Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti sprečavanja širenja i otklanjanja posljedica izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda i vodnoga dobra

NN 1/2011 (3.1.2011.), Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti sprečavanja širenja i otklanjanja posljedica izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda i vodnoga dobra

MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

7

Na temelju članka 221. stavka 2. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 153/09) ministar regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva, na prijedlog Hrvatskih voda, donosi

PRAVILNIK

O POSEBNIM UVJETIMA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI SPRJEČAVANJA ŠIRENJA I OTKLANJANJA POSLJEDICA IZVANREDNIH I IZNENADNIH ONEČIŠĆENJA VODA I VODNOGA DOBRA

I. PREDMET PROPISIVANJA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se posebni uvjeti za obavljanje djelatnosti sprječavanja širenja i otklanjanja posljedica izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda i vodnoga dobra, koji uključuju tehničku opremljenost, brojnost i stručnost zaposlenika.

II. POSEBNI UVJETI ZA RADOVE SPRJEČAVANJA ŠIRENJA I OTKLANJANJA POSLJEDICA IZVANREDNIH I IZNENADNIH ONEČIŠĆENJA VODA I VODNOGA DOBRA

Članak 2.

Radove na sprječavanju širenja i otklanjanja posljedica izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda i vodnoga dobra može obavljati pravna osoba koja ispunjava niže posebne uvjete:

1. da je osnovana na neodređeno vrijeme i registrirana za djelatnosti u zaštiti okoliša,

2. da nije u postupku stečaja, osim u slučaju postojanja pravomoćnog rješenja o potvrdi stečajnog plana ili likvidacije,

3. da je u trenutku podnošenja zahtjeva za izdavanje rješenja o ispunjavanju posebnih uvjeta ispunila obvezu plaćanja svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i drugih državnih davanja ili je sklopila nagodbu o podmirenju tih obveza,

4. da je solventna u trenutku podnošenja zahtjeva za izdavanje rješenja,

5. da ima najmanje jednog zaposlenika završenog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnoga studija ili integriranoga preddiplomskoga i diplomskoga sveučilišnoga studija ili specijalističkog diplomskog stručnoga studija ili VSS tehničke struke, zaposlenoga na neodređeno vrijeme i puno radno vrijeme i s najmanje 5 godina radnog iskustva na poslovima sprječavanja širenja i otklanjanja posljedica izvanrednih i iznenadnih onečišćenja i da ima završen tečaj za pripadnike interventnih jedinica za zbrinjavanje nesreća s kemikalijama,

6. da ima najmanje dva zaposlenika tehničke struke najmanje SSS, zaposlena na neodređeno vrijeme i puno radno vrijeme; da najmanje jedan od njih ima 3 godine radnog iskustva na poslovima sprječavanja širenja i otklanjanja posljedica izvanrednih i iznenadnih onečišćenja; te da najmanje jedan od njih da ima potvrdu o prijevozu opasnih tvari u cestovnom prometu (ADR potvrda),

7. da ima najmanje dva zaposlenika tehničke struke, najmanje SSS, zaposlena na neodređeno vrijeme i puno radno vrijeme i s najmanje 3 godine radnog iskustva na poslovima sprječavanja širenja i otklanjanja posljedica izvanrednih i iznenadnih onečišćenja i da imaju završen tečaj za pripadnike interventnih jedinica za zbrinjavanje nesreća s kemikalijama,

8. da u trenutku podnošenja zahtjeva za izdavanje rješenja o ispunjavanju posebnih uvjeta dostavi izjavu o mogućnosti organizacije 24 satnog dežurstva i žurnog pristupa do mjesta izvođenja radova,

9. da ima u vlasništvu ili leasingu osnovnu opremu za obavljanje poslova sprječavanja širenja i otklanjanja posljedica izvanrednih i iznenadnih onečišćenja, kako je određeno u Prilogu 1. ovoga Pravilnika,

10. da ima sljedeće dozvole i potvrde:

– dozvolu za obavljanje djelatnosti skupljanja i prijevoza te privremenog skladištenja i obrade opasnog otpada, izdane od ministarstva nadležnog za zaštitu okoliša,

