Pravilnik o ovlaštenjima za energetski pregled građe­vine

NN 5/2011 (12.1.2011.), Pravilnik o ovlaštenjima za energetski pregled građe­vine

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA

83

Na temelju članka 22., stavka 9. Zakona o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji (»Narodne novine«, 152/08), ministar gospodarstva, rada i poduzetništva donosi

PRAVILNIK

O OVLAŠTENJIMA ZA ENERGETSKI PREGLED GRAĐEVINE

I. OPĆE ODREDBE

Predmet

(1) Ovim se Pravilnikom propisuju uvjeti i postupak za:

1. izdavanje, produžavanje i oduzimanje ovlaštenja za provođenje energetskog pregleda građevine i kontrolnog pregleda sustava grijanja i klimatizacije u zgradi i programa osposobljavanja osoba koje provode energetski pregled građevine ili kontrolni pregled sustava grijanja i klimatizacije u zgradi,

2. vođenje registra ovlaštenih osoba za provođenje energetskog pregleda građevine i kontrolnog pregleda sustava grijanja i klimatizacije i za provođenje programa osposobljavanja osoba koje provode energetski pregled građevine ili kontrolni pregled sustava grijanja ili klimatizacije u zgradi,

3. nadzor nad ovlaštenim osobama za provođenje energetskog pregleda građevine i kontrolnog pregleda sustava grijanja i klimatizacije u zgradi i programa osposobljavanja osoba koje provode energetski pregled građevine ili kontrolni pregled sustava grijanja ili klimatizacije u zgradi.

(2) Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj, oblici i način provođenja programa osposobljavanja osoba koje provode energetski pregled građevine i kontrolni pregled sustava grijanja i klimatizacije u zgradi.

(3) Predmet ovoga Pravilnika nije ovlaštenje za provođenje energetskog pregleda zgrade radi izdavanja energetskog certifikata zgrade na koje se primjenjuju propisi iz područja gradnje kojima se uređuje energetsko certificiranje zgrada.

Svrha

Članak 2.

Svrha ovoga Pravilnika je uspostava cjelovitog sustava ovlašćivanja osoba za provođenje energetskog pregleda građevine i kontrolnog pregleda sustava grijanja i klimatizacije u zgradi i programa osposobljavanja osoba koje provode energetske i kontrolne preglede u skladu s Direktivom 2006/32/EZ o energetskoj učinkovitosti i energetskim uslugama.

Supsidijarnost

Članak 3.

Na odnose koji nisu uređeni ovim Pravilnikom, supsidijarno se primjenjuju posebni propisi kojima se uređuje: energetika, gradnja, komunalno gospodarstvo, tehnički zahtjevi za proizvode i ocjena sukladnosti, zaštita okoliša, državna uprava, lokalna i područna (regionalna) samouprava, proračun, ustanove, obrazovanje, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Državni inspektorat, opći upravni postupak i drugi propisi u vezi s energetskom učinkovitošću u neposrednoj potrošnji energije.

Definicije pojmova

Članak 4.

Pojmovi koji se koriste u ovome Pravilniku imaju značenja utvrđena Zakonom, Pravilnikom o jedinstvenom informacijskom sustavu za energetsku učinkovitost, Pravilnikom o energetskim pregledima građevine, Pravilnikom o metodologiji za izračun i određivanje okvirnog cilja ušteda energije u neposrednoj potrošnji, Pravilnikom o metodologiiji za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije u neposrednoj potrošnji, Pravilnikom o tretmanu ulaganja u primjenu mjera energetske učinkovitosti za proračunske korisnike, Pravilnikom o energetskom certificiranju zgrada i supsidijarnim propisima. U ovome se Pravilniku koriste i drugi pojmovi koji imaju sljedeća značenja:

1. Direktiva 2006/32/EZ o energetskoj učinkovitosti i energetskim uslugama je Direktiva 2006/32/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 5. travnja 2006. o energetskoj učinkovitosti i energetskim uslugama te o ukidanju Direktive Vijeća 93/76/EEZ (Službeni list Europske unije L 114, 27. 4. 2006., str. 64-85),

2. Direktiva 2010/31/EZ o energetskim svojstvima zgrada je Direktiva 2010/31/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. svibnja 2010. o energetskim svojstvima zgrada (Službeni list Europske unije L 153, 18.6.2010., str. 13-35),

3. Direktiva 2008/1/EZ o integralnom sprečavanju i kontroli onečišćenja je Direktiva 2008/1/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 15. siječnja 2008. o integralnom sprečavanju i kontroli onečišćenja (Službeni list Europske unije L 24, 29.1.2008., str. 8-29),

4. ministar je čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za energetiku,

5. Ministarstvo je središnje tijelo državne uprave nadležno za energetiku,

6. nositelj programa osposobljavanja je pravna osoba koja je u skladu s uvjetima propisanim Zakonom i ovim Pravilnikom stekla ovlaštenje Ministarstva za provedbu programa osposobljavanja,

7. ovlaštena osoba je fizička ili pravna osoba ovlaštena za provođenje energetskog pregleda građevine i kontrolnog pregleda sustava grijanja i klimatizacije u zgradi koja je u skladu s uvjetima propisanim Zakonom i ovim Pravilnikom stekla ovlaštenje Ministarstva za provođenje energetskog i/ili kontrolnog pregleda.

8. program osposobljavanja je program osposobljavanja propisan ovim Pravilnikom za osobe koje provode energetski pregled građevine i kontrolni pregled sustava grijanja i sustava klimatizacije u zgradi, koji se sastoji od Programa izobrazbe i Programa usavršavanja,

9. Zakon je Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji (»Narodne novine«, broj 152/08).

II. OVLAŠTENJE ZA PROVOĐENJE ENERGETSKOG I KONTROLNOG PREGLEDA

1. Davanje ovlaštenja

Vrste ovlaštenja

Članak 5.

Ovlaštenje za provođenje energetskog i kontrolnog pregleda izdaje se za:

1. energetski pregled građevine,

2. kontrolni pregled sustava grijanja u zgradi,

3. kontrolni pregled sustava klimatizacije u zgradi.

Ovlaštenje

Članak 6.

(1) Ovlaštenje za provođenje energetskog pregleda građevine i kontrolnog pregleda sustava grijanja i klimatizacije u zgradi izdaje Ministarstvo rješenjem u upravnom postupku na zahtjev fizičke ili pravne osobe koja ispunjava uvjete propisane Zakonom i ovim Pravilnikom.

(2) Ovlaštenje iz stavka 1. ovoga članka izdaje se na rok od tri godine nakon čega prestaje važiti, a može se produžiti na isti rok na način i pod uvjetima propisanim ovim Pravilnikom.

(3) Ovlaštenje se izdaje na obrascima koji se nalazi u Prilogu 3. ovoga Pravilnika za fizičku osobu i u Prilogu 4. ovog Pravilnika za pravnu osobu.

Uvjeti za fizičku osobu

Članak 7.

