Pravilnik o energetskim pregledima građevina

NN 5/2011 (12.1.2011.), Pravilnik o energetskim pregledima građevina

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA

84

Na temelju članka 19. stavak 6., članka 20., stavak 2. i članka 21. stavak 2. Zakona o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji (»Narodne novine« broj 152/08), ministar gospodarstva, rada i poduzetništva donosi

PRAVILNIK

O ENERGETSKIM PREGLEDIMA GRAĐEVINA

I. OPĆE ODREDBE

Predmet

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom propisuju uvjeti za provođenje energetskog pregleda građevine radi utvrđivanja načina upravljanja neposrednom potrošnjom energije te utvrđivanja isplativih mogućnosti za smanjenje neposredne potrošnje energije građevine i procjene mogućih ostvarenja ušteda energije nakon primjene mjera energetske učinkovitosti, a posebno se propisuje:

– postupak provođenja energetskog pregleda,

– sadržaj izvješća o provedenom energetskom pregledu,

– postupak provođenja kontrolnog pregleda sustava grijanja u zgradi,

– sadržaj izvješća o provedenom kontrolnom pregledu sustava grijanja u zgradi,

– postupak provođenja kontrolnog pregleda sustava klimatizacije u zgradi,

– sadržaj izvješća o provedenom kontrolnom pregledu sustava klimatizacije u zgradi,

– granična veličina ukupne korisne površine zgrade javnog sektora iznad koje je u predmetnoj zgradi obvezno gospodariti energijom,

– godišnja granična vrijednost neposredne potrošnje energije građevine koja služi za određivanje kategorije velikog potrošača energije,

– i druge uvjete za provođenje energetskog pregleda građevine.

(2) Predmet ovog Pravilnika nije energetski pregled zgrade radi izdavanja energetskog certifikata zgrade na koji se primjenjuju propisi iz područja gradnje kojima se uređuje energetsko certificiranje zgrada.

Svrha

Članak 2.

Svrha ovog Pravilnika je provedba Zakonom propisane obveze javnog sektora, velikog potrošača, potrošača energije koji ima status korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (u daljnjem tekstu: Fond) te drugog potrošača da upravlja neposrednom potrošnjom energije na učinkovit način te stvaranje uvjeta za isplativu primjenu mjera poboljšanja energetske učinkovitosti i ostvarivanje ciljeva ušteda energije u neposrednoj potrošnji utvrđenih u Strategiji energetskog razvoja Republike Hrvatske, Nacionalnom programu energetske učinkovitosti i Nacionalnom akcijskom planu energetske učinkovitosti u skladu s Direktivom 2006/32/EZ o energetskoj učinkovitosti i energetskim uslugama.

Supsidijarnost

Članak 3.

Na odnose koji nisu uređeni ovim Pravilnikom, supsidijarno se primjenjuju posebni propisi kojima se uređuje: energetika, gradnja, komunalno gospodarstvo, tehnički zahtjevi za proizvode i ocjena sukladnosti, zaštita okoliša, državna uprava, lokalna i područna (regionalna) samouprava, proračun, ustanove, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Državni inspektorat, i drugi propisi u vezi s energetskom učinkovitošću u neposrednoj potrošnji energije.

Definicije pojmova

Članak 4.

Pojmovi koji se koriste u ovome Pravilniku imaju značenja utvrđena Zakonom, Pravilnikom o jedinstvenom informacijskom sustavu za energetsku učinkovitost, Pravilnikom o ovlaštenjima za energetski pregled građevine, Pravilnikom o metodologiji za izračun i određivanje okvirnog cilja ušteda energije u neposrednoj potrošnji, Pravilnikom o metodologiji za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije u neposrednoj potrošnji, Pravilnikom o tretmanu ulaganja u primjenu mjera energetske učinkovitosti za proračunske korisnike, Pravilnikom o energetskom certificiranju zgrada i supsidijarnim propisima. U ovome se Pravilniku koriste i drugi pojmovi koji imaju sljedeća značenja:

1. detaljni energetski pregled je energetski pregled građevine kojim se provode detaljna mjerenja, izračuni i analize potrošnje energije i vode u građevini ili dijelovima građevine, utvrđuju se mogućnosti za smanjenje potrošnje energije i vode, predlažu mjere za poboljšanje učinkovitosti potrošnje energije i vode u građevini te se ocjenjuje isplativost primjene tih mjera sa zajamčenom razinom točnosti rezultata.