– dozvolu za obavljanje djelatnosti skupljanja, prijevoza, privremenog skladištenja, sortiranja i obrade neopasnog otpada, izdane od nadležnog Upravnog tijela županije odnosno Grada Zagreba,

– potvrdu za posredovanje u organiziranju oporabe i/ili zbrinjavanja otpada, izdane od ministarstva nadležnog za zaštitu okoliša,

– potvrdu za prijevoz svih vrsta neopasnog i opasnog otpada, izdane od ministarstva nadležnog za zaštitu okoliša i

11. da ima potvrdu o ispunjavanju standarda ISO 9001 izdanu od certifikacijskog zastupnika akreditiranoga pri Hrvatskoj akreditacijskoj agenciji.

Članak 3.

Posebni uvjeti iz članka 2. ovoga Pravilnika moraju postojati u vrijeme podnošenja zahtjeva za izdavanje rješenja o ispunjenju posebnih uvjeta, kao i sve vrijeme dok je to rješenje na snazi, osim gdje je to u ovom Pravilniku drugačije određeno.

III. POSTUPAK UTVRĐIVANJA POSEBNIH UVJETA (CERTIFIKACIJSKI POSTUPAK)

Tijelo i postupak

Članak 4.

Postupak utvrđivanja posebnih uvjeta (certifikacijski postupak) vodi ministarstvo nadležno za vodno gospodarstvo (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) putem tročlanog povjerenstva, koje imenuje ministar nadležan za vodno gospodarstvo.

Certifikacijski postupak je upravni postupak.

Certifikacijski postupak se provodi kao posebni ispitni postupak.

Službene akte u certifikacijskom postupku, osim upravnih akata, potpisuje predsjednik povjerenstva.

Neposredan zahtjev

Članak 5.

Rješenje o ispunjenju posebnih uvjeta iz članka 2. ovoga Pravilnika izdaje se na neposredan zahtjev stranke.

Zahtjev stranke za izdavanje rješenja o ispunjenju posebnih uvjeta iz članka 2. ovoga Pravilnika mora sadržavati njezin naziv, sjedište, OIB i matični broj subjekta.

Prilozi uz zahtjev

Članak 6.

Uz zahtjev za izdavanje certifikacijskog rješenja prilaže se:

1. izvadak iz sudskog registra ne stariji od 30 dana; u izvorniku ili javnobilježnički ovjerenom presliku,

2. izjava da nad pravnom osobom nije otvoren postupak stečaja ili likvidacije, odnosno da je otvoren stečajni postupak, ali da postoji pravomoćno rješenje o potvrdi stečajnog plana; u izvorniku na kojem je javnobilježnički ovjeren potpis zakonskog zastupnika pravne osobe,

3. potvrda Porezne uprave o stanju duga ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za izdavanje rješenja o ispunjenju posebnih uvjeta ili tekst nagodbe o podmirenju dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, i drugih državnih davanja; u izvorniku ili javnobilježnički ovjerenom presliku,

4. isprava izdana od bankarskih ili drugih financijskih institucija kojom se dokazuje solventnost stranke ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za izdavanje rješenja o ispunjenju posebnih uvjeta; u izvorniku ili javnobilježnički ovjerenom presliku,

5. popis zaposlenih sa sljedećim podacima: imenom, prezimenom, datumom i mjestom rođenja, prebivalištem, stručnom spremom, stručnim zvanjem i radnim iskustvom u poslovima koji odgovaraju stručnom zvanju, radi dokaza postojanja posebnih uvjeta iz članka 2. točaka 5., 6. i 7. ovoga Pravilnika; u izvorniku potpisanom od zakonskog zastupnika pravne osobe,

6. radni životopis osoba iz članka 2. točaka 5., 6. i 7. ovoga Pravilnika uz naznaku poslodavaca/poslodavca kod kojih je traženo radno iskustvo i oznaku osobe nadležne za kontakt radi dokaza postojanja posebnih uvjeta iz tih odredaba; u izvorniku potpisanom od strane osobe/a iz članka 2. točaka 5., 6. i 7. ovoga Pravilnika,

7. radne knjižice za osobe s popisa iz točke 6. ovoga stavka; preslike stranica iz kojih su vidljivi podaci iz točke 6. ovoga stavka,