(1) Fizička osoba ima pravo na stjecanje ovlaštenja za energetski pregled građevine ako:

1. ima najmanje završen preddiplomski i/ili diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij kojim se stječe akademski naziv magistar inženjer tehničke struke ili koja je prema ranijim obrazovnim programima stekla akademski naziv diplomirani inženjer tehničke struke odnosno koja ima završen specijalistički diplomski studij kojim se stječe stručni naziv specijalist tehničke struke,

2. ima najmanje pet godina radnog iskustva u struci na poslovima projektiranja, stručnog nadzora građenja, održavanja građevina, ispitivanja energetskih i/ili procesnih postrojenja, obavljanja energetskih pregleda ili energetskih usluga ili na drugim stručnim ili znanstvenim poslovima iz područja energetike,

3. je uspješno završila Program izobrazbe za osobe koje provode energetske preglede građevina i kontrolne preglede sustava grijanja i sustava klimatizacije u zgradama koji se nalazi u Prilogu 1. ovoga Pravilnika,

4. poslove iz stavka 1. točke 2. ovoga članka obavlja samostalno u obliku zanimanja ili po osnovi ugovora o radu na neodređeno vrijeme,

5. ima sklopljen ugovor o osiguranju od profesionalne odgovornosti kad poslove iz stavka 1. točke 2. ovoga članka obavlja kao samostalno zanimanje,

6. protiv nje nije pokrenuta istraga odnosno da se protiv nje ne vodi kazneni postupak zbog kaznenog djela koje se goni po službenoj dužnosti,

7. protiv nje nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela:

– udruživanje za počinjenje kaznenih djela,

– primanje mita u gospodarskom poslovanju,

– davanje mita u gospodarskom poslovanju,

– zlouporaba položaja i ovlasti,

– zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti,

– protuzakonito posredovanje,

– primanje mita,

– davanje mita,

– prijevara,

– računalna prijevara,

– prijevara u gospodarskom poslovanju ili prikrivanje protuzakonito dobivenog novca.

(2) Pravo na stjecanje ovlaštenja za provođenje kontrolnog pregleda sustava grijanja i klimatizacije u zgradi ima fizička osoba koja ispunjava uvjete iz stavka 1. ovoga članka, a strojarske je struke.

Uvjeti za pravnu osobu

Članak 8.

(1) Pravna osoba ima pravo na stjecanje ovlaštenja za energetski pregled građevine ako:

1. ima registriranu jednu ili više slijedećih djelatnosti: energetska usluga, projektiranje, stručni nadzor građenja, tehničko savjetovanje, znanstveno-istraživačka djelatnost ili drugi stručni poslovi u području energetike,

2. ima stalno zaposlenu barem jednu fizičku osobu ovlaštenu za energetski pregled građevine.

3. ima sklopljen ugovor o osiguranju od profesionalne odgovornosti,

4. protiv nje i odgovorne osobe u pravnoj osobi nije pokrenuta istraga odnosno da se protiv nje ne vodi kazneni postupak zbog kaznenog djela koje se goni po službenoj dužnosti,

5. protiv nje i protiv odgovorne osobe u pravnoj osobi nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela:

– udruživanje za počinjenje kaznenih djela,

– primanje mita u gospodarskom poslovanju,

– davanje mita u gospodarskom poslovanju,

– zlouporaba položaja i ovlasti,

– zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti,

– protuzakonito posredovanje,

– primanje mita,

– davanje mita,

– prijevara,

– računalna prijevara,

– prijevara u gospodarskom poslovanju ili prikrivanje protuzakonito dobivenog novca,

(2) Pravo na stjecanje ovlaštenja za provođenje kontrolnog pregleda sustava grijanja i klimatizacije u zgradi ima pravna osoba koja ispunjava uvjete iz stavka 1. ovoga članka i ima stalno zaposlenu barem jednu fizičku osobu ovlaštenu za energetski pregled građevine koja je strojarske struke.

Zahtjev

Članak 9.

(1) Zahtjev za izdavanje ovlaštenja za energetski pregled građevine i kontrolni pregled sustava grijanja i klimatizacije u zgradi podnosi se Ministarstvu u elektroničkom ili pisanom obliku na propisanom obrascu koji se nalazi u Prilogu 5. ovoga Pravilnika.

(2) U zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka mora biti naznačeno ovlaštenje za koje se zahtjev podnosi. Zahtjev se može istodobno odnositi na ovlaštenje za energetski pregled građevine, kontrolni pregled sustava grijanja i kontrolni pregled sustava klimatizacije u zgradi.

(3) Kad je podnositelj zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka fizička osoba, u zahtjevu mora biti opisano radno iskustvo podnositelja zahtjeva na poslovima projektiranja, stručnog nadzora građevine, održavanja građevine, ispitivanja energetskih i/ili procesnih postrojenja, obavljanja energetskih pregleda ili energetskih usluga ili na drugim stručnim ili znanstvenim poslovima iz područja energetike.

(4) Kad je podnositelj zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka pravna osoba, u zahtjevu moraju biti sadržani podaci o fizičkoj osobi ovlaštenoj za energetski pregled građevine ili kontrolni pregled sustava grijanja i klimatizacije u zgradi koja je stalno zaposlena u pravnoj osobi podnositelja zahtjeva.

Dokazi za fizičku osobu

Članak 10.

Fizička osoba koja podnosi zahtjev za stjecanje ovlaštenja za provođenje energetskog pregleda građevine i kontrolnog pregleda sustava grijanja i klimatizacije u zgradi, dužna je zahtjevu priložiti javnobilježnički ovjerovljene preslike ili izvornike sljedećih isprava kojima dokazuje ispunjavanje propisanih uvjeta:

1. diplomu o završenom studiju,

2. radnu knjižicu ili potvrdu poslodavca o radnom iskustvu u struci na poslovima propisanim u članku 7. stavak 1. točka 2. ovoga Pravilnika kad to iskustvo nije vidljivo iz radne knjižice,

3. uvjerenje o uspješno završenom Programu izobrazbe propisanom ovim Pravilnikom,

4. ispravu kojom dokazuje da poslove iz članka 7. stavak 1. točka 2. ovoga Pravilnika obavlja samostalno u obliku zanimanja ili po osnovi ugovora o radu na neodređeno vrijeme.

5. ugovor o osiguranju od profesionalne odgovornosti kad poslove iz članka 7. stavak 1. točka 2. ovoga Pravilnika obavlja kao samostalno zanimanje,

6. javnobilježnički ovjerovljenu izjavu da protiv nje nije pokrenuta istraga odnosno da se protiv nje ne vodi kazneni postupak zbog kaznenog djela koje se goni po službenoj dužnosti,

7. javnobilježnički ovjerovljenu izjavu javnobilježnički ovjerovljenu izjavu da protiv nje i protiv odgovorne osobe u pravnoj osobi nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela:

– udruživanje za počinjenje kaznenih djela,

– primanje mita u gospodarskom poslovanju,

– davanje mita u gospodarskom poslovanju,

– zlouporaba položaja i ovlasti,

– zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti,

– protuzakonito posredovanje,

– primanje mita,

– davanje mita,

– prijevara,

– računalna prijevara,

– prijevara u gospodarskom poslovanju ili prikrivanje protuzakonito dobivenog novca.

Dokazi za pravnu osobu

Članak 11.

Pravna osoba koja podnosi zahtjev za stjecanje ovlaštenja za provođenje energetskog pregleda građevine i kontrolnog pregleda sustava grijanja i klimatizacije u zgradi dužna je zahtjevu priložiti javnobilježnički ovjerovljene preslike ili izvornike sljedećih isprava kojima dokazuje ispunjavanje propisanih uvjeta:

1. ispravu da je registrirana za obavljanje djelatnosti iz članka 8. stavak 1. točke 1. ovoga Pravilnika. Kad Ministarstvo može uvidom u odgovarajući javni registar utvrditi da je podnositelj zahtjeva registriran za obavljanje propisanih djelatnosti, podnositelj zahtjeva nije dužan pribaviti ispravu o registraciji djelatnosti.

