Pravilnik o sadržaju i načinu polaganja stručnog ispita za nadzornika

NN 6/2011 (14.1.2011.), Pravilnik o sadržaju i načinu polaganja stručnog ispita za nadzornika

MINISTARSTVO KULTURE

103

Na temelju članka 174. stavka 6. Zakona o zaštiti prirode (»Narodne novine«, broj 70/05 i 139/08) ministar kulture donosi

PRAVILNIK

O SADRŽAJU I NAČINU POLAGANJA STRUČNOG ISPITA ZA NADZORNIKA

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim pravilnikom propisuje se sadržaj i način polaganja stručnog ispita za nadzornika/icu u javnim ustanovama koje upravljaju zaštićenim područjima i/ili drugim zaštićenim prirodnim vrijednostima.

Članak 2.

(1) Stručni ispit mogu polagati zaposlenici javnih ustanova i osobe na stručnom usavršavanju koje ispunjavaju zakonske uvjete.

(2) Stručnom ispitu može se pristupiti nakon 3 mjeseca rada u javnoj ustanovi.

Članak 3.

(1) Mjesto i datum polaganja ispita (ispitni rok) određuje ministarstvo nadležno za poslove zaštite prirode (u daljnjem tekstu ministarstvo) tijekom siječnja za tekuću kalendarsku godinu. Ispitni rok objavljuje Ministarstvo na svojim web-stranicama.

(2) Ministarstvo će najmanje jedanput godišnje organizirati seminar za sve pristupnike.

PRIPREMA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA

Članak 4.

(1) Priprema podrazumijeva stručnu izobrazbu i obavljanje zadaća i poslova pod nadzorom i uz pomoć voditelja/ice.

(2) Ravnatelj/ica javne ustanove dužan je odrediti voditelja/icu za praćenje rada pristupnika/ice za stručni ispit, radi pripreme polaganja stručnog ispita.

(3) U okviru priprema za polaganje stručnog ispita javna ustanova može samostalno ili u suradnji s drugim javnim ustanovama organizirati posebne oblike stručne pomoći (predavanja, seminare i sl.).

(4) Popis stručnih tema posebnog i općeg dijela stručnog ispita sastavni je dio ovoga pravilnika (Prilog 1).

(5) Pristupniku/ici za ispit omogućit će se dopust uz naknadu plaće (plaćeni dopust) za pripremu polaganja stručnog ispita sukladno zakonu i kolektivnom ugovoru.

POLAGANJE STRUČNOG ISPITA

Članak 5.

(1) Ispit iz općeg i posebnog dijela ispita polaže se usmeno.

(2) Znanje i pripremljenost pristupnika/ice ispituju posebno dva ispitivača, jedan za opći dio, drugi za posebni dio. Ispitivanju je nazočan član Ispitnog povjerenstva.

PRIJAVA ZA STRUČNI ISPIT

Članak 6.

(1) Stručni ispit prijavljuje se na posebnom obrascu prijave i to:

(2) – Prijava za stručni ispit za nadzornika.

(3) Prijava iz stavka 1. ovog članka sadrži: osnovne podatke o pristupniku/ici: ime i prezime, ime oca, datum rođenja, adresu stanovanja, naziv zvanja, stečeno stručno zvanje, podatke o radnom mjestu i ustanovi, te kontakt.

(4) Obrazac iz stavka 1. ovog članka je sastavni dio ovoga Pravilnika (Prilog 2).

(4) Prijava za ispit se predaje u Ministarstvu u kojemu se podiže obrazac, a dostupan je i u elektronskom obliku na web-stranicama Ministarstva.

Članak 7.

(1) Pristupnik/ica može odustati od polaganja prijavljenog ispita, o čemu je dužan/na obavijestiti Povjerenstvo najkasnije 8 dana prije ispitnog roka.

(2) Pristupniku/ici će se odobriti odgoda polaganja ispita i iza roka iz stavka (1), ako je zbog bolesti ili iz drugih opravdanih razloga spriječen/a pristupiti ispitu ili nastaviti započeto polaganje ispita. O razlogu odgode pristupnik/ica je obvezan/na priložiti liječničku potvrdu ili drugi dokaz.

(3) Ispitno povjerenstvo (u daljnjem tekstu Povjerenstvo) će u slučajevima iz stavka 2. ovoga članka pristupniku/ici odobriti polaganje ispita u prvom sljedećem ispitnom roku. Pristupniku/ci se za novi ispitni rok priznaju troškovi uplaćeni za odgođeni rok.

