Državni plan mjera za slučaj izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda

NN 5/2011 (12.1.2011.), Državni plan mjera za slučaj izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

82

Na temelju članka 70. stavka 2. Zakona o vodama (»Narodne novine«, broj 153/2009), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 7. siječnja 2011. godine donijela

DRŽAVNI PLAN

MJERA ZA SLUČAJ IZVANREDNIH I IZNENADNIH ONEČIŠĆENJA VODA

I. OPĆE ODREDBE

Državni plan mjera za slučaj izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda (u daljnjem tekstu: Državni plan mjera) je dokument kojim se utvrđuju mjere i postupci koji se poduzimaju u slučajevima izvanrednih i iznenadnih onečišćenja kopnenih voda uzrokovanih onečišćenjem s kopna.

Državni plan mjera sadržava:

– procjenu mogućnosti i stupnja ugroženosti od iznenadnih i izvanrednih onečišćenja,

– mjere i postupke koji se poduzimaju u slučajevima izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda iz stavka 1. ove glave,

– mjere i postupke koji se poduzimaju u slučaju prekograničnih onečišćenja voda iz stavka 1. ove glave,

– subjekte u provedbi Državnog plana mjera,

– obveze donošenja i sadržaj nižih planova mjera za slučaj izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda od strane pravnih i fizičkih osoba te njihove detaljne obveze i ovlasti, obveze i ovlasti Hrvatskih voda i isporučitelja vodnih usluga prilikom onečišćenja nastalih u komunalnim vodnim građevinama, kao i rok za izradu nižih planova mjera,

– mjere koje se poduzimaju u cilju pravodobnog i potpunog informiranja javnosti.

Državni plan mjera odnosi se na onečišćenja kopnenih voda kojima se može ugroziti život i zdravlje ljudi kao i priroda i okoliš u cjelini.

Državni plan mjera primjenjuje se na teritoriju Republike Hrvatske u pogledu onečišćenja kopnenih voda.

U slučaju onečišćenja priobalnih voda te u slučaju onečišćenja kopna kao posljedice onečišćenja mora primjenjuje se Plan intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora (»Narodne novine, broj 92/2008).

U slučaju onečišćenja kopnenih voda s plovila primjenjuju se propisi iz oblasti unutarnje plovidbe.

II. NAZIVLJE U DRŽAVNOM PLANU MJERA

U Državnom planu mjera u uporabi su izrazi iz članka 3. Zakona o vodama te izrazi sljedećeg značenja:

– ICPDR je skraćenica izvedena od početnih slova izvornog naziva na engleskom jeziku (»International Comission for the Protection of the Danube River«), sa značenjem »Međunarodna komisija za zaštitu rijeke Dunav« (u daljnjem tekstu: ICPDR);

– ISRBC je skraćenica izvedena od početnih slova izvornog naziva na engleskom jeziku (»International Sava River Basin Comission«), sa značenjem »Međunarodna komisija za sliv rijeke Save« (u daljnjem tekstu: ISRBC);

– Danube AEWS je skraćenica izvedena od početnih slova izvornog naziva na engleskom jeziku (»Accident Emergency Warning System»), sa značenjem »Dunavski sustav žurnog uzbunjivanja« (u daljnjem tekstu: AEWS);

– PIAC je skraćenica izvedena od početnih slova izvornog naziva na engleskom jeziku (»Principal International Alert Centre), sa značenjem »Glavni međunarodni centar za uzbunjivanje« (u daljnjem tekstu: PIAC);

– PIAC 07 je Glavni međunarodni centar za uzbunjivanje u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: Glavni centar);

– MIC je skraćenica izvedena od početnih slova izvornog naziva na engleskom jeziku (»Monitoring and Information Centre») sa značenjem Centar za monitoring i informiranje Europske unije (u daljnjem tekstu: MIC);

– CECIS je skraćenica izvedena od početnih slova izvornog naziva na engleskom jeziku (»Common Emergency Communication and Information System») sa značenjem Zajednički komunikacijsko-informacijski sustav u izvanrednim situacijama, kao mehanizam Europske unije za civilnu zaštitu (u daljnjem tekstu: CECIS).

