Pravilnik o sadržaju, postupku i metodologiji donošenja Strategije upravljanja vodama i Plana upravljanja vodnim područjima, načinu konzultiranja i informiranja javnosti i sastavu Savjeta vodnog područja

NN 3/2011 (5.1.2011.), Pravilnik o sadržaju, postupku i metodologiji donošenja Strategije upravljanja vodama i Plana upravljanja vodnim područjima, načinu konzultiranja i informiranja javnosti i sastavu Savjeta vodnog područja

MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

54

Na temelju članka 39. stavka 7. Zakona o vodama (»Narodne novine«, br. 153/09) ministar regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O SADRŽAJU, POSTUPKU I METODOLOGIJI DONOŠENJA STRATEGIJE UPRAVLJANJA VODAMA I PLANA UPRAVLJANJA VODNIM PODRUČJIMA, NAČINU KONZULTIRANJA I INFORMIRANJA JAVNOSTI I SASTAVU SAVJETA VODNOG PODRUČJA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se sadržaj, postupak i metodologija donošenja Strategije upravljanja vodama i Plana upravljanja vodnim područjima (u daljnjem tekstu: planski dokumenti), način konzultiranja i informiranja javnosti o nacrtu planskih dokumenata, kao i sastav Savjeta vodnog područja te način njegovoga sazivanja i odlučivanja.

Članak 2.

Pojedini pojmovi u smislu ovog Pravilnika imaju sljedeća značenja:

1. Dionici su zainteresirana javnost, korisnici voda, nadležna tijela, institucije, fizičke i pravne osobe koje iskazuju interes u upravljanju vodama, radi zadovoljavanja svojih potreba i obavljanja svoje djelatnosti,

2. Javnost je jedna ili više fizičkih ili pravnih osoba, njihove udruge, organizacije ili grupacije, sukladno posebnim propisima i praksi,

3. Nadležno tijelo je ministarstvo nadležno za vodno gospodarstvo,

4. Ovlaštenik prava na informaciju (u daljnjem tekstu: ovlaštenik) je svaka domaća ili strana fizička ili pravna osoba koja zahtijeva pristup informaciji,

5. Zainteresirana javnost je javnost na koju utječe ili bi moglo utjecati donošenje planskih dokumenata te koja živi odnosno radi u području mogućih negativnih utjecaja na okoliš ili u području koje će vjerojatno biti pod negativnim utjecajem. Udruge civilnog društva koje djeluju na području zaštite okoliša i ispunjavaju sve uvjete sukladno Zakonu o zaštiti okoliša smatrat će se zainteresiranima.

Članak 3.

Nadležno tijelo će, sukladno članku 39. stavcima od 1. do 4. Zakona o vodama, osigurati provedbu informiranja javnosti objavljivanjem informacija o planskim dokumentima na svojim službenim stranicama, odgovaranjem na zahtjev ovlaštenika odnosno omogućavanjem uvida u zatraženi planski dokument te putem aktivnog uključenja i konzultiranja dionika tijekom aktivnosti na izradi planskih dokumenata, sukladno programu konzultiranja javnosti iz članka 20. stavka 1. alineje 3. ovoga Pravilnika.

II. SADRŽAJ, POSTUPAK I METODOLOGIJA DONOŠENJA PLANSKIH DOKUMENATA

1. Strategija upravljanja vodama

Članak 4.

Strategija upravljanja vodama sadrži osobito:

– temeljne postavke i polazišta (daje opće informacije, polazne podloge i osnovne smjernice za upravljanje vodama i razvoj vodnoga gospodarstva na nacionalnoj razini i u međunarodnom okruženju),

– stanje voda i vodnih resursa – daje pregled zatečenog stanja voda (površinskih voda, prijelaznih voda i priobalnog mora, podzemnih voda, mineralnih, geotermalnih i termomineralnih voda te bilancu kopnenih voda),

– stanje vodnih sustava – daje pregled zatečenog stanja i funkcioniranja vodnih sustava i o vodi ovisnih ekosustava,

