Izmjene i dopune Sudskog poslovnika

NN 3/2011 (5.1.2011.), Izmjene i dopune Sudskog poslovnika

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

48

Na temelju članka 68. stavaka 1. Zakona o sudovima (»Narodne novine«, br. 150/05, 16/07, 113/08, 153/09 i 116/10.) donosim

IZMJENE I DOPUNE

SUDSKOG POSLOVNIKA

Članak 1.

U Sudskom poslovniku (»Narodne novine«. broj 158/09) u članku 9. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»Predsjednik suda može odrediti suca koji će u stalnoj službi preuzeti obavljanje poslova sudske uprave iz nadležnosti stalne službe.«

Dosadašnji stavci 3., 4. i 5. postaju stavci 4., 5. i 6.

Članak 2.

U članku 27. stavak 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»U prekršajnim, općinskim, trgovačkim i županijskim sudovima osnivaju se stalne službe izvan sjedišta suda, kao posebne ustrojstvene jedinice suda.

U stalnim službama rješavaju se svi predmeti iz stvarne nadležnosti prekršajnog, općinskog, trgovačkog i županijskog suda sukladno članku 17., 18., 19. i 20. Zakona o sudovima.«

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»Općinski sudovi u sjedištima stalnih službi županijskih sudova zadržavaju nadležnost propisanu Zakonom o sudovima za mladež (»Narodne novine«, broj 111/97, 27/98 i 12/02)

Članak 3.

Članak 28. mijenja se i glasi:

»Članak 28.

Predsjednik prekršajnog, općinskog, trgovačkog, odnosno županijskog suda može radi ravnomjerne radne opterećenosti sudaca odrediti da se u stalnim službama toga suda rješavaju predmeti iz nadležnosti drugih ustrojstvenih jedinica suda.«

Članak 4.

U članku 59. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Predsjednik prekršajnog, općinskog, trgovačkog odnosno županijskog suda upravlja i sudskom zgradom stalne službe.«

Članak 5.

U članku 60. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Na zgradi u kojoj je smještena stalna služba prekršajnog, općinskog, trgovačkog odnosno županijskog suda, mora biti natpisna ploča koja sadrži grb i naziv Republika Hrvatska, naziv prekršajnog, općinskog, trgovačkog odnosno županijskog suda i istaknuti naziv stalne službe i zastava Republike Hrvatske.«

Članak 6.

U članku 67. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Na oglasnoj ploči u stalnim službama objavljivat će se sudske odluke i priopćenja iz nadležnosti stalne službe, kao i druga priopćenja prekršajnog, općinskog, trgovačkog odnosno županijskog suda.«

Članak 7.

U članku 114. stavak 5. mijenja se i glasi:

»Sudski pečati koje koriste stalne službe moraju biti oblika i veličine kao i sudski pečati prekršajnog, općinskog, trgovačkog odnosno županijskog suda s naznakom da je to pečat prekršajnog, općinskog, trgovačkog odnosno županijskog suda i stalne službe iz nadležnosti toga suda.«

Članak 8.

U članku 143. stavak 4. mijenja se i glasi:

»Statistički podaci za stalne službe prikupljaju se i obrađuju u prekršajnom, općinskom, trgovačkom odnosno županijskom sudu.

Članak 9.

U članku 317. stavku 1. točka 2. ispod riječi: »Parnični upisnik P (Obrazac 32)« dodaju se riječi: »Upisnik predmeta proslijeđenih od javnog bilježnika po prigovoru na rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave Povrv (Obrazac 32a)«

Članak 10.

U članku 358. stavak 1. iza riječi: »platnog naloga« stavlja se točka (.), a riječi: »kao i predmete u kojima se započinje parnični postupak povodom prigovora na rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave.« brišu se.

Članak 11.

Iza članka 358. dodaje se novi podnaslov »15. Upisnik predmeta proslijeđenih od javnog bilježnika po prigovoru na rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave (Povrv)«

Dosadašnji podnaslovi od 15. do 38. postaju podnaslovi 16. do 39.

Iza članka 358. dodaje se novi članak 358.a koji glasi:

»Članak 358.a

U Upisnik Povrv upisuju se predmeti proslijeđeni od strane javnih bilježnika po prigovoru na rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave.«

Članak 12.

U članku 461. stavak 1. riječi: »252.e« brišu se.

Članak 13.

Ove izmjene i dopune Sudskog poslovnika stupaju na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/10-01/291

Urbroj: 514-02-10-1

Zagreb, 29. prosinca 2010.

Ministar
Dražen Bošnjaković, v. r.