III. SUBJEKTI U PROVEDBI DRŽAVNOG PLANA MJERA

Glavni centar za provedbu Državnog plana mjera čine članovi iz ministarstva nadležnog za vodno gospodarstvo, Državne uprave za zaštitu i spašavanje i Hrvatskih voda, kao stalni članovi. Ostali članovi Glavnog centra navedeni su u Prilogu 1. te se uključuju u rad Glavnog centra prema potrebi pri proglašenju I. i II. stupnja onečišćenja, a obvezno prilikom proglašenja III. stupnja onečišćenja voda. Članove Glavnoga centra za provedbu Državnog plana mjera imenuju tijela, odnosno pravne osobe iz kojih članovi dolaze.

Ustroj i zadaci Glavnog centra određeni su u okviru AEWS-a, dio su ovoga Državnog plana mjera i primjenjuju se na teritoriju Republike Hrvatske kod onečišćenja kopnenih voda u slučajevima proglašenja III. stupnja ugroženosti voda (prekogranična iznenadna onečišćenja i onečišćenja na širem području Republike Hrvatske).

Funkcijske jedinice Glavnog centra su:

1. Komunikacijska jedinica

2. Ekspertna jedinica

3. Jedinica za donošenje odluka.

1. Komunikacijska jedinica obavlja poslove operativnog dežurstva, prijma i prijenosa informacija, pozivanje osoba i izvješćivanje o onečišćenju kopnenih voda te međunarodne kontakte. Sjedište komunikacijske jedinice je u Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje.

2. Ekspertna jedinica obavlja poslove stručne prosudbe mogućih posljedica onečišćenja voda, organizira i koordinira provedbu mjera nad sprječavanjem širenja i otklanjanjem posljedica onečišćenja voda i vodnoga dobra. Sjedište Ekspertne jedinice je u Hrvatskim vodama.

3. Jedinica za donošenje odluka odlučuje o poduzimanju potrebnih mjera, proglašava stupanj ugroženosti voda i koordinira rad funkcijskih jedinica Glavnog centra. Sjedište Glavnog centra i Jedinice za donošenja odluka je u ministarstvu nadležnom za vodno gospodarstvo.

Popis institucija uključenih u funkcijske jedinice Glavnog centra naveden je u Prilogu 1.

Radom Glavnog centra i radom Jedinice za donošenje odluka rukovodi voditelj Glavnog centra. Voditelj Glavnog centra ima svog zamjenika. Voditelja glavnog centra i njegovog zamjenika imenuje ministar nadležan za vodno godpodarstvo.

Radom Komunikacijske jedinice i Ekspertne jedinice rukovode voditelji tih jedinica. Voditelji jedinica imaju svoje zamjenike. Voditelje i zamjenike voditelja tih jedinica imenuju tijela, odnosno pravne osobe u kojima su sjedišta tih jedinica.

Voditelj Glavnog centra i voditelji funkcijskih jedinica ili njihovi zamjenici moraju uvijek biti u stanju pripravnosti za poduzimanje aktivnosti Glavnog centra i pripremu provedbe Državnog plana mjera.

Za provedbu Državnog plana mjera u dijelu koji se odnosi na zaustavljanje širenja i otklanjanje posljedica nastalih u slučajevima iznenadnih onečišćenja voda angažirat će se stručno i tehnički osposobljene osobe koje za te poslove imaju certifikacijsko rješenje ministarstva nadležnog za vodno gospodarstvo (u daljnjem tekstu: stručno i tehnički osposobljene osobe).

U provedbi Državnog plana mjera, u dijelu koji se odnosi na uzimanje uzoraka i ispitivanje voda, angažirat će se ovlašteni laboratoriji za uzimanje uzoraka i ispitivanje voda (u daljnjem tekstu: ovlašteni laboratoriji).

U slučaju većeg onečišćenja voda unutar Europske unije ili neposredne opasnosti od onečišćenja, koje može imati prekogranične posljedice, država članica u kojoj se dogodilo onečišćenje bez odlaganja obavješćuje Europsku komisiju i one države članice koje bi mogle biti pogođene onečišćenjem. Bez odlaganja se obavješćuje Europska komisija i o tome kada se može očekivati zahtjev za pomoć putem MIC-a, kako bi se omogućilo da Europska komisija, po potrebi, o tome obavijesti druge članice i aktivira svoje službe. Ove se obavijesti šalju putem CECIS-a. Kontaktna točka za MIC (CECIS) u Republici Hrvatskoj je Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Državni centar 112.