– financiranje poslova i aktivnosti u vodnom gospodarstvu,

– ciljeve i smjernice za provedbu ciljeva,

– planove razvoja – predviđa budući okvir, potrebe i stanje voda te daje smjernice i plan ključnih i prioritetnih aktivnosti u integralnom upravljanju vodama, u skladu s utvrđenim ciljevima upravljanja vodama sukladno članku 4. Zakona o vodama i ciljevima gospodarskog i društveno-socijalnog razvoja zemlje,

– strateške odrednice i prioritete – daje prikaz prioritetnih mjera koje se predlažu za ostvarenje cjelovitog, jedinstvenog i racionalnog upravljanja vodama, uvažavajući načelo održivog razvoja i

– provedbu – predviđa provedbu aktivnosti i mjera temeljenih na ciljevima i strateškim odrednicama, s ciljem dostizanja dobrog stanja svih voda kroz provedbu mjera za održivo korištenje i zaštitu voda, vodnog dobra i vodotoka.

2. Plan upravljanja vodnim područjima

Članak 5.

Plan upravljanja vodnim područjima (u daljnjem tekstu: Plan) sukladno članku 36. stavcima 2. i 3. Zakona o vodama mora sadržavati osobito:

– administrativno uređenje,

– opis prirodnih značajki i stanja voda,

– pregled značajnijih pritisaka i utjecaja ljudske aktivnosti na stanje voda,

– prikaz zaštićenih područja – područja posebne zaštite voda,

– monitoring vodnih tijela površinskih i podzemnih voda,

– ekonomsku analizu,

– ciljeve zaštite vodnog okoliša,

– program mjera za postizanje ciljeva,

– financijska sredstva i

– sažetak postupka informiranja i konzultiranja javnosti i njihovih rezultata.

Članak 6.

Opis administrativnog uređenja u Planu mora sadržavati:

– popis relevantnih propisa i sklopljenih međunarodnih odnosno međudržavnih sporazuma koji se odnose na upravljanje vodnim područjima i

– podatke o geografskom određenju vodnog područja sukladno propisima koji uređuju određivanje granica podslivova i malih slivova s pripadajućim vodama I. reda s prikazom površina njihovih slivova u km2, uključujući i prijelazne i priobalne vode te podzemne vode koje pripadaju tom vodnom području.

Članak 7.

Za površinske vode, Plan sadrži podatke o prirodnim značajkama vodnog područja, i to opis prirodnih značajki uključujući kartu s ucrtanim položajima i granicama vodnih tijela površinskih voda, s opisom korištenih kriterija za njihovo određivanje, prikazom ekoregija i tipova vodnih tijela površinskih voda i opisom tipova karakterističnih referentnih značajki te prikazom lokacija i granica umjetnih i znatno promijenjenih vodnih tijela.

Za podzemne vode, Plan sadrži opis prirodnih značajki uključujući prikaz početnog određenja vodnih tijela podzemnih voda, s kartom u kojoj su ucrtani položaji i granice vodnih tijela podzemnih voda.

Članak 8.

Plan sadrži pregled značajnijih pritisaka i utjecaja ljudske aktivnosti na stanje voda:

– prikaz značajnijih pritisaka i utjecaja ljudskih aktivnosti na stanje površinskih i podzemnih voda uključujući prikaz točkastih i raspršenih izvora onečišćenja i hidroloških, morfoloških i drugih antropogenih pritisaka na kakvoću voda i količinsko stanje voda, uzimajući u obzir zahvaćanje voda te analizu utjecaja drugih ljudskih aktivnosti, kao i hidromorfološke pritiske i druga antropogena opterećenja vodnoga okoliša na promatranim tijelima površinskih i podzemnih voda uključujući i područja miješanja voda,

– opis procjene utjecaja ljudskog djelovanja na vodna tijela površinskih i podzemnih voda, uključujući opis korištenih metoda i kriterija s prikazom tih utjecaja, ukoliko je to moguće i

– procjenu vjerojatnosti postizanja ciljeva zaštite vodnog okoliša za vodna tijela površinskih i podzemnih voda, uključujući opis korištenih metoda i kriterija.

Članak 9.

