Pravilnik o priznavanju proizvođačkih organizacija u sektoru maslinovog ulja i stolnih maslina

NN 3/2011 (5.1.2011.), Pravilnik o priznavanju proizvođačkih organizacija u sektoru maslinovog ulja i stolnih maslina

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

50

Na temelju članka 20. stavka 8. i članka 34. Zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda (»Narodne novine« br. 149/09) ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O PRIZNAVANJU PROIZVOĐAČKIH ORGANIZACIJA U SEKTORU MASLINOVOG ULJA I STOLNIH MASLINA[1]

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se način i uvjeti priznavanja i povlačenja priznavanja proizvođačkih organizacija, udruženja proizvođačkih organizacija i sektorskih organizacija u sektoru maslinovog ulja i stolnih maslina (u daljnjem tekstu: sektoru maslinarstva).

Članak 2.

(1) Ministarstvo nadležno za poljoprivredu (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) priznat će proizvođačke organizacije, udruženja proizvođačkih organizacija i sektorske organizacije u sektoru maslinarstva koje zadovoljavaju uvjete za priznavanje iz ovoga Pravilnika i čiji su programi rada prihvatljivi za financiranje od strane Ministarstva.

(2) Odredbe ovoga Pravilnika odnose se na maslinovo ulje i stolne masline iz Dodatka I koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

Definicije

Članak 3.

U smislu ovoga Pravilnika pojedini izrazi imaju sljedeće značenje:

1. Proizvođač je pravna ili fizička osoba, koja proizvodi maslinovo ulje i/ili stolne masline, a upisan je u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva Republike Hrvatske.

2. Proizvođačka organizacija – pravna osoba, ili jasno definirani dio pravne osobe, osnovana od strane proizvođača u sektoru maslinarstva i priznata od strane Ministarstva.

3. Udruženje proizvođačkih organizacija – pravna osoba, ili jasno definirani dio pravne osobe, osnovana udruživanjem proizvođačkih organizacija u sektoru maslinarstva i priznata od strane Ministarstva.

4. Sektorska organizacija – pravna osoba osnovana na inicijativu organizacija ili udruženja iz područja proizvodnje, trgovine i/ili prerade u sektoru maslinarstva i priznata od strane Ministarstva.

Uvjeti za priznavanje

Članak 4.

Ministarstvo će priznati proizvođačke organizacije, njihova udruženja ili sektorske organizacije u sektoru maslinarstva ukoliko ispunjavaju sljedeće uvjete:

1. Proizvođačka organizacija

a) sastoji se od proizvođača maslina, maslinovog ulja i/ili stolnih maslina upisanih u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, koji nisu članovi neke druge priznate proizvođačke organizacije iz sektora maslinarstva;

b) ima najmanje 30 članova;

c) ima statut koji uređuje način rada, udruživanja, uvjete članstva, pravo glasa itd;

d) ima trogodišnji program rada u cilju ostvarenja jednog ili više ciljeva iz članka 8. ovoga Pravilnika;

e) osigurava uredno komercijalno i računovodstveno upravljanje svojim aktivnostima;

f) omogućuje provedbu kontrola na terenu iz članaka 12. i 13. ovoga Pravilnika,

g) podnosi Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) godišnje programe rada, godišnje zahtjeve za financiranjem ukoliko se za to odluči, te godišnja izvješća o provedbi programa rada.

2. Udruženje proizvođačkih organizacija

a) sastoji se od priznatih proizvođačkih organizacija koje nisu dio nekog drugog priznatog udruženja proizvođačkih organizacija u sektoru maslinarstva;

b) udružuje najmanje 5 proizvođačkih organizacija u sektoru maslinarstva;

c) ima trogodišnji program rada u cilju ostvarenja jednog ili više ciljeva iz članka 8. ovoga Pravilnika;

d) omogućuje provedbu kontrola na terenu iz članaka 12. i 13. ovoga Pravilnika,

e) podnosi Agenciji za plaćanja godišnje programe rada, godišnje zahtjeve za financiranjem ukoliko se za to odluči, te godišnja izvješća o provedbi programa rada.