IV. NIŽI PLANOVI MJERA ZA SLUČAJ IZVANREDNIH I IZNENADNIH ONEČIŠĆENJA VODA

Obveznici primjene ovog Državnog plana mjera su osobe iz članka 72. stavka 3. Zakona o vodama.

Obveznici iz stavka 1. ove glave dužni su donijeti niže planove mjera za slučaj izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda (u daljnjem tekstu: niži plan mjera).

Niži planovi mjera su:

1. Operativni plan mjera za slučaj izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda Hrvatskih voda (u daljnjem tekstu: Operativni plan mjera Hrvatskih voda),

2. Operativni plan mjera za slučaj izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda pravnih ili fizičkih osoba koje su obveznici ishođenja vodopravne dozvole za ispuštanje vode ili rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za onečišćenje voda koje je poteklo iz prostora na koje se ti upravni akti odnose,

3. Operativni plan mjera za slučaj izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda isporučitelja vodnih usluga za onečišćenje voda koje je poteklo iz komunalnih vodnih građevina ili je prvotno nastupilo u komunalnim vodnim građevinama.

Niži planovi mjera iz stavka 3. ove glave sadrže osobito:

1. Opis lokacije i okruženja, popis opasnih i onečišćujućih tvari, maksimalnu količinu tih tvari, popis mogućih izvora opasnosti, procjenu mogućih uzroka i opasnosti od onečišćenja voda,

2. Procjenu ugroženosti voda u slučaju onečišćenja voda,

3. Preventivne mjere za sprječavanje onečišćenja voda,

4. Organizaciju postupanja, opseg i način provedbe mjera u slučaju onečišćenja voda i način zbrinjavanja opasnih i onečišćujućih tvari koje su prouzrokovale onečišćenje što se provodi u skladu s posebnim propisima,

5. Odgovorne osobe i potrebne stručne djelatnike u provedbi mjera,

6. Opremu i sredstva za provedbu mjera,

7. Sudjelovanje drugih fizičkih i pravnih osoba u provedbi potrebnih interventnih mjera,

8. Program osposobljavanja za primjenu nižeg plana mjera,

9. Program provjere provedbe nižeg plana mjera,

10. Informiranje javnosti o slučaju izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda.

Iznimno od stavka 4. ove glave, Operativni plan mjera Hrvatskih voda ne sadrži točke 1.-3.

Ministarstvo nadležno za vodno gospodarstvo daje mišljenje o usklađenosti Operativnog plana mjera Hrvatskih voda s ovim Državnim planom mjera.

Hrvatske vode daju mišljenje o usklađenosti operativnih planova mjera iz stavka 3. točaka 2. i 3. ove glave s ovim Državnim planom mjera.

V. MJERE I POSTUPCI U SLUČAJU IZVANREDNOG ONEČIŠĆENJA VODA

Mjere kod izvanrednog onečišćenja voda primjenjuju se sukladno članku 71. Zakona o vodama.

U slučaju izvanrednog onečišćenja voda, Hrvatske vode na ugroženom području:

– dužne su provoditi pojačani nadzor na mjestima ispusta svih onečišćivača koji ispuštaju otpadne vode,

– dužne su provoditi dodatna praćenja stanja voda,

– ovlaštene su predložiti privremenu ili trajnu zabranu ili ograničenje ispuštanja otpadnih voda na ugroženom području,

– ovlaštene su predložiti prestanak zabrane ili ograničenja ispuštanja otpadnih voda na ugroženom području.

Državna vodopravna inspekcija obavlja nadzor sa svrhom provedbe odluke ministra nadležnog za vodno gospodarstvo iz članka 71. Zakona o vodama.

