Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja

NN 6/2011 (14.1.2011.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

106

Na osnovi članka 21. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« broj 150/08., 94/09., 153/09., 71/10. i 139/10.) i članka 26. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 18/09. i 33/10.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 18. sjednici održanoj 12. siječnja 2011. godine uz suglasnost ministra nadležnog za zdravstvo, a prema prethodno pribavljenom mišljenju nadležnih komora donijelo je

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STANDARDIMA I NORMATIVIMA PRAVA NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Članak 1.

U Pravilniku o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine« broj 43/10., 71/10., 78/10., 88/10. i 1/11.) u članku 8. iza rednog broja 11. dodaje se novi redni broj 12. koji glasi:

»12. sanitetski prijevoz«

Dosadašnji redni brojevi 12. i 13. postaju redni brojevi 13. i 14.

Članak 2.

U članku 9. na kraju stavka 1. briše se točka i dodaje se novi podstavak 10. koji glasi:

»-broj timova u djelatnosti sanitetskog prijevoza.«

Članak 3.

Tablica iz članka 10. stavka 1. mijenja se i glasi:

»

Red.

broj

Vrsta zdravstvene djelatnosti

Kadrovski normativ tima/oblik provođenja HM-e

Stand. br. osigur.

osoba/stanovnika

0

1

2

3

1.

Opća/obiteljska medicina

1 spec. opće med.

ili doktor medicine

1 med. sestra/med. tehničar

1.700

2.

Zdravstvena zaštita predškolske djece

1 spec. pedijatar

1 med. sestra/med. tehničar

950*

3.

Zdravstvena zaštita žena

1 spec. ginekolog

1 med. sestra/med. tehničar/primalja

6.000**

4.

Patronažna zdravstvena zaštita

1 stručni prvostupnik/prvostupnica sestrinstva

5.100***

5.

Zdravstvena njega

1 med. sestra/med. tehničar općeg smjera

3.500

6.

Dentalna zdravstvena zaštita (polivalentna)

1 doktor stomatolog/dr. dentalne medicine

1 med. sestra/med. tehničar/zdrav. radnik SSS/stomatološki asistent

2.200

7.

Higijensko-epidemiološka zdravstvena zaštita

1 spec. epidemiologije/javnog zdravstva

1 viši zdrav. tehničar ili sanitarni inženjer

1 med. tehničar ili sanitarni tehničar

40.000***

8.

Preventivno-odgojne mjere za zdravstvenu zaštitu školske djece i studenata

1 spec. školske medicine

1 stručni prvostupnik/prvostupnica sestrinstva

u skladu s mrežom

9.

Javno zdravstvo

1 spec. javnog zdravstva/epidemiologije/socijalne medicine

1 stručni prvostupnik/prvostupnica sestrinstva

u skladu s mrežom

10.

Zdravstvena zaštita mentalnog zdravlja, prevencije i izvanbolničkog liječenja ovisnosti

1 spec. psihijatar

1 psiholog

1 med. sestra/med. tehničar

u skladu s mrežom

11.

Laboratorijska dijagnostika

1 spec. medicinske biokemije

ili mag. med. biochem.

1 ing. med. laboratorijske dijagnostike

6 laboratorijskih tehničara

40.800****

Kadrovski normativ tima za laboratorijsku dijagnostiku kojem gravitira manji broj osiguranih osoba od standardnog broja osiguranih osoba (40.800):

11.1

Laboratorijska dijagnostika

1 spec. medicinske biokemije ili

mag. med. biochem.

1 ing. med. laboratorijske dijagnostike

6 laboratorijskih tehničara

od 35.000 do 40.800

11.2

Laboratorijska dijagnostika

1 spec. medicinske biokemije ili

mag. med. biochem.

1 ing. med. laboratorijske dijagnostike

4 laboratorijska tehničara

od 30.000 do 35.000

11.3

Laboratorijska dijagnostika

1 spec. medicinske biokemije ili

mag. med. biochem.

1 ing. med. laboratorijske dijagnostike

3 laboratorijska tehničara

od 25.000 do 30.000

11.4

Laboratorijska dijagnostika

1 spec. medicinske biokemije ili

mag. med. biochem.

0,6 ing. med. laboratorijske dijagnostike

3 laboratorijska tehničara

od 20.000 do 25.000

11.5.

Laboratorijska dijagnostika

1 spec. medicinske biokemije ili

mag. med. biochem.

0,5 ing. med. laboratorijske dijagnostike

2 laboratorijska tehničara

od 18.000 do 20.000

11.6.

Laboratorijska dijagnostika

1 spec. medicinske biokemije ili

mag. med. biochem.

1 laboratorijski tehničar

do 18.000

12.

Ljekarništvo1

1 mr. farmacije

0,5 farm. tehničar

u skladu s odredbama Pravilnika o uvjetima za određivanje područja na kojem će se osnivati ljekarne

13.

Hitna medicina

13.1.

Hitna medicina

1 standardni tim dežurstva ili pripravnosti

2 standardna tima SP

do 15.000

13.2.

Hitna medicina

1 standardni tim dežurstva

1 standardni tim pripravnosti ili 2 standardna tima pripravnosti

2 standardna tima SP

od 15.000 do 25.000

13.3.

Hitna medicina

1 standardni tim dežurstva

2 standardna tima pripravnosti ili 2 standardna tima dežurstva

3 standardna tima SP

od 25.000 do 35.000

13.4.

Hitna medicina

5 standardnih timova HM

3 standardna tima SP

5 standardnih timova PDJ

od 35.000 do 60.000

13.5.

Hitna medicina

Od 60.000 na svakih daljnjih 20.000 stanovnika dodaje se 1 standardni tim HM.