2. potvrdu koju izdaje pravna osoba podnositelj zahtjeva da je fizička osoba ovlaštena za energetski pregled građevine i kontrolni pregled sustava grijanja i klimatizacije stalno zaposlena kod podnositelja zahtjeva s podacima o izdanom ovlaštenju za tu osobu i upisu u registar koji vodi Ministarstvo,

3. ugovor o osiguranju od profesionalne odgovornosti,

4. javnobilježnički ovjerovljenu izjavu da protiv nje i odgovorne osobe u pravnoj osobi nije pokrenuta istraga odnosno da se protiv nje ne vodi kazneni postupak zbog kaznenog djela koje se goni po službenoj dužnosti,

5. javnobilježnički ovjerovljenu izjavu da protiv nje i protiv odgovorne osobe u pravnoj osobi nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela:

– udruživanje za počinjenje kaznenih djela,

– primanje mita u gospodarskom poslovanju,

– davanje mita u gospodarskom poslovanju,

– zlouporaba položaja i ovlasti,

– zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti,

– protuzakonito posredovanje,

– primanje mita,

– davanje mita,

– prijevara,

– računalna prijevara,

– prijevara u gospodarskom poslovanju ili prikrivanje protuzakonito dobivenog novca.

Provjera zahtjeva

Članak 12.

(1) Ministarstvo provjerava potpunost i točnost svih podataka za izdavanje ovlaštenja za provođenje energetskog pregleda građevine i kontrolnog pregleda sustava grijanja i klimatizacije u zgradi i priloženih isprava.

(2) Kad se provjerom podataka iz stavka 1. ovoga članka utvrdi da u zahtjevu ili priloženim ispravama nedostaje neki podatak ili da neki od podataka ne odgovara propisanim podacima ili da nedostaje neki od dokaza o ispunjavanju propisanih uvjeta, Ministarstvo donosi zaključak radi dopune podataka odnosno dostave novog zahtjeva ili dokaza.

(3) Podnositelj zahtjeva dužan je u roku 15 dana od primitka zaključka iz stavka 2. ovoga članka dostaviti nedostajuće podatke ili novi zahtjev i dokaze o ispunjavanju propisanih uvjeta za izdavanje ovlaštenja.

(4) Za nepotpun ili netočan zahtjev i isprave smatra se da nisu podneseni.

Rješenje

Članak 13.

(1) Na temelju činjenica utvrđenih u postupku, Ministarstvo rješenjem izdaje ovlaštenje za provođenje energetskog pregleda građevine i kontrolnog pregleda sustava grijanja i sustava klimatizacije u zgradi ili odbija zahtjev za izdavanje ovlaštenja.

(2) Rješenje kojim se izdaje ovlaštenje za provođenje energetskog pregleda građevine i kontrolnog pregleda sustava grijanja i klimatizacije u zgradi uz obvezene sastavne dijelove propisane Zakonom o općem upravnom postupku sadrži:

– podatke o ovlaštenoj osobi,

– vrstu ovlaštenja,

– rok važenja ovlaštenja,

– registarski broj,

– druge podatke propisane ovim Pravilnikom za upis u registar ovlaštenih osoba za energetski ili kontrolni pregled.

(3) Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka kojim se odbija zahtjev za izdavanje ovlaštenja žalba nije dopuštena, ali se može voditi upravni spor.

2. Dužnosti ovlaštene osobe

Članak 14.

Ovlaštena osoba dužna je trajno ispunjavati propisane uvjete za stjecanje ovlaštenja za provođenje energetskog pregleda građevine i kontrolnog pregleda sustava grijanja i klimatizacije u zgradi i savjesno ispunjavati propisane dužnosti.

3. Produženje ovlaštenja

Članak 15.

(1) Ovlaštenje za provođenje energetskog pregleda građevine i kontrolnog pregleda sustava grijanja i klimatizacije produžuje se na zahtjev ovlaštene osobe rješenjem Ministarstva.

(2) Ovlaštena osoba dužna je zahtjev za produženjem ovlaštenja iz stavka 1. ovoga članka podnijeti Ministarstvu u roku tri mjeseca prije isteka važenja ovlaštenja.

(3) Na postupak i uvjete produženja ovlaštenja iz stavka 1. ovoga članka na odgovarajući način se primjenjuju odredbe ovoga Pravilnika o izdavanju ovlaštenja.

(4) Osim uvjeta iz članka 7. stavak 1. točke 4.-7. ovoga Pravilnika, ovlaštena fizička osoba dužna je, uvjerenjem nositelja Programa osposobljavanja, dokazati da je uspješno završila Program usavršavanja osoba ovlaštenih za provođenje energetskih pregleda građevina i kontrolnih pregleda sustava grijanja i klimatizacije u zgradama koji se nalazi u Prilogu 2. ovoga Pravilnika.

(5) Ovlaštena pravna osoba dužna je za produženje ovlaštenja dokazati ispunjenje uvjeta iz članka 8. ovoga Pravilnika.

4. Oduzimanje ovlaštenja

Članak 16.

(1) Ovlaštenoj osobi, Ministarstvo će oduzeti ovlaštenje za energetski pregled građevine i kontrolni pregled sustava grijanja i klimatizacije u zgradi ako:

1. je ovlaštenje izdano na temelju neistinitih ili netočnih podataka,

2. više ne ispunjava uvjete za stjecanje ovlaštenja,

3. ne ispunjava dužnosti ovlaštene osobe propisane Zakonom, posebnom propisu kojim se uređuju energetski pregledi građevina i drugim podzakonskim aktima,

4. obavlja energetski pregled građevine ili kontrolni pregled sustava grijanja ili klimatizacije na način suprotan Zakonu, posebnom propisu kojim se uređuju energetski pregledi građevina i drugim podzakonskim aktima.

(2) Ovlaštenje iz stavka 1. ovoga članka oduzima se rješenjem Ministarstva u postupku koji se pokreće po službenoj dužnosti kad se u postupku nadzora nad ovlaštenim osobama ili na drugi način sazna za činjenice koje su razlog za oduzimanje ovlaštenja.

(3) Na postupak oduzimanja ovlaštenja na odgovarajući način se primjenjuju odredbe ovoga Pravilnika o izdavanju ovlaštenja.

(4) Ovlaštenje iz stavka 1. ovoga članka briše se iz registra ovlaštenih osoba nastupom konačnosti rješenja o oduzimanju ovlaštenja.

5. Registar ovlaštenih osoba

Vođenje registra

Članak 17.

(1) Registar ovlaštenih osoba za energetski pregled građevine i kontrolni pregled sustava grijanja i klimatizacije u zgradi ustrojava i vodi Ministarstvo u elektroničkom i u pisanom obliku (u daljnjem tekstu: registar ovlaštenih osoba za energetski i kontrolni pregled).

(2) Za pristup i vođenje registra iz stavka 1. ovog članka u elektroničkom obliku koristi se elektronička programska oprema (aplikacija) koja omogućava mrežni unos, obradu i prikaz podataka pohranjenih u registru.