VI. MJERE U SLUČAJU IZNENADNOG ONEČIŠĆENJA VODA

1. Mjere kod iznenadnog onečišćenja voda primjenjuju se sukladno članku 72. Zakona o vodama, a uključuju:

– obavješćivanje nadležnih tijela i javnosti te primjenu ovoga Državnog plana mjera i nižih planova mjera iz glave IV. ovoga Državnog plana mjera, radi smanjenja širenja i uklanjanja iznenadnog onečišćenja voda,

– utvrđivanje uzroka, počinitelja, vrste i opsega onečišćenja voda, ocjenu stupnja ugroženosti voda i vodnog okoliša te zdravlja i života ljudi, kao i mogućnosti širenja onečišćenja,

– nadzor nad onečišćenjem i njegovim širenjem, informiranje javnosti i korisnika voda o stanju voda i vodnog okoliša i po potrebi zabranu uporabe voda,

– uklanjanje uzroka iznenadnog onečišćenja, sprječavanje širenja onečišćenja te provedbu radova na sanaciji posljedica onečišćenja voda.

2. STUPANJ UGROŽENOSTI VODA proglašava državni vodopravni inspektor, a procjenjuje se prema sljedećim kriterijima:

I. stupanj ugroženosti

voda

■ u vode i vodni okoliš su dospjele manje količine opasnih i/ili drugih onečišćujućih tvari koje uzrokuju onečišćenje

■ brzom primjenom potrebnih mjera može se spriječiti širenje onečišćenja

■ ne očekuju se veći negativni utjecaji na stanje voda i vodnog okoliša te na mogućnost korištenja voda za predviđene namjene

■ postupa se u skladu s nižim planovima mjera iz glave IV. ovoga Državnog plana mjera

II. stupanj ugroženosti

voda

■ u vode i vodni okoliš su dospjele veće količine opasnih i/ili drugih onečišćujućih tvari koje uzrokuju onečišćenje

■ brzom primjenom potrebnih mjera može se spriječiti širenje onečišćenja, ali su ugrožena izvorišta vode za piće iz članka 90. stavka 1. Zakona o vodama ili korištenje voda za druge namjene

■ mogu se očekivati umjereno negativni utjecaji na stanje voda i vodnog okoliša te na mogućnost korištenja voda za predviđene namjene i po potrebi se proglašavaju mjere kojima se ograničava korištenje voda

■ postupa se u skladu s nižim planovima mjera iz glave IV. ovoga Državnog plana mjera

III. stupanj ugroženosti

voda

■ u vode i vodni okoliš su dospjele količine opasnih i/ili drugih onečišćujućih tvari koje mogu uzrokovati onečišćenje na širem području Republike Hrvatske s mogućim prekograničnim utjecajima

■ brzom primjenom potrebnih mjera može se spriječiti širenje onečišćenja, ali su ugrožena izvorišta vode za piće iz članka 90. stavka 1. Zakona o vodama ili korištenje voda za druge namjene

■ utjecaji na stanje voda i vodnog okoliša, kao i utjecaji na korištenje voda su izrazito negativni i potrebno je proglasiti mjere zabrane korištenja voda

■ postupa se u skladu s ovim Državnim planom mjera, glava VII., stavak 2.

VII. POSTUPCI U SLUČAJU IZNENADNOG ONEČIŠĆENJA VODA

Za I. i II. stupanj ugroženosti voda primjenjuju se postupci utvrđeni nižim planovima mjera iz glave IV. ovoga Državnog plana mjera (Prikaz postupka navodi se u Prilogu 2. Prikaz 1.).

Za III. stupanj ugroženosti voda primjenjuju se postupci utvrđeni ovim Državnim planom mjera kako slijedi:

1. Postupak u slučaju kada je onečišćenje nastalo unutar granica Republike Hrvatske (Prikaz postupka navodi se u Prilogu 2. Prikaz 2.):

– obavješćivanje sukladno članku 72. stavcima 1. i 2. Zakona o vodama,

– procjena i neposredni očevid onečišćenja koje obavljaju Hrvatske vode (Ekspertna jedinica) i državni vodopravni inspektor (Jedinica za donošenje odluka),

– državni vodopravni inspektor utvrđuje stupanj ugroženosti voda i donosi rješenje sukladno člancima 227. i 231. Zakona o vodama, koje ovisi o vrsti, intenzitetu i mjestu onečišćenja,

– poduzimanje mjera utvrđenih rješenjem državnog vodopravnog inspektora i prema operativnom planu sanacije,

– zajedničko postupanje Ekspertne jedinice i Jedinice za donošenje odluka o poduzimanju daljnjih mjera, te odlučivanje o potrebi pozivanja drugih institucija uključenih u funkcijske jedinice Glavnog centra,