2. Direktiva 2006/32/EZ o energetskoj učinkovitosti i energetskim uslugama je Direktiva 2006/32/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 5. travnja 2006. o energetskoj učinkovitosti i energetskim uslugama te o ukidanju Direktive Vijeća 93/76/EEZ (Službeni list Europske unije L 114, 27. 4. 2006., str. 64-85),

3. kontrolni pregled je redoviti pregled sustava grijanja i klimatizacije u zgradi radi ocjene načina rada i održavanja sustava s obzirom na energetsku učinkovitost i po potrebi utvrđivanja mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti sustava radi osiguranja maksimalne učinkovitosti tih sustava u normalnim uvjetima rada,

4. ministar je čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za energetiku,

5. Ministarstvo je središnje tijelo državne uprave nadležno za energetiku,

6. opći energetski pregled je energetski pregled građevine u svrhu ispunjenja obveze gospodarenja energijom kojim se provode izračuni i analize potrošnje energije i vode na razini cijele građevine uz mjerenja u ograničenom opsegu, utvrđuju se mogućnosti smanjenja potrošnje energije i vode, predlažu mjere poboljšanja učinkovitosti potrošnje energije i vode u građevini te se ocjenjuje isplativost primjene tih mjera s približnom točnošću rezultata.

7. zgrada javnog sektora je zgrada koju javni sektor koristi za obavljanje svoje djelatnosti čija ukupna korisna površina prelazi 1.000 m2, bez obzira na ukupnu potrošnju energije u građevini,

8. veliki potrošač je krajnji kupac energije, osim krajnjeg kupca iz javnog sektora, čija ukupna godišnja neposredna potrošnja energije u građevini koju koristi za obavljanje svoje djelatnosti prelazi 10.000 MWh,

9. Zakon je Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji (»Narodne novine«, broj 152/08).

II. OVLAŠTENA OSOBA ZA ENERGETSKI I KONTROLNI PREGLED

Ovlaštena osoba

Članak 5.

(1) Energetski pregled građevine ili kontrolni pregled sustava grijanja i klimatizacije u zgradi može provoditi samo osoba koja ima ovlaštenje Ministarstva i upisana je u Registar ovlaštenih osoba za energetske preglede građevine i kontrolne preglede sustava grijanja i klimatizacije u zgradi u skladu s Pravilnikom o ovlaštenjima za energetski pregled građevine.

(2) Energetski pregled građevine, kada je ta građevina zgrada, može provoditi i osoba ovlaštena za energetski pregled zgrade sa složenim tehničkim sustavima radi izdavanja energetskog certifikata zgrade koja je upisana u Registar ovlaštenih osoba za provođenje energetskog pregleda i energetsko certificiranje zgrada koji vodi ministarstvo nadležno za graditeljstvo.

(3) Kontrolni pregled sustava grijanja i klimatizacije u zgradi može provoditi i ovlaštena osoba iz stavka 2. ovog članka koja je ovlaštena za pregled zgrade sa složenim tehničkim sustavom u dijelu koji se odnosi na strojarski dio tehničkog sustava.

(4) Pojedine aktivnosti energetskog ili kontrolnog pregleda sustava grijanja i klimatizacije u zgradi može provoditi i druga stručna osoba koja nema ovlaštenje Ministarstva, ali po uputama i nadzoru ovlaštene osobe za energetski ili kontrolni pregled koja odgovara za valjanost rezultata energetskog ili kontrolnog pregleda.

Dužnosti ovlaštene osobe

Članak 6.

(1) Ovlaštena osoba za provođenje energetskog pregleda građevine ili kontrolnog pregleda sustava grijanja i klimatizacije u zgradi, provodi energetski ili kontrolni pregled neovisno, samostalno i objektivno, u skladu sa Zakonom, podzakonskim aktima donesenim na temelju Zakona, propisima iz područja gradnje kojima se uređuje energetsko certificiranje zgrada, tehničkim propisima i pravilima struke, odgovorna je za provođenje energetskog ili kontrolnog pregleda, osobito za točnost i istinitost podataka sadržanih u izvješću o provedenom energetskom ili kontrolnom pregledu.

(2) Ovlaštena osoba za provođenje energetskog pregleda građevine ili kontrolnog pregleda sustava grijanja i klimatizacije u zgradi dužna je voditi evidenciju o provedenim energetskim pregledima građevina ili kontrolnim pregledima sustava grijanja i klimatizacije u zgradi i čuvati izvješće o provedenom energetskom pregledu građevine te izvješće o provedenom kontrolnom pregledu sustava grijanja i klimatizacije u zgradi najmanje 10 godina.

(3) Ovlaštena osoba za provođenje energetskog pregleda građevine ili kontrolnog pregleda sustava grijanja i klimatizacije dužna je jednom godišnje, do kraja veljače za tekuću godinu, u elektroničkom obliku izvijestiti Ministarstvo, Fond i Državni inspektorat o provedenim energetskim i kontrolnim pregledima. Izvješće treba sadržavati podatke o ovlaštenoj osobi, listu provedenih energetskih pregleda građevine i kontrolnih pregleda u protekloj godini s podacima o naručitelju te u prilogu sažetke izvješća o provedenim energetskim pregledima i izvješća o provedenim kontrolnim pregledima sustava grijanja i klimatizacije.

III. OBVEZA PROVOĐENJA ENERGETSKOG I KONTROLNOG PREGLEDA

Obveza energetskog pregleda

Članak 7.