(3) Elektronička programska oprema iz stavka 2. ovoga članka putem interneta omogućava pristup registru uporabom korisničkog imena i zaporke koju dodjeljuje Ministarstvo.

(4) Organizaciju nesmetanog rada, nadzor sustava registra i dostupnost podataka propisat će naputkom ministar.

(5) Poslove vođenja registra Ministarstvo može povjeriti drugoj pravnoj osobi.

Sastav registra

Članak 18.

(1) Registar ovlaštenih osoba za energetski i kontrolni pregled se sastoji od glavne knjige i zbirke dokumenata.

(2) Glavna knjiga je dio registra (u daljnjem tekstu: glavna knjiga) koji sadrži podatke o ovlaštenim osobama za energetski pregled građevine i kontrolni pregled sustava grijanja i klimatizacije u zgradi (u daljnjem tekstu: ovlaštena osoba).

(3) Registarski list je dio glavne knjige (u daljnjem tekstu: registarski list) koji sadrži podatke povezane s jednom ovlaštenom osobom, a obilježava se registarskim brojem pod kojim je u upisniku registra upisana ovlaštena osoba. Obrazac registarskog lista za fizičku osobu nalazi se u Prilogu 6., a obrazac registarskog lista za pravnu osobu nalazi se u Prilogu 7. ovoga Pravilnika.

(4) Zbirka dokumenata je dio registra (u daljnjem tekstu: zbirka dokumenata) koji sadrži elektroničke ili pisane dokumente bitne za upis podataka u glavnu knjigu. Za svaku ovlaštenu osobu se u posebnom dijelu registra i pod istim registarskim brojem pod kojim je upisan u glavnoj knjizi vodi zbirka dokumenata koja sadrži zahtjev za izdavanje ovlaštenja za energetski i kontrolni pregled, dokumente priložene uz zahtjev, sva rješenja i zaključke Ministarstva te druge dokumente koje je radi upisa podataka u registar dostavila ovlaštena osoba.

Pomoćne evidencije registra

Članak 19.

Pomoćne evidencije registra ovlaštenih osoba za energetski i kontrolni pregled su upisnik registra te popis ovlaštenih osoba. Obrazac sadržaja upisnika registra nalazi se u Prilogu 8. ovoga Pravilnika. Popis ovlaštenih osoba čini javni dio registra.

Registarski broj

Članak 20.

Registarski broj je identifikacijski broj koji svakoj ovlaštenoj osobi dodjeljuje Ministarstvo kod izdavanja ovlaštenja za energetski pregled građevine i kontrolni pregled sustava grijanja i klimatizacije u zgradi, a jedinstven je, nepromjenljiv i neponovljiv.

Registarski list za fizičke osobe

Članak 21.

U registarski list se upisuju podaci o ovlaštenoj fizičkoj osobi:

1. ime i prezime,

2. mjesto i datum rođenja,

3. osobni identifikacijski broj (OIB),

4. adresa,

5. poštanski broj,

6. mjesto,

7. šifra djelatnosti,

8. statistička oznaka grada/općine i županije,

9. telefon,

10. faks,

11. e-mail,

12. web-stranica.

13. vrsta ovlaštenja,

14. registarski broj,

15. klasifikacijska oznaka, urudžbeni broj i datum rješenja o ovlaštenju,

16. rok važenja ovlaštenja,

17. stručna sprema ovlaštene osobe,

18. radno iskustvo ovlaštene osobe,

19. uvjerenje o završenom Programu osposobljavanja, naziv nositelja, broj uvjerenja i datum,

20. stručno usavršavanje,

21. podaci o usavršavanju, nositelju programa osposobljavanja i datum,

22. ostalo.

Registarski list za pravne osobe

Članak 22.

U registarski list se upisuju podaci o ovlaštenoj pravnoj osobi:

1. naziv/tvrtka,

2. mjesto i datum osnivanja,

3. osobni identifikacijski broj (OIB),

4. ime i prezime zaposlene ovlaštene fizičke osobe,

5. registarski broj zaposlene ovlaštene fizičke osobe,

6. sjedište,

7. poštanski broj,

8. mjesto,

9. šifra djelatnosti,

10. statistička oznaka grada/općine i županije,

11. osoba za kontakt,

12. telefon,

13. faks,

14. e-mail,

15. web-stranica.

16. vrsta ovlaštenja,

17. registarski broj ovlaštene pravne osobe,

18. klasifikacijska oznaka, urudžbeni broj i datum rješenja o ovlaštenju,

19. rok važenja ovlaštenja,

20. podaci o odgovornoj osobi:

– ime i prezime,

– naziv funkcije,

– identifikacijska isprava i broj,

21. ostalo.

Promjena podataka

Članak 23.

Ukoliko se promijene podaci upisani u registar ovlaštenih osoba, ovlaštena osoba dužna je podnijeti zahtjev za upis promjene podataka upisanih u registar u roku od 15 dana od nastale promjene. Zahtjev se podnosi Ministarstvu u elektroničkom ili pisanom obliku na obrascu propisanom za podnošenje zahtjeva za izdavanje ovlaštenja koji se nalazi u Prilogu 5. ovoga Pravilnika.

Brisanje iz registra

Članak 24.

Ovlaštenje za energetski pregled građevine i kontrolni pregled sustava za grijanje i klimatizaciju briše se iz registra ovlaštenih osoba za energetski i kontrolni pregled po službenoj dužnosti istekom roka važenja ovlaštenja i nastupom konačnosti rješenja o oduzimanju ovlaštenja.

Upisnik registra

Članak 25.

U upisnik registra se upisuje:

1. redni broj upisa,

2. registarski broj ovlaštene osobe,

3. datum primitka podneska,

4. predmet,

5. ime i prezime ili tvrtka ili naziv ovlaštene osobe,

6. kratki sadržaj podneska,

7. oznaka dokumenta u prilogu,

8. rješenje ili zaključak Ministarstva,

9. ostalo.

6. Nadzor

Članak 26.

Nadzor nad radom ovlaštenih osoba i ispunjavanjem propisanih uvjeta za stjecanje ovlaštenja iz stavka 1. ovoga članka obavlja Ministarstvo i Državni inspektorat, svatko u okviru svojih ovlaštenja i dužnosti propisanih Zakonom, posebnim propisima kojim se uređuje sustav državne uprave, posebnim propisima kojim se uređuje državni inspektorat i podzakonskim aktima.

III. OVLAŠTENJE ZA PROVOĐENJE PROGRAMA OSPOSOBLJAVANJA

1. Davanje ovlaštenja

Ovlaštenje

Članak 27.

(1) Ovlaštenje za provođenje programa osposobljavanja daje Ministarstvo rješenjem na temelju javnog natječaja.

(2) Ovlaštenje iz stavka 1. ovoga članka daje se na rok od pet godina nakon čega prestaje važiti, a može se produžiti na isti rok na način i pod uvjetima propisanim ovim Pravilnikom.

(3) Ovlaštenje se izdaje na obrascu koji se nalazi u Prilogu 9. ovoga Pravilnika.

(4) Na postupak dodjele, produženje i oduzimanje ovlaštenja za provođenje programa osposobljavanja na odgovarajući način se primjenjuju odredbe ovoga Pravilnika o davanju ovlaštenja za provođenje energetskog pregleda građevine i kontrolnog pregleda sustava grijanja i klimatizacije u zgradi ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano.

Javni natječaj

Članak 28.

