Pravilnik o provođenju ocjenjivanja potencijalnih šumskih sjemenskih objekata i stručnog nadzora

NN 4/2011 (10.1.2011.), Pravilnik o provođenju ocjenjivanja potencijalnih šumskih sjemenskih objekata i stručnog nadzora

MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

71

Na temelju članka 51. stavka 3. Zakona o šumskom reprodukcijskom materijalu (»Narodne novine« broj 75/09) ministar regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O PROVOĐENJU OCJENJIVANJA POTENCIJALNIH ŠUMSKIH SJEMENSKIH OBJEKATA I STRUČNOG NADZORA

Temeljne odredbe

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje postupak provođenja ocjenjivanja potencijalnog šumskog sjemenskog objekta, način provođenja stručnog nadzora, obrazac ocjenjivačkog lista sa stručnim mišljenjem, te obrazac zapisnika o stručnom nadzoru sa stručnim mišljenjem.

Postupak ocjenjivanja potencijalnog šumskog sjemenskog objekta

Članak 2.

(1) Na temelju podnesenog zahtjeva vlasnika/posjednika potencijalnog šumskog sjemenskog objekta za izdavanje stručnog mišljenja o ispunjavanju uvjeta za upis u Registar šumskih sjemenskih objekata Službeno tijelo pokreće postupak ocjenjivanja potencijalnog šumskog sjemenskog objekta (u daljnjem tekstu: ocjenjivanje objekta).

(2) Ocjenjivanje objekta sastoji se od:

– pregleda dokumentacije,

– terenskog izvida,

– izrade zapisnika sa stručnim mišljenjem.

(3) Pregled dokumentacije obuhvaća:

– identifikaciju podnositelja zahtjeva,

– analizu podataka o potencijalnom šumskom sjemenskom objektu:

– lokacija,

– podrijetlo,

– namjena,

– površina,

– provenijencija,

– analizu priloženog prijedloga Programa gospodarenja šumskim sjemenskim objektom (u kategoriji »kvalificiran« i »testiran«),

– analizu postupaka i rezultata usporednih i genetičkih testova (u kategoriji »kvalificiran« i »testiran«).

(4) Terenski izvid obuhvaća:

– identifikaciju i utvrđivanje granice potencijalnog šumskog sjemenskog objekta,

– utvrđivanje, pregled i kontrolu udovoljavanja potencijalnog šumskog sjemenskog objekta uvjetima posebnog propisa (u kategoriji »poznato podrijetlo« i »selekcioniran«),

– utvrđivanje, pregled i kontrolu udovoljavanja sastavnih dijelova potencijalnog šumskog sjemenskog objekta uvjetima posebnog propisa (u kategoriji »kvalificiran« i »testiran«),

– usporedbu predloženog Programa gospodarenja šumskim sjemenskim objektom sa stanjem na terenu (u kategoriji »kvalificiran« i »testiran«),

– označavanje potencijalnog šumskog sjemenskog objekta (izuzev u kategoriji »selekcioniran«).

(5) Zapisnik sa stručnim mišljenjem obuhvaća:

– ispunjavanje ocjenjivačkog lista na obrascu OLI-ŠRM koji se nalazi u Prilogu 1. i sastavni je dio ovoga Pravilnika (ispunjava se samo za potencijalne šumske sjemenske objekte u kategoriji »poznato podrijetlo« ili »selekcioniran«),

– nalaz ovlaštene osobe Službenog tijela,

– stručno mišljenje Službenog tijela.

(6) Zapisnik sa stručnim mišljenjem sastavlja se u tri primjerka na obrascu ZAP-ŠRM koji se nalazi u Prilogu 2. i sastavni je dio ovoga Pravilnika. Dva primjerka zadržava podnositelj zahtjeva, a jedan primjerak zadržava Službeno tijelo.

Članak 3.

Zahtjevu iz članka 2. stavak 1. ovog Pravilnika potrebno je priložiti:

– popunjeni obrazac Fenotipsko ocjenjivanje i izmjera stabala u potencijalnom šumskom sjemenskom objektu s rekapitulacijom (FOI-ŠSO) koji se nalazi u Prilogu 3. i sastavni je dio ovog Pravilnika,

– topografsku kartu u mjerilu 1:10000 za gospodarsku jedinicu (u kategoriji »poznato podrijetlo« i »selekcioniran«),

– topografsku kartu u mjerilu 1:10000 s ucrtanim granicama potencijalnog šumskog sjemenskog objekta i bližom okolicom,

– topografsku kartu u mjerilu 1:1000 s ucrtanim zemljopisnim koordinatama sjemenskog izvora tipa pojedinačno stablo ili grupa stabala (u kategoriji »poznato podrijetlo«),

– presliku O-2/O-3 obrasca iz osnove/programa gospodarenja za gospodarsku jedinicu ili programa gospodarenja šumama šumoposjednika za svaki potencijalni šumski sjemenski objekt (u kategoriji »poznato podrijetlo« ili selekcioniran«,

– izrađen prijedlog Program gospodarenja šumskim sjemenskim objektom u kategoriji »kvalificiran« i »testiran«.

