Pravilnik o načinu izrade i sadržaju Programa gospodarenja šumskim sjemenskim objektom u kategoriji "kvalificiran" ili "testiran"

NN 4/2011 (10.1.2011.), Pravilnik o načinu izrade i sadržaju Programa gospodarenja šumskim sjemenskim objektom u kategoriji "kvalificiran" ili "testiran"

MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

67

Na temelju članka 32. stavka 4. Zakona o šumskom reprodukcijskom materijalu (»Narodne novine« broj 75/09) i članka 20. stavka 6. Zakona o šumama (»Narodne novine« broj 140/05, 82/06, 129/08, 80/10 i 124/10), ministar regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O NAČINU IZRADE I SADRŽAJU PROGRAMA GOSPODARENJA ŠUMSKIM SJEMENSKIM OBJEKTOM U KATEGORIJI »KVALIFICIRAN« ILI »TESTIRAN«

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se način izrade i sadržaj Programa gospodarenja za šumski sjemenski objekt u kategoriji »kvalificiran« ili »testiran« (u daljnjem tekstu: Program gospodarenja), uvjete koje moraju ispunjavati pravne osobe za njihovu izradu, te postupak odobrenja Programa gospodarenja.

Članak 2.

Program gospodarenja mora sadržavati:

1. Uvod,

2. Opće podatke o šumskom sjemenskom objektu,

3. Podatke o fenotipskim testovima,

4. Podatke o genotipskim testovima,

5. Smjernice za gospodarenje šumskim sjemenskim objektom,

6. Evidencije tipova i količina prikupljenoga šumskoga reprodukcijskog materijala,

7. Evidencije izvršenih radova te provedenih pregleda šumskog sjemenskog objekta i stručnih nadzora.

Članak 3.

Uvodni dio treba sadržavati opće informacije o:

– osnivanju klonskih/sjemenskih plantaža, roditeljskih stabala, klonova ili klonskih smjesa,

– izboru lokaliteta,

– broju klonova,

– sadnji cijepova (rameta) ili sadnica,

– rasporedu i razmaku sadnje,

– radovima njege i zaštite,

– plodonošenju,

– zakonodavnom okviru.

Članak 4.

Opći podaci o šumskom sjemenskom objektu jesu:

– botanički naziv šumske svojte,

– tip šumskoga sjemenskog objekta,

– registarski broj u Registru šumskih sjemenskih objekata,

– provenijencija,

– lokacija (lokalitet ili odobreni naziv, zemljopisna dužina, zemljopisna širina, nadmorska visina),

– iskaz površina šumskoga sjemenskog objekta (priložen katastarski plan s označenim česticama i dijelovima čestica koje ulaze u sastav šumskoga sjemenskog objekta),

– topografska karta šumskoga sjemenskog objekta s bližom okolicom u raspoloživom mjerilu ne sitnijem od 1:10 000,

– opis postupaka osnivanja,

– cilj osnivanja,

– broj i podrijetlo sastavnih dijelova šumskoga sjemenskog objekta (kod neautohtonoga sastavnog dijela navesti podrijetlo ako je poznato),

– nacrt sadnje na terenu, dizajn križanja i uzgojni oblik,

– izolacija i položaj šumskoga sjemenskog objekta u odnosu na nepoželjno oprašivanje,

– geološka podloga, tlo i klima,

– provedeni tehnološki zahvati i drugi podaci od značaja.

Članak 5.

Podaci o fenotipskim testovima jesu:

– opis postupaka i kriterija fenotipske selekcije roditeljskih stabala ili potomstava familija,

– prikaz karakteristika roditelja ili klonskog materijala,

– objektivni kriteriji selekcije,

– porijeklo, starost, razvoj i veličina populacije u kojoj je vršena selekcija.

Članak 6.

Podaci o genotipskim testovima jesu:

– opis postupaka i kriterija genotipske selekcije roditeljskih stabala, potomstava familija, klonova i klonskih smjesa s obzirom na njihova iznadprosječna svojstva i kombinacijske sposobnosti,

– opis dizajna testova sa statističkom obradom.

Članak 7.

Smjernice za održavanje šumskoga sjemenskog objekta moraju sadržavati način gospodarenja, uključujući:

– uzgojne i zaštitne mjere,

– formiranje uzgojnog oblika,

– postupke stimulacije plodonošenja i uroda.

Članak 8.

