Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti ispitivanja vodonepropusnosti građevina za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda

NN 1/2011 (3.1.2011.), Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti ispitivanja vodonepropusnosti građevina za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda

MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

6

Na temelju članka 221. stavka 2. Zakona o vodama (»Narodne novine«, broj 153/09) ministar regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva, na prijedlog Hrvatskih voda, donosi

PRAVILNIK

O POSEBNIM UVJETIMA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI ISPITIVANJA VODONEPROPUSNOSTI GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

I. PREDMET PROPISIVANJA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se posebni uvjeti za obavljanje djelatnosti ispitivanja vodonepropusnosti građevina za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda.

II. POSEBNI UVJETI ZA RADOVE ISPITIVANJA VODONEPROPUSNOSTI GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

Članak 2.

Radove ispitivanja vodonepropusnosti građevina za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda može obavljati pravna osoba koja ispunjava sljedeće posebne uvjete:

1. da je osnovana na neodređeno vrijeme i registrirana za djelatnosti u zaštiti okoliša,

2. da nije u postupku stečaja, osim u slučaju postojanja pravomoćnog rješenja o potvrdi stečajnog plana ili likvidacije,

3. da je u trenutku podnošenja zahtjeva za izdavanje rješenja o ispunjavanju posebnih uvjeta ispunila obvezu plaćanja svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i drugih državnih davanja ili je sklopila nagodbu o podmirenju tih obveza,

4. da je solventna u trenutku podnošenja zahtjeva za izdavanje rješenja i

5. da ima akreditaciju za ispitni laboratorij izdanu od Hrvatske akreditacijske agencije po normi HR EN ISO/IEC 17025, i to:

– za cjevovode sa slobodnim vodnim licem (gravitacijske) – sukladno normi Polaganje i ispitivanje kanalizacijskih cjevovoda i kanala HRN EN 1610;

– za tlačne cjevovode – sukladno normi Opskrba vodom – zahtjevi za sustave i dijelove izvan zgrada HRN EN 805;

– za građevine za odvodnju otpadnih voda, i to: crpne stanice, uređaji za pročišćavanje otpadnih voda, uređaji za obradu mulja nastalog u postupku pročišćavanja otpadnih voda, lagune, preljevne građevine, retencijski bazeni i druge slične građevine – sukladno normi Opskrba vodom – zahtjevi za sustave i dijelove sustava za pohranu vode HRN EN 1508.

Članak 3.

Posebni uvjeti iz članka 2. ovoga Pravilnika moraju postojati u vrijeme podnošenja zahtjeva za izdavanje rješenja o ispunjenju posebnih uvjeta, kao i sve vrijeme dok je to rješenje na snazi, osim gdje je to u ovom Pravilniku drugačije određeno.

III. POSTUPAK UTVRĐIVANJA POSEBNIH UVJETA (CERTIFIKACIJSKI POSTUPAK)

Tijelo i postupak

Članak 4.

Postupak utvrđivanja posebnih uvjeta (certifikacijski postupak) vodi ministarstvo nadležno za vodno gospodarstvo (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) putem tročlanog povjerenstva, koje imenuje ministar nadležan za vodno gospodarstvo.

Certifikacijski postupak je upravni postupak.

Certifikacijski postupak se provodi kao poseban ispitni postupak.

Službene akte u certifikacijskom postupku, osim upravnih akata, potpisuje predsjednik povjerenstva.

Neposredan zahtjev

Članak 5.

Rješenje o ispunjenju posebnih uvjeta iz članka 2. ovoga Pravilnika izdaje se na neposredan zahtjev stranke.

Zahtjev stranke za izdavanje rješenja o ispunjenju posebnih uvjeta iz članka 2. ovoga Pravilnika mora sadržavati njezin naziv, sjedište, OIB i matični broj subjekta.

Prilozi uz zahtjev

Članak 6.

Uz zahtjev za izdavanje certifikacijskog rješenja prilaže se:

1. izvadak iz sudskog registra ne stariji od 30 dana; u izvorniku ili javnobilježnički ovjerenoj preslici,

2. izjava da nad pravnom osobom nije otvoren postupak stečaja ili likvidacije, odnosno da je otvoren stečajni postupak, ali da postoji pravomoćno rješenje o potvrdi stečajnog plana; u izvorniku na kojem je javnobilježnički ovjeren potpis zakonskog zastupnika pravne osobe,

3. potvrda Porezne uprave o stanju duga ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za izdavanje rješenja o ispunjenju posebnih uvjeta ili tekst nagodbe o podmirenju dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, i drugih državnih davanja; u izvorniku ili javnobilježnički ovjerenoj preslici,

4. isprava izdana od bankarskih ili drugih financijskih institucija kojom se dokazuje solventnost stranke, ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za izdavanje rješenja o ispunjenju posebnih uvjeta; u izvorniku ili javnobilježnički ovjerenoj preslici,

5. potvrda o akreditaciji kod Hrvatske akreditacijske agencije iz članka 2. točka 5. ovoga Pravilnika; u javnobilježnički ovjerenoj preslici i

6. propisana upravna pristojba.