Članak 4.

(1) Fenotipsko ocjenjivanje i izmjeru stabala u potencijalnom šumskom sjemenskom objektu na sistematskom uzorku od 50 stabala predložene šumske svojte unutar odsjeka, može provesti ovlaštena osoba Službenog tijela ili ovlašteni inženjer šumarstva, a služi za razvrstavanje potencijalnog šumskog sjemenskog objekta u kategoriju »selekcioniran«.

(2) Kada fenotipsko ocjenjivanje i izmjeru iz stavka 1. ovoga članka provede ovlašteni inženjer šumarstva, isti mora uz ovlaštenu osobu Službenog tijela i vlasnika/posjednika potencijalnog šumskog sjemenskog objekta (ili njegovog opunomoćenika) biti prisutan na terenskome izvidu.

(3) Na temelju podataka dobivenih fenotipskim ocjenjivanjem i izmjerom ovlaštena osoba Službenog tijela provesti će provjeru na terenu i izraditi zapisnik sa stručnim mišljenjem o ispunjavanju uvjeta za upis u Registar šumskih sjemenskih objekata.

(4) Vlasnik/posjednik šumskog sjemenskog objekta u obvezi je u roku 6 mjeseci od upisa šumskog sjemenskog objekta u Registar šumskih sjemenskih objekata odabrati i označiti sva sjemenska stabla. Sjemenska stabla potrebno je označiti žutim točkama na visini prsnog promjera sa sve četiri strane svijeta.

(5) Nakon završetka odabira i označavanja sjemenskih stabala vlasnik/posjednik šumskog sjemenskog objekta u obvezi je o tome obavijestiti Službeno tijelo. Službeno tijelo u obvezi je po primitku obavijesti provesti provjeru odabira i označavanja sjemenskih stabala i o tome sastaviti zapisnik.

(6) Vlasnik/posjednik šumskog sjemenskog objekta ne može pristupiti izradi Programa gospodarenja šumskim sjemenskim objektom u kategoriji »selekcioniran« ako Službeno tijelo nije provelo provjeru iz stavka 5. ovog članka.

Stručni nadzor

Članak 5.

(1) Stručni nadzor obuhvaća:

– pregled šumskog sjemenskog objekta,

– nadzor nad proizvodnjom šumskog reprodukcijskog materijala,

– nadzor nad stavljanjem na tržište šumskog reprodukcijskog materijala.

(2) Stručni nadzor sastoji se od:

– pregleda dokumentacije,

– terenskog izvida,

– izrade zapisnika.

Članak 6.

(1) Stručni nadzor na primarnom mjestu proizvodnje provodi se najmanje jednom u tri godine, a obvezno u godini sakupljanja šumskog reprodukcijskog materijala prije početka sakupljanja.

(2) Zahtjev za obavljanje stručnog nadzora na primarnom mjestu proizvodnje šumskih svojti od gospodarskog značaja obvezno je podnijeti najmanje 3 mjeseca prije početka sakupljanja, a za obavljanje stručnog nadzora na primarnom mjestu proizvodnje rijetkih šumskih svojti najmanje 30 dana prije početka sakupljanja.

(3) Stručni nadzor na sekundarnom mjestu proizvodnje provodi se najmanje jednom svake godine.

(4) Stručnom nadzoru uz ovlaštenu osobu Službenog tijela mora prisustvovati i stručna osoba imenovana temeljem posebnih propisa.

Članak 7.

(1) Zapisnik o obavljenom stručnom nadzoru sa stručnim mišljenjem sastavlja se u tri primjerka na obrascu ZSN-ŠRM koji se nalazi u Prilogu 4. i sastavni je dio ovoga Pravilnika.

(2) Po jedan primjerak zadržavaju Službeno tijelo i vlasnik/posjednik/dobavljač, a jedan primjerak Službeno tijelo dostavlja ministarstvu nadležnom za poslove šumarstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

Članak 8.

(1) Troškove ocjenjivanja/nadzora nad ocjenjivanjem potencijalnog šumskog sjemenskog objekta, kao i troškove stručnog nadzora na primarnom mjestu proizvodnje, koji nastaju Službenom tijelu, snosi vlasnik/posjednik šumskog sjemenskog objekta.

(2) Troškove stručnog nadzora na sekundarnom mjestu proizvodnje, koji nastaju Službenom tijelu, snosi dobavljač šumskog reprodukcijskog materijala.

(3) Troškovi iz stavaka 1. i 2. ovoga članka obračunavaju se prema cjeniku kojeg donosi Službeno tijelo uz suglasnost Ministarstva.

(4) Službeno tijelo obvezno je prijedlog cjenika iz stavka 3. ovog članka dostaviti Ministarstvu na suglasnost u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Stupanje na snagu

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/10-01/10

Urbroj: 538-07-10-01

Zagreb, 17. prosinca 2010.

Potpredsjednik Vlade
Republike Hrvatske i
ministar regionalnog
razvoja, šumarstva i
vodnoga gospodarstva
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.


OBRASCI