(1) Javni natječaj za dodjelu ovlaštenja za provođenje programa osposobljavanja, u smislu ovoga Pravilnika, je javni poziv Ministarstva osobama koje ispunjavaju uvjete propisane ovim Pravilnikom da podnesu prijavu za stjecanje ovlaštenja za provođenje programa osposobljavanja.

(2) Ministarstvo objavljuje poziv za davanje ovlaštenja iz stavka 1. ovoga članka u »Narodnim novinama« i na internetskoj stranici Ministarstva (www.mingorp.hr). Nakon prve dodjele ovlaštenja, poziv se objavljuje svake pete godine u roku šest mjeseci prije isteka važenja ovlaštenja.

(3) Poziv za davanje ovlaštenja sadrži naročito sljedeće podatke:

1. predmet ovlaštenja,

2. osobe koje imaju pravo na podnošenje prijave,

3. uvjete kojima podnositelji prijave moraju udovoljavati,

4. popis isprava koje je potrebno priložiti uz prijavu,

5. mjesto i rok za dostavu prijave,

6. rok za donošenje odluke o prijavi.

(4) Rok za podnošenje prijave je 15 dana.

(5) Radi obrade prijave za davanje ovlaštenja, Ministarsto može osnovati stručno povjerenstvo.

(6) Rješenje Ministarstva se objavljuje u »Narodnim novinama« i na internetskoj stranici Ministarstva.

Uvjeti za stjecanje ovlaštenja

Članak 29.

(1) Pravna osoba ima pravo na stjecanje ovlaštenja za provođenje programa osposobljavanja (u daljenjem tekstu: podnositelj prijave) ako:

1. ima potreban broj stručnih osoba,

2. ima odgovarajući prostor i opremu,

3. ima potrebne administrativne uvjete,

4. ima odgovarajuće radno iskustvo u provođenju energetskih pregleda,

5. ima detaljno razrađen plan i organizaciju provođenja Programa izobrazbe i Programa usavršavanja, uključujući sadržaj i način provjere znanja polaznika,

6. protiv nje i odgovorne osobe u pravnoj osobi nije pokrenuta istraga odnosno da se protiv nje ne vodi kazneni postupak zbog kaznenog djela koje se goni po službenoj dužnosti,

7. protiv nje i protiv odgovorne osobe u pravnoj osobi nje izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela:

– udruživanje za počinjenje kaznenih djela,

– primanje mita u gospodarskom poslovanju,

– davanje mita u gospodarskom poslovanju,

– zlouporaba položaja i ovlasti,

– zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti,

– protuzakonito posredovanje,

– primanje mita,

– davanje mita,

– prijevara,

– računalna prijevara,

– prijevara u gospodarskom poslovanju ili prikrivanje protuzakonito dobivenog novca.

(2) Kad je podnositelj prijave pravna zajednica, uvjete iz stavka 1. ovoga članka osiguravaju svi članovi pravne zajednice osim uvjeta iz t. 6. i 7. koje mora ispuniti svaki član.

Stručna osoba

Članak 30.

(1) Za provođenje Poglavlja 1. i 2. iz Programa izobrazbe i Poglavlja 1. iz Programa usavršavanja, stručna je osoba koja ima:

1. najmanje završen preddiplomski i/ili diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij kojim se stječe akademski naziv magistar inženjer tehničke struke ili magistar pravne struke ili koja je prema ranijim obrazovnim programima stekla akademski naziv diplomirani inženjer tehničke struke ili diplomirani pravnik,

2. najmanje 10 godina radnog iskustva u struci od čega najmanje tri godine na poslovima pripreme i usklađivanja hrvatskih zakonskih i podzakonskih propisa u području energetske učinkovitosti s pravnom stečevinom Europske unije te njihove primjene,

(2) Za provođenje Poglavlja 3.-5. iz Programa izobrazbe i poglavlja 2.-4. iz Programa usavršavanja, stručna je osoba koja ima:

1. najmanje završen preddiplomski i/ili diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij kojim se stječe akademski naziv magistar inženjer tehničke struke ili koja je prema ranijim obrazovnim programima stekla akademski naziv diplomirani inženjer tehničke struke,

2. najmanje 10 godina radnog iskustva u struci na poslovima projektiranja, stručnog nadzora građenja, održavanja građevina, ispitivanja energetskih i/ili procesnih postrojenja, obavljanja energetskih pregleda ili energetskih usluga ili na drugim stručnim ili znanstvenim poslovima iz područja energetike.

Prijava

Članak 31.

(1) Prijava za stjecanje ovlaštenja za provođenje programa osposobljavanja podnosi se Ministarstvu u elektroničkom ili pisanom obliku na propisanom obrascu koji se nalazi u Prilogu 10. ovoga Pravilnika.

(2) U prijavi iz stavka 1. ovoga članka moraju biti sadržani podaci o stručnim osobama, prostoru i opremi, administrativnim uvjetima i radnom iskustvu podnositelja prijave u provođenju energetskih pregleda.

Dokazi

Članak 32.

(1) Podnositelj prijave za stjecanje ovlaštenja, dužan je uz prijavu priložiti javnobilježnički ovjerovljene preslike ili izvornike sljedećih isprava kojima dokazuje ispunjavanje propisanih uvjeta:

1. za stručne osobe:

– diplomu o završenom studiju,

– radnu knjižicu ili odgovarajuću potvrdu o radnom iskustvu u struci kad to iskustvo nije vidljivo iz radne knjižice,

– ugovor o radu ili drugi odgovarajući ugovor kad stručna osoba nije stalno zaposlena kod podnositelja prijave,

– životopis stručne osobe s podacima o radnom iskustvu,

2. za prostor i opremu:

– dokaz o vlasništvu ili pravu korištenja poslovnog prostora temeljem ugovora o zakupu ili drugog odgovarajućeg ugovora zaključenog s vlasnikom prostora i popis opreme,

3. za administrativne uvjete:

– ugovor o radu s potrebnim administrativnim osobljem,

4. za radno iskustvo u provođenju energetskih pregleda:

– potvrda naručitelja o urednom ispunjenju ugovora,

5. plan i organizaciju provođenja Programa izobrazbe i Programa usavršavanja.

6. javnobilježnički ovjerovljenu izjavu da protiv nje i odgovorne osobe u pravnoj osobi nije pokrenuta istraga odnosno da se protiv nje ne vodi kazneni postupak zbog kaznenog djela koje se goni po službenoj dužnosti,

7. javnobilježnički ovjerovljenu izjavu da protiv nje i protiv odgovorne osobe u pravnoj osobi nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela:

– udruživanje za počinjenje kaznenih djela,

– primanje mita u gospodarskom poslovanju,

– davanje mita u gospodarskom poslovanju,

– zlouporaba položaja i ovlasti,

– zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti,

– protuzakonito posredovanje,

– primanje mita,

– davanje mita,

– prijevara,

– računalna prijevara,

– prijevara u gospodarskom poslovanju ili prikrivanje protuzakonito dobivenog novca.

(2) Kad je podnositelj prijave pravna zajednica, podnositelj prijave dužan je uz prijavu priložiti odgovarajući ugovor o pravnoj zajednici.

2. Registar nositelja programa osposobljavanja

Vođenje registra

Članak 33.

