Pravilnik o pripravničkom stažu zdravstvenih radnika

NN 2/2011 (4.1.2011.), Pravilnik o pripravničkom stažu zdravstvenih radnika

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

33

Na temelju članka 136. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, broj 150/08, 71/10 i 139/10), uz prethodno pribavljeno pozitivno mišljenje nadležnih komora ministar zdravstva i socijalne skrbi donosi

PRAVILNIK

O PRIPRAVNIČKOM STAŽU ZDRAVSTVENIH RADNIKA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se sadržaj i način provođenja pripravničkog staža, uvjeti koje moraju ispunjavati zdravstvene ustanove, trgovačka društva koja obavljaju zdravstvenu djelatnost i privatni zdravstveni radnici kod kojih zdravstveni radnici provode pripravnički staž, obrazac pripravničke knjižice, sadržaj, program i način polaganja stručnog ispita te sadržaj uvjerenja o položenom stručnom ispitu.

Pripravnički staž obavlja se prema programu koji uz prethodno pribavljeno pozitivno mišljenje nadležnih komora donosi ministar nadležan za zdravstvo (u daljnjem tekstu: ministar).

Izrazi koji se koriste u ovome Pravilniku, a koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u ženskom ili muškom rodu, obuhvaćaju na jednak način ženski i muški rod.

Članak 2.

Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

– stručna kvalifikacija – obuhvaća formalno obrazovanje i profesionalnu osposobljenost (stručno usavršavanje i osposobljavanje nakon završetka formalnog obrazovanja, kao i moguće stručno iskustvo stečeno pri obavljanju regulirane profesije u državi članici Europske unije), na temelju čega je kandidat stekao pravo obavljanja određene djelatnosti regulirane profesije u Republici Hrvatskoj ili državi članici Europske unije,

stručno iskustvo – stvarno obavljanje profesije u djelatnosti zdravstva u Republici Hrvatskoj ili državi članici Europske unije u skladu s primjenjivim propisima,

– dokaz o formalnoj osposobljenosti – diplome, svjedodžbe i druge javne isprave koje je izdalo nadležno tijelo države ugovornice Europskoga ekonomskog prostora (u daljnjem tekstu: EEP), a kojima se potvrđuje uspješno završeno formalno obrazovanje i po potrebi stručno usavršavanje i osposobljavanje koje je stečeno u državi ugovornici EEP-a; obuhvaća i diplome, svjedodžbe i druge javne isprave koje je izdalo nadležno tijelo treće države nositelju takvih isprava koji ima tri godine stručnog iskustva na području države ugovornice EEP-a, a koje su potvrđene od strane te države ugovornice EEP-a i daju pravo njihovom nositelju da obavlja određenu profesiju unutar granica države ugovornice EEP-a prema njenim važećim propisima,

– regulirana profesija prema pojedinim područjima u djelatnosti zdravstva – jedna ili više reguliranih profesija država članica Europske unije navedenih u prilogu V. Direktive iz podstavka 8. ovoga članka,

ministarstvo – ministarstvo nadležno za zdravstvo (u daljnjem tekstu: ministarstvo) jest nadležno tijelo za sadržaj pripravničkog staža kao i za utvrđivanje uvjeta koje moraju ispunjavati zdravstvene ustanove, trgovačka društva koja obavljaju zdravstvenu djelatnost i privatni zdravstveni radnici kod kojih zdravstveni radnici provode pripravnički staž, sadržaj, program i način polaganja stručnog ispita, izdavanje uvjerenja o položenom stručnom ispitu,

državljanin države članice Europske unije – svaka osoba koja je državljanin države ugovornice Europskog ekonomskog prostora (obuhvaća sve države članice Europske unije te Norvešku, Lihtenštajn, Island i Švicarsku),

državljanin treće države – jest svaka osoba koja nije državljanin države ugovornice EEP-a,