3. Sektorska organizacija

a) omogućuje sveobuhvatno i uravnoteženo predstavljanje svih gospodarskih aktivnosti vezanih uz proizvodnju i preradu, kao i uz trgovinu maslinovim uljem i/ili stolnim maslinama;

b) sastoji se od proizvođačkih organizacija i/ili udruženja u sektoru maslinarstva, predstavnika gospodarskih djelatnosti povezanih s proizvodnjom, trgovinom i/ili preradom proizvoda u sektoru maslinarstva, a osnovana je na inicijativu nekih ili svih organizacija ili udruženja koja ju sačinjavaju, te djeluje na postizanju sljedećih ciljeva:

– koncentraciju i usklađivanje ponude i trženja proizvoda svojih članova;

– prilagođavanje proizvodnje i prerade zahtjevima tržišta i poboljšanje proizvoda;

– promicanje racionalizacije i poboljšanja proizvodnje i prerade;

– provođenje istraživanja o održivim proizvodnim metodama i razvoju tržišta.

c) ima trogodišnji program rada u cilju ostvarenja jednog ili više ciljeva iz članka 8. ovoga Pravilnika;

d) omogućuje provedbu kontrola na terenu iz članaka 12. i 13. ovoga Pravilnika,

e) podnosi Agenciji za plaćanja godišnje programe rada, godišnje zahtjeve za financiranjem ukoliko se za to odluči, te godišnja izvješća o provedbi programa rada.

Priznavanje proizvođačkih organizacija, udruženja proizvođačkih organizacija i sektorskih organizacija

Članak 5.

(1) Ministarstvo priznaje proizvođačke organizacije, njihova udruženja i sektorske organizacije u sektoru maslinarstva na temelju podnesenog Zahtjeva za priznavanje (u daljnjem tekstu: Zahtjev), kojemu moraju biti priloženi dokazi iz stavka 5. ovoga članka.

(2) U ocjenjivanju Zahtjeva, Ministarstvo će razmotriti sljedeće:

a) zadovoljavanje uvjeta iz članka 4. ovoga Pravilnika;

b) sadržaj i učinkovitost programa rada, posebice u odnosu na ciljeve iz članka 8. ovoga Pravilnika za proizvođačke organizacije, njihova udruženja te sektorske organizacije u sektoru maslinarstva;

c) interese potrošača i ravnotežu tržišta;

d) poboljšanje kvalitete proizvodnje maslinovog ulja i stolnih maslina.

(3) Proizvođačke organizacije, njihova udruženja ili sektorske organizacije u sektoru maslinarstva koje žele ostvariti priznavanje, moraju podnijeti Ministarstvu Zahtjev za priznavanje na obrascu iz Dodatka II koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

(4) Ukoliko organizacija želi ostvariti priznavanje u određenoj godini, Zahtjev mora podnijeti najkasnije do 15. veljače te godine.

(5) Uz Zahtjev je potrebno priložiti trogodišnji program rada iz članka 9. ovoga Pravilnika, Pravila rada (Statut) iz članka 7. ovoga Pravilnika, kao i sljedeće dokaze:

a) o osnivanju pravne osobe ili jasno definiranog dijela pravne osobe u skladu s člankom 3. ovoga Pravilnika;

b) o popisu članova s maslinarskim površinama, brojem stabala maslina i prerađivačkim kapacitetima, ovjeren i/ili potpisan od strane svakog člana;

c) izjavu kojom potvrđuje da će omogućiti i surađivati sa svim vrstama kontrola na terenu iz procesa priznavanja, financiranja i praćenja rada organizacije;

d) izjavu kojom potvrđuje da će u slučaju financiranja programa rada Agenciji za plaćanja podnositi Godišnje izvješće o provedbi programa rada.

(6) Postupak ocjene prihvatljivosti Zahtjeva i prihvatljivosti programa rada provodi Ministarstvo.

(7) Rješenje o priznavanju proizvođačke organizacije, njihova udruženja ili sektorske organizacije u sektoru maslinarstva, nakon provedbe postupka iz stavka 6. ovoga članka donosi ministar u roku od 60 dana od dana podnošenja Zahtjeva.

Obveze proizvođača, proizvođačkih organizacija, udruženja proizvođačkih organizacija i sektorskih organizacija

Članak 6.

(1) Član proizvođačke organizacije, udruženja proizvođačkih organizacija ili sektorske organizacije koji namjerava istupiti iz organizacije dužan je o tome pisanim putem obavijestiti svoju organizaciju najmanje šest mjeseci prije istupanja.

(2) Proizvođačka organizacija, udruženje proizvođačkih organizacija ili sektorska organizacija dužni su u roku od 15 dana od promjene broja članova u pisanom obliku izvijestiti Ministarstvo.

Pravila rada (Statut) proizvođačke organizacije, udruženja proizvođačkih organizacija ili sektorske organizacije

Članak 7.