(1) Registar ovlaštenih osoba za provođenje programa osposobljavanja ustrojava i vodi Ministarstvo u elektroničkom i u pisanom obliku (u daljnjem tekstu: registar nositelja programa).

(2) Za pristup i vođenje registra iz stavka 1. ovog članka u elektroničkom obliku koristi se elektronička programska oprema (aplikacija) koja omogućava mrežni unos, obradu i prikaz podataka pohranjenih u registru.

(3) Elektronička programska oprema iz stavka 2. ovoga članka putem interneta omogućava pristup registru uporabom korisničkog imena i zaporke koju dodjeljuje Ministarstvo.

(4) Organizaciju nesmetanog rada, nadzor sustava registra i dostupnost podataka propisat će naputkom ministar.

(5) Poslove vođenja registra Ministarstvo može povjeriti drugoj pravnoj osobi.

Sastav registra

Članak 34.

(1) Registar nositelja programa se sastoji od glavne knjige i zbirke dokumenata.

(2) Glavna knjiga je dio registra (u daljnjem tekstu: glavna knjiga) koji sadrži podatke o ovlaštenim osobama provođenje programa osposobljavanja (u daljnjem tekstu: nositelj programa).

(3) Registarski list je dio glavne knjige (u daljnjem tekstu: registarski list) koji sadrži podatke povezane s jednim nositeljem programa, a obilježava se registarskim brojem pod kojim je u upisniku registra upisana ovlaštena osoba. Obrazac registarskog lista nalazi se u Prilogu 13. ovoga Pravilnika.

(4) Zbirka dokumenata je dio registra (u daljnjem tekstu: zbirka dokumenata) koji sadrži elektroničke ili pisane dokumente bitne za upis podataka u glavnu knjigu. Za svakog nositelja programa se u posebnom dijelu registra i pod istim registarskim brojem pod kojim je upisan u glavnoj knjizi vodi zbirka dokumenata koja sadrži zahtjev za izdavanje ovlaštenja za energetski i kontrolni pregled, dokumente priložene uz zahtjev, sva rješenja i zaključke Ministarstva te druge dokumente koje je radi upisa podataka u registar dostavio nositelj programa.

Pomoćne evidencije registra

Članak 35.

Pomoćne evidencije registra nositelja programa su upisnik registra te popis nositelja programa. Obrazac sadržaja upisnika registra nalazi se u Prilogu 14. ovoga Pravilnika. Popis nositelja programa čini javni dio registra.

Registarski broj

Članak 36.

Registarski broj je identifikacijski broj koji svakom nositelju programa dodjeljuje Ministarstvo kod izdavanja ovlaštenja za provođenje programa osposobljavanja, a jedinstven je, nepromjenljiv i neponovljiv.

Registarski list za nositelja programa

Članak 37.

U registarski list se upisuju podaci o nositelju programa:

1. naziv/tvrtka,

2. mjesto i datum osnivanja,

3. osobni identifikacijski broj (OIB),

4. sjedište,

5. poštanski broj,

6. mjesto,

7. šifra djelatnosti,

8. statistička oznaka grada/općine i županije,

9. osoba za kontakt,

10. telefon,

11. faks,

12. e-mail,

13. web-stranica.

14. klasifikacijska oznaka, urudženi broj i datum rješenja o ovlaštenju,

15. rok važenja ovlaštenja,

16. podaci o odgovornoj osobi:

– ime i prezime,

– naziv funkcije,

– identifikacijska isprava i broj,

17. podaci o stučnoj osobi:

– ime i prezime,

– stručna sprema,

– radno iskustvo,

– zaposlenje,

18. radno iskustvo nositelja programa na energetskim pregledima,

19. ostalo.

Promjena podataka

Članak 38.

Ukoliko se promijene podaci upisani u registar nositelja programa, nositelj programa obvezan je podnijeti zahtjev za upis promjene podataka upisanih u registar u roku od 15 dana od nastale promjene. Zahtjev se podnosi Ministarstvu u elektroničkom ili pisanom obliku na obrascu propisanom za podnošenje zahtjeva za izdavanje ovlaštenja koji se nalazi u Prilogu 10. ovoga Pravilnika.

Brisanje iz registra

Članak 39.

Ovlaštenje za provođenje programa osposobljavanja briše se iz registra nositelja programa po službenoj dužnosti istekom roka važenja ovlaštenja i nastupom konačnosti rješenja o oduzimanju ovlaštenja.

Upisnik registra

Članak 40.

U upisnik registra se upisuje:

1. redni broj upisa,

2. registarski broj nositelja programa,

3. datum primitka podneska,

4. predmet,

5. ime i prezime ili tvrtka ili naziv ovlaštene osobe,

6. kratki sadržaj podneska,

7. oznaka dokumenta u prilogu,

8. rješenje ili zaključak Ministarstva,

9. ostalo.

3. Nadzor

Članak 41.

Nadzor nad radom nositelja programa i ispunjavanjem propisanih uvjeta za stjecanje ovlaštenja za provođenje programa osposobljavanja obavlja Ministarstvo u okviru svojih ovlaštenja i dužnosti propisanih Zakonom, Zakonom o sustavu državne upravei podzakonskim aktima.

IV. UTVRĐIVANJE I PROVOĐENJE PROGRAMA OSPOSOBLJAVANJA

4. Utvrđivanje programa

Sadržaj programa

Članak 42.

Program osposobljavanja je program osposobljavanja propisan ovim Pravilnikom za osobe koje provode energetski pregled građevine i kontrolni pregled sustava grijanja i sustava klimatizacije u zgradi, koji se sastoji od Programa izobrazbe i Programa usavršavanja.

Trajanje programa osposobljavanja

Članak 43.

Program izobrazbe se utvrđuje u trajanju od 30 sati nastave.

Trajanje programa usavršavanja

Članak 44.

Program usavršavanja se utvrđuje u trajanju od 8-16 sati ovisno o promjenama propisa u području energetske učinkovitosti i/ili tehničko-tehnološkom i metodološkom napretku na tom području.

5. Provođenje programa

Dužnosti nositelja programa

Članak 45.

Nositelj programa osposobljavanja je dužan:

1. provoditi program osposobljavanja kako je propisan ovim Pravilnikom i detaljno razrađen planom i organizacijom provođenja nositelja programa,

2. utvrditi identitet i prisutnost polaznika,

3. provesti provjeru znanja polaznika,

4. voditi evidenciju o provođenju programa osposobljavanja,

5. izvještavati na zahtjev Ministarstva o provedbi programa osposobljavanja i podacima iz evidencije koju vodi,

6. omogućiti Ministarstvu provođenje nadzora nad provedbom programa osposobljavanja,

7. trajno ispunjavati propisane uvjete za stjecanje ovlaštenja za provođenje programa osposobljavanja,

8. savjesno ispunjavati propisane dužnosti nositelja programa osposobljavanja.

Provjera znanja

Članak 46.

(1) Nositelj programa osposobljavanja provodi pismenim putem provjeru znanja polaznika Programa izobrazbe putem stručnih osoba koje su sudjelovale u provođenju tog programa.

(2) O provjeri znanja iz stavka 1. ovoga članka, vodi se zapisnik koji obvezatno sadrži sljedeće:

1. osobne podatke polaznika (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, stručna sprema),

2. datum i mjesto provjere znanja,

3. osobne podatke stručne osobe (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, stručna sprema),

4. test koji je rješio polaznik.

