Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o minimalnom udjelu električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije čija se proizvodnja potiče

NN 8/2011 (19.1.2011.), Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o minimalnom udjelu električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije čija se proizvodnja potiče

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

165

Na temelju članka 26. stavka 4. Zakona o tržištu električne energije (»Narodne novine«, br. 177/2004, 76/2007 i 152/2008), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 7. siječnja 2011. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O MINIMALNOM UDJELU ELEKTRIČNE ENERGIJE PROIZVEDENE IZ OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I KOGENERACIJE ČIJA SE PROIZVODNJA POTIČE

Članak 1.

U Uredbi o minimalnom udjelu električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije čija se proizvodnja potiče (»Narodne novine«, broj 33/2007), u članku 1. stavku 2. iza riječi: »ukupnoj« dodaje se riječ: »neposrednoj«.

Članak 2.

U članku 3. stavku 2. iza riječi: »ukupna« dodaje se riječ: »neposredna«.

Članak 3.

Članak 4. mijenja se i glasi:

»Minimalni udio električne energije čija se proizvodnja potiče u ukupnoj neposrednoj potrošnji električne energije do 31. prosinca 2020. godine bit će:

1) iz postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije 13,6%,

2) iz kogeneracijskih postrojenja, čija se proizvodnja električne energije isporučuje u prijenosnu, odnosno distribucijsku mrežu 4%.«.

Članak 4.

U članku 5. stavku 3. iza riječi: »ukupnoj« dodaje se riječ: »neposrednoj«.

Članak 5.

U članku 7. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Udio svakog opskrbljivača utvrđuje se na mjesečnoj razini.«.

Članak 6.

Članak 8. mijenja se i glasi:

»(1) Pojedinačnu obvezu opskrbljivača iz članka 7. ove Uredbe utvrđuje operator tržišta do desetog dana u prethodnom mjesecu na temelju relevantnih podataka iz prethodnih obračunskih razdoblja, koje operatoru tržišta dostavljaju operator prijenosnog sustava i operator distribucijskog sustava, na način koji će biti uređen ugovorom iz članka 7. stavka 1. ove Uredbe.

(2) Relevantni podaci iz stavka 1. ovoga članka odnose se na ukupno ostvarenu opskrbu električnom energijom, udio pojedinog opskrbljivača u ukupno ostvarenoj opskrbi električnom energijom i ukupni iznos električne energije koju su povlašteni proizvođači u sustavu poticanja isporučili u elektroenergetski sustav.«.

Članak 7.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 310-02/11-01/02

Urbroj: 5030116-11-1

Zagreb, 7. siječnja 2011.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.