Pravilnik o nagradama i naknadi troškova javnih bilježnika u ovršnom postupku

NN 8/2011 (19.1.2011.), Pravilnik o nagradama i naknadi troškova javnih bilježnika u ovršnom postupku

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

181

Na temelju članka 65. stavak 1. Ovršnog zakona (»Narodne novine«, br. 139/10) donosim

PRAVILNIK

O NAGRADAMA I NAKNADI TROŠKOVA JAVNIH BILJEŽNIKA U OVRŠNOM POSTUPKU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuje se visina nagrade i naknade troškova javnog bilježnika u provođenju radnji u ovršnom postupku (članak 58. stavak 1. OZ-a), za potvrdu – solemnizaciju: izjave o suglasnosti dužnika po pristanku dužnika radi naplate tražbine vjerovnika na plaći odnosno drugim novčanim primanjima (članak 124. OZ-a), izjave o suglasnosti dužnika radi naplate tražbine određenog vjerovnika zapljenom svih računa kod banaka (zadužnica – članak 125. OZ-a) i izjave o suglasnosti radi naplate tražbine čiji će iznos biti naknadno upisan u ispravi zapljene svih njegovih računa kod banaka (bjanko zadužnica – članak 126. OZ-a), te način njihova obračuna i naplate od strane javnog bilježnika.

Članak 2.

Javnom bilježniku u provođenju pojedinog ovršnog postupka iz članka 1. ovoga Pravilnika, za sve radnje u tom postupku pripada jedna nagrada i određuje se prema vrijednosti zahtjeva.

Kod određivanja vrijednosti zahtjeva troškovi postupka i sporedne tražbine uzimaju se u obzir samo ako su jedini predmet zahtjeva.

Članak 3.

Javnom bilježniku, u provođenju pojedinoga ovršnog postupka, pripada pravo na naknadu nastalog i predvidivog mu troška u punom iznosu, a trošak se određuje po Pravilniku o privremenoj javnobilježničkoj tarifi (»Narodne novine«, broj 97/01 – pročišćeni tekst).

Članak 4.

Javni bilježnik neposredno od ovrhovoditelja naplaćuje pripadajuću mu nagradu i naknadu troškova.

Članak 5.

Ovrhovoditelj nije ovlašten tražiti od javnog bilježnika postupanje po njegovom prijedlogu sve dok ne podmiri javnobilježničku nagradu i troškove.

II. ODREĐIVANJE NAGRADE PREMA VISINI ZAHTJEVA

Članak 6.

Za radnje javnog bilježnika u vezi zaprimanja prijedloga za ovrhu, izdavanja rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave ili prosljeđivanja prijedloga nadležnom sudu radi donošenja odluke i dostavljanja rješenja strankama ovisno o visini postavljenog zahtjeva, pripada javnobilježnička nagrada u jedinstvenom iznosu:

iznad

do kuna

visina nagrade javnog bilježnika

0,00

3.000,00

80,00 kuna

3.000,00

6.000,00

160,00 kuna

6.000,00

9.000,00

250,00 kuna

9.000,00

12.000,00

330,00 kuna

12.000.00

15.000,00

400,00 kuna

Preko 15.000,00 kuna plaća se javnobilježnička nagrada u iznosu od 500,00 kuna i još 1% na razliku iznad 15.000,00 kuna, ali ne više od 5.000,00 kuna.

Za izdavanje potvrde ovršnosti na rješenje javnom bilježniku pripada javnobilježnička nagrada u iznosu od 30,00 kn.

III. ODREĐIVANJE NAGRADE ZA POTVRDU – SOLEMNIZACIJU PRIVATNIH ISPRAVA IZ ČLANKA 124., 125. i 126. OVRŠNOG ZAKONA

Članak 7.

Javnom bilježniku za potvrdu izjave o suglasnosti dužnika po pristanku dužnika radi naplate tražbine vjerovnika na plaći odnosno drugim novčanim primanjima (članak 124. OZ-a), izjave o suglasnosti dužnika radi naplate tražbine određenog vjerovnika zapljenom svih računa kod banaka (zadužnica – članak 125. OZ-a) i izjave o suglasnosti radi naplate tražbine čiji će iznos biti naknadno upisan u ispravi zapljene svih njegovih računa kod banaka (bjanko zadužnica – članak 126. OZ-a), pripada javnobilježnička nagrada u jedinstvenom iznosu:

Iznos do kojeg se izdaje solemnizirana privatna isprava (zadužnica) iz članka 124., 125. i 126. OZ-a

Visina javnobilježničke nagrade

0 – 75.000,00 kuna

100,00 kn

75.001,00 kn – 100.000,00 kn

125,00 kn

100.001,00 kn – 150.000,00 kn

150,00 kn

150.001,00 kn – 200.000,00 kn

175,00 kn

200.001,00 kn – 250.000,00 kn

200,00 kn

250.001,00 kn – 300.000,00 kn

225,00 kn

300.001,00 kn – 350.000,00 kn

250,00 kn

350.001,00 kn – 400.000.00 kn

300,00 kn

400.001,00 kn – 500.000,00 kn

350,00 kn

500.001,00 – 700.000,00 kn

400,00 kn

700.001,00 – 950.000,00 kn

450,00 kn

950.001,00 – pa nadalje

500,00 kn

Članak 8.

Javni bilježnik na nagradu iz članka 6. i 7. ovoga Pravilnika ima pravo zaračunati porez na dodanu vrijednost.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o nagradama i naknadi troškova javnih bilježnika u ovršnom postupku (»Narodne novine«, broj 151/05).

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 714-02/11-01/9

Urbroj: 514-02-02-11-1

Zagreb, 13. siječnja 2011.

Ministar
Dražen Bošnjaković, v. r.