(3) Polaznik koji je skupio najmanje 70% bodova od svakog poglavlja iz Programa izobrazbe na testu, uspješno je završio Program izobrazbe.

Uvjerenje

Članak 47.

(1) Polazniku koji je uspješno završio Program izobrazbe, nositelj programa osposobljavanja izdaje uvjerenje o uspješno završenom Programu izobrazbe.

(2) Polazniku koji je redovito sudjelovao na provođenju Programa usavršavanja, nositelj programa osposbljavanja izdaje uvjerenje o sudjelovanju na provođenju Programa usavršavanja.

(3) Uvjerenje iz stavka 1. i 2. ovoga članka obvezatno sadrži sljedeće:

1. podatke o nositelju programa osposobljavanja i ovlaštenju za provođenje programa,

2. osobne podatke polaznika,

3. naznaku Programa izobrazbe ili Programa usavršavanja koji je polaznik pohađao,

4. datum i mjesto pohađanja programa osposobljavnja,

5. broj, datum i mjesto izdavanja uvjerenja.

(4) Uvjerenje se izdaje na obrascu koji se nalazi u Prilogu 11. ovoga Pravilnika za Program izobrazbe odnosno Prilogu 12. za Program usavršavanja.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Prilozi

Članak 48.

Sastavni dio ovog Pravilnika su sljedeći prilozi:

1. Program izobrazbe za osobe koje provode energetske preglede građevina i kontrolne preglede sustava grijanja i sustava klimatizacije,

2. Program usavršavanja osoba ovlaštenih za provođenje energetskih pregleda građevina i kontrolnih pregleda sustava grijanja i klimatizacije u zgradama,

3. Obrazac ovlaštenja za provođenje energetskog pregleda građevine i kontrolnog pregleda sustava grijanja ili klimatizacije za fizičke osobe – Obrazac OFO,

4. Obrazac ovlaštenja za provođenje energetskog pregleda građevine i kontrolnog pregleda sustava grijanja ili klimatizacije za pravne osobe– Obrazac OPO,

5. Obrazac zahtjeva za izdavanje ovlaštenja za energetski pregled građevine i kontrolni pregled sustava grijanja i klimatizacije u zgradi – Obrazac ZIO,

6. Obrazac registarskog lista za fizičku osobu – Obrazac RLF,

7. Obrazac registarskog lista za pravnu osobu – Obrazac RLP,

8. Obrazac upisnika registra – Obrazac UPR,

9. Obrazac ovlaštenja za provođenje programa osposobljavanja – Obrazac OPP,

10. Obrazac prijave za stjecanje ovlaštenja za provođenje programa osposobljavanja – Obrazac SOP,

11. Obrazac uvjerenja o uspješnom završenom Programu izobrazbe – Obrazac UPI.

12. Obrazac uvjerenja o sudjelovanju u Programu usavršavanja – Obrazac SPU.

13. Obrazac registarskog lista za nositelja programa – Obrazac RNP,

14. Obrazac upisnika registra nositelja programa – Obrazac UPN.

Članak 49.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/10-01/238

Urbroj: 526-04-02/1

Zagreb, 24. prosinca 2010.

Ministar
gospodarstva, rada i poduzetništva
mr. sc. Đuro Popijač, v. r.

PRILOG 1.

PROGRAM IZOBRAZBE OSOBA KOJE PROVODE ENERGETSKE PREGLEDE GRAĐEVINA I KONTROLNE PREGLEDE SUSTAVA GRIJANJA I SUSTAVA KLIMATIZACIJE U ZGRADAMA

Program izobrazbe osoba koje provode energetske preglede građevina i kontrolne preglede sustava grijanja i sustava klimatizacije u zgradama utvrđen je na način da osobe koje ga pohađaju dobiju potrebna znanja za organizaciju i provođenje energetskih i/ili kontrolnih pregleda i izradu izvješća s ocjenom i preporukom mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti. Pohađanjem Programa izobrazbe stječu se znanja o zakonodavno-regulatornom okviru za provođenje energetskih pregleda u Europskoj uniji i u Hrvatskoj, o metodologiji (koracima) provedbe energetskih pregleda u skladu s Pravilnikom o energetskim pregledima građevina, o mogućim mjerama za poboljšanje energetske učinkovitosti u građevinama te o načinu izrade izvješća o provedenom energetskom pregledu.

Naglasak u Programu izobrazbe stavlja se na sam postupak provedbe energetskog pregleda i izrade izvješća. Programom se ne predviđa dubinsko teorijsko tumačenje rada pojedinih tehničkih sustava građevina jer se pretpostavlja da Zakonom propisani uvjeti za ovlašćivanje (stručna sprema i referentno iskustvo) osiguravaju dovoljnu razinu tehničkog znanja osoba koje provode energetske preglede.

Za Program izobrazbe utvrđen je sljedeći sadržaj:

1. Energetska učinkovitost i energetski pregledi u Europskoj uniji

1.1. Osnovne postavke i ciljevi Direktive 2006/32/EZ o energetskoj učinkovitosti i energetskim uslugama (ESD)

1.1.1. Odredbe Direktive vezane uz energetske preglede

1.2. Osnovne postavke i ciljevi Direktive 2010/31/EU o energetskim svojstvima zgrada (EPBD)

1.2.1. Odredbe Direktive vezane uz energetske preglede

1.3. Osnovne postavke i ciljevi Direktive 2008/1/EZ o integralnom sprečavanju i kontroli onečišćenja (IPPC direktiva)

1.3.1. Referentni dokument (BREF) o najboljim raspoloživim tehnologijama (BAT) za energetsku učinkovitost

1.4. Pregled ostalih europskih strateških i zakonodavnih dokumenata vezanih uz energetsku učinkovitost

2. Zakonodavno-regulatorni okvir za energetsku učinkovitost i energetske preglede u Republici Hrvatskoj

2.1. Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji i provedbeni propisi

2.1.1. Pravilnik o metodologiji za izračun i određivanje okvirnog cilja ušteda energije u neposrednoj potrošnji

2.1.2. Pravilnik o energetskim pregledima građevina i Pravilnik o ovlaštenjima za provođenje energetskih pregleda

2.1.2.1. Vrste energetskih pregleda

2.1.2.2. Osnovna načela i faze provedbe energetskog pregleda

2.1.2.3. Djelovanje (prava i dužnosti) ovlaštenih osoba za energetske preglede

2.1.3. Pravilnik o jedinstvenom informacijskom sustavu za energetsku učinkovitost

2.1.4. Pravilnik o metodologiji za mjerenje i verifikaciju ušteda energije

2.1.5. Pravilnik o tretmanu ulaganja u primjenu mjera energetske učinkovitosti za proračunske korisnike

2.2. Tehnički propisi vezani uz sustave u građevinama s pripadajućom normama

2.2.1. Tehnički propis o racionalnoj uporabi i toplinskoj zaštiti u zgradama

2.2.2. Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada

2.2.3. Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada

2.2.4. Tehnički propis za dimnjake u građevinama

2.2.5. Pregled ostalih relevantnih propisa i hrvatskih normi koji uređuju područje energetske učinkovitosti građevine (npr. HR EN 16001 za sustave gospodarenja energijom)

