(1) Priznanja se dodjeljuju u obliku povelje.

(2) Nagrada za životno djelo se dodjeljuje u obliku povelje i novčane nagrade.

(3) Visina novčane nagrade iz stavka 2. ovoga članka iznosi dvije prosječne neto plaće u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini po podacima Državnog zavoda za statistiku.

Članak 7.

(1) Povelje su veličine 35 × 25 cm, tiskane na natural pergament papiru težine 230 g/m2, a njihov oblik i sadržaj je prikazan u Prilogu 1. i 2. ovoga Pravilnika i čine njegov sastavni dio.

(2) Povelja koja se dodjeljuje za promicanje zaštite na radu ima dva stupca u 50% rasteru srebrene boje s pleterom i simbolima rada koji su otisnuti u punoj srebrenoj boji kao i riječ »priznanje«.

(3) Povelja koja se dodjeljuje uz nagradu za životno djelo ima dva stupca u 50% rasteru zlatne boje s pleterom i simbolima rada koji su otisnuti u punoj zlatnoj boji kao i riječ »priznanje«.

Članak 8.

(1) Ministar nadležan za zaštitu na radu (u daljnjem tekstu: ministar) svake godine, posebnom odlukom, imenuje predsjednika i članove povjerenstva za dodjelu priznanja i nagrade (u daljnjem tekstu: povjerenstvo).

(2) Članovi povjerenstva se biraju iz redova stručnjaka u području zaštite na radu, na prijedlog Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu.

(3) Povjerenstvo čini pet članova.

(4) Imena članova povjerenstva se objavljuju prilikom dodjele priznanja i nagrade.

(5) Odlukom iz stavka 1. ovoga članka se imenuje i tajnik povjerenstva.

(6) Administrativne poslove za povjerenstvo obavlja Ministarstvo.

Članak 9.

(1) Povjerenstvo za dodjelu priznanja i nagrade odlučuje o dodjeli priznanja i nagrade.

(2) Povjerenstvo raspravlja i odlučuje na sjednicama koje saziva predsjednik povjerenstva.

(3) Na sjednici povjerenstva vodi se zapisnik.

(4) Ako je član povjerenstva kandidat za dodjelu priznanja ili nagrade ne može sudjelovati u raspravi i donošenju odluke o dodjeli priznanja ili nagrade.

(5) Ako je član povjerenstva član uže ili šire obitelji kandidata, ili ako je član povjerenstva zaposlen u pravnoj osobi koja je predlagatelj, ne može sudjelovati u raspravi i donošenju odluke o dodjeli priznanja ili nagrade za tog kandidata.

Članak 10.

(1) Povjerenstvo može od predlagatelja zatražiti dopunu prijedloga.

(2) Rok za dopunu prijedloga ne može biti duži od sedam dana od dana zaprimanja zahtjeva za dopunu prijedloga.

(3) Ako predlagatelj ne dopuni prijedlog u roku iz stavka 2. ovoga članka, smatra se da prijedlog nije podnesen.

Članak 11.

Povjerenstvo može zatražiti od stručnih ustanova ili pojedinaca stručnu procjenu doprinosa zaštiti na radu predloženog kandidata.

Članak 12.

(1) Povjerenstvo donosi odluku o dodjeli priznanja i nagrade većinom glasova svih članova, te istu odmah dostavlja Ministarstvu.

(2) Član povjerenstva koji se ne suglasi s odlukom povjerenstva o dodjeli priznanja i nagrade može tražiti da se njegovo mišljenje unese u zapisnik sjednice povjerenstva.

Članak 13.

Povjerenstvo može donijeti odluku da se priznanja i nagrada neće dodijeliti ako ocijeni da niti jedan kandidat ne ispunjava uvjete za njihovu dodjelu.

Članak 14.

Priznanja i nagradu uručuje ministar ili osoba koju ministar ovlasti.

Članak 15.

Odluka o dodjeli priznanja i nagrade se objavljuje na internetskoj stranici Ministarstva.

Članak 16.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/10-01/185

Urbroj: 536-08-3/1-10-6

Zagreb, 27. prosinca 2010.

Ministar
mr. sc. Đuro Popijač, v. r.