(1) Obveznik provođenja energetskog pregleda građevine je:

1. javni sektor za zgrade javnog sektora i javnu rasvjetu;

2. veliki potrošač za građevinu koju koristi za obavljanje svoje djelatnosti;

3. drugi potrošač koji ima status korisnika sredstava Fonda, kad je obveza energetskog pregleda utvrđena ugovorom s Fondom u skladu s općim aktom Fonda.

(2) Zgrada javnog sektora je zgrada koju javni sektor koristi za obavljanje svoje djelatnosti čija ukupna korisna površina prelazi 1.000 m2, bez obzira na ukupnu potrošnju energije u građevini.

(3) Veliki potrošač je krajnji kupac energije, osim krajnjeg kupca iz javnog sektora, čija ukupna godišnja neposredna potrošnja energije u građevini koju koristi za obavljanje svoje djelatnosti prelazi 10.000 MWh,

(4) Javni sektor i veliki potrošač dužni su provesti energetski pregled građevine najmanje jednom u razdoblju od pet godina, računajući od dana uručenja posljednjeg izvješća o energetskom pregledu.

(5) Drugi potrošač koji ima status korisnika sredstava Fonda dužan je provesti energetski pregled građevine u skladu s uvjetima i rokovima utvrđenim ugovorom s Fondom u skladu s općim aktom Fonda.

Obveza kontrolnog pregleda sustava grijanja i klimatizacije

Članak 8.

(1) Obveznik redovitog kontrolnog pregleda sustava grijanja i klimatizacije je vlasnik zgrade ili posebnog dijela zgrade sa:

a. sustavom grijanja s kotlom na tekuće, plinovito ili kruto gorivo ukupne nazivne snage 20 kW i veće,

b. sustavom klimatizacije s jednim ili više uređaja za proizvodnju toplinske/rashladne energije ukupne nazivne snage 12 kW i veće.

(2) Obveznik redovitog kontrolnog pregleda sustava grijanja iz stavka 1. ovoga članka dužan je provesti kontrolni pregled najmanje jednom:

a. u pet godina za sustave grijanja s kotlom nazivne snage do uključivo 100 kW,

b. u dvije godine za sustave grijanja s kotlom nazivne snage veće od 100 kW.

(3) Obveznik redovitog kontrolnog pregleda sustava klimatizacije iz stavka 1. ovoga članka dužan je provesti kontrolni pregled najmanje jednom u pet godina.

(4) Rok za provođenje redovitog kontrolnog pregleda sustava grijanja i klimatizacije računa se od dana uručenja posljednjeg izvješća o kontrolnom pregledu.

IV. VRSTE ENERGETSKOG I KONTROLNOG PREGLEDA

Predmet energetskog pregleda

Članak 9.

(1) Energetskim pregledom utvrđuje se učinkovitost potrošnje energije i vode u građevini te mogućnosti za isplativo smanjenje potrošnje energije i vode te ostvarenje ušteda.

(2) Predmet energetskog pregleda građevine su:

1) elementi ovojnice zgrade

2) sustav za proizvodnju toplinske energije,

3) sustav za proizvodnju rashladne energije,

4) sustav za distribuciju toplinske energije, vode, pare i zraka,

5) sustav ventilacije i klimatizacije,

6) sustav opskrbe električnom energijom,

7) sustav komprimiranog zraka,

8) elektromotorni pogoni,

9) sustav električne rasvjete,

10) ostala trošila električne energije,

11) sustav pripreme potrošnje tople vode,

12) sustav vodoopskrbe,

13) sustav mjerenja i upravljanja.

(3) Predmet energetskog pregleda građevine mogu biti i drugi tehnički ili tehnološki sustavi u ovisnosti o karakteristikama i namjeni građevine.

Vrste energetskih pregleda

Članak 10.

(1) Energetski pregled je opći i detaljni (investicijski) energetski pregled građevine, koji provodi ovlaštena osoba za energetski pregled po postupku propisanim ovim pravilnikom.

(2) Kad je predmet energetskog pregleda zgrada za koju postoji obveza energetskog pregleda radi izdavanja energetskog certifikata zgrade, energetski pregled radi izdavanja energetskog certifikata zgrade smatra se energetskim pregledom u smislu ovoga Pravilnika ako je energetski pregled radi izdavanja energetskog certifikata zgrade obuhvatio analizu stvarne potrošnje energije odnosno gospodarenja energijom u zgradi javnog sektora u skladu s ovim Pravilnikom.

(3) Provođenje energetskog pregleda građevine, kada je ta građevina zgrada, usklađuje se s provođenjem energetskog pregleda zgrade radi izdavanja energetskog certifikata zgrade i kontrolnim pregledom sustava grijanja i klimatizacije u zgradi kad obveza energetskog pregleda građevine propisana ovim pravilnikom dospijeva istodobno kad i obveza energetskog pregleda zgrade radi izdavanja energetskog certifikata zgrade i obveza kontrolnog pregleda sustava grijanja i klimatizacije u zgradi propisana ovim Pravilnikom.

(4) U slučaju iz stavka 3. ovoga članka, energetski pregled zgrade radi izdavanja energetskog certifikata zgrade i kontrolni pregled sustava grijanja i klimatizacije u zgradi istodobno se provodi kao dio energetskog pregleda građevine i smatra se njegovim sastavnim dijelom.