– dojava o iznenadnom onečišćenju dostavlja se obavezno i nadležnoj Lučkoj kapetaniji radi utvrđivanja izvora onečišćenja i daljnjeg postupanja, ukoliko je onečišćenje nastalo na području nadležnosti Lučke kapetanije,

– po potrebi, Hrvatske vode angažiraju ovlaštene laboratorije,

– po potrebi, Hrvatske vode za poslove sanacije angažiraju stručno i tehnički osposobljene osobe,

– informiranje javnosti o poduzetim postupcima i mjerama,

– proglašavanje prestanka mjera po završetku sanacije,

– izvješćivanje javnosti o prestanku mjera.

2. Postupak u slučaju kada je onečišćenje nastalo unutar granica Republike Hrvatske s mogućim prekograničnim posljedicama (Prikaz postupka navodi se u Prilogu 2. Prikaz 3.):

– obavješćivanje sukladno članku 72. stavcima 1. i 2. Zakona o vodama,

– obavješćivanje ICPDR-a, ISRBC-a i PIAC-a susjednih država korištenjem AEWS-a i po potrebi, uzbunjivanje u slivu rijeke Dunava na području Republike Hrvatske,

– obavješćivanje ugroženih država članica Europske unije putem MIC-a, korištenjem CECIS-a,

– procjena i neposredni očevid onečišćenja koje obavljaju Hrvatske vode (Ekspertna jedinica) i državni vodopravni inspektor (Jedinica za donošenje odluka),

– državni vodopravni inspektor utvrđuje stupanj ugroženosti voda i donosi rješenje sukladno člancima 227. i 231. Zakona o vodama, koje ovisi o vrsti, intenzitetu i mjestu onečišćenja,

– poduzimanje mjera utvrđenih rješenjem državnog vodopravnog inspektora i prema operativnom planu sanacije,

– obavješćivanje ICPDR-a, ISRBC-a i PIAC-a susjednih država o vrsti i uzroku onečišćenja te o poduzetim mjerama,

– zajedničko postupanje Ekspertne jedinice i Jedinice za donošenje odluka o poduzimanju daljnjih mjera, te odlučivanje o potrebi pozivanja drugih institucija uključenih u funkcijske jedinice Glavnog centra,

– dojava o iznenadnom onečišćenju dostavlja se obvezno i nadležnoj Lučkoj kapetaniji radi utvrđivanja izvora onečišćenja i daljnjeg postupanja, ukoliko je onečišćenje nastalo na području nadležnosti Lučke kapetanije,

– po potrebi, Hrvatske vode angažiraju ovlaštene laboratorije,

– po potrebi, Hrvatske vode za poslove sanacije angažiraju stručno i tehnički osposobljene osobe,

– informiranje javnosti o poduzetim postupcima i mjerama,

– proglašavanje prestanka mjera po završetku sanacije,

– obavješćivanje ICPDR-a, ISRBC-a i PIAC-a susjednih država o prestanku mjera i proglašenje prestanka uzbunjivanja u slivu rijeke Dunava na području Republike Hrvatske,

– obavješćivanje MIC-a o prestanku mjera i završetku sanacije,

– izvješćivanje javnosti o prestanku mjera.

3. Postupak u slučaju kada je onečišćenje nastalo izvan granica Republike Hrvatske, a može imati posljedice u Republici Hrvatskoj (Prikaz postupka navodi se u Prilogu 2. Prikaz 4.):

– primanje obavijesti u Glavnom centru od PIAC-a susjedne države o iznenadnom onečišćenju ili objavljivanje uzbunjivanja u svezi iznenadnog onečišćenja korištenjem AEWS-a,

– primanje obavijesti MIC-a korištenjem CECIS-a,

– obavješćivanje Ekspertne jedinice i Jedinice za donošenje odluka Glavnog centra od strane Komunikacijske jedinice,

– procjena i očevid onečišćenja koje obavljaju Hrvatske vode (Ekspertna jedinica) i državni vodopravni inspektor (Jedinica za donošenje odluka),

