Uredba o tehničkim standardima zaštite okoliša za smanjenje emisija hlapivih organskih spojeva koje nastaju tijekom punjenja motornih vozila benzinom na benzinskim postajama

NN 5/2011 (12.1.2011.), Uredba o tehničkim standardima zaštite okoliša za smanjenje emisija hlapivih organskih spojeva koje nastaju tijekom punjenja motornih vozila benzinom na benzinskim postajama

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

80

Na temelju članka 54. stavka 6. Zakona o zaštiti okoliša (»Narodne novine« broj 110/2007), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 17. prosinca 2010. godine donijela

UREDBU

O TEHNIČKIM STANDARDIMA ZAŠTITE OKOLIŠA ZA SMANJENJE EMISIJA HLAPIVIH ORGANSKIH SPOJEVA KOJE NASTAJU TIJEKOM PUNJENJA MOTORNIH VOZILA BENZINOM NA BENZINSKIM POSTAJAMA

Članak 1.

(1) Ovom se Uredbom propisuju tehnički standardi zaštite okoliša čime se osigurava smanjivanje onečišćivanja zraka od emisija hlapivih organskih spojeva koje nastaju tijekom punjenja motornih vozila benzinom na benzinskim postajama.

(2) Ovom Uredbom preuzimaju se odredbe Direktive 2009/126/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. godine o drugoj fazi povrata benzinskih para tijekom punjenja motornih vozila na benzinskim postajama.

Članak 2.

Odredbe ove Uredbe ne primjenjuju se na benzinske postaje koje se isključivo koriste u procesu proizvodnje i isporuke novih motornih vozila.

Članak 3.

U smislu ove Uredbe:

1. benzin je naftni derivat, sa ili bez aditiva, koji ima isparni tlak od 27,6 kilopaskala ili više, namijenjen uporabi kao gorivo za motorna vozila, osim tekućeg naftnog plina;

2. benzinske pare su svi plinoviti spojevi koji isparavaju iz benzina;

3. benzinska postaja je građevina u kojoj se benzin distribuira iz nepokretnih spremnika u spremnike za gorivo motornih vozila;

4. postojeća benzinska postaja je benzinska postaja za koju je prije 1. siječnja 2012. godine izdana uporabna dozvola, drugi odgovarajući akt, odnosno koja je posebnim zakonom izjednačena s građevinom za koju je izdana uporabna dozvola;

5. nova benzinska postaja je benzinska postaja za koju je nakon 31. prosinca 2011. godine izdana uporabna dozvola ili drugi akt za uporabu sukladno posebnom zakonu;

6. omjer para/benzin je omjer između volumena benzinskih para koje kod atmosferskog tlaka prolaze kroz sustav za povrat benzinskih para i volumena distribuiranog benzina;

7. protok je ukupna godišnja količina benzina pretočena iz pokretnih spremnika u benzinsku postaju;

8. sustav za povrat benzinskih para je oprema namijenjena prikupljanju benzinskih para koje izlaze iz spremnika goriva motornog vozila tijekom punjenja benzinom na benzinskoj postaji, i koja te benzinske pare prenosi u skladišni spremnik na benzinskoj postaji ili vraća u ponovnu prodaju kroz agregat;

9. učinkovitost prikupljanja benzinskih para je količina benzinskih para prikupljena u sustavu za povrat benzinskih para u odnosu na količinu benzinskih para koja bi bila ispuštena u atmosferu da takvog sustava nema, izražena postotkom.

Članak 4.

(1) Svaka nova benzinska postaja mora biti opremljena sustavom za povrat benzinskih para ako je:

– njezin stvarni ili planirani protok veći od 500 m3 godišnje,

– njezin stvarni ili planirani protok veći od 100 m3 godišnje, a smještena je unutar trajno naseljenih stambenih četvrti ili područja gdje se odvija stalna radna aktivnost.

(2) Svaka postojeća benzinska postaja koja se značajnije preuređuje, mora tijekom preuređivanja biti opremljena sustavom za povrat benzinskih para ako je:

– njezin stvarni ili planirani protok veći od 500 m3 godišnje,

– njezin stvarni ili planirani protok veći od 100 m3 godišnje, a smještena je unutar trajno naseljenih stambenih četvrti ili područja gdje se odvija stalna radna aktivnost.