8. osobne iskaznice osoba s popisa iz točke 6. ovoga stavka, u presliku,

9. izjavu o mogućnosti organizacije 24 satnog dežurstva i žurnog pristupa do mjesta izvođenja radova; u izvorniku potpisanom od zakonskog zastupnika pravne osobe,

10. popis opreme s oznakom pravne osnove za posjed na istima uz svaku od navedenih stavki (vlasništvo ili leasing) radi dokaza postojanja posebnih uvjeta iz članka 2. točke 9. ovoga Pravilnika; u izvorniku potpisanom od zakonskog zastupnika pravne osobe,

11. dozvolu za obavljanje djelatnosti skupljanja i prijevoza te privremenog skladištenja i obrade opasnog otpada, izdane od ministarstva nadležnog za zaštitu okoliša; dozvolu za obavljanje djelatnosti skupljanja, prijevoza, privremenog skladištenja, sortiranja i obrade neopasnog otpada, izdane od nadležnog Upravnog tijela županije odnosno Grada Zagreba; potvrdu za posredovanje u organiziranju oporabe i/ili zbrinjavanja otpada, izdane od ministarstva nadležnog za zaštitu okoliša; potvrdu za prijevoz svih vrsta neopasnog i opasnog otpada, izdane od ministarstva nadležnog za zaštitu okoliša,

12. potvrda o ispunjavanju standarda ISO 9001 izdana od certifikacijskog zastupnika akreditiranog pri Hrvatskoj akreditacijskoj agenciji; u javnobilježnički ovjerenom presliku,

13. ADR potvrde i dokazi o osposobljavanjima iz članka 2. točaka 5., 6. i 7. ovoga Pravilnika; u javnobilježnički ovjerenom presliku i

14. propisana upravna pristojba.

Uz zahtjev za izdavanje certifikacijskog rješenja prilaže se i izjava pod kaznenom i materijalnom odgovornošću da su isprave iz točaka 5., 7. i 8. stavka 1. ovoga članka vjerodostojne i sadržajno istinite; u izvorniku na kojem je javnobilježnički ovjeren potpis zakonskog zastupnika pravne osobe.

Dokazni dio certifikacijskog postupka

Članak 7.

Dokazni dio certifikacijskog postupka obvezatno obuhvaća:

– uvid i ocjenu dostavljenih isprava,

– uvid na licu mjesta u dopunske isprave pohranjene kod stranke (osobito izvornike isprava koje su dostavljene uz zahtjev, ugovore, karticu dugotrajne imovine i sl.) i ocjenu istih,

– očevid na licu mjesta kod stranke, odnosno pregled strojeva, vozila i sredstava.

Dokazni dio certifikacijskog postupka može obuhvatiti i druga dokazna sredstva, ako postoji dvojba u istinitost ili potpunost onih navedenih u stavku 1. ovoga članka.

Po dovršenom dokaznom dijelu certifikacijskog postupka povjerenstvo sastavlja zapisnik s prijedlogom za odbijanje ili prihvaćanje zahtjeva.

Izdavanje rješenja o ispunjenju posebnih uvjeta

Članak 8.

Rješenje o ispunjenju posebnih uvjeta iz članka 2. ovoga Pravilnika izdaje se svakoj stranci koja ispunjava uvjete iz toga članka.

Članak 9.

Rješenje o ispunjenju posebnih uvjeta iz članka 2. ovoga Pravilnika izdaje se na razdoblje od 10 godina.

Članak 10.

Rješenje o ispunjenju posebnih uvjeta iz članka 2. ovoga Pravilnika važi na području Republike Hrvatske.

Troškovi postupka

Članak 11.

Troškove postupka u vezi s izdavanjem rješenja snosi stranka.

Sadržaj rješenja o ispunjenju posebnih uvjeta

Članak 12.

Izreka rješenja o ispunjenju posebnih uvjeta iz članka 2. ovoga Pravilnika sadrži:

1. naziv, sjedište, OIB i matični broj subjekta imatelja rješenja,

2. utvrđenje da imatelj rješenja ispunjava uvjete iz članka 2. ovoga Pravilnika,

3. oznaku djelatnosti za koje se rješenje izdaje i

4. datum isteka rješenja.

