Pravilnik o sadržaju, obliku i troškovima izdavanja glavne svjedodžbe

NN 4/2011 (10.1.2011.), Pravilnik o sadržaju, obliku i troškovima izdavanja glavne svjedodžbe

MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

72

Na temelju članka 13. stavka 9. Zakona o šumskom reprodukcijskom materijalu (»Narodne novine« broj 75/09.), ministar regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O SADRŽAJU, OBLIKU I TROŠKOVIMA IZDAVANJA GLAVNE SVJEDODŽBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se:

– sadržaj i obrazac prijave početka sakupljanja/miješanja šumskog reprodukcijskog materijala,

– sadržaj i obrazac zapisnika o nadzoru sakupljanja/miješanja šumskog reprodukcijskog materijala,

– sadržaj i oblik glavne svjedodžbe o istovjetnosti šumskog reprodukcijskog materijala (u daljnjem tekstu: glavna svjedodžba),

– troškove izdavanja glavne svjedodžbe,

– način vođenja evidencije o izdanim glavnim svjedodžbama.

Članak 2.

(1) Dobavljač je u obvezi prije svakog sakupljanja šumskog reprodukcijskog materijala u šumskom sjemenskom objektu Službenome tijelu prijaviti vrijeme i mjesto sakupljanja.

(2) Prijava sakupljanja iz stavka 1. ovog članka podnosi se na obrascu (PRS-ŠRM) koji se nalazi u Prilogu 1. ovog Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(3) Na temelju zaprimljenog obrasca prijave sakupljanja iz stavka 2. ovog članka Službeno tijelo pokreće postupak izdavanja glavne svjedodžbe.

(4) Službeno tijelo nadzire tijek sakupljanja šumskog reprodukcijskog materijala u šumskom sjemenskom objektu i o tome sastavlja Zapisnik o nadzoru sakupljanja šumskog reprodukcijskog materijala.

(5) Zapisnik iz stavka 4. ovog članka sastavlja se na obrascu (ZNS-ŠRM) koji se nalazi u Prilogu 2. ovog Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Članak 3.

(1) Kada dobavljač namjerava provoditi miješanje šumskog reprodukcijskog materijala sukladno članku 12. Zakona o šumskom reprodukcijskom materijalu (»Narodne novine« broj 75/09) obvezan je o tome obavijestiti Službeno tijelo.

(2) Službeno tijelo nadzire tijek miješanja šumskog reprodukcijskog materijala i o tome sastavlja zapisnik.

(3) Način obavješćivanja Službenog tijela u slučaju kada dobavljač namjerava provoditi miješanje šumskog reprodukcijskog materijala istovjetan je načinu obavješćivanja Službenog tijela u slučaju kada dobavljač namjerava provoditi sakupljanje šumskog reprodukcijskog materijala.

(4) Način izdavanja glavne svjedodžbe u slučaju kada dobavljač provodi miješanje šumskog reprodukcijskog materijala istovjetan je načinu izdavanja glavne svjedodžbe u slučaju kada dobavljač provodi sakupljanje šumskog reprodukcijskog materijala.

(5) Obrazac prijave miješanja šumskog reprodukcijskog materijala, s pripadajućim zapisnikom podnosi se na obrascu (PRM-ZND) koji se nalazi u Prilogu 3. ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Članak 4.

(1) Na osnovi zapisnika iz članka 2. i članka 3. ovog Pravilnika Službeno tijelo izdaje dobavljaču glavnu svjedodžbu.

(2) Sadržaj i oblik glavne svjedodžbe ovisi o tipu šumskog sjemenskog objekta u kojemu je sakupljen šumski reprodukcijski materijal.