Direktiva – Direktiva 2005/36/EC Europskog parlamenta i Vijeća o priznavanju stručnih kvalifikacija od 7. rujna 2005. godine, kako je izmijenjena i dopunjena (u daljnjem tekstu: Direktiva),

integrirani curriculum – obrazovanje stečeno u Republici Hrvatskoj ili državi članici Europske unije prema strukovnom, stručnom, odnosno sveučilišnom programu usklađenom sa Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (»Narodne novine«, broj 124/09),

pripravnički staž – jest rad pod nadzorom kojim se zdravstveni radnik osposobljava za samostalan rad. Pripravnički staž obavlja se prema propisanom programu. Programom se utvrđuje raspored i trajanje rada u pojedinim stručnim jedinicama. Programom se utvrđuju stručni poslovi kojima se pripravnici osposobljavaju za samostalan rad,

curriculum s obvezom obavljanja pripravničkog staža – stečeno obrazovanje zdravstvenih radnika koji imaju obvezu obavljanja pripravničkog staža i polaganja stručnog ispita,

stručni ispit – ispit koji polažu zdravstveni radnici koji su završili strukovno obrazovanje, stručni ili sveučilišni studij pred ispitnim povjerenstvom ministarstva. Stručni ispit polaže se usmeno.

pripravnik – zdravstveni radnik koji je završio strukovno obrazovanje, stručni ili sveučilišni studij u Republici Hrvatskoj,

kandidat – zdravstveni radnik državljanin Europske unije ili treće države koji je stručnu kvalifikaciju stekao izvan Republike Hrvatske.

Članak 3.

Pripravnički staž za zdravstvene radnike traje godinu dana.

Iznimno od stavka 1. ovoga članka pripravnički staž doktora medicine koji su završili petogodišnji studij traje dvije godine.

Zdravstveni radnici koji su završili obrazovanje prema integriranom curriculumu ne obavljaju pripravnički staž niti polažu stručni ispit.

Članak 4.

Pripravnički staž obavlja se u zdravstvenim ustanovama i trgovačkim društvima koja obavljaju zdravstvenu djelatnost ako ispunjavaju sljedeće uvjete u odnosu na radnike, prostor i medicinsku opremu:

a) postojanje stručne jedinice prema zahtjevima pojedinog dijela programa zdravstvenog usmjerenja,

b) da u stručnoj jedinici iz točke a) ovoga članka u punom radnom vremenu radi zdravstveni radnik s položenim stručnim ispitom i važećim odobrenjem za samostalan rad koji ima višu, a najmanje istu razinu završenog obrazovanja zdravstvenog usmjerenja te koji ima najmanje pet godina radnog iskustva u struci,

c) da stručna jedinica ima potrebnu medicinsko-tehničku opremu i prostor za uspješno provođenje programom predviđenog osposobljavanja prema zahtjevima suvremene medicine. Ako zdravstvena ustanova koja je primila pripravnika na pripravnički staž nema sve stručne jedinice prema propisanom planu i programu za zdravstveno usmjerenje upućuje ga u drugu zdravstvenu ustanovu koja ima te jedinice.

Članak 5.

Pripravnički staž zdravstveni radnici mogu obaviti i kod zdravstvenog radnika sa završenim stručnim ili sveučilišnim studijem koji obavlja privatnu praksu, koji ima važeće odobrenje za samostalan rad te koji ima najmanje pet godina radnog iskustva u struci te u pravnoj osobi u kojoj se zdravstvena djelatnost obavlja u skladu s posebnim zakonom, a koja ispunjava uvjete iz članka 4. ovoga Pravilnika.

Članak 6.

Pripravnički staž koji je pripravnik obavio upisuje se u pripravničku knjižicu. Pripravničku knjižicu ovjerava ravnatelj zdravstvene ustanove koja je pripravnika primila na pripravnički staž, privatni zdravstveni radnik, odnosno odgovorna osoba u trgovačkom društvu koje obavlja zdravstvenu djelatnost te u pravnoj osobi iz članka 5. ovoga Pravilnika. Za provođenje dijela pripravničkog staža u odgovarajućoj stručnoj jedinici odgovoran je rukovoditelj te jedinice, odnosno osoba koju on odredi i koja ovjerava pripravnički staž svojim potpisom. Pripravnici su obvezni za vrijeme pripravničkog staža izvršavati zadatke i obavljati poslove u skladu s programom koje im povjeri rukovoditelj stručne jedinice.