– državni vodopravni inspektor utvrđuje stupanj ugroženosti voda i donosi rješenje sukladno članku 227. i 231. Zakona o vodama, koje ovise o vrsti, intenzitetu i mjestu onečišćenja

– poduzimanje mjera utvrđenih rješenjem državnog vodopravnog inspektora i prema operativnom planu sanacije,

– po potrebi, Hrvatske vode angažiraju ovlaštene laboratorije,

– po potrebi, Hrvatske vode za poslove sanacije angažiraju stručno i tehnički osposobljene osobe,

– primanje detaljnijih informacija o iznenadnom onečišćenju od PIAC-a susjedne države, te zajedničko postupanje Ekspertne jedinice i Jedinice za donošenje odluka o poduzimanju daljnjih mjera, te odlučivanje o potrebi pozivanja drugih institucija uključenih u funkcijske jedinice Glavnog centra,

– informiranje javnosti o poduzetim postupcima i mjerama,

– primanje obavijesti PIAC-a susjedne države o prestanku mjera i o proglašenju prestanka uzbunjivanja u slivu rijeke Dunava,

– primanje obavijesti MIC-a o prestanku mjera i završetku sanacije,

– proglašavanje prestanka mjera po završetku sanacije,

– izvješćivanje javnosti o prestanku mjera.

Postupci iz točaka 2. i 3. ovoga stavka standardizirani su unutar AEWS-a i obavljaju se prema međunarodnoj proceduri.

VIII. MJERE U CILJU INFORMIRANJA JAVNOSTI

Jedinica za donošenje odluka nadležna je za izradu informacija, a Komunikacijska jedinica informira javnost o izvanrednom ili iznenadnom onečišćenju i poduzetim mjerama.

Ministarstvo nadležno za vodno gospodarstvo i Hrvatske vode odgovaraju na upite medija.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Obveznici primjene mjera iz glave IV. ovoga Državnog plana mjera donijet će niže planove mjera u roku od dvije godine od dana donošenja ovoga Državnog plana mjera.

Do donošenja nižih planova mjera iz glave IV. ovoga Državnog plana mjera primjenjuju se postojeći operativni planovi mjera.

Prilog 1. i Prilog 2. sastavni su dio ovoga Državnog plana mjera.

Ovaj Državni plan mjera objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 351-02/10-02/04

Urbroj: 5030112-11-1

Zagreb, 7. siječnja 2011.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.

PRILOG 1.

Popis funkcijskih jedinica, sjedišta jedinica i uključene institucije

Funkcijske jedinice

Sjedište jedinice

Uključene institucije

Komunikacijska jedinica

Državna uprava za zaštitu i spašavanje

Adresa:

Nehajska 5, 10 000 Zagreb

državni i županijski centri 112

Ekspertna jedinica

Hrvatske vode

Adresa:

Ul. Grada Vukovara 220, 10 000 Zagreb

Hrvatske vode

Državni hidrometeorološki zavod

Institut Ruđer Bošković

Hrvatski geološki institut

Hrvatski zavod za toksikologiju

Državni zavod za zaštitu prirode

ovlašteni laboratoriji

Jedinica za donošenje odluka

Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva

Adresa:

Trg kralja Petra Krešimira IV br. 1,

10 000 Zagreb

ministarstvo nadležno za

vodno gospodarstvo

ministarstvo nadležno za zaštitu okoliša

ministarstvo nadležno za zaštitu prirode

ministarstvo nadležno za zdravstvo

ministarstvo nadležno za more i unutarnju plovidbu

Hrvatske vode

Državna uprava za zaštitu i spašavanje


PRILOG 2.

Prikaz postupaka u slučaju iznenadnih onečišćenja

Prikaz 1.

Postupak u slučaju iznenadnog onečišćenja nastalog unutar granica Republike Hrvatske (I. i II. stupanj ugroženosti)

Prikaz 2.

Postupak u slučaju iznenadnog onečišćenja nastalog unutar granica Republike Hrvatske (III. stupanj ugroženosti)

Prikaz 3.

Postupak u slučaju iznenadnog onečišćenja nastalog unutar granica Republike Hrvatske s mogućim prekograničnim posljedicama

Prikaz 4.

Postupak u slučaju iznenadnog onečišćenja nastalog izvan granica Republike Hrvatske s mogućim posljedicama u Republici Hrvatskoj