Pravilnik o stručnom nadzoru

NN 6/2011 (14.1.2011.), Pravilnik o stručnom nadzoru

HRVATSKA KOMORA ZDRAVSTVENIH RADNIKA

126

Na temelju članka 170. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine« 150/08 i 71/10), članka 76. Zakona o djelatnostima u zdravstvu (»Narodne novine« 87/09) te članaka 9. i 21. Statuta Hrvatske komore zdravstvenih radnika, Vijeće Komore je na svojoj 10. sjednici održanoj 13. srpnja 2010. godine donijelo

PRAVILNIK

O STRUČNOM NADZORU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom o stručnom nadzoru (u daljnjem tekstu: Pravilnik) ureduje se način organiziranja i provođenja stručnog nadzora nad radom:

– magistara sanitarnog inženjerstva, diplomiranih sanitarnih inženjera, sveučilišnih prvostupnika sanitarnog inženjerstva, stručnih prvostupnika sanitarnog inženjerstva, sanitarnih tehničara u obavljanju djelatnosti sanitarnog inženjerstva,

– stručnih prvostupnika radiološke tehnologije, inženjera medicinske radiologije u obavljanju zdravstvene radiološko-tehnološke djelatnosti,

– stručnih prvostupnika radne terapije, viših radnih terapeuta, viših fizikalnih terapeuta – smjer radne terapije u obavljanju djelatnosti radne terapije,

– stručnih prvostupnika medicinsko-laboratorijske dijagnostike, inženjera medicinsko-laboratorijske dijagnostike, zdravstveno-laboratorijskih tehničara, zdravstveno-laboratorijskih tehničara sa završenim tečajem iz citodijagnostike - citoskrinere, zdravstveno-laboratorijskih tehničara sa završenim tečajem iz transfuzijske medicine, stručnih prvostupnika medicinsko-laboratorijske dijagnostike sa završenim tečajem citodijagnostike - citotehnologe sa završenim tečajem iz transfuzijske medicine u obavljanju medicinsko-laboratorijske djelatnosti.

Stručni nadzor nad radom zdravstvenih radnika iz prethodnog stavka ovog članka provodi se u ustanovama u kojima se obavlja djelatnost sanitarnog inženjerstva, zdravstvena radiološko-tehnološka djelatnost, djelatnosti radne terapije i medicinsko-laboratorijska djelatnost.

Članak 2.

Hrvatska komora zdravstvenih radnika (u daljnjem tekstu Komora) obavlja stručni nadzor kao pravna osoba s javnim ovlastima na temelju Zakona o zdravstvenoj zaštiti (članak 170.), Zakona o djelatnostima u zdravstvu (članak 76. ) i Statuta Hrvatske komore zdravstvenih radnika (članak 9.).

Članak 3.

Stručni nadzor nad radom zdravstvenih radnika iz članka 1. ovog Pravilnika obavlja se sa svrhom:

– nadziranja stručnog rada i primjene priznatih metoda i dostignuća iz područja zdravstvenih djelatnosti iz članka 1. ovog Pravilnika;

– nadziranja primjene etičkih i deontoloških načela

– nadziranja drugih pitanja značajnih za utvrđivanje i ocjenjivanje kvalitete rada i načina ostvarivanja usluga zdravstvenih djelatnosti, uključujući procjenu minimalnih uvjeta prostora, kadrova, opreme i organizaciju rada ustanova u kojima se provode djelatnosti iz članku 1., a koje utječu na kvalitetu pružanja usluga navedenih djelatnosti,

– poboljšanja kvalitete pružanja usluga zdravstvenih djelatnosti i rada zdravstvenih djelatnika i poduzimanjem odgovarajućih mjera na temelju obavljenog stručnog nadzora, te savjetovanja u smislu članka 17. ovog Pravilnika.

II. POVJERENSTVA ZA STRUČNI NADZOR, STRUČNA PITANJA I KVALITETU

Članak 4.

Stručni nadzor zdravstvenih radnika iz članka 1. ovog Pravilnika organiziraju Povjerenstva za stručni nadzor, stručna pitanja i kvalitetu Strukovnih razreda (u daljnjem tekstu: Povjerenstva). Svako Povjerenstvo ima najmanje tri člana. Svako Povjerenstvo ima predsjednika i zamjenika. Predsjednici i članovi Povjerenstava trebaju ispunjavati najmanje uvjete koji su propisani za članove Komore provoditelje stručnog nadzora u članku 6. Ovog Pravilnika.