Obrazac pripravničke knjižice tiskan je u Prilogu I. ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Članak 7.

Pripravnički staž obavlja se u punom radnom vremenu. Pripravnički staž u pravilu obavlja se bez prekida. Opravdani prekid pripravničkog staža jest bolest dulja od 30 dana u kontinuitetu ili 45 dana s prekidima, rodiljni dopust, vojna obveza te stručno usavršavanje u inozemstvu u trajanju duljem od 30 dana – u tim slučajevima staž se produžava za onoliko vremena koliko je prekid trajao.

Za prekid iz stavka 1. ovoga članka prilaže se potvrda ravnatelja zdravstvene ustanove, uprave trgovačkog društva koje obavlja zdravstvenu djelatnost ili nositelja privatne prakse, odnosno odgovorne osobe iz članka 6. ovoga Pravilnika.

Članak 8.

Nakon obavljenoga pripravničkog staža zdravstveni radnici polažu stručni ispit pred ispitnim povjerenstvom ministarstva.

Odredba stavka 1. ovoga članka ne odnosi se na državljane država članica Europske unije koji su stručnu kvalifikaciju stekli u državi članici Europske unije.

Državljani država članica Europske unije koji su stekli stručnu kvalifikaciju u trećim državama, uz dokaz o formalnoj osposobljenosti izdan u skladu sa Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija obvezni su položiti stručni ispit pred ispitnim povjerenstvom ministarstva.

Iznimno od stavka 3. ovoga članka, kandidat ne mora polagati stručni ispit ako je druga država članica Europske unije državljaninu države članice Europske unije već priznala stručnu kvalifikaciju stečenu izvan teritorija EEP-a, Republika Hrvatska će priznati navedenu odluku druge države članice Europske unije uz ispunjenje uvjeta stvarnog i zakonitog obavljanja profesionalne djelatnosti na teritoriju Europske unije najmanje tri uzastopne godine unutar posljednjih pet godina.

Članak 9.

Prijava za polaganje stručnog ispita podnosi se ministarstvu putem zdravstvene ustanove ili trgovačkog društva koje obavlja zdravstvenu djelatnost koje je pripravnika primilo na pripravnički staž ili osobno uz predočenje sljedećih dokumenata:

– ovjerene preslike diplome ili svjedodžbe o završnom ispitu,

– ovjerene preslike domovnice,

– uredno ispunjene i ovjerene pripravničke knjižice,

– potvrdu ravnatelja zdravstvene ustanove, uprave trgovačkog društva koje obavlja zdravstvenu djelatnost ili nositelja privatne prakse, odnosno odgovorne osobe iz članka 6. ovoga Pravilnika te

– zamolbe pripravnika.

Državljani trećih država podnose prijavu za polaganje stručnog ispita ministarstvu uz predočenje sljedećih dokumenata:

– dokaz o formalnoj osposobljenosti,

– rješenje o priznavanju stručne kvalifikacije, izdano u skladu sa Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija, ako je kandidat studij završio izvan Republike Hrvatske ili svjedodžbu o završnom ispitu, odnosno rješenje o priznavanju stručne kvalifikacije izdano u skladu sa Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija ako je kandidat obrazovanje stekao izvan Republike Hrvatske,

– dokaz o državljanstvu,

– dokaz o obavljenom pripravničkom stažu i dokaz o radnom iskustvu ako postoji,

– zamolbe kandidata.

Prijava se može podnijeti ministarstvu najranije 30 dana prije isteka pripravničkog staža, a najkasnije 6 mjeseci nakon završenog pripravničkog staža.

Članak 10.

Ako je pripravnik, odnosno kandidat ispunio sve uvjete predviđene ovim Pravilnikom, ministar rješenjem odobrava polaganje stručnog ispita. Pripravnik, odnosno kandidat pisano se izvješćuje o datumu i mjestu polaganja, najmanje 8 dana prije dana polaganja ispita.

Članak 11.