Opći energetski pregled građevine

Članak 11.

(1) Opći energetski pregled je obvezatni energetski pregled građevine koji se provodi radi ispunjenja obveze gospodarenja energijom.

(2) Općim energetskim pregledom građevine prikupljaju se podaci o potrošnji energije građevine za razdoblje od zadnje tri godine, planiraju se i provode mjerenja u specifičnim sustavima kojima se dopunjuju i kontroliraju prikupljeni podaci o potrošnji energije i vode u tehnički opravdanom ograničenom opsegu, obavljaju se analize potrošnje energije i vode, procjenjuju se mogućnosti za smanjenje potrošnje energije i vode te se predlažu i ocjenjuju mjere poboljšanja učinkovitosti potrošnje energije i vode u građevini s približnom točnošću rezultata dovoljnom za donošenje odluke o provedbi ili detaljnijoj analizi pojedinih mjera.

(3) Opći energetski pregled primjenjuje se za identifikaciju svih mogućnosti za smanjenje potrošnje energije i vode u građevini, za izradu programa energetske učinkovitosti obveznika gospodarenja energijom te kao osnova za primjenu jednostavnih i troškovno učinkovitih mjera poboljšanja učinkovitosti potrošnje energije i vode u građevini odnosno za planiranje provedbe složenijih mjera.

Detaljni (investicijski) energetski pregled građevine

Članak 12.

(1) Detaljni (investicijski) energetski pregled predstavlja proširenje aktivnosti općeg energetskog pregleda s detaljnim mjerenjima, analizama i modeliranjem potrošnje energije i vode u građevini u tehnički opravdanom najvećem opsegu, te utvrđivanje isplativosti mjera poboljšanja učinkovitosti potrošnje energije i vode u građevini sa zajamčenom razinom točnosti rezultata.

(2) Detaljni energetski pregled primjenjuje se za izradu investicijske studije koja sadrži detaljne tehno-ekonomske analize i služi za primjenu složenih mjera poboljšanja učinkovitosti potrošnje energije i vode u građevini putem energetskih usluga sa zajamčenim uštedama.

Predmet kontrolnog pregleda

Članak 13.

Kontrolni pregled je redoviti pregled sustava grijanja i klimatizacije u zgradi radi ocjene načina rada i održavanja sustava s obzirom na energetsku učinkovitost i po potrebi utvrđivanja mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti sustava radi osiguranja maksimalne učinkovitosti tih sustava u normalnim uvjetima rada.

Kontrolni pregled sustava grijanja i klimatizacije

Članak 14.

(1) Kontrolnim pregledom sustava grijanja i klimatizacije u zgradi ocjenjuje se učinkovitost sustava u normalnom radu u odnosu na učinkovitost definiranu tehničkom dokumentacijom i specifikacijama proizvođača, uzimajući u obzir uvjete rada u zgradi, i predlažu se mjere za poboljšanje energetske učinkovitosti sustava grijanja i klimatizacije.

(2) Provođenje kontrolnog pregleda iz stavka 1. ovog članka, usklađuje se s provođenjem energetskog pregleda zgrade radi izdavanja energetskog certifikata zgrade kad obveza kontrolnog pregleda propisana ovim Pravilnikom dospijeva istodobno kad i obveza energetskog pregleda radi izdavanja energetskog certifikata zgrade.

(3) U slučaju iz stavka 2. ovoga članka, kontrolni pregled sustava grijanja i klimatizacije u zgradi istodobno se provodi kao dio energetskog pregleda zgrade radi izdavanja energetskog certifikata zgrade i smatra se njegovim sastavnim dijelom.

V. PROVOĐENJE ENERGETSKOG I KONTROLNOG PREGLEDA

Dužnosti naručitelja

Članak 15.

(1) Naručitelj energetskog i kontrolnog pregleda dužan je osobi ovlaštenoj za energetski ili kontrolni pregled osigurati sve podatke, tehničku dokumentaciju građevine ili sustava grijanja i klimatizacije i drugu dokumentaciju te ostale uvjete za nesmetani energetski pregled građevine i kontrolni pregled sustava za grijanje i klimatizaciju, a osobito:

1) podatke o potrošnji svih oblika energije i vode u građevini za razdoblje od zadnje tri godine putem računa od opskrbljivača ili na drugi način dogovoren s ovlaštenom osobom za provođenje energetskog pregleda,

2) tehničku dokumentaciju građevine i tehničku dokumentaciju opreme ugrađene u sustavima koji su predmet analize,

3) izvješća o prethodno provedenim energetskim pregledima,

4) izvješća o prethodno provedenim kontrolnim pregledima sustava grijanja i klimatizacije

5) izvješća o redovitim pregledima i servisima u svrhu održavanja u skladu s tehničkim propisom o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada i tehničkom propisu o sustavima grijanja i hlađenja u zgradama

6) izvješća o redovitim pregledima i servisima u svrhu održavanja ostalih tehničkih sustava,

7) slobodan pristup svim dijelovima sustava koji su predmet analize uz uvažavanje sigurnosnih uvjeta definiranih Zakonom o zaštiti na radu i posebnim propisima koji se tiču analiziranog sustava,

8) razgovor s osobljem u svrhu ocjene načina korištenja i gospodarenja energijom u građevini.