Povjerenstvo se koristi uslugama stručnih službi Komore.

Članak 5.

Povjerenstva obavljaju sljedeće poslove:

– izrađuju listu zdravstvenih radnika koji će provoditi stručni nadzor (u daljnjem tekstu: provoditelji stručnog nadzora)

– donose stručne kriterije po kojima će se provoditi stručni nadzor

– izrađuju godišnji plan stručnog nadzora

– vode evidenciju o provedenome stručnom nadzoru i predloženim odnosno poduzetim mjerama

– sastavljaju godišnje izvješće o stručnom nadzoru

– koordiniraju provodenje stručnog nadzora sa zdravstvenom inspekcijom Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi

– obavljaju i druge poslove u skladu sa Statutom i općim aktima Komore.

Povjerenstva će pri izradi liste provoditelja stručnog nadzora voditi računa da se predlože zdravstveni radnici iz svih županija, kako bi se omogućila dostupnost u provodenju stručnog nadzora.

Članak 6.

Provoditelji stručnog nadzora iz točke 1. članka 5. ovog Pravilnika mogu biti zdravstveni radnici koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

– završen najmanje trogodišnji studij jedne od zdravstvenih djelatnosti navedenih u članku 1. ovog Pravilnika

– odobrenje za samostalni rad (licenca)

– minimalno 5 godina radnog iskustva u neposrednom obavljanju zdravstvene djelatnosti navedene u članku 1. ovog Pravilnika.

III. VRSTE STRUČNOG NADZORA

Članak 7.

Stručni nadzor obavlja se kao redoviti i izvanredni stručni nadzor.

Redoviti stručni nadzor

Članak 8.

Redoviti stručni nadzor obavlja se temeljem godišnjeg plana.

Godišnji plan redovnog stručnog nadzora utvrđuje Vijeće Komore najkasnije do 31. prosinca tekuće godine za sljedeću godinu.

Sukladno godišnjem planu o obavljanju stručnog nadzora, predsjednici Povjerenstava izdaju nalog za provodenje svakog pojedinog stručnog nadzora.

Kao dodatak godišnjem planu, Vijeće Komore usvaja upitnik kao i ostale pripadajuće obrasce koji se koriste prilikom provođenja nadzora, a na prijedlog Povjerenstava.

Zdravstveni radnici iz članka 1. ovog Pravilnika nad čijim se radom provodi stručni nadzor dužni su ispuniti upitnik.

Redoviti stručni nadzor nad radom zdravstvenih radnika iz članka 1. ovog Pravilnika, u pravilu, obavlja se jednom u razdoblju od 6 godina.

Izvanredni stručni nadzor

Članak 9.

Izvanredni stručni nadzor je nadzor koji se obavlja izvan usvojenoga godišnjeg plana, a osobito u slučajevima prijetećeg ili postojećeg ugrožavanja života i zdravlja korisnika usluga neke od zdravstvenih djelatnosti Komore te u drugim slučajevima kad se za to ukaže potreba.

Iznimno od odredbe stavka 1, ovoga članka, Komisija obavlja izvanredni stručni nadzor i na prijedlog ministra nadležnog za zdravstvo i tijela državne uprave.

Zahtjev za provodenje izvanrednog stručnog nadzora treba, po mogućnosti, biti potkrijepljen odgovarajućom dokumentacijom.

Opravdanost zahtjeva za provođenje izvanrednog stručnog nadzora ocjenjuju predsjednik Komore, voditelj Strukovnog razreda i predsjednik Povjerenstva.

IV. KOMISIJA ZA STRUČNI NADZOR

Članak 10.

Stručni nadzor provodi Komisija za stručni nadzor (u daljnjem tekstu: Komisija) sastavljena od dva člana i pravnika Komore.

Listu članova Komisije za provođenje redovnog stručnog nadzora utvrđuje Vijeće Komore na razdoblje od jedne godine.

S liste iz stavka 2. ovog članka, predsjednik Povjerenstva imenuje članove Komisije za svaki pojedini slučaj.

Izvanredni stručni nadzor provodi Komisija od tri člana s liste iz stavka 2. čije članove imenuje voditelj Strukovnog razreda za svaki pojedini slučaj.

Članak 11.