Plan sadrži popis zaštićenih područja – područja posebne zaštite voda, uključujući popis odluka na temelju kojih su predmetna područja proglašena zaštićenima i kartografski prikaz zaštićenih područja, s podacima o lokacijama i granicama zaštićenih područja.

Članak 10.

Plan sadržava prikaz monitoringa vodnih tijela površinskih voda koji se izrađuje posebno za ekološko, a posebno za kemijsko stanje, a osobito opis:

– nadzornog monitoringa,

– operativnog monitoringa,

– istraživačkog monitoringa, ako je on uspostavljen i

– prikaz mreže mjernih mjesta, uključujući mjerna mjesta koja su uključena u interkalibracijsku mrežu EU s rezultatima monitoringa uključujući i područja posebne zaštite voda sukladno propisima koji ih uređuju.

Opis monitoringa vodnih tijela površinskih voda mora sadržavati i ocjenu hidroloških parametara, kako bi se procijenila količina i režim voda te ekološko i kemijsko stanje.

Plan sadržava opis monitoringa vodnih tijela podzemnih voda, koji se izrađuje posebno za kemijsko, a posebno za količinsko stanje, a osobito:

– opis elemenata kakvoće,

– opis nadzornog i operativnog monitoringa voda s njihovom učestalošću,

– prikaz mreže mjernih mjesta s rezultatima monitoringa,

– prikaz količinskog i kemijskog stanja,

– popis onečišćujućih tvari i njihove granične vrijednosti i

– opis utvrđenih trendova koncentracija onečišćujućih tvari.

Opis monitoringa vodnih tijela podzemnih voda mora sadržavati i procjenu pouzdanosti i točnosti rezultata monitoringa.

Članak 11.

Plan sadrži i ekonomsku analizu korištenja voda.

Ekonomska analiza sadrži dovoljno informacija o povratu troškova vodnih usluga uključujući i troškove zaštite okoliša i vodnih resursa, a uvažavajući načelo »onečišćivač plaća«, odnosno »korisnik plaća«, kao i odabir najučinkovitije kombinacije mjera za svako vodno područje na temelju kriterija isplativosti troškova i učinkovitosti pojedine mjere uključujući i dodatne mjere za osiguranje postizanja ciljeva na zaštićenim područjima.

Procjena mogućih odstupanja od postizanja propisanih ciljeva zaštite vodnoga okoliša (cilj i rok) iz članka 54. Zakona o vodama, daje se na temelju analize »troškova i koristi« te troškova alternativnih rješenja za osiguravanje istog korisnog cilja.

Članak 12.

Radi osiguranja ostvarenja ciljeva zaštite vodnog okoliša voda u Planu se navodi:

– za površinske vode – zaštita i poboljšanje vodnih tijela površinskih voda u cilju postizanja dobrog ekološkog i kemijskog stanja površinskih voda, dobrog ekološkog potencijala i dobrog kemijskog stanja znatno promijenjenih vodnih tijela, postupno smanjenje onečišćenja prioritetnim tvarima te prekid ili postupno zaustavljanje emisija prioritetnih tvari,

– za podzemne vode – zaštita, poboljšanje i obnavljanje vodnih tijela podzemnih voda te ravnoteža između zahvaćanja i obnavljanja tijela podzemnih voda u cilju postizanja njihovog dobrog kemijskog i količinskog stanja, kao i promjenu svakog znatnog i trajno rastućeg trenda porasta koncentracije bilo koje onečišćujuće tvari, postupno smanjenje onečišćenja prioritetnim tvarima, prekid ili postupno zaustavljanje emisija prioritetnih tvari u tijelima podzemnih voda.

Pri određivanju ciljeva zaštite vodnog okoliša u Planu se određuju i iznimke i odstupanja, sukladno članku 54. Zakona o vodama, koje se trebaju, na temelju provedenih analiza, detaljno obrazložiti.

Članak 13.