(4) Ako je pristupnik/ica uredno pozvan na ispit, a ne pristupi mu, niti pravodobno otkaže polaganje ispita, nema pravo na povrat uplaćene naknade.

ISPITNO POVJERENSTVO

Članak 8.

(1) Ministar/ica nadležan/na za poslove zaštite prirode (u daljnjem tekstu: ministar/ica) imenuje Ispitno povjerenstvo. Povjerenstvo se sastoji od predsjednika/ice i dva člana/ice.

(2) Za predsjednika/icu i svakog člana/icu Povjerenstva imenuje se po jedan zamjenik/ica.

(3) Povjerenstvo se imenuje na pet godina, nakon čega je moguće ponovno imenovanje.

(4) Predsjednik/ica, član/ica Povjerenstva i njihovi zamjenici/ice moraju imati najmanje visoku stručnu spremu i pet godina iskustva u području zaštite prirode.

Članak 9.

(1) Ministar/ica utvrđuje Listu ispitivača za pojedina područja. Lista se ažurira najmanje jedanput u dvije godine.

(2) Za ispitivača/icu se može predložiti osoba koja ima najmanje 5 godina iskustva u zaštiti prirode.

(3) Povjerenstvo s Liste ispitivača imenuje ispitivače/icu za svaki ispit.

Članak 10.

(1) Predsjednik/ica Povjerenstva utvrđuje ispunjava li pristupnik/ica uvjete za polaganje stručnog ispita.

(2) Obavijest o mjestu i datumu polaganja ispita dostavlja se pristupniku/ici najkasnije petnaest dana prije dana određenog za polaganje ispita.

(3) Predsjednik/ica Povjerenstva osigurava pravilan tijek ispita.

(4) Administrativne poslove Ispitnog povjerenstva obavlja Ministarstvo.

ZAPISNIK O POLAGANJU STRUČNOG ISPITA

Članak 11.

(1) O tijeku stručnog ispita pristupnika/ice vodi se zapisnik. Zapisnik vodi nazočni član Povjerenstva.

(2) U zapisniku se navodi: datum i mjesto polaganja ispita, sastav Ispitnog povjerenstva, ispitivači, podaci o pristupniku/ici te uspjeh na ispitu. Zapisnik potpisuju nazočni član/ica Povjerenstva i ispitivači/ice.

(3) Prilog zapisniku su ispitna pitanja kao i ocjena općeg i posebnog dijela stručnog ispita te zbirna ocjena ispita.

OCJENJIVANJE

Članak 12.

(1) Uspjeh pristupnika/ice na ispitu ocjenjuje s ocjenom »uspješno« ili »neuspješno«.

(2) Ispit je položio onaj pristupnik/ica koji je dobio/la ocjenu »uspješno«, za opći i ocjenu »uspješno« za posebni dio stručnog ispita.

(3) Svaki pristupnik/ica ima pravo ukupno tri (3) puta pristupiti ispitu.

(4) Pristupnik/ica koji je ocijenjen »neuspješno« za obadva dijela ispita može ponovno pristupiti polaganju u sljedećem ispitnom roku.

(5) Ako pristupnik/ica nije položio/la jedan od dijelova ispita, može ponovno polagati dio za koji je ocijenjen/na »neuspješno« u roku kojega odredi Povjerenstvo.

(6) Pristupniku/ici koji je položio ispit Ministarstvo izdaje Uvjerenje o položenom stručnom ispitu, prema obrascu koji je sastavni dio ovoga pravilnika (Prilog 3).

TROŠKOVI I POVRAT TROŠKOVA

Članak 13.

(1) Troškove polaganja ispita snosi javna ustanova u kojoj je pristupnik/ica zaposlen/na za prvi izlazak na ispit u cijelosti, a sredstva se uplaćuju na račun Ministarstva. Troškove drugog i trećeg izlaska na ispit snosi sam pristupnik/ica u cijelosti.

(2) Predsjedniku/ici, članu/ici Ispitnog povjerenstva, ispitivaču/ici pripada naknada za troškove ispita u visini i pod uvjetima koje odredi ministar.

(3) Sredstva za rad Ispitnog povjerenstva i nadoknade za troškove ispita osiguravaju se iz naknada za pristupanje ispitu koje utvrđuje Ministarstvo u dogovoru sa javnim ustanovama.

(4) Pristupnik/ica ima pravo na povrat uplaćenih sredstava ukoliko je na vrijeme i uz opravdani razlog odustao/la od ispita.

