Uredba o sustavu brze razmjene službenih obavijesti o proizvodima koji predstavljaju rizik za zdravlje i sigurnost potrošača (RAPEX)

NN 5/2011 (12.1.2011.), Uredba o sustavu brze razmjene službenih obavijesti o proizvodima koji predstavljaju rizik za zdravlje i sigurnost potrošača (RAPEX)

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

81

Na temelju članka 10. Zakona o općoj sigurnosti proizvoda (»Narodne novine« broj 30/2009), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 9. prosinca 2010. godine donijela

UREDBU

O SUSTAVU BRZE RAZMJENE SLUŽBENIH OBAVIJESTI O PROIZVODIMA KOJI PREDSTAVLJAJU RIZIK ZA ZDRAVLJE I SIGURNOST POTROŠAČA (RAPEX)

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovom Uredbom propisuje se postupak i sadržaj brze razmjene službenih obavijesti o mjerama i radnjama glede proizvoda koji predstavljaju ozbiljan rizik za zdravlje i sigurnost potrošača.

(2) Osim postupka opisanog u stavku 1. ovoga članka, ova Uredba uređuje i postupak brze razmjene službenih obavijesti o mjerama i radnjama glede proizvoda koji ne predstavljaju ozbiljan rizik za zdravlje i sigurnost potrošača.

(3) Mjere i radnje iz stavaka 1. i 2. ovoga članka odnose se na mjere i radnje iz članka 11. Zakona o općoj sigurnosti proizvoda.

Članak 2.

(1) »Kontaktna točka« je mjesto za kontakt s Europskom komisijom (u daljnjem tekstu: Komisija) kojoj se šalju i od koje se primaju sve službene obavijesti koje se razmjenjuju putem RAPEX-a.

(2) »Kontaktna mjesta« jesu mreža državnih tijela koja kontaktnoj točki šalju i koja od kontaktne točke primaju službene obavijesti.

(3) »RAPEX« je sustav brze razmjene službenih obavijesti o mjerama i radnjama glede proizvoda koji predstavljaju ozbiljan rizik za zdravlje i sigurnost potrošača, ukoliko u zakonodavstvu Europske unije ne postoji poseban propis s istim ciljem.

Članak 3.

(1) Kontaktna točka iz članka 2. stavka 1. ove Uredbe je u sjedištu Državnog inspektorata.

(2) Kontaktna mjesta iz članka 2. stavka 2. ove Uredbe jesu:

– područne jedinice Državnog inspektorata,

– ministarstvo nadležno za poslove gospodarstva,

– ministarstvo nadležno za poslove zdravstva,

– ministarstvo nadležno za poslove mora, prometa i infrastrukture,

– ministarstvo nadležno za unutarnje poslove,

– Ministarstvo financija – Carinska uprava.

Članak 4.

Kontaktna točka:

– prima i šalje službenu obavijest o proizvodu koji predstavlja rizik Komisiji i kontaktnim mjestima, na engleskom jeziku ili na nekom drugom službenom jeziku Europske unije, a koji je radni jezik za RAPEX sustav;

– mora biti dostupna Komisiji i kontaktnim mjestima u hitnim slučajevima tijekom cijele godine, 24 sata na dan, uključujući vikende, blagdane i ostale neradne dane.

Članak 5.

Iz sustava RAPEX isključeni su:

– hrana i hrana za životinje, materijali i predmeti koji dolaze u neposredan dodir s hranom, lijekovi i medicinski proizvodi;

– mjere i radnje vezane uz rizik proizvoda čiji učinci ne prelaze, odnosno ne mogu prijeći granice teritorija Republike Hrvatske, osim ako postoji vjerojatnost da bi te mjere i radnje interesirale nadležna tijela za provedbu propisa drugih država članica.

Članak 6.

Postupci razmjene službenih obavijesti kad postoji ozbiljan rizik, kao i postupci razmjene službenih obavijesti kad ne postoji ozbiljan rizik, provode se na način i pod uvjetima koji su sukladni s propisima kojima se uređuje upravljanje sustavom brze razmjene obavijesti Europske unije, kao i sa službenim obavješćivanjem, sukladno Direktivi o općoj sigurnosti proizvoda, a objavljuju se u Službenom listu Europske unije.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 7.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o sustavu razmjene obavijesti u pogledu proizvoda koji predstavljaju rizik za zdravlje i sigurnost potrošača (»Narodne novine« broj 39/2009).

Članak 8.

Ova Uredba se objavljuje u Narodnim novinama, a stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 330-01/10-01/07

Urbroj: 5030116-10-1

Zagreb, 9. prosinca 2010.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.