Izmjene i dopune Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

NN 8/2011 (19.1.2011.), Izmjene i dopune Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

186

Na osnovi članka 87. stavka 1. točke 1. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 150/08., 94/09., 153/09., 71/10. i 139/10.) i članka 54. stavka 1. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93., 29/97., 47/99. i 35/08.), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 17. sjednici održanoj 22. prosinca 2010. godine donijelo je

IZMJENE I DOPUNE

STATUTA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Članak 1.

U Statutu Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 18/09. i 33/10.) u članku 3. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Zavod organizira i provodi poslove obveznog zdravstvenog osiguranja u okviru kojih provodi i prava za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti, a koje obuhvaćaju i mjere specifične zdravstvene zaštite radnika u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti drugim zakonima i pravilnicima donesenim na temelju tih zakona, te poslove dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja u skladu sa Zakonom o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« broj 85/06., 150/08. i 71/10.).«

U stavku 4. iza riječi: »dopunskog« dodaju se riječi: »i dodatnog«.

Članak 2.

U članku 9. stavku 2. točke 2., 5. i 8. mijenjaju se i glase:

»2. obavlja poslove u svezi s ostvarivanjem prava i obveza osiguranih osoba iz obveznog zdravstvenog osiguranja u okviru kojeg i prava i obveze za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti uključujući i specifičnu zdravstvenu zaštitu radnika, pruža im potrebnu stručnu pomoć u ostvarivanju prava i zaštiti njihovih interesa, te se brine o zakonitom ostvarivanju tih prava

5. daje ministru nadležnom za zdravstvo mišljenje o mreži javne zdravstvene službe, te mišljenje o mreži ugovornih subjekata medicine rada, sukladno posebnom zakonu

8. obavlja poslove ugovaranja zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja sa zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim radnicima uključenim u mrežu javne zdravstvene službe, a za specifičnu zdravstvenu zaštitu radnika s ugovornim subjektima uključenim u mrežu ugovornih subjekata medicine rada, te s isporučiteljima ortopedskih i drugih pomagala«.

U točki 15. riječi: »roku propisanom« zamjenjuju se riječima: »skladu s«.

Iza točke 22. dodaje se nova točka 23. koja glasi:

»23. evidentira, analizira i razmjenjuje podatke koji ne sadrže osobna obilježja s državnim tijelima, ustanovama i drugim pravnim osobama, te obavlja konzultacije i daje savjete, a radi unapređenja zdravstvene zaštite, racionalizacije i smanjenja troškova obveznog zdravstvenog osiguranja«

Dosadašnja točka 23. postaje točka 24.

Članak 3.

Članak 10. mijenja se i glasi:

»Pored djelatnosti iz članka 9. ovog Statuta Zavod provodi dopunsko i dodatno zdravstveno osiguranje.

Dopunskim zdravstvenim osiguranjem osigurava se pokriće sudjelovanja osiguranih osoba u troškovima zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja iz članka 16. stavaka 3. i 4. i članka 17. stavka 5. Zakona u skladu sa Zakonom o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« broj 85/06., 150/08. i 71/10.).

U provedbi dopunskog zdravstvenog osiguranja Zavod obavlja sljedeće poslove:

1. planira novčana sredstva dopunskog zdravstvenog osiguranja

2. utvrđuje vrstu i cijenu police

3. obavlja poslove ugovaranja dopunskog zdravstvenog osiguranja

4. plaća iznos sudjelovanja za pruženu zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja ugovornim subjektima Zavoda za osiguranike dopunskog zdravstvenog osiguranja koje provodi Zavod

5. vodi evidencije u svrhu osiguravanja podataka za provođenje dopunskog zdravstvenog osiguranja, te obavlja nadzor nad uplatom premija

6. vodi postupke za prisilnu naplatu premija.

Dodatnim zdravstvenim osiguranjem osigurava se viši standard zdravstvene zaštite u odnosu na standard zdravstvene zaštite iz obveznoga zdravstvenog osiguranja te veći opseg prava u odnosu na prava iz obveznoga zdravstvenog osiguranja.