Ako je pripravnik, odnosno kandidat iz opravdanog razloga spriječen pristupiti zakazanom roku ispita, obvezan je pisano obavijestiti ministarstvo 3 dana prije dana određenog za polaganje ispita. Ako pripravnik, odnosno kandidat pravovremeno ne obavijesti ministarstvo ili je razlog odustanka neopravdan smatra se da je ispitu pristupio te troškovi ispita nakon ponovnog izlaska idu na teret pripravnika, odnosno kandidata.

Članak 12.

Stručni ispit za zdravstvene radnike sa završenim sveučilišnim studijem sastavljen je od općeg i posebnog dijela. Opći i stručni dio stručnog ispita polažu se usmeno.

Opći dio stručnog ispita obuhvaća pravne ispitne predmete:

1. Ustavno uređenje Republike Hrvatske,

2. Zakon o zdravstvenoj zaštiti i Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju,

3. Radni odnosi i mirovinsko osiguranje.

Ispitni predmeti stručnog dijela stručnog ispita po zdravstvenim usmjerenjima jesu:

1. za doktore medicine

a) javno zdravstvo (zakonodavstvo, epidemiologija i preventivna medicina),

b) klinički predmeti: interna medicina sa zaraznim bolestima, kirurgija, ginekologija i opstetricija i pedijatrija,

2. za doktore dentalne medicine

a) dječja dentalna medicina (pedodoncija),

b) dentalna patologija s bolestima usta i parodonta,

c) dentalna protetika,

d) oralna kirurgija,

3. za magistre farmacije

a) izdavanje lijekova, medicinskih proizvoda, izrada magistralnih i galenskih pripravaka,

b) kontrola tvari i lijekova,

c) farmakoterapija,

4. za magistre medicinske biokemije

a) medicinska biokemija,

b) hematologija,

c) analitička toksikologija.

Članak 13.

Stručni ispit za zdravstvene radnike sa završenim strukovnim obrazovanjem, stručnim studijem ili sveučilišnim studijem sastavljen je od općeg i stručnog dijela. Opći i stručni dio stručnog ispita polažu se usmeno.

Opći dio stručnog ispita obuhvaća pravne ispitne predmete:

1. Ustavno uređenje Republike Hrvatske,

2. Zakon o zdravstvenoj zaštiti i Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju,

3. Radni odnosi i mirovinsko osiguranje.

Ispitni predmeti stručnog dijela stručnog ispita po zdravstvenim usmjerenjima jesu:

1. za stručne prvostupnike medicinske radiologije, stručne prvostupnike radiološke tehnologije te za inženjere medicinske radiologije

a) radiologija, radioterapija i nuklearna medicina,

b) zaštita od ionizirajućeg zračenja,

2. za medicinske sestre – medicinske tehničare općeg smjera, medicinske sestre/tehničare opće njege, stručne prvostupnice sestrinstva te diplomirane medicinske sestre/medicinske tehničare

a) zdravstvena njega bolesnika,

b) zdravstvena njega u primarnoj zdravstvenoj zaštiti,

3. za primalje-asistenice, prvostupnice primaljstva te magistre primaljstva

a) njega trudnica, rodilja i babinjača,

b) njega ginekoloških bolesnica,

c) njega i ishrana novorođenčadi,

4. za fizioterapeutske tehničare, stručne prvostupnike fizioterapije te masere-kupeljare

a) kineziterapija,

b) fizikalna terapija,

5. za inženjere medicinsko-laboratorijske dijagnostike, laboratorijske tehničare i stručne prvostupnike medicinsko-laboratorijske dijagnostike

a) medicinska biokemija,

b) hematologija,

c) mikrobiologija,

d) patologija.

6. za sanitarne tehničare, stručne prvostupnike sanitarnog inženjerstva, sveučilišne prvostupnike sanitarnog inženjerstva, sanitarne inženjere, diplomirane sanitarne inženjere i magistre sanitarnog inženjerstva

a) epidemiologija i higijena,

b) mikrobiologija,

c) zdravstvena ekologija,

7. za dentalne tehničare

a) fiksna i mobilna protetika,

b) poznavanje zubotehničkog materijala,

8. za farmaceutske tehničare

a) izrada galenskih i magistralnih pripravaka,

b) poznavanje i čuvanje lijekova i medicinskih proizvoda.