Članovi Komisije ne smiju biti zaposleni u ustanovama, koje obavljaju djelatnost iz članka 1. ovog Pravilnika, nad kojima se vrši nadzor.

V. POSTUPAK STRUČNOG NADZORA

Nalog za provodenje stručnog nadzora

Članak 12.

Sukladno godišnjem planu o obavljanju redovitog stručnog nadzora, predsjednici Povjerenstava izdaju nalog za provođenje svakog pojedinog stručnog nadzora.

Predsjednik Komore na prijedlog Voditelja Strukovnog razreda izdaje nalog za provodenje izvanrednog stručnog nadzora temeljem Zahtjeva za provodenje stručnog nadzora.

Članak 13.

Nalog za stručni nadzor sadrži podatke o zdravstvenom radniku nad čijim se radom obavlja nadzor, članovima Komisije, mjestu i vremenu obavljanja nadzora te druge podatke bitne za provodenje nadzora.

Nalog o redovitom stručnom nadzoru dostavlja se najkasnije 8 dana prije obavljanja nadzora i to članovima Komisije te odgovornoj osobi/ravnatelju/poslodavcu ustanove u kojoj se provodi zdravstvena djelatnost iz članka 1. ovog Pravilnika.

Odgovorna osoba iz stavka 2. ovoga članka dužna je odmah, a najkasnije u roku od 24 sata po primitku naloga obavijestiti Ured Komore u pisanom obliku u slučaju nemogućnosti provođenja stručnog nadzora iz objektivnih razloga.

Opravdanost objektivnih razloga iz prethodnog stavka ovoga članka, ocjenjuju predsjednik Komore, voditelj Strukovnog razreda i predsjednik Povjerenstva.

U slučaju opravdanosti razloga odgode, predsjednik Povjerenstva novim nalogom odreduje vrijeme provođenja stručnog nadzora u roku koji ne može biti duži od 3 mjeseca od dana zakazanog nadzora.

Zlouporaba odgode, ometanje, onemogućavanje, odbijanje pasivnog ili aktivnog sudjelovanja u provodenju stručnog nadzora, predstavlja težu povredu članskih obveza, te će se protiv zdravstvenog radnika pokrenuti disciplinski postupak pred nadležnim tijelom Komore.

Članak 14.

Prilikom izvanrednoga nadzora nalog se mora uručiti najkasnije na dan obavljanja nadzora. Izvanredni nadzor je neodgodiv.

Odredbe članka 13. stavka 5. i 6. ovog Pravilnika, na odgovarajući se način primjenjuju na provodenje izvanrednog stručnog nadzora.

Članak 15.

Uz nalog iz članka 13. stavka 1. ovog Pravilnika dostavlja se i Upitnik kojeg je zdravstveni radnik nad kojim se vrši stručni nadzor dužan popuniti te predati članovima Komisije najkasnije na dan početka provođenja redovitog stručnog nadzora. U slučaju izvanrednog nadzora, osoba nad kojom se vrši nadzor dužna je ispuniti upitnik sukladno roku kojeg odredi Komisija.

Članak 16.

U stručnom nadzoru sudjeluju:

– osoba nad kojom se obavlja nadzor,

– odgovorne osobe ustanova koje obavljaju zdravstvenu djelatnost iz članka 1. ovog Pravilnika, odnosno druge ovlaštene osobe.

Komisija može pozvati i druge osobe čija se nazočnost ukaže potrebnom za provodenje stručnog nadzora, a po mišljenju Komisije.

VI. TIJEK STRUČNOG NADZORA

Članak 17.

Stručni nadzor obuhvaća:

– provjeravanje podataka iz upitnika,

– provjeravanje stručnog rada osoba nad kojima se provodi stručni nadzor, na osnovi pregledane dokumentacije te obavljenog razgovora s osobama iz članka 16. ovoga Pravilnika,

– provjeravanje poštivanja odredbi Kodeksa etike i deontologije djelatnosti sanitarnog inženjerstva, zdravstveno radiološko-tehnološke djelatnosti, djelatnosti radne terapije i medicinsko-laboratorijske djelatnosti,

– provjeravanje valjanosti licence i osposobljenosti za dijagnostičke i terapijske postupke koje zdravstveni djelatnici nad kojim se obavlja stručni nadzor provode u obavljanju svoje djelatnosti,

– sastavljanje zapisnika o izvršenom stručnom nadzoru,

– davanje odgovarajućeg mišljenja na temelju zatečenog stanja,

– poduzimanja odgovarajućih mjera na temelju obavljenog stručnog nadzora.

