Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštiti iz obveznog zdravstvenog osiguranja

NN 6/2011 (14.1.2011.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštiti iz obveznog zdravstvenog osiguranja

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

107

Na osnovi odredbi članka 68. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« broj 150/08., 94/09., 153/09., 71/10. i 139/10.) i članka 26. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 18/09. i 33/10.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 18. sjednici održanoj 12. siječnja 2010. godine uz suglasnost ministra nadležnog za zdravstvo, a prema prethodno pribavljenom mišljenju nadležnih komora donijelo je

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNOVAMA ZA SKLAPANJE UGOVORA O PROVOĐENJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Članak 1.

U Odluci o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguraja (»Narodne novine« broj 43/10., 71/10., 88/10., 124/10. i 1/11.) u članku 15. stavku 1. iza rednog broja 11. dodaje se novi redni broj 12. koji glasi:

»12. sanitetski prijevoz«

Dosadašnji redni brojevi 12. i 13. postaju redni brojevi 13. i 14.

Članak 2.

Iza članaka 21. dodaje se novi članak 21.a koji glasi:

»Članak 21.a

Osnova za ugovaranje sanitetskog prijevoza je broj utvrđenih timova po županiji/Gradu Zagrebu.«

Članak 3.

U članku 58. stavku 1. naziv Tablice 1.10 i Tablica 1.10 mijenjaju se i glase:

»Tablica 1.10. Godišnja vrijednost standardnog tima i iznos po stanovniku/osiguranoj osobi za djelatnost hitne medicine i stanitetskog prijevoza te godišnja vrijednost standardnog tima za ljekarničko, dentalnoi posebno dežurstvo

Red. broj

VRSTA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

STANDARD
(br. stanovnika/ osig. osoba po timu)

GODIŠNJA VRIJEDNOST STANDARDNOG TIMA u kn

PUTNI TROŠAK

po stanovniku/ osig. osobi

po standardnom timu

0

1

2

3

4

5

1.

Hitna medicina

 

 

 

 

1.1.

Standardni tim HM

od 35.000 nadalje

 

598.625,32

15% cijene 1 litre benzina Eurosuper 95

1.2.

Standardni tim dežurstva po punktu

do 35.000

 

1.050.968,31

15% cijene 1 litre benzina Eurosuper 95

1.3.

Standardni tim pripravnosti po punktu

do 35.000

 

318.197,92

1.4.

Standardni tim sanitetskog prijevoza

 

457.561,63

15% cijene 1 litre benzina Eurosuper 95

1.5.

Standardni tim prijavno dojavne jedinice

od 35.000 do 60.000

 

139.502,76

 

1.6.

Standardni tim prijavno-dojavne jedinice za regionalne centre

od 250.000 nadalje

 

241.893,82

 

1.7.

Hitna medicina i sanitetski prijevoz **

35.000

137,45

 

1.8.

Hitna medicina***

35.000

94,33

1.9.

Standardni tim sanitetskog prijevoza***

240.497,06

15% cijene 1 litre benzina Eurosuper 95

2.

Dežurstvo u ljekarništvu

 

 

499.485,96

 

3.

Posebno dežurstvo u djelatnosti opće/obiteljske medicine i zdravstvene zaštite predškolske djece

60.000*

 

151.026,20

 

4.

Dežurstvo u dentalnoj zdravstvenoj zaštiti (polivalentnoj)

regionalni centar

 

768.126,00

 

* broj osiguranih osoba

** množi se s koeficijentom iz Tablice 1.11.

*** odnosi se na ustanove koje ugovaraju hitnu medicinu i sanitetski prijevoz kao samostalne djelatnosti«.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/11-01/2

Urbroj: 338-01-01-11-1

Zagreb, 12. siječnja 2011.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
mr. Dražen Jurković, dr. med., v. r.