(2) Naručitelj energetskog pregleda građevine ili kontrolnog pregleda sustava grijanja i klimatizacije u zgradi dužan je voditi evidenciju o provedenim energetskim pregledima građevina ili kontrolnim pregledima sustava grijanja i klimatizacije u zgradi i čuvati izvješće o energetskom pregledu građevine ili izvješće o kontrolnom pregledu sustava grijanja i klimatizacije u zgradi najmanje 10 godina.

Provođenje općeg energetskog pregleda građevine

Članak 16.

(1) Opći energetski pregled sastoji se od:

1) Pripremnog dijela energetskog pregleda koji uključuje:

a. obilazak lokacije građevine,

b. prikupljanje osnovnih podataka o građevini, aktivnostima na lokaciji te potrošnji energije i vode i pripadajućim troškovima za posljednje tri godine putem:

i. računa od opskrbljivača,

ii. pregleda pojedinih dijelova postrojenja,

iii. pregledom dostupne tehničke dokumentacije i stručne literature,

iv. provođenja mjerenja ključnih veličina potrebnih za provođenje analiza.

2) Analize potrošnje energije i vode ovisno o djelatnosti naručitelja te prakse gospodarenja energijom:

a. određivanje referentne potrošnje energije i vode građevine,

b. izrade energetske i troškovne bilance građevine,

c. analize potrošnje energije i vode po glavnim grupama trošila ili sustavima,

d. obrade podatka dobivenih mjerenjima,

e. izračuna pokazatelja energetske učinkovitosti i sveukupne ocjene učinkovitosti potrošnje energije i vode u građevini,

f. analize trenutne prakse gospodarenja energijom.

3) Utvrđivanja i vrednovanja mogućnosti za uštede i predlaganja pojedinačnih mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti:

a. definiranje pojedinačnih mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti uključujući i mogućnosti promjene izvora energije kao i korištenje obnovljivih izvora energije,

b. ocjena svake pojedine mjere kroz određivanje mogućnosti za uštede energije, novca i smanjenja emisija CO2 te jednostavnog perioda povrata ulaganja,

c. prijedlog rješenja za provedbu mjera energetske učinkovitosti (grupiranje mjera) i detaljna ocjena svake opcije,

d. određivanje mogućnosti za uštede energije svakog rješenja uzimajući u obzir međudjelovanja pojedinačnih mjera,

e. tehno-ekonomska analiza svakog predloženog rješenja pomoću financijskih metoda kao što je jednostavni period povrata ulaganja,

f. analiza svakog predloženog rješenja s obzirom na smanjenje emisija polutanata, posebice CO2,

g. prijedlog plana provedbe predloženih mjera,

h. određivanje pokazatelja energetske učinkovitosti i postupaka za praćenje učinaka provedenih mjera u skladu sa Pravilnikom o metodologiji za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije u neposrednoj potrošnji,

i. izrada završnog izvješća i predaja Naručitelju.

(2) Energetski pregled građevine osim aktivnosti iz stavka 1. ovoga članka može uključivati i druge radnje ovisno o vrsti građevine i aktivnostima koje se u njoj obavljaju.

(3) U Prilogu 4. ovoga Pravilnika nalazi se obrazac upitnika koji se koristi tijekom energetskog pregleda građevine za prikupljanje podataka o potrošnji energije i aktivnostima na lokaciji. Osoba ovlaštena za vođenje energetskog pregleda građevine može podatke prikupiti i na druge načine usuglašene s naručiteljem.

(4) Prije posjeta lokaciji građevine osoba ovlaštena za vođenje energetskog pregleda dužna je naručitelju energetskog pregleda dostaviti plan aktivnosti koje se planiraju obaviti na lokaciji. Sva mjerenja koja se u građevini provode tijekom energetskog pregleda moraju biti provedena na način koji je u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu i pripadajućim podzakonskim propisima u ovisnosti o vrsti građevine odnosno postrojenja u kojem se mjerenja provode. U Prilogu 5. ovog Pravilnika propisan je minimalan sadržaj Plana mjerenja, koji je sastavni dio dokumentacije o provedenom energetskom pregledu građevine.

(5) Potrošnja energije i vode građevine analizira se izradom energetske i troškovne bilance građevine kao i bilancom potrošnje pojedinog energenta ili oblika energije po glavnim grupama trošila. U Prilogu 6. ovog Pravilnika propisan je izgled i sadržaj energetske i troškovne bilance.

(6) Smjernice za definiranje i praćenje pokazatelja energetske učinkovitosti i izradu plana praćenja ostvarenih ušteda primjenom mjera poboljšanja energetske učinkovitosti utvrđene su u Pravilniku o metodologiji za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije u neposrednoj potrošnji. Pokazatelji energetske učinkovitosti se mogu odrediti za cjelokupnu građevinu, za potrošnju svakog pojedinog energenta, oblika energije ili vode kao i na razini svakog pojedinog sustava u građevini.

