Pravilnik o uvjetima i načinu upisa u Upisnik dobavljača šumskog reprodukcijskog materijala

NN 4/2011 (10.1.2011.), Pravilnik o uvjetima i načinu upisa u Upisnik dobavljača šumskog reprodukcijskog materijala

MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

68

Na temelju članka 22. stavka 4. Zakona o šumskom reprodukcijskom materijalu (»Narodne novine«, broj 75/09) ministar regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA I NAČINU UPISA U UPISNIK DOBAVLJAČA ŠUMSKOG REPRODUKCIJSKOG MATERIJALA

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom propisuje sadržaj, oblik i način vođenja Upisnika dobavljača šumskog reprodukcijskog materijala (u daljnjem tekstu: Upisnik), način upisa u Upisnik, uvjeti kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe za upis u Upisnik, te obrasci zahtjeva i dokumentacija koja mora biti priložena zahtjevu.

(2) Dobavljač šumskog reprodukcijskog materijala (u daljnjem tekstu: dobavljač) je svaka fizička ili pravna osoba koja se bavi najmanje jednom od sljedećih djelatnosti: proizvodnja, stavljanje na tržište ili uvoz šumskog reprodukcijskog materijala.

(3) Proizvodnjom, stavljanjem na tržište i uvozom šumskog reprodukcijskog materijala mogu se baviti pravne ili fizičke osobe upisane u Upisnik, sukladno djelatnosti za koju su upisane.

(4) Dobavljač je u obvezi u radnome odnosu imati zaposlenu stručnu osobu. Stručna osoba je fizička osoba šumarske struke s odgovarajućim iskustvom u struci, nadležna i zadužena za pripremu i interni nadzor proizvodnje, stavljanja na tržište i/ili uvoza šumskog reprodukcijskog materijala.

(5) Proizvodnja šumskog reprodukcijskog materijala može se provoditi na primarnom ili sekundarnom mjestu proizvodnje.

(6) Primarno mjesto proizvodnje je polazišni objekt u kojemu se sakuplja šumski reprodukcijski materijal.

(7) Sekundarno mjesto proizvodnje je mjesto:

a) uzgoja sadnog materijala iz sakupljenog šumskog reprodukcijskog materijala,

b) dorade šumskog reprodukcijskog materijala,

c) skladištenja i čuvanja šumskog reprodukcijskog materijala.

Članak 2.

(1) Upisnik uspostavlja i vodi Ministarstvo nadležno za poslove šumarstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

(2) Upisnik je sustav dokumentacije, podataka i informacija o dobavljačima. Može se voditi u pisanom ili elektronskom obliku. Ako se vodi u elektronskom obliku Upisnikom se upravlja kao računalnom bazom podataka.

(3) Ministarstvo će ustrojiti Upisnik kao računalnu bazu podataka u roku tri godine od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

(4) Do ustroja računalne baze podataka Ministarstvo će Upisnik voditi u pisanom obliku.

Članak 3.

(1) Za upis u Upisnik Ministarstvu se podnosi zahtjev na propisanom obrascu ZUD-ŠRM koji se nalazi u Prilogu 1. i sastavni je dio ovoga Pravilnika. Uz zahtjev je potrebno priložiti presliku:

– radne knjižice stručne osobe,

– osobne iskaznice stručne osobe.

(2) Prilikom upisa u Upisnik za djelatnost proizvodnja šumskog reprodukcijskog materijala uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka pravna osoba kao podnositelj zahtjeva u obvezi je imati upisan predmet poslovanja – djelatnost »Šumarstvo i sječa drva« ili »Uzgoj šuma i ostale djelatnosti u šumarstvu povezane s njime«.

(3) Prilikom upisa u Upisnik za djelatnost proizvodnja šumskog reprodukcijskog materijala uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka fizička osoba kao podnositelj zahtjeva u obvezi je imati upisanu djelatnost »Pomoćne usluge u šumarstvu«.

(4) Prilikom upisa u Upisnik za djelatnost uvoz i/ili stavljanje na tržište šumskog reprodukcijskog materijala uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka pravna osoba kao podnositelj zahtjeva u obvezi je imati upisan predmet poslovanja – djelatnost »Šumarstvo i sječa drva« ili »Uzgoj šuma i ostale djelatnosti u šumarstvu povezane s njime«.

(5) Prilikom upisa u Upisnik za djelatnost uvoz i/ili stavljanje na tržište šumskog reprodukcijskog materijala uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka fizička osoba kao podnositelj zahtjeva u obvezi je imati upisanu djelatnost »Pomoćne usluge u šumarstvu«.

Članak 4.

Stručna osoba mora udovoljavati najmanje sljedećim uvjetima:

1. Za djelatnost uvoz i/ili stavljanje na tržište šumskog reprodukcijskog materijala:

– šumarski tehničar sa 6 mjeseci radnog iskustva u struci

2. Za djelatnost proizvodnja šumskog reprodukcijskog materijala:

a) na primarnom mjestu proizvodnje – sakupljanje sjemenskog i sadnog materijala, te biljnih dijelova:

– ovlašteni inženjer šumarstva

b) na sekundarnom mjestu proizvodnje – uzgoj sadnog materijala:

I. otvoreni prostor:

– za površinu mjesta proizvodnje veću od 3,0 ha, ovlašteni inženjer šumarstva

ili

– za površinu mjesta proizvodnje do 3,0 ha, dipl. ing. šumarstva/mag. ing. silvikulture s 1 godinom radnog iskustva u struci

ili

– za površinu mjesta proizvodnje do 1,0 ha, šumarski tehničar sa 6 mjeseci radnog iskustva u struci.