(1) Proizvođačke organizacije, njihova udruženja ili sektorske organizacije u sektoru maslinarstva moraju usvojiti pravila rada (Statut) kojima se utvrđuje način rada, demokratičnost postupaka odlučivanja i način stjecanja/gubitka statusa članstva.

(2) Pravila rada (Statut) iz stavka 1. ovoga članka moraju minimalno sadržavati odredbe o:

– obvezi članova da minimalno 75% svoje proizvodnje utrže putem proizvođačke organizacije, udruženja proizvođačkih organizacija ili sektorske organizacije,

– demokratičnosti postupka odlučivanja putem proizvođačke organizacije, udruženja proizvođačkih organizacija ili sektorske organizacije,

– članstvu u proizvođačkoj organizaciji, udruženju proizvođačkih organizacija ili sektorskoj organizaciji (početak i/ili prestanak članstva, minimalna dužina trajanja članstva, itd),

– načinu odlučivanja o pravilima rada i načinu promjene pravila,

– načinu prihvaćanja programa rada,

– članovima koji krše pravila o radu organizacije,

– sudjelovanju u radu osoba koje nisu članovi organizacije,

– odgovornosti i obvezama članova ukoliko dođe do vraćanja proračunskih sredstava.

Ciljevi proizvođačke organizacije, udruženja proizvođačkih organizacija ili sektorske organizacije

Članak 8.

Proizvođačke organizacije, njihova udruženja i sektorske organizacije u sektoru maslinarstva osnivaju se u svrhu ostvarenja jednog ili više sljedećih ciljeva:

a) praćenje tržišta i administrativno upravljanje u sektoru maslinarstva;

b) poboljšanje utjecaja maslinarske proizvodnje na okoliš;

c) unapređenje kvalitete proizvodnje maslinovog ulja i stolnih maslina;

d) sljedivost, certifikacija i zaštita kakvoće maslinovog ulja i stolnih maslina;

e) informiranje o mjerama koje su provele organizacije u svrhu unapređenja kakvoće maslinovog ulja i stolnih maslina.

Trogodišnji program rada

Članak 9.

Proizvođačke organizacije, njihova udruženja ili sektorske organizacije u sektoru maslinarstva moraju pripremiti trogodišnji program rada, koji treba sadržavati:

– prioritetne ciljeve zbog kojih se osniva organizacija (barem jedan od ciljeva iz članka 8. ovoga Pravilnika);

– način na koji će se ispuniti zadani ciljevi, uz pojedinačne mjere, aktivnosti, vremenski raspored i kratki financijski plan prihoda i rashoda, sa specifikacijom vlastitih i potrebnih sredstava;

– opis eventualnih zajedničkih kapaciteta i infrastrukture proizvođačke organizacije, udruženja proizvođačkih organizacija ili sektorske organizacije u sektoru maslinarstva.

Povlačenje priznavanja

Članak 10.

(1) Priznavanje se bez odlaganja povlači ukoliko se utvrdi da organizacija ne udovoljava uvjetima navedenim u članku 4. ovoga Pravilnika.

(2) Organizacija zadržava prava koja proizlaze iz njezinog priznavanja sve do trenutka kada se njezino priznavanje povuče, pod uvjetom da je djelovala u dobroj namjeri što se tiče sukladnosti s uvjetima iz članka 4. ovoga Pravilnika.

(3) Ako je priznavanje povučeno jer je organizacija namjerno napravila propust ili kao posljedica ozbiljnog nemara u sukladnosti s uvjetima za priznavanje iz članka 4. ovoga Pravilnika, povlačenje priznavanja stupa na snagu od datuma od kojega uvjeti za priznavanje više nisu ispunjeni.

Kontrole zahtjeva prije priznavanja

Članak 11.

Prije priznavanja proizvođačke organizacije, udruženja proizvođačkih organizacija ili sektorske organizacije u sektoru maslinarstva, Ministarstvo može obaviti provjeru na terenu podataka navedenih u Zahtjevu i trogodišnjem programu rada.

Kontrola nakon priznavanja

Članak 12.

(1) Agencija za plaćanja provodi provjeru rada proizvođačke organizacije, udruženja proizvođačkih organizacija ili sektorske organizacije u sektoru maslinarstva s ciljem utvrđivanja ispunjavanja osnovnih uvjeta za odobrenja programa rada.

(2) Po obavljenoj provjeri, Agencija za plaćanja dostavit će Ministarstvu izvješće o utvrđenim činjenicama s prijedlogom daljnjeg postupanja u odnosu na status proizvođačke organizacije, udruženja proizvođačkih organizacija ili sektorske organizacije u sektoru maslinarstva.