(5) Dokaz o uplati troškova, pristupnik/ica treba predočiti prije pristupa polaganju ispita. Ukoliko pristupnik/ca ne predoči dokaz o uplati, neće moći pristupiti ispitu.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

(1) Pristupnici/ice koji su započeli polaganje ispita po starom pravilniku, polažu ispit po uvjetima iz ovog pravilnika.

(2) Stupanjem na snagu ovog pravilnika, prestaju važiti odredbe Pravilnika o sadržaju i načinu polaganja stručnog ispita za glavnog nadzornika i nadzornika (»Narodne novine«, broj 11/07)

(3) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«

Klasa: 612-07/11-49/0009

Urbroj: 532-11-02/1-11-01

Zagreb, 11. siječnja 2011.

Ministar
mr. Jasen Mesić, v. r.

PRILOG 1

POPIS STRUČNIH TEMA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA NADZORNIKA

OPĆI DIO

1. Zakon o zaštiti prirode (»Narodne novine« broj 70/05 i 139/08), a naročito prava i obveze glavnog nadzornika, nadzornika i čuvara prirode i osnove inspekcijskog nadzora

2. Zakon o općem upravnom postupku (»Narodne novine« 47/09)

– upravni postupak u dijelu koji se odnosi na obavljanje neposrednog nadzora (članci 40., 41., 42., 43., zatim 47., 51., 52., 53., te 96., 97., 98., 99., 100., 101., 102., 104., 105., 106., 107., 108., 109., 110., 111., 112., 113., zatim 122., 123.,124., 125., 126., 127., 128., 129., 130., 131., 132., zatim 133., 134., 135., 136., 137., 138., 139., 140., 141., 142., 143., 144., 145., 146., 147., 148., i 149. ZUP-a.)

3. Prekršajni zakon (»Narodne novine«, broj 107/07)

– odredbe koje se odnose na prekršajne sankcije i pokretanje prekršajnog postupka, naplata novčane kazne na mjestu počinjenja.

4. Kazneni zakon (»Narodne novine« broj 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 152/08)

– odredbe koje se odnose na kaznena djela protiv okoliša

5. Zakon o kaznenom postupku (»Narodne novine« broj 110/97, 27/97, 58/99, 112/99, 58/02, 143/02, 62/03, 152/08)

– odredbe koje se odnose na podnošenje kaznene prijave.

6. Osnovno poznavanje ostalih zakona koji su u vezi sa zaštitom prirode i to u dijelu koji se odnosi na zaštićena područja prirode i provođenje nadzora (Zakon o šumama »Narodne novine« broj 140/05, 82/06, 129/08, 80/10, Zakon o lovstvu »Narodne novine« broj 140/05, Zakon o vodama »Narodne novine« broj 153/09, Zakom o zaštiti okoliša »Narodne novine«, broj 110/07, Zakon o slatkovodnom ribarstvu »Narodne novine«, broj 49/05, Zakon o morskom ribarstvu, »Narodne novine«, broj 56/10).

7. Osnovno poznavanje međunarodnih konvencija iz područja zaštite prirode i to:

Konvencija o zaštiti kulturne i prirodne baštine (»Narodne novine – Međunarodni ugovori« broj 12/93)

Konvencija o močvarama od međunarodne važnosti naročito kao staništa ptica močvarica (»Narodne novine – Međunarodni ugovori« broj 12/93)

Zakon o potvrđivanju Konvencije Ujedinjenih naroda o biološkoj raznolikosti (»Narodne novine – Međunarodni ugovori« broj 6/96)

Zakon o potvrđivanju Konvencije o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divljih životinja i biljaka (CITES) (»Narodne novine – Međunarodni ugovori« broj 12/99 i objava 5/00)

Zakon o potvrđivanju Konvencije o zaštiti europskih divljih vrsta i prirodnih staništa (Bernska konvencija) (»Narodne novine – Međunarodni ugovori« broj 6/00 i objava 11/00)

Zakon o potvrđivanju Konvencije o zaštiti migratornih vrsta divljih životinja (Bonnska konvencija) (»Narodne novine – Međunarodni ugovori« broj 6/00).

8. Osnove poznavanja ekološke mreže i Nature 2000.

POSEBNI DIO

– pravilnik o unutarnjem redu zaštićenog područja u kojemu je pristupnik stručnom ispitu zaposlen,

– poznavanje specifičnosti zaštićenog područja u kojemu je pristupnik stručnom ispitu zaposlen.

– općenito poznavanje zaštićenih područja i ostalih zaštićenih prirodnih vrijednosti


PRILOG 2

PRILOG 3.