Pravilnik o izmjeni Pravilnika o ovlašćivanju službenih i referentnih laboratorija za hranu i hranu za životinje

NN 7/2011 (17.1.2011.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o ovlašćivanju službenih i referentnih laboratorija za hranu i hranu za životinje

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

130

Na temelju članka 81. stavka 4. i 5. te članka 82. stavka 4. Zakona o hrani (»Narodne novine« broj 46/2007) ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja uz suglasnost ministra nadležnog za zdravstvo donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O OVLAŠĆIVANJU SLUŽBENIH I REFERENTNIH LABORATORIJA ZA HRANU I HRANU ZA ŽIVOTINJE

Članak 1.

U Pravilniku o ovlašćivanju službenih i referentnih laboratorija za hranu i hranu za životinje (»Narodne novine« broj 86/10) u članku 27. iza riječi: »(»Narodne novine« broj 62/99) dodaju se riječi: »u dijelu koji se odnosi na hranu«.

Članak 2.

U članku 28. riječi: »najkasnije 6 mjeseci od stupanja na snagu ovoga Pravilnika« zamjenjuju se riječima: »najkasnije do 1. ožujka 2011. godine«.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/10-01/157

Urbroj: 525-13-1-0501/10-2

Zagreb, 14. siječnja 2011.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.