U provedbi dodatnog zdravstvenog osiguranja Zavod obavlja sljedeće poslove:

1. planira novčana sredstva dodatnog zdravstvenog osiguranja

2. utvrđuje vrstu i cijenu programa dodatnog zdravstvenog osiguranja

3. utvrđuje cjenik zdravstvenih usluga u dodatnom zdravstvenom osiguranju

4. obavlja poslove ugovaranja zdravstvenih kapaciteta za provođenje dodatnog zdravstvenog osiguranja

5. obavlja poslove ugovaranja dodatnog zdravstvenog osiguranja

6. plaća ugovorenu zdravstvenu zaštitu u dodatnom zdravstvenom osiguranju

7. vodi evidencije u svrhu osiguravanja podataka za provođenje dodatnog zdravstvenog osiguranja, te obavlja nadzor nad uplatom premija

8. vodi postupke za prisilnu naplatu premija.«

Članak 4.

U članku 11. stavku 1. iza riječi: »dopunskog« dodaju se riječi: »i dodatnog«.

Članak 5.

U članku 12. stavku 3. riječi: »i dopunskog« zamjenjuju se riječima: »kao i dopunskog i dodatnog«.

Članak 6.

U članku 14. stavku 1. točka 19. mijenja se i glasi:

»19. rješavanje u drugom stupnju o pravima i obvezama iz obveznog zdravstvenog osiguranja uključujući i prava za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti kao i specifične zdravstvene zaštite radnika«.

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Pored poslova iz stavka 1. ovog članka u Direkciji Zavoda obavljaju se i poslovi provedbe prava na rodiljne i roditeljske potpore prema Zakonu o rodiljnim i roditeljskim potporama te rješavanje u drugom stupnju o navedenim pravima«.

U dosadašnjem stavku 2. koji postaje stavak 3. iza broja: »1.« dodaju se riječi: »i 2.«, a iza riječi: »dopunskog« dodaju se riječi: »i dodatnog«.

U točkama 1. – 7. iza riječi: »dopunskog« dodaju riječi: »i dodatnog«.

Dosadašnji stavak 3. koji postaje stavak 4. mijenja se i glasi:

»U Direkciji Zavoda, pored poslova iz stavaka 1., 2. i 3. ovog članka obavljaju se i drugi poslovi za provođenje kojih je nadležna prema posebnim propisima.«

Članak 7.

U članku 15. stavku 1. točke 2. i 10. mijenjaju se i glase:

»2. provođenje obveznog zdravstvenog osiguranja (zaprimanje i rješavanje zahtjeva osiguranih osobi u svezi ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja, priznavanje ozljede na radu odnosno profesionalne bolesti, obračun i isplata naknada plaća, odnosno povrat isplaćene naknade plaće za vrijeme bolovanja, obračun i isplata naknade plaće za vrijeme rodiljnog dopusta i dopusta za slučaj smrti djeteta kada je smrt nastupila za vrijeme korištenja rodiljnog dopusta, obračun i isplata naknade troškova prijevoza i dr.)

10. rješavanje u prvom stupnju o pravima iz obveznog zdravstvenog osiguranja uključujući i prava s osnova ozljede na radu i profesionalne bolesti te specifične zdravstvene zaštite radnika«.

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Pored poslova iz stavka 1. ovoga članka u područnim uredima Zavoda obavljaju se i poslovi u vezi provođenja prava na rodiljne i roditeljske potpore prema Zakonu o rodiljnim i roditeljskim potporama te rješavanje u prvom stupnju o navedenim pravima.«

U dosadašnjem stavku 2. koji postaje stavak 3. iza broja: »1.« dodaju se riječi: »i 2.«.

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»Pored poslova iz stavka 1., 2. i 3. ovog članka u područnim uredima Zavoda obavljaju se i sljedeći poslovi u provedbi dodatnog zdravstvenog osiguranja:

1. provođenje dodatnog zdravstvenog osiguranja (zaprimanje ponuda za sklapanje ugovora o dodatnom zdravstvenom osiguranju, sklapanje ugovora o dodatnom zdravstvenom osiguranju, izdavanje iskaznice dodatnog zdravstvenog osiguranja)

2. zaprimanje, kontrola i evidencija računa za podmirenje troškova zdravstvene zaštite u dodatnom zdravstvenom osiguranju

3. knjigovodstveni poslovi i statistički poslovi vezani uz dodatno zdravstveno osiguranje