9. za stručne prvostupnike radne terapije, više radne terapeute, više fizikalne terapeute – smjer radne terapije

a) radno-terapijska procjena i evaluacija aktivnosti dnevnog života, komponenti izvođenja aktivnosti te faktora okoline,

b) radno-terapijska intervencija.

Članak 14.

Pripravnik, odnosno kandidat polaže stručni ispit pred ispitnim povjerenstvom. Ispitno povjerenstvo imenuje ministar rješenjem o osnivanju i imenovanju povjerenstva za sva zdravstvena usmjerenja.

Članak 15.

Ispitno povjerenstvo sastoji se od predsjednika i članova povjerenstva koji su ujedno i ispitivači za pojedine predmete, koje imenuje ministar.

U ispitno povjerenstvo, na prijedlog nadležne komore, imenuju se stručnjaci odgovarajuće razine obrazovanja koji se bave odgovarajućim područjem rada.

Listu ispitivača za pojedine predmete donosi ministar na prijedlog nadležne komore.

Članak 16.

Administrativne poslove ispitnog povjerenstva obavlja tajnik povjerenstva koji se imenuje rješenjem o osnivanju ispitnog povjerenstva. Tajnik je obvezan tijekom polaganja stručnog ispita voditi zapisnik. Zapisnik potpisuje predsjednik ispitnog povjerenstva.

Obrazac zapisnika tiskan je u Prilogu II. ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Članak 17.

Uspjeh pripravnika, odnosno kandidata na ispitu ocjenjuje se s »položio« ili »nije položio«. Ispitivač je samostalan u ocjenjivanju uspjeha pripravnika, odnosno kandidata za predmet koji je ispitivao.

Članak 18.

Ako pripravnik, odnosno kandidat nije položio stručni ispit, ponovno može izaći na stručni ispit najranije po isteku roka od 15 dana od dana polaganja stručnog ispita. Troškove ponovnog polaganja snosi pripravnik, odnosno kandidat.

Pripravnik, odnosno kandidat koji na stručnom ispitu nije položio jedan ili dva ispitna predmeta može uz podnošenje zamolbe polagati popravni ispit iz nepoloženih predmeta najranije po isteku roka od 15 dana, a najkasnije u roku 6 mjeseci od dana polaganja ispita.

Ako pripravnik, odnosno kandidat u roku iz stavka 1. ovoga članka ne izađe na popravni ispit, polaže ponovno cijeli stručni ispit. Pripravnik, odnosno kandidat koji nije položio najmanje tri predmeta, kao i pripravnik, odnosno kandidat koji nije položio popravni ispit može ponoviti cijeli ispit po isteku roka od 3 mjeseca.

Članak 19.

Predsjednik ispitnog povjerenstva izvješćuje po završenom ispitu pripravnika, odnosno kandidata o uspjehu na stručnom ispitu.

Nezadovoljan pripravnik, odnosno kandidat može u roku od 48 sati podnijeti žalbu ministarstvu i tražiti da se njegovo znanje još jednom provjeri.

U slučaju iz stavka 2. ovoga članka ministarstvo je obvezno odrediti drugo ispitno povjerenstvo, koje je obvezno provesti ponovni ispit u roku od 48 sati od podnesene žalbe.

Troškove saziva ispitnog povjerenstva iz stavka 3. ovoga članka snosi pripravnik, odnosno kandidat.

Članak 20.

Zdravstvenom radniku koji je položio stručni ispit izdaje se uvjerenje o položenom stručnom ispitu. Uvjerenje potpisuje ministar. Obrazac uvjerenja o položenom stručnom ispitu tiskan je u Prilogu III. ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Članak 21.

Troškove stručnog ispita snosi zdravstvena ustanova, trgovačko društvo koje obavlja zdravstvenu djelatnost, odnosno privatni zdravstveni radnik koji je pripravnika, odnosno kandidata primio na pripravnički staž.

Državljani trećih država, odnosno državljani Europske unije sami snose troškove stručnog ispita, ako je pripravnički staž priznat sukladno članku 23. ovoga Pravilnika.