Obrazac 32.a (članak 358.a – SP) – UPISNIK ZA PREDMETE PROSLIJEĐENE OD STRANE JAVNIH BILJEŽNIKA PO PRIGOVORU NA RJEŠENJE O OVRSI NA TEMELJU VJERODOSTOJNE ISPRAVE

(lijeva strana)

Redni broj

Datum primitka

Sudac pojedinac

Prezime, ime i prebivalište (naziv i sjedište)

Vrsta spora, vrijednost spora

Prigovor

Pravomoćnost

Ustup – delegacija

Mirovanje

Prekid

Tužba (prigovor) povlačenje – odbačaj

Nagodba

Mirenje

prigovor i datum prigovora

odluka

ovrhovoditelja (tužitelja)

ovršenika (tuženika)

zbog mirovanja

u ostalim slučajevima

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(desna strana)

Presuda (čl. 451 Zakona o parničnom postupku)

Datum otpremanja odluke i trajanje postupka

Postupak po žalbi

Revizija

Datum pravomoćnosti

Odluka povodom izvanrednih pravnih lijekova

Primjedbe

tko izjavljuje žalbu i datum žalbe

Žalba odbačena rješenjem prvostupanjskog suda

Odluka drugostupanjskog suda

tko izjavljuje reviziju i datum revizije

revizija odbačena rješenjem prvostupanjskog suda

odluka revizijskog suda

Predmet vraćen prvostupanjskom sudu bez odluke o žalbi

Žalba odbačena

Odluka

Potvrđena

Preinačena

Ukinuta

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upute za popunjavanje upisnika za predmete proslijeđene od strane javnih bilježnika po prigovoru na rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave

Povrv – Obrazac br. 32a

U stupac broj 2 upisuje se datum primitka spisa proslijeđenog od strane javnog bilježnika.

Ako u parnicu na mjesto koje stranke stupi nova stranka (intervenijent, nasljednik i sl.), prezime i ime prvobitne stranke precrtat će se i u stupce 4 ih 5 crvenom tintom upisati ime stranke koja je naknadno pristupila. Ako u tijekom postupka na stranu koje stranke pristupi suparničar, njegovo prezime i ime upisat će se u odgovarajući stupac, s tim što će se označiti rednim brojem po redu njegova pristupa. Ti će se podaci unijeti u odgovarajući imenik.

U stupac broj 6 upisuje se vrsta spora i vrijednost predmeta spora.

U stupce broj 7 i 8 upisuje se datum prigovora na rješenje o ovrsi javnog bilježnika na temelju vjerodostojne isprave kao i odluka suda u odnosu na izjavljeni prigovor.

U stupac broj 9 upisuje se datum pravomoćnosti odluke suda u odnosu na izjavljeni prigovor na rješenje o ovrsi javnog bilježnika.

U stupac broj 10 upisuje se datum rješenja kojim je sud oglašen stvarno ili mjesno nenadležnim, odnosno datum rješenja o delegaciji, te naziv suda ili organa kojemu je spis ustupljen.

U stupac broj 11 upisuje se datum nastupa mirovanja postupka.

U stupac broj 12 upisuju se datumi rješenja o prekidu postupka i rješenja o nastavljanju postupka.

U stupac broj 13 upisuje se datum rješenja kojim se utvrđuje da se tužba smatra povučenom zbog proteka roka od četiri mjeseca nakon što je nastupilo mirovanje postupka.

U stupac broj 14 upisuje se datum rješenja o odbačaju tužbe.

U stupac broj 15 upisuje se datum sklapanja sudske nagodbe i trajanje postupka prema stvarnom trajanju.

U stupac broj 16 upisuju se podaci u odnosu na provođenje postupka mirenja.

U stupac broj 17 upisuje se datum donesene odluke.

U stupac broj 18 osim datuma otpremanja odluke, upisuje se i podatak o trajanju postupka prema stvarnom trajanju (npr. l mjesec i 18 dana).

U stupac broj 19 upisuje se prezime i ime stranke koja izjavljuje žalbu kao i datum primitka žalbe.

U stupac broj 20 upisuju se datum odluke i datum otpremanja odluke prvostupanjskog suda kojem je odbačena žalba.

U stupac broj 27 upisuje se datum odluke i datum otpremanja odluke prvostupanjskog suda kojom je odbačena revizija.

U stupac broj 29 upisuje se datum pravomoćnosti presude prvostupanjskog suda.

U stupac broj 30 i upisuje se naziv suda, datum i oznaka odluke kojom je izmijenjena pravomoćna odluka, kao i kratki sadržaj.

U stupac broj 31 upisuju se razne primjedbe koje se odnose na postupak, a nisu upisane u drugim stupcima.