Na svakih daljnjih 60.000 stanovnika dodaje se 1 standardni tim sanitetskog prijevoza.

Na svakih daljnjih 100.000 stanovnika dodaje se 1 standardni tim PDJ.

13.6.

Hitna medicina

(organizirana prema Pravilniku o uvjetima, organizaciji i načinu rada izvanbolničke hitne medicinske pomoći –
NN 146/03.)

13.6.1.

Hitna medicina sa sanitetskim prijevozom

5 standardnih timova HM

3 standardna tima SP

1, 2 standardna tima PDJ

35.000

13.6.2.

Hitna medicina4

5 timova HM

1,2 tima PDJ

35.000

14.

Sanitetski prijevoz4

1 med. sestra/med. tehničar

1 vozač

10.000

15.

Dežurstvo u dentalnoj zdravstvenoj zaštiti (polivalentnoj)

1 dr. stom./dr. dentalne medicine 1 med. sestra/med. tehničar/zdravstveni radnik SSS/dentalni asistent

U regionalnim centrima Osijek, Split, Rijeka 1 tim na jedan punkt, Grad Zagreb 3 tima na tri punkta

16.

Dežurstvo u ljekarničkoj djelatnosti

1 magistar farmacije

županije do 100.000 stanovnika 1 tim na jednom punktu

županije s više od 100.000 stanovnika 1 tim na jednom punktu za svakih daljnjih 150.000 stanovnika

17.

Posebno dežurstvo u djelatnosti opće/obiteljske medicine/zdravstvene zaštite predškolske djece2

1 dr. med./1 med. sestra/med. tehničar

60.000*****

18.

Centar opće medicine3

1 dr. med./ 1 med. sestra/med. tehničar

25.000*****

19.

Centar dentalne medicine

1 dr. stom./dr. dentalne medicine 1 med. sestra/med. tehničar/zdravstveni radnik SSS/stomatološki asistent

60 000*****

1 kadrovski normativ se odnosi na 40-satno tjedno radno vrijeme

2 županija/Grad Zagreb utvrđuje potrebu za ustrojavanjem posebnog dežurstva, lokaciju punkta te vrstu djelatnosti (opća/obiteljska medicina, zdravstvena zaštita predškolske djece) koja će se obavljati posebnim dežurstvom

3 organizira dom zdravlja na područjima na kojima je hitna medicina ustrojena redovnim radom

4 odnosi se na ustanove koje ugovaraju hitnu medicinu i sanitetski prijevoz kao samostalne djelatnosti

* odnosi se na osigurane osobe – djecu od 0 do 7 godina

** odnosi se na osigurane osobe – žene starije od 15 godina

*** odnosi se na broj stanovnika na području nadležnog doma zdravlja/organizacijske jedinice županijskog doma zdravlja, odnosno nadležnog zavoda za javno zdravstvo županije/Grada Zagreba

**** odnosi se na broj osiguranih osoba opredijeljenih za ugovorne timove opće/obiteljske medicine i timove zdravstvene zaštite predškolske djece koji su prema sjedištu ordinacije najbliži tom laboratoriju, a razmjerno kadrovskom normativu pojedinog laboratorija.

***** odnosi se na osigurane osobe na području županije/Grada Zagreba«

Članak 4.

Iza članka 10. dodaje se novi članak 10.a koji glasi:

»Članak 10.a

U djelatnosti sanitetskog prijevoza utvrđuje se broj timova po županiji/Gradu Zagrebu kako slijedi:

Županija/Grad Zagreb

Broj timova

Bjelovarsko-bilogorska

14

Međimurska

7

Dubrovačko-neretvanska

15

Ličko-senjska

9

Karlovačka

17

Koprivničko-križevačka

13

Krapinsko-zagorska

18

Osječko-baranjska

29

Istarska

23

Požeško-slavonska

7

Primorsko-goranska

30

Sisačko-moslavačka

24

Brodsko-posavska

12

Splitsko-dalmatinska

42

Šibensko-kninska

10

Varaždinska

17

Vukovarsko-srijemska

16

Virovitičko-podravska

10

Zadarska

18

Grad Zagreb

44

Zagrebačka županija

33

Ukupno

408

«

Članak 5.

Članak 14. mijenja se i glasi:

»Hitna medicina organizirana u skladu s odredbama Pravilnika o izvanbolničkoj hitnoj medicinskoj pomoći ustrojena je u sljedećim organizacijskim i kadrovskim normativima:

1. Tim 1:

– 1 doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine

– 1 medicinska sestra/medicinski tehničari

– 1 vozač

2. Tim 2:

– 1 medicinska sestra/medicinski tehničar s dodatnim specijalističkim stručnim usavršavanjem iz hitne medicine pomoći ili medicinska sestra/medicinski tehničar

– 1 medicinska sestra/medicinski tehničar koji obavlja i poslove vozača

3. Tim pripravnosti:

– 1 doktor medicine

– 1 medicinska sestra/medicinski tehničar

– 1 vozač

4. Prijavno-dojavna jedinica (PDJ):

– 1 doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine s najmanje 3 godine radnog iskustva u timu hitne medicine na terenu ili stručna prvostupnica/prvostupnik sestrinstva s najmanje 7 godina ukupnoga radnog iskustva hitne medicine na terenu ili medicinska sestra/medicinski tehničar s najmanje 10 godina radnog iskustva u timu hitne medicinske pomoći na terenu.«

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/11-01/3

Urbroj: 338-01-01-11-1

Zagreb, 12. siječnja 2011.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
mr. Dražen Jurković, dr. med., v. r.