Nepoštivanje kriterija priznavanja

Članak 13.

(1) Ministarstvo će povući priznavanje proizvođačke organizacije, udruženja proizvođačkih organizacija ili sektorske organizacije u sektoru maslinarstva, uz prethodno upozorenje, u slučaju:

a) gubitka jednog ili više uvjeta iz članka 4. ovoga Pravilnika;

b) teških prekršaja statutarnih pravila;

c) teške nepravilnosti u vođenju proizvođačke organizacije, udruženja proizvođačkih organizacija ili sektorske organizacije u sektoru maslinarstva koje onemogućuju realizaciju programa aktivnosti iz trogodišnjeg programa rada.

(2) Ministarstvo će privremeno obustaviti priznavanje proizvođačke organizacije, udruženja proizvođačkih organizacija ili sektorske organizacije u sektoru maslinarstva ako je propust u poštivanju kriterija za priznavanje značajan, ali privremen.

(3) Razdoblje privremene obustave može trajati najviše 12 mjeseci, no ukoliko se u tom roku pojedini kriteriji ne ispune, Ministarstvo će povući priznavanje proizvođačke organizacije, udruženja proizvođačkih organizacija ili sektorske organizacije u sektoru maslinarstva.

(4) Propust u poduzimanju korektivnih mjera u razdoblju od 12 mjeseci smatrat će se značajnim propustom u odnosu na poštivanje kriterija i slijedom toga primijenit će se stavak 2. ovoga članka.

Inspekcijski nadzor

Članak 14.

(1) U inspekcijskom nadzoru, inspektori za kakvoću hrane Ministarstva provjeravaju rad proizvođačkih organizacija, udruženja proizvođačkih organizacija i sektorskih organizacija iz sektora maslinarstva.

(2) O nepravilnostima utvrđenim u inspekcijskom nadzoru, inspektori za kakvoću hrane izvijestit će Ministarstvo i Agenciju za plaćanja.

(3) Temeljem nadzora inspektora za kakvoću hrane, Ministarstvo će provesti postupak povlačenja priznavanja odnosno privremeno će obustaviti priznavanje.

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 080-01/09-01/139

Urbroj: 525-02-3-0030/10-32

Zagreb, 8. prosinca 2010.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.

DODATAK I


DODATAK II

Obrazac Zahtjeva za priznavanje

Zahtjev za priznavanje (proizvođačke organizacije, udruženja, sektorske organizacije) u sektoru maslinarstva s Programom rada


3. Izjava

Potpisom jamčimo:

• da smo upoznati s postupkom priznavanja,

• da su svi podaci u Zahtjevu i prilozima istiniti i točni,

• da ćemo u roku od 15 radnih dana od datuma njihovog nastanka obavijestiti Ministarstvo/Agenciju za plaćanja, u pisanom obliku o svim statusnim i drugim promjenama koje su od važnosti za provedbu programa rada,

• da uredno vodimo komercijalno i računovodstveno poslovanje vezano uz obavljanje aktivnosti,

• da ćemo kao organizacija, a isto tako i svaki naš član pojedinačno, omogućiti sve oblike kontrola na terenu (opreme, objekata, dokumentacije i evidencija) u svrhu potvrđivanja podataka iz zahtjeva i priloženih dokumenata,

• da ćemo svake godine podnijeti Agenciji za plaćanja godišnje planove, izvještaje te sve druge propisane podatke o radu.

PROGRAM RADA (minimalni sadržaj)

1. OPIS POSTOJEĆEG STANJA

1.1. Članovi (popis osnivača i članova)

1.2. Proizvodnja u proteklom razdoblju

1.3. Proizvodni kapacitet i raspoloživa infrastruktura (kapacitet i oblik vlasništva)

1.4. Opis osnivačkog akta, načina organiziranja, odlučivanja, upravljanja (sažeto)

2. PLAN RADA

2.1. Cilj/ciljevi planiranog programa rada

2.2. Opis planiranih mjera i potrebnih aktivnosti u realizaciji programa rada

[1] Pravilnikom se preuzimaju odredbe Uredbe Vijeća (EZ-a) br. 1234/2007 od 22. listopada 2007. kojom se uspostavlja zajednička organizacija poljoprivrednih tržišta i donose posebne odredbe za određene poljoprivredne proizvode te odredbe Uredbe Komisije (EZ-a) br. 867/2008 od 3. rujna 2008. o određivanju podrobnih pravila za primjenu Uredbe br. 1234/2007 u odnosu na organizacije subjekata u sektoru maslinarstva, njihove programe rada i njihovo financiranje