U svrhu ostvarenja ciljeva zaštite vodnog okoliša Plan sadrži i:

– sažetak mjera korištenja voda koje se odnose na: površinske vode uključivo i priobalne vode, podzemne vode i zaštićena područja – područja posebne zaštite voda te znatno promijenjena vodna tijela, a osobito za osiguranje nadzora nad korištenjem površinskih i podzemnih voda u cilju omogućavanja ostvarenja ciljeva zaštite vodnoga okoliša,

– sažetak planiranih mjera za provođenje načela po kojem onečišćivač plaća i sažetak mjera za osiguranje ekonomičnog i održivog korištenja voda,

– sažetak mjera za osiguranje nadzora nad ispuštanjem iz točkastih i raspršenih izvora onečišćenja, za sprječavanje iznenadnog i izvanrednog onečišćenja te za provedbu kombiniranog pristupa kod nadzora nad ispuštanjem iz točkastih i raspršenih izvora onečišćenja,

– sažetak mjera za sprječavanje unosa prioritetnih i ostalih onečišćujućih tvari u površinske i podzemne vode,

– sažetak mjera vezanih za prekogranična onečišćenja.

Sažeci mjera iz ove točke sadržavaju i:

– analizu tehničke izvedivosti i troškovne učinkovitosti kao i analizu rizika s obzirom na pouzdanost podataka o troškovima pojedinačnih mjera, pouzdanost podataka o učinkovitosti pojedinačnih mjera kao i s obzirom na vremenski odmak učinaka pojedinih mjera uz odabir troškovno najučinkovitije kombinacije mjera, sve sukladno analizi iz članka 6. ovoga Pravilnika,

– vremenski plan provođenja pojedinačnih mjera s izračunom troškova odnosno potrebnih financijskih sredstava za provedbu pojedinih mjera.

Članak 14.

Plan mora sadržavati planirana financijska sredstva za provedbu utvrđenog programa mjera s predviđenim izvorima financiranja.

Članak 15.

Plan mora sadržavati Izvješće o provedbi programa konzultiranja i informiranja javnosti u procesu izrade Plana upravljanja vodnim područjima sa sažetkom uvaženih prijedloga i mišljenja prikupljenih tijekom provedbe programa informiranja i konzultiranja javnosti u procesu izrade Plana upravljanja vodnim područjima, kao i sažetke odbačenih prijedloga i mišljenja s obrazloženjem njihova neprihvaćanja.

U okviru navedenog Izvješća sadržano je i Izvješće o radu Savjeta vodnoga područja iz članka 26.stavka 6. ovoga Pravilnika.

Članak 16.

U Planu se navode podaci o izrađivačima stručnih podloga i nacrta Plana upravljanja vodnim područjima te podaci o kontaktima i postupcima za dobivanje detaljnijih informacija vezano uz Plan, njegovu izradu, preispitivanje i dopune.

Plan upravljanja vodnim područjima mora sadržavati opisni i kartografski dio, a izrađuje se u tiskanom i digitalnom obliku.

Članak 17.

Svaki novi, dopunjeni ili promijenjeni Plan, sukladno članku 36. stavku 4. Zakona o vodama, sadržava sažetak svih njegovih izmjena i dopuna, ocjenu stupnja postizanja ciljeva, sažetak mjera koje su bile predviđene, sažetak dopunskih mjera koje nisu bile predviđene te mjera od kojih se odustalo zbog nesrazmjernih troškova.

Članak 18.

Ukoliko su sukladno članku 36. stavku 6. Zakona o vodama doneseni detaljniji programi i planovi upravljanja za podslivove, male slivove i za određene sektore, odnosno planovi vezani za druga pitanja, Plan sadrži iste ili se dopunjuje novim programima i planovima tijekom izmjena i dopuna Plana.

Članak 19.

Izvješće o provedbi Plana iz članka 36. stavka 8. Zakona o vodama, koje se podnosi Hrvatskom saboru objavljuje se na web-stranicama nadležnog tijela i Hrvatskih voda.

Članak 20.

Program rada na izradi planskog dokumenta iz članka 39. stavka 1. točke 1. Zakona o vodama osobito sadrži:

– cilj i pravnu osnovu,

– vremenski raspored izrade nacrta planskog dokumenta i

– program konzultiranja i informiranja javnosti s vremenskim rasporedom i sadržajem sukladno članku 39. stavku 1. točkama 1. do 3. Zakona o vodama.