4. pravni poslovi dodatnog zdravstvenog osiguranja, poslovi vezani uz naplatu premija dodatnog zdravstvenog osiguranja, poslovi zastupanja u sporovima pred nadležnim sudovima i drugo

5. administrativno-tehnički poslovi i drugi poslovi utvrđeni općim aktom o unutarnjem ustrojstvu Zavoda.«

Dosadašnji stavak 3. koji postaje stavak 5. mijenja se i glasi:

»U područnim uredima Zavoda, pored poslova iz stavka 1., 2., 3. i 4. ovog članka obavljaju se i drugi poslovi za provođenje kojih su nadležni prema posebnim propisima.«

Članak 8.

U članku 26. dodaje se nova točka 1.a koja glasi:

»1.a o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja zbog ozljede na radu i profesionalne bolesti, te ostvarivanju specifične zdravstvene zaštite radnika kao i postupku priznavanja ozljede na radu odnosno profesionalne bolesti«.

Točka 18. mijenja se i glasi:

»18. o osnovama za sklapanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim radnicima uključenih u mrežu javne zdravstvene službe, kao i sklapanju ugovora s provoditeljima specifične zdravstvene zaštite radnika uključenih u mrežu medicine rada, te cijenama zdravstvene zaštite u ukupnom iznosu za punu vrijednost prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja«.

Članak 9.

U članku 27. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Za provedbu dodatnog zdravstvenog osiguranja Upravno vijeće Zavoda donosi sljedeće opće akte:

1. pravila uspostavljanja i provođenja dodatnog zdravstvenog osiguranja za utvrđene programe dodatnog zdravstvenog osiguranja

2. opće uvjete ugovora o dodatnom zdravstvenom osiguranju

3. opći akt o sadržaju, obliku, izgledu i korištenju iskaznice dodatnog zdravstvenog osiguranja

4. opći akt o vrsti police i opsegu prava iz dodatnog zdravstvenog osiguranja koje provodi Zavod, te cijeni police

5. o drugim pitanjima utvrđenim Zakonom o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju, drugim propisima ili općim aktom Zavoda.«

Članak 10.

U članku 28. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Upravno vijeće Zavoda donosi sljedeće opće akte u vezi s poslovanjem Zavoda:

1. Pravilnik o radu

2. Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Zavoda

3. Pravilnik o zaštiti na radu

4. Pravilnik o tajnosti podataka te prava na pristup informacijama«.

Članak 11.

U članku 35. u točki 8. riječi:« odnosno voditelje ispostava područnih ureda Zavoda« brišu se.

Točka 10. mijenja se i glasi:

»10. donosi drugostupanjska rješenja o pravu na upućivanje na liječenje u inozemstvo«.

U točki 12. iza riječi: »dopunskom« dodaju se riječi: »i dodatnom«.

Članak 12.

U članku 36. stavak 5. mijenja se i glasi:

»Odredbe stavka 2. i 3. ovog članka ne primjenjuju se na pravne poslove vezane uz sklapanje ugovora sa provoditeljima zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja u skladu sa Zakonom i općim aktima Zavoda, provoditeljima zdravstvene zaštite u dodatnom zdravstvenom osiguranju u skladu sa Zakonom o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju, kao i na poslove vezane uz izvršenja rješenja o pravima osiguranih osoba na liječenje u inozemstvu.«

Članak 13.

U članku 47. stavku 1. broj: »6« zamjenjuje se brojkom: »7«.

Točka 6. mijenja se i glasi:

»6. za dobrovoljno zdravstveno osiguranje«.

Iza točke 6. dodaje se nova točka 7. koja glasi:

»7. za zaštitu zdravlja na radu.«

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»Pomoćnici ravnatelja Zavoda imenuju se na vrijeme od četiri godine.«

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

Članak 14.

U članku 48. stavku 6. riječ: »dopunsko« zamjenjuje se riječju: »dobrovoljno«.

Iza stavka 6. dodaje se stavak 7. koji glasi:

»Pomoćnikom ravnatelja Zavoda za zaštitu zdravlja na radu može biti imenovana osoba koja ima završen sveučilišni diplomski studij pravnog, ekonomskog ili zdravstvenog smjera, pet godina radnog iskustva u struci i tri godine radnog iskustva na poslovima upravljanja.«

Članak 15.