(7) Tijekom energetskog pregleda građevine nužno je ocijeniti dostatnost postojećih organizacijskih postupaka i načina praćenja potrošnje energije i vode. U Prilogu 7. ovog Pravilnika utvrđen je predložak za ocjenjivanje prakse gospodarenja energijom u analiziranoj građevini.

(8) Prikaz svake mjere poboljšanja energetske učinkovitosti minimalno uključuje sljedeće elemente:

1. naziv mjere,

2. ocjenu godišnjih ušteda energije (po energentima odnosno oblicima energije),

3. ocjenu godišnjih novčanih ušteda,

4. ocjenu godišnjih smanjenja emisije CO2,

5. ocjenu troškova ulaganja provedbe mjere,

6. izračun jednostavnog perioda povrata ulaganja za mjere analizirane osnovnim energetskim pregledom građevine,

7. ocjenu složenosti provedbe mjere,

8. životni vijek nove opreme za provedbu mjera poboljšanja energetske učinkovitosti.

(9) U Prilogu 8. ovoga Pravilnika opisan je postupak ocjene ulaganja u poboljšanje energetske učinkovitosti te je naveden primjer prikaza jedne od analiziranih mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti građevine.

(10) U Prilogu 9. ovoga Pravilnika navedene su vrijednosti koeficijenata potrebnih za izračun emisija CO2 izgaranjem fosilnih goriva u Republici Hrvatskoj.

(11) U Prilogu 10. ovoga Pravilnika navedene su vrijednosti koeficijenta koji povezuje potrošnju električne energije ili toplinske energije iz sustava daljinskog grijanja s odgovarajućim emisijama CO2 u Republici Hrvatskoj.

Provođenje detaljnog energetskog pregleda

Članak 17.

(1) Detaljni (investicijski) energetski pregled u pravilu slijedi iza općeg energetskog pregleda i usmjeren je na one mjere koje imaju visoke troškove ulaganja i/ili duže periode povrata uz istodobno dobre mogućnosti za ostvarivanje energetskih ušteda.

(2) Detaljni energetski pregled obuhvaća sve postupke kao i opći energetski pregled, ali se dodatno, za odabrane mjere provode sljedeće aktivnosti:

1. pripremaju se i provode mjerenja svih potrebnih veličina za sve mjere koje su predmet analize detaljnog energetskog pregleda građevine,

2. povezuju se izmjerene vrijednosti potrošnje energije i vode s aktivnostima koje se odvijaju na lokaciji,

3. provodi se detaljna ocjena potrebnih ulaganja i financijsko vrednovanje mogućnosti za uštede korištenjem preciznijih metoda kao što su interna stopa profitabilnosti ili čista sadašnja vrijednost.

Izvješće o provedenom energetskom pregledu

Članak 18.

(1) Izvješće o provedenom energetskom pregledu je rezultat energetskog pregleda koji izrađuje i potpisuje ovlaštena osoba za energetske preglede i predaje ga naručitelju. Izvješće o energetskom pregledu mora imati sadržaj propisan člankom 19. st. 4. Zakona i ovim Pravilnikom.

(2) U zaključku izvješća o energetskom pregledu se navodi lista mjera za poboljšanje učinkovitosti potrošnje energije i vode u građevini te uštede u potrošnji energije, vode i novca koje će biti ostvarene.

(3) Izvješće o energetskom pregledu je osnova za određivanje svojstva građevine s obzirom na potrošnju energije i vode te služi za izradu programa poboljšanja učinkovitosti potrošnje energije i vode u građevini.

(4) Izvješće o energetskom pregledu sadrži podatke iz članka 19. stavak 4. Zakona. Detaljni sadržaj izvješća o energetskom pregledu nalazi se u Prilogu 1.A ovoga Pravilnika.

(5) Sažetak Izvješća o energetskom pregledu iz članka 19. stavak 5. Zakona, naručitelj energetskog pregleda koji ima status obveznika gospodarenja energijom dostavlja Ministarstvu i Fondu te županiji ako županija nije naručitelj energetskog pregleda u roku od mjesec dana od preuzimanja izvješća. Sažetak izvješća o energetskom pregledu nalazi se u Prilogu 1.B ovoga Pravilnika.

Provođenje kontrolnog pregleda sustava grijanja

Članak 19.