(3) Glavna svjedodžba mora sadržavati:

– kod i broj glavne svjedodžbe,

– datum izdavanja,

– botanički naziv šumske svojte,

– naziv, te sjedište/prebivalište dobavljača,

– oblik šumskog reprodukcijskog materijala,

– količinu šumskog reprodukcijskog materijala,

– kategoriju šumskog reprodukcijskog materijala,

– namjenu šumskog reprodukcijskog materijala,

– tip šumskog sjemenskog objekta,

– registarski broj šumskog sjemenskog objekta,

– lokaciju ili izvor šumskog sjemenskog objekta,

– provenijenciju,

– nadmorsku visinu (visinski raspon) šumskog sjemenskog objekta,

– godinu uroda sjemenskog materijala,

– vrijeme (duljinu) uzgoja sadnog materijala,

– podrijetlo smjese.

(4) Za šumski reprodukcijski materijal sakupljen u šumskom sjemenskom objektu tipa sjemenski izvor ili sjemenska sastojina, glavna svjedodžba izdaje se u obliku koji se nalazi propisan na obrascu u Prilogu 4. ovog Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(5) Za šumski reprodukcijski materijal sakupljen u šumskom sjemenskom objektu tipa sjemenska plantaža ili roditeljska stabla, glavna svjedodžba izdaje se u obliku koji se nalazi propisan na obrascu u Prilogu 5. ovog Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(6) Za šumski reprodukcijski materijal sakupljen u šumskom sjemenskom objektu tipa klon ili klonska smjesa, glavna svjedodžba izdaje se u obliku koji se nalazi propisan na obrascu u Prilogu 6. ovog Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Članak 5.

(1) Troškove postupka izdavanja glavne svjedodžbe snosi podnositelj zahtjeva.

(2) Troškovi iz stavka 1. ovog članka obračunavaju se prema cjeniku kojeg donosi Službeno tijelo uz suglasnost Ministarstva nadležnog za poslove šumarstva (u daljnjem tekstu Ministarstvo).

(3) Službeno tijelo u obvezi je prijedlog cjenika iz stavka 2. ovog članka dostaviti Ministarstvu na suglasnost u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 6.

(1) Službeno tijelo u obvezi je voditi evidenciju u pisanom i elektroničkom obliku o izdanim glavnim svjedodžbama.

(2) Službeno tijelo u obvezi je podatke iz stavka 1. ovoga članka dostaviti Ministarstvu do zaključno 1. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu.

(3) Službeno tijelo u obvezi je na zahtjev Ministarstva dostaviti i drugu dokumentaciju vezanu uz izdavanje glavnih svjedodžbi.

Članak 7.

(1) Za šumski reprodukcijski materijal sakupljen u šumskim sjemenskim objektima prije 1. siječnja 2007. godine i sav sadni materijal uzgojen iz takvog šumskog reprodukcijskog materijala, Uvjerenje o porijeklu sjemena smatra se jednakovrijednim dokumentom kao i glavna svjedodžba.

(2) Dobavljači su u obvezi podatke o mjestu gdje se trenutno nalazi, šumskoj svojti, količini i kategoriji šumskog reprodukcijskog materijala i sadnog materijala iz stavka 1. ovog članka, s preslikom pripadajućeg Uvjerenja o porijeklu sjemena dostaviti Službenome tijelu i Ministarstvu u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.

(3) Samo šumski reprodukcijski materijal i sadni materijal iz stavka 1. ovog članka prijavljen sukladno stavku 2. ovog članka, uz uvjet da ispunjava sve preostale propisane zahtjeve može se koristiti za upotrebu u šumarstvu i stavljati na tržište Republike Hrvatske zaključno do dana pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Članak 8.

Postupci izdavanja glavne svjedodžbe započeti na temelju Pravilnika o sadržaju, obliku i troškovima izdavanja glavne svjedodžbe (»Narodne novine« br. 129/06) do stupanja na snagu ovog Pravilnika dovršit će se sukladno odredbama ovoga Pravilnika.

Članak 9.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o sadržaju, obliku i troškovima izdavanja glavne svjedodžbe (»Narodne novine« br. 129/06).

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/10-01/09

Urbroj: 538-07-10-01

Zagreb, 17. prosinca 2010.

Potpredsjednik Vlade
Republike Hrvatske i
ministar regionalnog razvoja,
šumarstva i vodnoga gospodarstva
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.


OBRASCI