II. zatvoreni prostor:

– za površinu mjesta proizvodnje veću od 0,1 ha, ovlašteni inženjer šumarstva

ili

– za površinu mjesta proizvodnje do 0,1 ha, dipl. ing. šumarstva/mag. ing. silvikulture s 1 godinom radnog iskustva u struci

ili

– za površinu mjesta proizvodnje do 0,05 ha, šumarski tehničar sa 6 mjeseci radnog iskustva u struci

d) na sekundarnom mjestu proizvodnje – dorada šumskog reprodukcijskog materijala

– ovlašteni inženjer šumarstva

ili iznimno:

– dipl. ing. šumarstva/mag. ing. silvikulture s 1 godinom radnog iskustva u struci (samo za potrebe vlastitog uzgoja sadnog materijala na sekundarnom mjestu proizvodnje površine do 3,0 ha za otvoreni prostor, odnosno do 0,1 ha za zatvoreni prostor),

– šumarski tehničar sa 6 mjeseci radnog iskustva u struci (samo za potrebe vlastitog uzgoja sadnog materijala na sekundarnom mjestu proizvodnje površine do 1,0 ha za otvoreni prostor, odnosno do 0,05 ha za zatvoreni prostor).

e) na sekundarnom mjestu proizvodnje – skladištenje/čuvanje šumskog reprodukcijskog materijala

– ovlašteni inženjer šumarstva

ili iznimno:

– dipl. ing. šumarstva/mag. ing. silvikulture s 1 godinom radnog iskustva u struci (samo za potrebe vlastitog uzgoja sadnog materijala na sekundarnom mjestu proizvodnje površine do 3,0 ha za otvoreni prostor, odnosno do 0,1 ha za zatvoreni prostor),

– šumarski tehničar sa 6 mjeseci radnog iskustva u struci (samo za potrebe vlastitog uzgoja sadnog materijala na sekundarnom mjestu proizvodnje površine do 1,0 ha za otvoreni prostor, odnosno do 0,05 ha za zatvoreni prostor).

Članak 5.

Upisnik sadrži:

– Upisni broj dobavljača šumskog reprodukcijskog materijala,

– podatke o dobavljaču,

– podatke o upisanoj djelatnosti,

– podatke o mjestu proizvodnje,

– podatke o stručnoj osobi.

Članak 6.

(1) Ministarstvo o upisu dobavljača u Upisnik donosi rješenje i dobavljaču dodjeljuje Upisni broj dobavljača šumskog reprodukcijskog materijala.

(2) Upisni broj dobavljača šumskog reprodukcijskog materijala sastoji se od:

– međunarodnog koda Republike Hrvatske (HR),

– troslovnog koda dobavljača kojega dodjeljuje Ministarstvo,

– rednog broja u Upisniku.

Kod Republike Hrvatske odijeljen je crticom od koda dobavljača, koji je od rednog broja u Upisniku također odijeljen crticom.

(3) Dobavljači mogu podnijeti zahtjev za upis u Upisnik ili zahtjev za prijavu promjena podataka upisanih u Upisniku zaključno s 30. studenim tekuće godine.

(4) Ministarstvo je u obvezi do 1. ožujka tekuće godine u Službenom glasilu Republike Hrvatske objaviti izmjene Upisnika nastale tijekom prethodne godine.

Članak 7.

(1) Dobavljači upisani u Upisnik u obvezi su Ministarstvu u roku od 30 dana od dana nastanka, prijaviti promjene svih činjenica i podataka evidentiranih prilikom upisa.

(2) Zahtjev za prijavu promjena u Upisniku ili brisanje iz Upisnika podnosi se na propisanom obrascu ZPD-ŠRM koji se nalazi u Prilogu 2. i sastavni je dio ovoga Pravilnika.

Članak 8.

(1) Ministarstvo će brisati dobavljača iz Upisnika:

– na zahtjev dobavljača,

– na prijedlog šumarskog inspektora ako se utvrdi da dobavljač ne ispunjava uvjete propisane Zakonom o šumskom reprodukcijskom materijalu ili podzakonskim propisima donesenim na temelju njega,

(2) O brisanju dobavljača iz Upisnika Ministarstvo donosi rješenje.

Članak 9.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu i uvjetima upisa u upisnike iz šumskog sjemenarstva i rasadničarstva (»Narodne novine« br. 82/99).

Članak 10.

(1) Pravne i fizičke osobe upisane u Upisnik dorađivača šumskog sjemena, Upisnik uvoznika šumskog sjemena i šumskih sadnica i Upisnik proizvođača šumskih sadnica na temelju Pravilnika o načinu i uvjetima upisa u upisnike iz šumskog sjemenarstva i rasadničarstva (»Narodne novine« br. 82/99) upisuju se u Upisnik po službenoj dužnosti i ostaju upisani 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

(2) Pravne i fizičke osobe upisane u Upisnik sukladno stavku 1. ovog članka, a koje se ne usklade s odredbama ovog Pravilnika do isteka roka iz stavka 1. ovoga članka brisat će se po službenoj dužnosti iz Upisnika.

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/10-01/13

Urbroj: 538-07-10-01

Zagreb, 17. prosinca 2010.

Potpredsjednik Vlade
Republike Hrvatske i
ministar regionalnog razvoja,
šumarstva i vodnoga gospodarstva
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.

OBRASCI