Pravilnik o dopuni Pravilnika o uvjetima i načinu izdavanja rješenja o sigurnosti za obavljanje usluga željez­ničkog prijevoza

NN 8/2011 (19.1.2011.), Pravilnik o dopuni Pravilnika o uvjetima i načinu izdavanja rješenja o sigurnosti za obavljanje usluga željez­ničkog prijevoza

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

182

Na temelju članka 13. stavka 9. Zakona o željeznici (»Narodne novine« br. 123/03, 30/04, 79/07 i 75/09) ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O UVJETIMA I NAČINU IZDAVANJA RJEŠENJA O SIGURNOSTI ZA OBAVLJANJE USLUGA ŽELJEZNIČKOG PRIJEVOZA

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima i načinu izdavanja rješenja o sigurnosti za obavljanje usluga željezničkog prijevoza (»Narodne novine« br. 127/05, 121/07 i 110/2010) iza članka 10. dodaju se novi članci 10a. i 10 b. koji glase:

»Članak 10a.

Pored uvjeta propisanih člankom 3. stavkom 1. točka 2. – 4., pravna osoba koja obavlja usluge prijevoza za vlastite potrebe za izdavanje rješenja o sigurnosti mora ispunjavati sljedeće uvjete:

1. da ima sjedište na teritoriju Republike Hrvatske

2. da je registrirana za obavljanje djelatnosti izvođenja radova na željezničkoj infrastrukturi i poslova za koje traži izdavanje rješenja o sigurnosti

3. da svojim općim aktom ima uređene uvjete stručne i zdravstvene osposobljenosti svojih zaposlenika, te uvjete korištenja i održavanja vozila namijenjenih za obavljanje radova na željezničkoj infrastrukturi

4. da ima unutrašnju organizacijsku strukturu, uključujući i službu nadzora nad obavljanjem željezničkog prijevoza i sigurnosti prometa koja udovoljava zahtjevima za obavljanje radova na željezničkoj infrastrukturi

5. da posjeduje stručno osposobljene zaposlenike za obavljanje djelatnosti i poslova za koje se izdaje rješenje o sigurnosti.

Članak 10b.

Pravna osoba koja obavlja usluge prijevoza za vlastite potrebe, osim dokaza o ispunjavanju uvjeta iz članka 4. stavka 1. točke 2. – 5. ispunjavanje uvjeta iz članka 10a. dokazuje:

1. izvatkom iz sudskog registra

2. općim aktom pravne osobe kojim su regulirani stručna i zdravstvena sposobnost zaposlenika i uvjeti korištenja i održavanja vozila namijenjenih za obavljanje radova na željezničkoj infrastrukturi usklađenim s propisima koji reguliraju sigurnost željezničkog prometa

3. izvatkom iz unutrašnje organizacijske sheme tvrtke ovjerenu od upravitelja infrastrukture za obavljanje usluga i radova na željezničkoj infrastrukturi

4. uvjerenjima i potvrdama o stručnoj i zdravstvenoj sposobnosti zaposlenika izdanim od mjerodavnih tijela u Republici Hrvatskoj.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/05-02/97

Urbroj: 530-08-10-9

Zagreb, 27. prosinca 2010.

Ministar
Božidar Kalmeta, v. r.