(3) Značajnije preuređenje iz stavka 2. ovoga članka odnosi se na rekonstrukciju sustava opskrbe gorivom na benzinskoj postaji i/ili povećanje broja agregata za 30%.

(4) Svaka postojeća benzinska postaja s protokom većim od
3 000 m3 godišnje mora biti opremljena sustavom za povrat benzinskih para najkasnije do 31. prosinca 2018. godine.

Članak 5.

(1) Oprema za povrat benzinskih para iz članka 4. ove Uredbe koja se ugrađuje na benzinskim postajama mora udovoljavati uvjetima tehničkih standarda zaštite okoliša kojima se postiže:

– učinkovitost sustava za povrat benzinskih para od najmanje 85%,

– omjer para/benzin od najmanje 0,95, a najviše 1,05, ako se prikupljene benzinske pare pohranjuju u skladišni spremnik na benzinskoj postaji.

(2) Tehnički standard zaštite okoliša iz stavka 1. alineje 1. ovoga članka dokazuje proizvođač opreme putem uvjerenja/certifikata izdanog u skladu s odgovarajućim europskim tehničkim normama, postupkom tipskog odobrenja ili odgovarajućim nacionalnim normama.

Članak 6.

(1) Učinkovitost prikupljanja benzinskih para sustava za povrat benzinskih para tijekom njegova rada ispituje se najmanje jedanput godišnje na način da se provjerava da li je omjer para/benzin u simuliranim uvjetima protoka benzina u skladu sa člankom 4. stavkom 1. alinejom 2. ove Uredbe ili drugom odgovarajućom metodom.

(2) Ako je ugrađen automatski sustav nadzora, učinkovitost prikupljanja benzinskih para sustava za povrat benzinskih para ispituje se tijekom njegova rada najmanje jedanput u tri godine.

(3) Automatski sustav nadzora iz stavka 2. ovoga članka mora zadovoljiti sljedeće uvjete:

– automatsko otkrivanje nepravilnosti u radu sustava za povrat benzinskih para, kao i samog automatskog sustava nadzora,

– upozoravanje o otkrivenim nepravilnostima,

– automatsko zaustavljanje protoka benzina iz neispravnog agregata ako se kvar ne otkloni u roku od sedam dana.

(4) Vlasnik benzinske postaje dužan je osigurati provođenje ispitivanja iz stavaka 1. i 2. ovoga članka.

(5) Ispitivanje iz stavaka 1. i 2. ovoga članka provodi pravna osoba akreditirana prema normi HRN EN 17020.

Članak 7.

(1) Vlasnik benzinske postaje koja ima ugrađen sustav za povrat benzinskih para dužan je postaviti naljepnicu o tome na agregatu za benzin.

(2) Naljepnica iz stavka 1. ovog članka mora biti pravokutnog oblika veličine 200 × 100 mm, s podlogom zelene boje i riječima »Ugrađen sustav za povrat benzinskih para« ispisanih crnom bojom.

Članak 8.

(1) Vlasnik benzinske postaje dužan je do 31. ožujka tekuće godine za proteklu kalendarsku godinu Agenciji za zaštitu okoliša dostaviti za svaku pojedinu benzinsku postaju podatke o:

– benzinskoj postaji,

– protoku benzina i drugih tekućih naftnih goriva,

– vrsti ugrađenog sustava za povrat benzinskih para,

– ispitivanju učinkovitosti sustava povrata benzinskih para.

(2) Podaci iz stavka 1. ovoga članka dostavljaju se na obrascu BP1 u elektroničkom obliku.

(3) Agencija za zaštitu okoliša vodi evidenciju o podacima iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 9.

Podaci o ispitivanjima iz članka 6. stavaka 1. i 2. ove Uredbe, vlasnik benzinske postaje dužan je čuvati 5 godina.

Članak 10.

Obrazac BP1 s odgovarajućim sadržajem tiskan je uz ovu Uredbu i njezin je sastavni dio.

Članak 11.

Ova Uredba objavljuje se u Narodnim novinama, a stupa na snagu 1. siječnja 2011. godine, osim odredbi članaka 4., 5., 6., 7., 8. stavka 1. alineja 3. i 4. i članka 9. koje stupaju na snagu 1. siječnja 2012. godine.

Klasa: 351-01/10-01/05

Urbroj: 5030105-10-1

Zagreb, 17. prosinca 2010.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.

OBRAZAC BP1

Podaci o benzinskim postajama za opskrbu motornih vozila gorivom