(1) Kontrolni pregled sastoji se od sljedećih aktivnosti:

1) prikupljanje i pregled dokumentacije (npr. izvedbeni projekt i završno izvješće nadzornog inženjera o izvedbi građevine, izvješća o prethodno provedenim pregledima i ispitivanjima sustava i zapisi o radovima održavanja u skladu s posebnim propisima u području gradnje kojima se uređuju zahtjevi za dimnjake u građevinama, zahtjevi za sustave grijanja i hlađenja zgrada i zahtjevi za racionalnu uporabu energije i toplinsku zaštitu u zgradama, izvješća o provedenim pregledima po ovom pravilniku),

2) vizualni i funkcionalni pregled sustava grijanja i grijanih prostora:

a. usporedbu podataka ugrađenih elemenata sustava grijanja s podacima iz dokumentacije,

b. utvrđivanje stanja sustava grijanja kao cjeline i njegovih elemenata (uključujući kotao, razvod, cirkulacijske pumpe i ostalu opremu),

c. utvrđivanje stanja sustava za regulaciju i upravljanje,

d. utvrđivanje čistoće sustava i

e. mjerenja sadržaja kisika ili ugljičnog dioksida u ispušnim plinovima kotla, temperature ispušnih plinova u dimnjaku, temperature prostorije u kojoj se nalazi kotao i u slučaju kondenzacijskog kotla količine kondenzata.

3) priprema prijedloga mjera za poboljšanja i/ili primjenu alternativnih rješenja,

4) izrada završnog izvješća i predaja naručitelju.

(2) Mjerenja se moraju izvršiti na način i pomoću mjernih instrumenata u skladu s važećim propisima iz područja mjeriteljstva.

(3) Ovlaštena osoba temeljem kontrolnog pregleda i prijedloga mjera za poboljšanje učinkovitosti sustava može naručitelju predložiti i kraći interval do sljedećeg kontrolnog pregleda nego što je propisano ovim Pravilnikom.

(4) Mjerenja sadržaja dimnih plinova za sustave grijanja s kotlovima nazivne snage veće od 100 kW mogu provoditi samo ovlaštene osobe prema posebnom propisu u području zaštite okoliša kojim se uređuje obavljanje djelatnosti praćenja kakvoće zraka i praćenja emisija u zrak iz stacioniranih izvora.

Provođenje kontrolnog pregleda sustava klimatizacije

Članak 20.

(1) Kontrolni pregled sastoji se od sljedećih aktivnosti:

1) prikupljanje i pregled dokumentacije (izvedbeni projekt i završno izvješće nadzornog inženjera o izvedbi građevine, izvješća o prethodno provedenim pregledima i ispitivanjima sustava i zapisi o radovima održavanja u skladu s posebnim propisom u podrčju gradnje kojim se uređuju zahtjevi za sustave ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada, izvješća o provedenim pregledima po ovom pravilniku)

2) vizualni i funkcionalni pregled sustava klimatizacije i klimatiziranih prostora:

a. usporedba podataka ugrađenih elemenata sustava klimatizacije s podacima iz dokumentacije,

b. utvrđivanje stanja sustava klimatizacije kao cjeline i njegovih elemenata,

c. utvrđivanje stanja sustava za regulaciju i upravljanje,

d. utvrđivanje čistoće sustava i

e. mjerenja temperature i vlažnosti u jednoj ili više odabranih karakterističnih klimatiziranih prostorija,

3) priprema prijedloga mjera za poboljšanja i/ili primjenu alternativnih rješenja,

4) izrada završnog izvješća, sažetka izvješća i predaja naručitelju.

(2) Mjerenja se moraju izvršiti na način i pomoću mjernih instrumenata u skladu s važećim propisima iz područja mjeriteljstva.

(3) Ovlaštena osoba temeljem kontrolnog pregleda i prijedloga mjera za poboljšanje učinkovitosti sustava može naručitelju predložiti i kraći interval do sljedećeg kontrolnog pregleda nego što je propisano ovim Pravilnikom.

Izvješće o provedenom kontrolnom pregledu sustava grijanja i klimatizacije

Članak 21.

(1) Izvješće o provedenom kontrolnom pregledu sustava grijanja i klimatizacije je rezultat kontrolnog pregleda koji izrađuje i potpisuje ovlaštena osoba za kontrolne preglede i predaje ga naručitelju.

(2) Izvješće iz stavka 1. ovoga članka sadrži informacije o svim provedenim radnjama u sklopu kontrolnog pregleda sustava grijanja i klimatizacije, rezultate mjerenja, usporedbe s tehničkim specifikacijama proizvođača te prijedloge mjera za poboljšanje učinkovitosti sustava ukoliko to zahtijevaju nalazi pregleda.

(3) Detaljni sadržaj izvješća o provedenom kontrolnom pregledu sustava grijanja nalazi se u Prilogu 2. ovoga Pravilnika.

(4) Detaljni sadržaj izvješća o provedenom kontrolnom pregledu sustava klimatizacije nalazi se u Prilogu 3. ovoga Pravilnika.

VI. INSPEKCIJSKI NADZOR

Članak 22.

(1) Nadzor nad provedbom odredbi ovoga Pravilnika obavlja Državni inspektorat.

(2) Inspektor Državnog inspektorata provodi inspekcijski nadzor ispunjavanja obveze provođenja energetskih pregleda građevine i kontrolnih pregleda sustava grijanja i klimatizacije za obveznike za koje je to propisano ovim Pravilnikom.