(1) Evidencija prikupljenoga šumskoga reprodukcijskog materijala i evidencija izvršenih radova vode se po kalendarskim godinama.

(2) Evidencija tipova i količina prikupljenoga šumskoga reprodukcijskog materijala prikazuje se u tabličnom obliku.

(3) Evidencija izvršenih radova mora sadržavati tablični prikaz izvršenih radova iz članka 7. ovoga Pravilnika.

(4) Evidencija provedenih pregleda šumskoga sjemenskog objekta i stručnih nadzora mora sadržavati tablični prikaz svih izvršenih pregleda šumskoga sjemenskog objekta i stručnih nadzora od strane Službenog tijela, s navedenim datumom provedenog pregleda, odnosno stručnog nadzora, klasom i urudžbenim brojem zapisnika o provedenom pregledu, odnosno stručnom nadzoru.

Članak 9.

Program gospodarenja odobrava se na razdoblje od 10 godina.

Članak 10.

Ovlaštenje za izradu Programa gospodarenja može dobiti pravna osoba koja je:

– registrirana kao znanstvena ili znanstveno-nastavna ustanova s područja šumarstva,

– ima najmanje jednog zaposlenika s doktoratom znanosti iz biotehničkog područja, polje šumarstva, grana genetika i oplemenjivanje šumskog drveća, koji mora biti i ovlašteni inženjer šumarstva.

Članak 11.

(1) Za dobivanje ovlaštenja iz članka 10. ovoga Pravilnika pravna osoba podnosi zahtjev ministarstvu nadležnom za poslove šumarstva.

(2) Uz zahtjev iz stavka 1. ovog članka prilaže se:

– dokaz da je podnositelj zahtjeva upisan u sudski registar kao znanstvena ili znanstveno-nastavna ustanova,

– dokumentacija o ispunjenju uvjeta za zaposlenika iz članka 10. podstavka 2. ovoga Pravilnika.

Članak 12.

(1) Ispunjavanje uvjeta propisanih člankom 10. ovoga Pravilnika utvrđuje Povjerenstvo za šumski reprodukcijski materijal.

(2) Na temelju mišljenja Povjerenstva iz stavka 1. ovog članka ministar rješenjem ovlašćuje pravnu osobu za izradu Programa gospodarenja.

Članak 13.

Ovlaštenoj pravnoj osobi za izradu Programa gospodarenja, ovlaštenje može biti ukinuto u slučaju:

– prestanka obavljanja djelatnosti kao znanstvena ili znanstveno-nastavna ustanova,

– prestanka ispunjavanja uvjeta iz članka 10. podstavka 2. ovoga Pravilnika,

– na vlastiti zahtjev.

Članak 14.

(1) Program gospodarenja odobrava se na temelju mišljenja stručnog povjerenstva.

(2) Stručno povjerenstvo osniva ministar, a članove imenuje iz redova šumarskih stručnjaka i državnih službenika.

(3) Troškovi izrade, obnove ili revizije Programa gospodarenja, te troškovi rada stručnog povjerenstva iz stavka 1. ovoga članka plaćaju se sukladno posebnom propisu.

Članak 15.

Pravne osobe ovlaštene za izradu Programa gospodarenja na temelju Pravilnika o načinu izrade i sadržaju Programa gospodarenja sjemenskim objektima šumskog reprodukcijskog materijala u kategorijama »kvalificiran« i »testiran« (»Narodne novine« broj 83/08) ostaju ovlaštene i nadalje sve do ukidanja ovlaštenja.

Članak 16.

Postupci odobravanja Programa gospodarenja izrađenih na temelju Pravilnika o načinu izrade i sadržaju Programa gospodarenja sjemenskim objektima šumskoga reprodukcijskog materijala u kategorijama »kvalificiran« i »testiran« (»Narodne novine« broj 83/08), započeti do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika, dovršit će se prema odredbama ovoga Pravilnika.

Članak 17.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu izrade i sadržaju Programa gospodarenja sjemenskim objektima šumskoga reprodukcijskog materijala u kategorijama »kvalificiran« i »testiran« (»Narodne novine« broj 83/08).

Članak 18.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/10-01/15

Urbroj: 538-07-10-01

Zagreb, 17. prosinca 2010.

Potpredsjednik Vlade
Republike Hrvatske
i ministar regionalnog razvoja,
šumarstva i vodnoga gospodarstva
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.