Program izrađuju Hrvatske vode, a odobrava ministar nadležan za vodno gospodarstvo, najkasnije 3 godine prije početka razdoblja na koje se pojedini planski dokument odnosi.

Članak 21.

Nadležno tijelo koordinira proces predstavljanja nacrta planskih dokumenata dionicima i javnosti i njihova konzultiranja i informiranja tijekom javne rasprave, a sukladno vremenskom planu iz članka 39. stavka 1. Zakona o vodama.

Nadležno tijelo osigurava da nacrti planskih dokumenata budi dostupni javnosti sukladno članku 39. stavku 1. točkama 1., 2. i 3. te stavcima 2. i 3. Zakona o vodama.

III. NAČIN KONZULTIRANJA I INFORMIRANJA JAVNOSTI O PLANSKIM DOKUMENTIMA

Članak 22.

U provedbi aktivnosti konzultiranja i informiranja javnosti o planskim dokumentima iz članka 39. stavcima 1. do 3. Zakona o vodama, nadležno tijelo je dužno:

1. objaviti na web-stranicama vremenski raspored, program rada na izradi planskog dokumenta i popis konzultacija koje treba obaviti, adrese i rokove za dostavu pisanih prijedloga i mišljenja,

2. objaviti na web-stranicama privremeni pregled značajnih vodnogospodarskih pitanja uočenih na vodnom području s adresom i rokom za dostavu pisanih prijedloga i mišljenja,

3. objaviti na web-stranicama nacrt planskog dokumenta kao i informaciju o mogućnosti uvida u sam nacrt dokumenta s naznakom adrese i vremena kada se uvid može ostvariti, te adresom i rokom za dostavu pisanih prijedloga i mišljenja,

4. objaviti poziv o objavi i mogućnosti uvida u vremenski raspored, program rada, popis konzultacija, privremeni pregled značajnih vodnogospodarskih pitanja odnosno nacrt planskog dokumenta prethodno objavljenih na web-stranicama s adresom i rokom za dostavu pisanih prijedloga i mišljenja, u jednom od dnevnih glasila dostupnom na širem prostoru,

5. voditi evidenciju o dostavljenim pisanim prijedlozima i mišljenjima, o njihovoj prihvaćenosti odnosno razlozima/obrazloženju za neprihvaćanje istih te iste objaviti na web-stranicama odnosno na drugi način učiniti dostupnima na zahtjev,

6. provesti najmanje dva kruga konzultacija javnosti o značajnim vodnogospodarskim pitanjima i nacrtu planskog dokumenta organiziranjem javnih rasprava na vodnim područjima, sukladno planiranom popisu konzultacija iz točke 1. ovoga članka,

7. omogućiti uvid u zapisnike o obavljenim konzultacijama i rezultatima javnih rasprava te ih učiniti dostupnima na web-stranicama,

8. objaviti popis stručnih podloga i popratne dokumentacije korištene u izradi nacrta planskog dokumenta uz napomenu o dostupnosti i mogućnosti uvida u istu.

Članak 23.

Za ostvarivanje aktivnosti navedenih u članku 22. ovoga Pravilnika nadležno tijelo će odrediti rok za dostavu pisanih primjedbi koji ne može biti kraći od šest mjeseci.

Na pisani zahtjev pojedinih pravnih i fizičkih osoba odobrit će im se uvid u popratnu dokumentaciju i podloge Hrvatskih voda korištene u izradi nacrta planskih dokumenata.

Dokumentacija korištena u izradi planskih dokumenata pohranjuje se u arhivi Hrvatskih voda i u digitalnom obliku u informacijskom sustavu voda.

Hrvatske vode su dužne osigurati dostupnost dokumentaciji iz stavka 3. ovoga članka svim zainteresiranim dionicima i javnosti sukladno propisima o pravu na pristup informacijama.

Planski dokumenti i sve njihove izmjene bit će dostupne na web-stranicama nadležnog tijela.

Podaci objavljeni u planskim dokumentima ne smiju se koristiti za druge svrhe, koje nisu u svezi s upravljanjem vodama, bez dopuštenja nadležnog tijela.