(3) Inspektor Državnog inspektorata provodi inspekcijski nadzor usklađenosti provedenih energetskih pregleda građevine i kontrolnih pregleda sustava grijanja i klimatizacije s ovim Pravilnikom. Državni inspektorat dužan je provesti kontrolu sadržaja izvješća o provedenom energetskom ili kontrolnom pregledu na osnovi statistički značajnog uzorka.

(4) Inspektor Državnog inspektorata ovlašten je rješenjem narediti obvezniku provođenja energetskog pregleda građevine odnosno kontrolnog pregleda sustava grijanja i klimatizacije da u primjerenom roku provede energetski pregled građevine ili kontrolni pregled sustava grijanja i klimatizacije, odnosno da otkloni nedostatke koji su utvrđeni takvim pregledom.

(5) Inspektor Državnog inspektorata ovlašten je rješenjem narediti ovlaštenoj osobi za provođenje energetskog pregleda da sadržaj izvješća o provedenom energetskom pregledu ili provedenom kontrolnom pregledu uskladi s ovim Pravilnikom i provede sve potrebne radnje za uklanjanje uočenih nedostataka u izvješću u primjerenom roku. Rješenje se dostavlja Ministarstvu.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 23.

(1) Ministarstvo utvrđuje listu velikih potrošača koji su obveznici gospodarenja energijom prema ovom Pravilniku.

(2) Krajnji kupac energije koji ima status velikog potrošača prema ovom Pravilniku, dužan je podnijeti Ministarstvu prijavu radi uvrštenja na listu velikih potrošača. Prijava se podnosi u elektroničkom ili pisanom obliku na obrascu koji je Prilog 11. ovoga Pravilnika

(3) Prijava iz stavka 2. ovoga članka podnosi se na temelju podataka za 2009. godinu u roku od dva mjeseca od stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

(4) Krajnji kupac energije koji na dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika nema status velikog potrošača, ali taj status stekne nakon toga, dužan je podnijeti prijavu za uvrštenje na listu velikih potrošača u roku od mjesec dana od proteka kalendarske godine u kojoj je stekao status velikog potrošača.

(5) Ako krajnji kupac energije koji ima status velikog potrošača propusti u roku ispuniti obvezu iz stavka 2. ovoga članka, a Ministarstvo utvrdi da njegova ukupna godišnja neposredna potrošnja prelazi 10.000 MWh u građevini koju koristi za obavljanje svoje djelatnosti, Ministarstvo će ga uvrstiti na listu velikih potrošača i podnijeti prijavu za vođenje prekršajnog postupka.

(6) Fond utvrđuje listu korisnika sredstava Fonda koji su obveznici gospodarenja energijom na temelju ugovora s Fondom u skladu s općim aktima Fonda.

Članak 24.

(1) Obveznik provođenja energetskog pregleda u skladu s ovim Pravilnikom, osim korisnika sredstava Fonda, mora provesti energetski pregled u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

(2) Obveza provođenja energetskog pregleda za korisnika sredstava Fonda utvrđuje se ugovorom s Fondom u skladu s općim aktima Fonda

Članak 25.

Sastavni dio ovog Pravilnika su sljedeći prilozi od 1. do 8.:

– Prilog 1.A. u kojemu je propisan sadržaj izvješća o provedenom energetskom pregledu građevine,

– Prilog 1.B. u kojemu je propisan sadržaj sažetka izvješća o provedenom energetskom pregledu građevine,

– Prilog 2. u kojemu je propisan sadržaj izvješća o provedenom redovitom kontrolnom pregledu sustava grijanja,

– Prilog 3 u kojemu je propisan sadržaj izvješća o provedenom redovitom kontrolnom pregledu sustava klimatizacije,

– Prilog 4. u kojemu je utvrđen obrazac upitnika za prikupljanje podataka o potrošnji energije i aktivnostima na lokaciji,

– Prilog 5. u kojemu je propisan sadržaj plana mjerenja koja prate detaljne energetske preglede građevine,

– Prilog 6. u kojemu je propisan izgled i sadržaj energetske i troškovne bilance,

– Prilog 7. u kojemu je predložena matrica za ocjenjivanje postojeće prakse gospodarenja energijom na analiziranoj lokaciji,

– Prilog 8. u kojemu su navedeni izrazi za izračun ekonomskih pokazatelja ulaganja u poboljšanje energetske učinkovitosti građevina,

– Prilog 9. u kojemu su navedene vrijednosti koeficijenata potrebnih za izračun emisija CO2 izgaranjem fosilnih goriva u Republici Hrvatskoj,

– Prilog 10. u kojemu su navedene vrijednosti koeficijenta koji povezuje potrošnju električne energije ili toplinske energije iz sustava daljinskog grijanja s odgovarajućim emisijama CO2 u Republici Hrvatskoj.

– Prilog 11. u kojem je propisan sadržaj prijave neposredne potrošnje energije velikog potrošača.

Članak 26.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/10-01/237

Urbroj: 526-04-02/1

Zagreb, 24. prosinca 2010.

Ministar
mr. sc. Đuro Popijač, v. r.