Ustanove u kojima se obavlja zdravstvena djelatnost navedena u članku 1. ovog Pravilnika, a kod kojih se obavlja stručni nadzor, dužne su Komisiji osigurati uvjete za stručni nadzor i pregled prostorija, objekata, opreme te pregled općih akata i dokumentacije iz točke 2. ovog članka.

Ustanove u kojima se obavlja zdravstvena djelatnost navedena u članku 1. ovog Pravilnika dužne su upoznati Komisiju s podacima koji se, sukladno njihovim aktima, smatraju tajnom, uključivo i podatke o predstavkama građana te sudskim postupcima vezanim uz pružanje usluga zdravstvenih djelatnosti navedenih u članku 1. ovog Pravilnika.

Podaci za koje Komisija sazna prilikom obavljanja stručnog nadzora smatraju se službenom tajnom.

Članak 18.

Komisija je dužna stručni nadzor provesti u najkraćem mogućem roku.

VII. ZAPISNIK

Članak 19.

Po obavljenom stručnom nadzoru Komisija sastavlja zapisnik o stručnom nadzoru koji sadrži:

– pravni temelj za obavljanje stručnog nadzora;

– podatke o članovima Komisije (ime, prezime, titula),

– mjesto, vrijeme i trajanje nadzora,

– podatke o osobama nad kojima se proveo stručni nadzor, uključujući podatke o unutarnjem ustrojstvu ustanove, koja obavlja zdravstvenu djelatnost navedenu u članku 1. ovog Pravilnika

– prikaz utvrđenog stanja.

Zapisnik potpisuju članovi Komisije te osobe nazočne sukladno članku 16. ovog Pravilnika. Ukoliko osobe nazočne sukladno članku 16. ovog Pravilnika imaju primjedbe na zapisnik, iste će se unijeti u zapisnik te čine njegov sastavni dio.

Po obavljenom stručnom nadzoru, Komisija donosi mišljenje u roku od 15 dana i mišljenje sačinjava sastavni dio zapisnika.

Mišljenje iz prethodnog stavka donosi se većinom glasova članova Komisije.

Odredbe iz ovog članka na odgovarajući se način primjenjuju i na zapisnik o izvanrednom stručnom nadzoru.

VIII. ZAVRŠETAK POSTUPKA

Članak 20.

Zapisnik o izvršenom nadzoru po izradi mišljenja dostavlja se svim osobama koje su nazočile provođenju nadzora sukladno članku 16. ovog Pravilnika, u roku od 15 dana.

U slučaju da Komisija, prilikom provođenja stručnog nadzora, smatra da je osoba nad kojom je izvršen stručni nadzor počinila manji stručni propust ili blažu povredu načela etike i deontologije zdravstvene djelatnosti, odredit će rok koji ne može biti duži od 3 (tri) mjeseca, unutar kojeg je dužan ispraviti utvrdene propuste.

U slučaju da Komisija, prilikom ponovljenog stručnog nadzora, smatra da i dalje postoji stručni propust ili povreda načela etike i deontologije, dužna je zapisnik o provedenom nadzoru dostaviti tijelima Komore nadležnim za provodenje disciplinskog postupka, u roku od 15 dana.

U slučaju da Komisija, prilikom provođenja stručnog nadzora, smatra da postoji veći stručni propust ili teža povreda načela etike i deontologije, dužna je zapisnik o provedenom nadzoru dostaviti tijelima Komore nadležnim za provodenje disciplinskog postupka.

U slučaju da Komisija smatra da postoji povreda propisa i općih akata iz nadležnosti zdravstvene inspekcije, dužna je zapisnik o provedenom nadzoru dostaviti i zdravstvenoj inspekciji ministarstva nadležnog za zdravstvo i/ili Državnom inspektoratu.

IX. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 21.

Stručni nadzor se financira iz državnog proračuna.

Članak 22.

Postupnik kojim se pobliže razrađuje provedba odredbi ovog Pravilnika donosi Vijeće Komore.

Članak 23.

Ministar nadležan za zdravstvo daje suglasnost na odredbe ovog Pravilnika.

Članak 24.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu u roku od osam dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Zagreb, 13. srpnja 2010.

Predsjednica Vijeća Komore
Ivana Klepo, v. r.