U članku 51. u stavku 1. iza riječi:« pomoćnika ravnatelja«, dodaju se riječi:« prije isteka vremena na koje je imenovan«.

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Ravnatelj Zavoda može predložiti Vladi Republike Hrvatske razrješenje pomoćnika ravnatelja prije isteka vremena na koje je imenovan i iz drugih opravdanih razloga.«

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 16.

Iza članka 51. dodaje se novi članak 51.a koji glasi:

»Članak 51.a

Na ravnatelja Zavoda, zamjenika i pomoćnike ravnatelja Zavoda primjenjuju se zakonski i drugi propisi o državnim dužnosnicima.«

Članak 17.

Članak 55. mijenja se i glasi:

»Rukovoditelj područnog ureda Zavoda imenuje se na temelju provedenog javnog natječaja sukladno propisima koji uređuju zasnivanje radnog odnosa u javnim službama.

Rukovoditelja područnog ureda Zavoda imenuje i razrješuje ravnatelj Zavoda.

Rukovoditelj područnog ureda Zavoda imenuje se na vrijeme od četiri godine.

Rukovoditelj područnog ureda Zavoda može biti razriješen i prije isteka vremena na koje je imenovan.«

Članak 18.

U članku 59. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Plan prihoda i plan izdataka za provođenje: obveznog zdravstvenog osiguranja, obveznog zdravstvenog osiguranja za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti uključujući i specifičnu zdravstvenu zaštitu radnika, dopunskog zdravstvenog osiguranja i dodatnog zdravstvenog osiguranja, koje u skladu s posebnim zakonom provodi Zavod, za svaku proračunsku godinu utvrđuje se državnim proračunom Republike Hrvatske.«

Članak 19.

Članak 61. mijenja se i glasi:

»Zavod vodi poslovne knjige na način da osigurava praćenje primitaka-prihoda po izvorima za: poslovni fond obveznog zdravstvenog osiguranja, poslovni fond obveznog zdravstvenog osiguranja za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti, poslovni fond dopunskog zdravstvenog osiguranja i poslovni fond dodatnog zdravstvenog osiguranja, koje provodi Zavod, te utvrđenih programa i aktivnosti u državnom proračunu za svaku proračunsku godinu.«

Članak 20.

U članku 62. riječi: »i dopunskog« zamjenjuju se riječima: »kao i dopunskog i dodatnog«.

Članak 21.

U članku 63. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Za poslovni fond Zavoda za prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja, poslovni fond obveznog zdravstvenog osiguranja za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti, poslovni fond dopunskog zdravstvenog osiguranja i poslovni fond dodatnog zdravstvenog osiguranja, koje provodi Zavod, kao i za pričuvu, Zavod je obvezan voditi poslovne knjige i evidencije sukladno posebnom zakonu.«

Članak 22.

U članku 69. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Statut Zavoda i drugi opći akti Zavoda kojima se uređuju prava i obveze osiguranih osoba Zavoda iz: obveznog zdravstvenog osiguranja, obveznog zdravstvenog osiguranja za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti odnosno prava i obveza osiguranika dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja, koje provodi Zavod objavljuju se u »Narodnim novinama«.«

Članak 23.

U članku 74. točka 2. mijenja se i glasi:

»2. podaci o osiguranim osobama Zavoda u: obveznom zdravstvenom osiguranju, obveznom zdravstvenom osiguranju za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti, odnosno podaci o osiguranicima u dopunskom i dodatnom zdravstvenom osiguranju koje provodi Zavod čije bi priopćavanje neovlaštenoj osobi moglo uzrokovati štetu osiguranim osobama, odnosno osiguranicima i Zavodu, u skladu s općim aktom Zavoda«.

Članak 24.

Ove Izmjene i dopune Statuta nakon dobivanja suglasnosti od strane Vlade Republike Hrvatske, objavljuju se u »Narodnim novinama«, a stupaju na snagu danom objave.

Klasa: 025-04/10-01/236

Urbroj: 338-01-01-10-1

Zagreb, 22. prosinca 2010.

Predsjednik Upravnog vijeća
Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
mr. Dražen Jurković, dr. med., v. r.