Članak 24.

U postupku izrade Plana upravljanja vodnim područjima nadležno tijelo će organizirati:

1. bilateralne konzultacije za slučaj prekograničnih utjecaja,

2. multilateralnu razmjenu informacija kada su uspostavljena međunarodna tijela na zajedničkim vodnim područjima ili njihovim dijelovima.

IV. SASTAV SAVJETA VODNOG PODRUČJA

Članak 25.

Savjet vodnoga područja imenuje ministar nadležan za vodno gospodarstvo na prijedlog tijela/institucija iz stavka 2. ovoga članka, saziva se u skladu s člankom 39. stavkom 5. Zakona o vodama, a stručni i tajnički poslovi, kao i sredstva za rad osiguravaju se u skladu s člankom 39. stavkom 6. navedenog Zakona. Savjet vodnoga područja ima najmanje 24, a najviše 26 članova.

Savjet vodnoga područja čine predstavnici s vodnog područja:

– do 3 člana – predstavnika županija koje predlaže Hrvatska zajednica županija,

– do 3 člana – predstavnika gradova koje predlaže Udruga gradova,

– do 3 člana – predstavnika općina koje predlaže Udruga općina,

– do 3 člana – predstavnika industrijskih onečišćivača voda koje predlaže Hrvatska gospodarska komora,

– do 2 člana – predstavnika koncesionara voda koje predlaže Hrvatska gospodarska komora,

– do 3 člana – predstavnika isporučitelja vodnih usluga, koje predlaže njihova grupacija Hrvatske gospodarske komore,

– do 3 člana – predstavnika vodnogospodarskih trgovačkih društava koje predlaže njihova interesna udruga,

– do 3 člana – predstavnika poljoprivrednih proizvođača koje predlaže Hrvatska poljoprivredna komora,

– do 3 člana – predstavnika nevladinih udruga koje djeluju u području zaštite okoliša ili održivog razvoja.

Nadležno tijelo upućuje poziv tijelima/institucijama za predlaganje članova iz stavka 2. alineje 1. do 8. ovoga članka.

Za izbor članova iz stavka 2. alineje 9. ovoga članka nadležno tijelo će uputiti javni poziv u kojem će zatražiti iskaz interesa nevladinih udruga za sudjelovanje u radu savjeta vodnoga područja. Ako svoj interes iskažu više od 3 nevladine udruge nadležno tijelo će pozvati zainteresirane udruge da sazovu zajednički skup i izvrše izbor članova. Ako se izbor ne izvrši u predviđenom roku, nadležno tijelo će imenovati članove iz stavka 2. alineje 9. ovoga članka.

Nadležno tijelo će uz članove iz stavka 2. ovoga članka, u Savjet vodnoga područja imenovati još 2 člana iz znanstvenih i/ili stručnih institucija.

Članak 26.

Savjet vodnoga područja raspravlja o nacrtu Plana, daje preporuke i mišljenja izrađivaču nacrta Plana tijekom izrade, dopune ili promjene Plana.

Savjet vodnoga područja donosi poslovnik o svom radu.

Sastanke Savjeta vodnoga područja u dogovoru s nadležnim tijelom sazivaju Hrvatske vode

Na traženje jedne trećine članova Savjeta vodnoga područja, Hrvatske vode u dogovoru s nadležnim tijelom su dužne sazvati Savjet radi rasprave o pitanjima iz članka 39. stavka 4. Zakona o vodama.

Savjet vodnoga područja će se u svom radu rukovoditi:

– načelom usuglašavanja stajališta,

– načelom tolerancije i argumentiranoga dijaloga,

– načelom transparentnosti.

Savjet vodnoga područja o svom radu sastavlja izvješće, koje redovito podnosi nadležnom tijelu.

Članak 27.

Odredbe ovog Pravilnika o proceduri donošenja ne primjenjuju se na prvi Plan upravljanja vodnim područjima.

Članak 28.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/10-01/0004

Urbroj: 538-9/1-1-93-10/30

Zagreb, 23. prosinca 2010.

Potpredsjednik Vlade
Republike Hrvatske i ministar
regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.