Popis izdanih certifikacijskih rješenja

Članak 13.

Ministarstvo je dužno na svojim internetskim stranicama objaviti ažuran popis svih važećih rješenja o ispunjenju posebnih uvjeta izdanih temeljem ovoga Pravilnika.

U popisu iz stavka 1. ovoga članka podaci o izdanim rješenjima se razvrstavaju po datumu izdavanja, a popis sadržava još i podatke iz članka 12. točaka 1., 3. i 4. ovoga Pravilnika.

IV. UKIDANJE RJEŠENJA O ISPUNJENJU POSEBNIH UVJETA

Članak 14.

Izvršno ili pravomoćno rješenje o ispunjenju posebnih uvjeta može se ukinuti, po službenoj dužnosti i bez pristanka stranke:

1. u slučaju iz članka 221. stavka 5. Zakona o vodama ili

2. ako je imatelj rješenja u certifikacijskom postupku podnio neistinitu ili nevjerodostojnu ispravu.

V. INSPEKCIJSKI NADZOR NAD PROVEDBOM PRAVILNIKA

Članak 15.

Inspekcijski nadzor nad provedbom odredbi ovoga Pravilnika obavlja Državna vodopravna inspekcija.

Hrvatske vode su ovlaštene i dužne ukazati Državnoj vodopravnoj inspekciji na okolnosti iz članka 14. ovoga Pravilnika, koje spoznaju tijekom obavljanja poslova iz svoje nadležnosti.

VI. TEHNIČKA OPREMLJENOST

Članak 16.

Sastavni dio ovoga Pravilnika je Prilog 1 u kojem su navedeni uvjeti tehničke opremljenosti.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

Osobe koje su popisima objavljenima u »Narodnim novinama« temeljem točke XI. Državnog plana za zaštitu voda (»Narodne novine« broj 8/99) označene kao stručno i tehnički osposobljene pravne i fizičke osobe za otklanjanje posljedica nastalih u slučajevima iznenadnog onečišćenja odnosno zagađenja dužne su se uskladiti s odredbama ovoga Pravilnika u roku od 6 mjeseci od njegovog stupanja na snagu. U protivnom, istekom tog roka, smatrat će se da ne ispunjavaju posebne uvjeti za obavljanje djelatnosti sprječavanja širenja i otklanjanja posljedica izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda i vodnoga dobra u smislu ovoga Pravilnika.

Članak 18.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/10-01/57

Urbroj: 538-10/3-1-58-10/18

Zagreb, 24. prosinca 2010.

Potpredsjednik Vlade
Republike Hrvatske
i ministar regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.

PRILOG 1.

TEHNIČKA OPREMLJENOST

TEHNIČKA OPREMLJENOST

NAJMANJI BROJ

1.

STROJEVI I VOZILA

1.1.

Obirač kapaciteta do 15 m3/h

1 komad

1.2.

Obirač kapaciteta od 15 m3/h

1 komad

1.3.

Teretno vozilo s ADR opremom

1 komad

1.4.

Vakuum cisterna s ADR opremom

1 komad

1.5.

Otvoreni ili zatvoreni nepropusni kontejneri

5 komada

1.6.

Rolo kontejneri nepropusni

3 komada

1.7.

Visokotlačna pumpa do 500 bara – mobilna

1 komad

1.8.

Visokotlačna pumpa od 500 bara – mobilna

1 komad

1.9.

Visokotlačna pumpa s toplom vodom
500– 800 bara – mobilna

1 komad

1.10.

Pumpa za prepumpavanje opasnih tvari (gorivo, kiseline, lužine)

1 komad

1.11.

Kompresor mobilni kapaciteta minimalno
3 m3/min

1 komad

1.12.

Elektroagregat mobilni minimalno 5 kV

1 komad

2.

SREDSTVA

2.1.

Zaštitne plutajuće brane visine do 0,6 m

100 m

2.2.

Zaštitne plutajuće brane visine iznad 0,6 m

100 m

2.3.

Zaštitne upijajuće brane promjera do 13 cm

100 m

2.4.

Zaštitne upijajuće brane promjera iznad 13 cm

100 m

2.5.

Apsorbensi

0,5 t

2.6.

Ekološki odmašćivači

0,5 t