Popis ovlaštenih laboratorija za ispitivanje kakvoće gnojiva i poboljšivača tla

NN 5/2011 (12.1.2011.), Popis ovlaštenih laboratorija za ispitivanje kakvoće gnojiva i poboljšivača tla

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

87

Na temelju članka 18. stavak 5. Pravilnika o uvjetima koje moraju ispunjavati ovlašteni laboratoriji za ispitivanje kakvoće gnojiva i poboljšivača tla (»Narodne novine« broj 80/07, 99/10), Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja objavljuje

POPIS

OVLAŠTENIH LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE KAKVOĆE GNOJIVA I POBOLJŠIVAČA TLA

1. Laboratorij Zavoda za ishranu bilja, Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Svetošimunska 25, Zagreb, upisan pod rednim brojem jedan (1.) u evidenciju ovlaštenih laboratorija za ispitivanje kakvoće gnojiva i poboljšivača tla, ovlašćuje se za obavljanje ispitivanja kakvoće mineralnih gnojiva.

2. EUROINSPEKT TEHNOKEM d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Ivekovićeve stube 9, upisan pod rednim brojem dva (2.) u evidenciju ovlaštenih laboratorija za ispitivanje kakvoće gnojiva i poboljšivača tla, ovlašćuje se za obavljanje ispitivanja kakvoće mineralnih gnojiva.

3. EUROINSPEKT CROATIAKONTROLA d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Karlovačka cesta 4L, upisan pod rednim brojem tri (3.) u evidenciju ovlaštenih laboratorija za ispitivanje kakvoće gnojiva i poboljšivača tla, ovlašćuje se za obavljanje ispitivanja kakvoće mineralnih gnojiva.

4. Laboratorij tvrtke PETROKEMIJA d.d., TC Kontrola kvalitete, sa sjedištem u Kutini, Aleja Vukovar 4, upisan pod rednim brojem četiri (4.) u evidenciju ovlaštenih laboratorija za ispitivanje kakvoće gnojiva i poboljšivača tla, ovlašćuje se za obavljanje ispitivanja kakvoće mineralnih gnojiva.

Klasa: 320-11/10-01/107

Urbroj: 525-02-1-0012/10-2

Zagreb, 22. prosinca 2010.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.