Članak 22.

Ispitno povjerenstvo i tajnik na stručnim ispitima imaju pravo na naknadu. Visinu naknade određuje ministar posebnim rješenjem.

Članak 23.

Ministar može pripravnički staž obavljen u inozemstvu priznati u cijelosti ili djelomično ako program obavljenoga pripravničkog staža bitno ne odstupa od programa koji su važeći na području Republike Hrvatske.

Ministar može državljaninu treće države koji je stekao stručnu kvalifikaciju u toj državi pripravnički staž obavljen u inozemstvu priznati u cijelosti ili djelomično ako program obavljenog pripravničkog staža bitno ne odstupa od programa koji su važeći na području Republike Hrvatske.

Zdravstveni radnici koji su obavljali pripravnički staž u inozemstvu prije 1. siječnja 1990. godine oslobođeni su polaganja stručnog ispita. Zdravstveni radnici koji su započeli obavljati pripravnički staž u inozemstvu iza 1. siječnja 1990. godine polažu, nakon postupka priznavanja pripravničkog staža prema članku 143. Zakona o zdravstvenoj zaštiti, stručni ispit prema odredbama ovoga Pravilnika.

Članak 24.

Stručni ispit mogu prijaviti državljani trećih država koji su stručnu kvalifikaciju stekli u trećoj državi ili u državi članici Europske unije, ako im je sukladno članku 23. ovoga Pravilnika priznat pripravnički staž obavljen u inozemstvu u cijelosti ili djelomično, odnosno ako obave pripravnički staž u Republici Hrvatskoj.

Državljani država članica Europske unije koji su stekli stručnu kvalifikaciju u državama trećih država, a ne ispunjavaju uvjet stvarnog i zakonitog obavljanja profesionalne djelatnosti na teritoriju Europske unije najmanje tri uzastopne godine unutar posljednjih pet godina mogu prijaviti stručni ispit ako im je sukladno članku 23. ovoga Pravilnika priznat pripravnički staž obavljen u inozemstvu u cijelosti ili djelomično, odnosno ako obave pripravnički staž u Republici Hrvatskoj.

Članak 25.

Program iz članka 1. stavka 2. ovoga Pravilnika ministar će donijeti u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 26.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o pripravničkom stažu zdravstvenih djelatnika (»Narodne novine«, broj 18/94, 20/94, 21/95, 47/95, 62/96, 39/96, 130/99 i 11/03) osim Plana i programa pripravničkog staža, temeljnog staža i sekundarijata koji prestaje važiti danom stupanja na snagu Programa iz članka 25. ovoga Pravilnika.

Članak 27.

Zdravstveni radnici koji su započeli pripravnički staž prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika završit će taj staž i položiti stručni ispit prema odredbama Pravilnika o pripravničkom stažu zdravstvenih djelatnika (»Narodne novine«, broj 18/94, 20/94, 21/95, 47/95, 62/96, 39/96, 130/99 i 11/03).

Članak 28.

Zdravstveni radnici u djelatnosti sanitarnog inženjerstva koji na dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika imaju više od godinu dana radnoga iskustva na poslovima sanitarnog inženjerstva oslobađaju se obavljanja pripravničkog staža i polaganja stručnog ispita.

Zdravstveni radnici u djelatnosti sanitarnog inženjerstva koji na dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika imaju manje od godinu dana radnoga iskustva na poslovima sanitarnog inženjerstva nakon stečenih godinu dana radnoga iskustva moraju položiti stručni ispit.

Članak 29.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim odredbi članka 3. stavka 3., članka 8. stavka 2., 3. i 4., članka 9. stavka 2., članka 23. stavka 2. te članka 24. ovoga Pravilnika koje stupaju na snagu danom prijama Republike Hrvatske u Europsku uniju.

Klasa: 011-02/10-02/129

Urbroj: 534-07-10-1

Zagreb, 28. prosinca 2010.

Potpredsjednik Vlade i
ministar zdravstva i socijalne skrbi
mr. Darko Milinović, dr. med., v. r.

PRILOG I.


PRILOG II.


PRILOG III.