2.3. Zakon o zaštiti na radu

3. Analiza postojećeg stanja energetske učinkovitosti u građevini

3.1. Priprema provedbe energetskog pregleda

3.1.1. Komunikacija s naručiteljem

3.1.2. Izrada plana aktivnosti i plana mjerenja na lokaciji

3.1.3. Obilazak lokacije

3.1.4. Prikupljanje podataka

3.1.4.1. Podaci potrebni za provedbu energetskog pregleda građevine i izvori podataka

3.1.4.2. Podaci potrebni za provedbu kontrolnog pregleda sustava grijanja i sustava klimatizacije i izvori podataka

3.2. Karakteristična mjerenja u građevinama

3.2.1. Pregled preporučenih mjerenja tijekom provedbe općeg energetskog pregleda

3.2.2. Pregled preporučenih mjerenja tijekom provedbe detaljnog energetskog pregleda

3.2.3. Pregled obveznih mjerenja tijekom provedbe kontrolnog pregleda sustava grijanja i sustava klimatizacije

3.2.4. Osnove mjerenja električnih veličina, sadržaja dimnih plinova, temperature, rasvijetljenosti, buke, protoka, tlaka i termovizije

3.2.5. Provedba karakterističnih mjerenja u laboratorijskim uvjetima

3.2.6. Obrada mjernih podataka

3.3. Analiza potrošnje energije i vode u građevini

3.3.1. Određivanje referentne potrošnje energije i vode

3.3.2. Izrada energetske bilance

3.3.2.1. Elementi bilance toplinske energije,

3.3.2.2. Elementi bilance električne energije,

3.3.2.3. Elementi bilance rashladne energije,

3.3.2.4. Elementi bilance vode

3.3.2.5. Izrada i prikaz ukupne energetske bilance

3.3.3. Izrada troškovne bilance

3.4. Definiranje pokazatelja potrošnje energije i vode i ocjena ukupne energetske učinkovitosti građevine

3.5. Određivanje emisija CO2 kao posljedica potrošnje energije i vode u građevini

3.6. Analiza prakse gospodarenja energijom korištenjem matrice sustavnog gospodarenja energijom

4. Pregled mogućnosti za poboljšanje energetske učinkovitosti u građevinama

4.1. Uspostava i primjena sustava za gospodarenje energijom,

4.1.1. Uspostava organizacijske strukture

4.1.2. Alati za praćenje i analizu potrošnje energije (CNUS)

4.1.3. Nabava energije – tarifni sustavi i cijene, raspoloživost energenata na lokaciji

4.1.4. Ocjena potencijala za poboljšanja energetske učinkovitosti uvođenjem sustava za gospodarenje energijom.

4.2. Pregled tipičnih mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti u građevinama

4.2.1. Elementi ovojnice zgrada

4.2.2. Sustavi za proizvodnju toplinske energije

4.2.3. Sustavi za proizvodnju rashladne energije

4.2.4. Sustavi za distribuciju toplinske energije, vode, pare i zraka

4.2.5. Sustavi ventilacije i klimatizacije

4.2.6. Sustavi opskrbe električnom energijom

4.2.7. Sustavi komprimiranog zraka

4.2.8. Elektromotorni pogoni Sustavi električne rasvjete

4.2.9. Ostala trošila električne energije

4.2.10. Sustavi pripreme potrošne tople vode

4.2.11. Sustavi vodoopskrbe

4.2.12. Sustavi mjerenja i upravljanja

5. Izrada izvješća

5.1. Izrada izvješća o provedenom energetskom pregledu građevine

5.1.1. Sadržaj izvješća i sažetka izvješća

5.1.2. Tehno-ekonomska analiza prepoznatih potencijala za uštede energije

5.1.2.1. Određivanje složenosti mjere poboljšanja energetske učinkovitosti

5.1.2.2. Ocjena godišnjih ušteda energije

5.1.2.3. Ocjena godišnjih novčanih ušteda

5.1.2.4. Ocjena godišnjih ušteda emisije CO2

5.1.2.5. Ocjena troškova ulaganja provedbe mjere

5.1.2.6. Izračun ekonomskih pokazatelja ulaganja

5.1.2.6.1. Pokazatelji koji se koriste u izvješću o provedenom općem energetskom pregledu

5.1.2.6.2. Pokazatelji koji se koriste u izvješću o provedenom detaljnom energetskom pregledu

5.1.3. Izrada plana praćenja, mjerenja i verifikacije ušteda energije

5.2. Izrada izvješća o provedenom kontrolnom pregledu sustava grijanja u zgradi

5.3. Izrada izvješća o provedenom kontrolnom pregledu sustava klimatizacije u zgradi

PRILOG 2.

PROGRAM USAVRŠAVANJA OSOBA OVLAŠTENIH ZA PROVOĐENJE ENERGETSKIH PREGLEDA GRAĐEVINA I KONTROLNIH PREGLEDA SUSTAVA GRIJANJA I KLIMATIZACIJE U ZGRADAMA

Osnovni cilj Programa usavršavanja jest osigurati kontinuirano praćenje zakonodavstva i regulative iz područja energetske učinkovitosti i energetskih pregleda te upoznavanje ovlaštenih osoba s najnovijim dostignućima glede korištenih materijala, tehnologija i postupaka za poboljšanje energetske učinkovitosti. Također, Program usavršavanja je koncipiran i kao platforma za razmjenu iskustava iz prakse, uočavanja nedostataka sustava provedbe energetskih pregleda u Republici Hrvatskoj i predlaganje poboljšanja. U Program usavršavanja mogu se uključiti i primjeri dobre prakse iz drugih europskih zemalja.

Za Program usavršavanja utvrđen je sljedeći sadržaj:

1. Promjene zakonodavno-regulatornog okvira za provedbu energetskih pregleda

1.1. Pregled novih direktiva ili izmjena i dopuna postojećih direktiva, te drugih izvora europskog prava na području energetske učinkovitosti

1.2. Pregled novih ili izmjena i dopuna postojećih zakona i propisa iz područja energetske učinkovitosti u Republici Hrvatskoj

2. Iskustva iz provedenih energetskih pregleda građevina i kontrolnih pregleda sustava grijanja i klimatizacije u zgradama

2.1. Analiza postojeće metodologije za provedbu energetskih i kontrolnih pregleda

2.1.1. Uočeni problemi i nedostatci

2.1.2. Prijedlozi za poboljšanja

2.2. Primjeri dobre prakse iz provedenih energetskih pregleda građevina U Republici Hrvatskoj

2.3. Primjeri dobre prakse iz provedenih kontrolnih pregleda sustava grijanja i sustava klimatizacije u zgradama

3. Iskustva iz provedenih nadzora nad ispunjavanjem obveze provedbe energetskih i kontrolnih pregleda i radom ovlaštenih osoba

3.1. Izvješće o nadzoru nad ispunjavanjem obveze provođenja energetskih pregleda

3.2. Izvješće o nadzoru rada ovlaštenih osoba

3.3. Preciznost i istinitost podataka u izvješćima o provedenim energetskim i kontrolnim pregledima

3.4. Pitanja etike u radu

4. Inovativna rješenja za poboljšanje energetske učinkovitosti i unaprjeđenje provedbe energetskih pregleda

4.1. Novi materijali, tehnologije i pristupi za poboljšanje energetske učinkovitosti u građevinama te njihova primjena

4.2. Alati (računalni) programi za potporu provedbi energetskih i kontrolnih pregleda

4.3. Primjeri dobre prakse i prijenos iskustava i znanja iz drugih europskih zemalja (opcionalno)