Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti s osnovama za sklapanje ugovora

NN 6/2011 (14.1.2011.), Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti s osnovama za sklapanje ugovora

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

109

Na osnovi članka 68. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« broj 150/08., 94/09., 158/09., 71/10. i 139/10.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 18. sjednici održanoj 12. siječnja 2011. godine, uz prethodno pribavljeno mišljenje nadležnih komora i suglasnost ministra nadležnog za zdravstvo donijelo je

ODLUKU

O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O STANDARDIMA I NORMATIVIMA PRAVA NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ZA SLUČAJ OZLJEDE NA RADU I PROFESIONALNE BOLESTI S OSNOVAMA ZA SKLAPANJE UGOVORA

Članak 1.

U Odluci o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti s osnovama za sklapanje ugovora (»Narodne novine« 1/11.) u članku 8. stavku 1. dodaje se novi podstavak 1. koji glasi:

»- broj timova u djelatnosti medicine rada.«

Dosadašnji podstavci 1., 2., 3. i 4. postaju podstavci 2., 3., 4. i 5.

Članak 2.

Iza članka 8. dodaje se novi članak 8.a koji glasi:

»Članak 8.a

U djelatnosti medicine rada utvrđuje se broj timova po županiji/Gradu Zagrebu kako slijedi:

Redni broj

Naziv županije

Potreban broj timova

1

BJELOVARSKO-BILOGORSKA

5

2

BRODSKO-POSAVSKA

6

3

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

5

4

GRAD ZAGREB

50

5

ISTARSKA

11

6

KARLOVAČKA

5

7

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

5

8

KRAPINSKO-ZAGORSKA

6

9

LIČKO-SENJSKA

2

10

MEĐIMURSKA

5

11

OSJEČKO-BARANJSKA

13

12

POŽEŠKO-SLAVONSKA

3

13

PRIMORSKO-GORANSKA

16

14

SISAČKO-MOSLAVAČKA

7

15

SPLITSKO-DALMATINSKA

19

16

ŠIBENSKO-KNINSKA

4

17

VARAŽDINSKA

8

18

VIROVITIČKO-PODRAVSKA

3

19

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

6

20

ZADARSKA

7

21

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

6

UKUPNO

192

«

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/10-01/7

Urbroj: 338-01-01-11-1

Zagreb, 12. siječnja 2011.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
mr. Dražen Jurković, dr. med., v. r.