Dokazni dio certifikacijskog postupka

Članak 7.

Dokazni dio certifikacijskog postupka obvezatno obuhvaća:

– uvid i ocjenu dostavljenih isprava,

– uvid na licu mjesta u dopunske isprave pohranjene kod stranke (osobito izvornike isprava koje su dostavljene uz zahtjev i sl.) i ocjenu istih,

– očevid na licu mjesta kod stranke, odnosno vizualni pregled opreme.

Dokazni dio certifikacijskog postupka može obuhvatiti i druga dokazna sredstva, ako postoji dvojba u istinitost ili potpunost onih navedenih u stavku 1. ovoga članka.

Po dovršenom dokaznom dijelu certifikacijskog postupka povjerenstvo sastavlja zapisnik s prijedlogom za odbijanje ili prihvaćanje zahtjeva.

Izdavanje rješenja o ispunjenju posebnih uvjeta

Članak 8.

Rješenje o ispunjenju posebnih uvjeta iz članka 2. ovoga Pravilnika izdaje se svakoj stranci koja ispunjava uvjete iz toga članka.

Članak 9.

Rješenje o ispunjenju posebnih uvjeta iz članka 2. ovoga Pravilnika izdaje se na razdoblje od 10 godina.

Članak 10.

Rješenje o ispunjenju posebnih uvjeta iz članka 2. ovoga Pravilnika važi na području Republike Hrvatske.

Troškovi postupka

Članak 11.

Troškove postupka u vezi s izdavanjem rješenja snosi stranka.

Sadržaj rješenja o ispunjenju posebnih uvjeta

Članak 12.

Izreka rješenja o ispunjenju posebnih uvjeta iz članka 2. ovoga Pravilnika sadrži:

1. naziv, sjedište, OIB i matični broj subjekta imatelja rješenja,

2. utvrđenje da imatelj rješenja ispunjava uvjete iz članka 2. ovoga Pravilnika,

3. oznaku djelatnosti za koje se rješenje izdaje i

4. datum isteka rješenja.

Popis izdanih certifikacijskih rješenja

Članak 13.

Ministarstvo je dužno na svojim internetskim stranicama objaviti ažuran popis svih važećih rješenja o ispunjenju posebnih uvjeta izdanih temeljem ovoga Pravilnika.

U popisu iz stavka 1. ovoga članka podaci o izdanim rješenjima se razvrstavaju po datumu izdavanja, a popis sadržava još i podatke iz članka 12. točaka 1., 3. i 4. ovoga Pravilnika.

IV. UKIDANJE RJEŠENJA O ISPUNJENJU POSEBNIH UVJETA

Članak 14.

Izvršno ili pravomoćno rješenje o ispunjenju posebnih uvjeta može se ukinuti, po službenoj dužnosti i bez pristanka stranke:

1. u slučaju iz članka 221. stavka 5. Zakona o vodama ili

2. ako je imatelj rješenja u certifikacijskom postupku podnio neistinitu ili nevjerodostojnu ispravu.

V. INSPEKCIJSKI NADZOR NAD PRIMJENOM PRAVILNIKA

Članak 15.

Inspekcijski nadzor nad primjenom odredbi ovoga Pravilnika obavlja Državna vodopravna inspekcija.

Hrvatske vode su ovlaštene i dužne ukazati Državnoj vodopravnoj inspekciji na okolnosti iz članka 14. ovoga Pravilnika, koje spoznaju tijekom obavljanja poslova iz svoje nadležnosti.

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Obveza usklađenja

Članak 16.

Pravne osobe koje obavljaju djelatnost iz članka 1. ovoga Pravilnika dužne su se uskladiti s odredbama ovoga Pravilnika u roku od 6 mjeseci od njegovog stupanja na snagu.

Stupanje na snagu

Članak 17.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. srpnja 2011.

Klasa: 011-02/10-01/59
Urbroj: 538-10/3-1-58-10/17
Zagreb, 24. prosinca 2010.

Potpredsjednik
Vlade Republike Hrvatske i ministar regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.