Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima, standardu elaborata i obveznih priloga prostornih planova

NN 9/2011 (21.1.2011.), Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima, standardu elaborata i obveznih priloga prostornih planova

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA

203

Na temelju članka 58. stavka 6. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07. i 38/09.), ministar zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva donosi

PRAVILNIK

O PRESTANKU VAŽENJA PRAVILNIKA O SADRŽAJU, MJERILIMA KARTOGRAFSKIH PRIKAZA, OBVEZNIM PROSTORNIM POKAZATELJIMA, STANDARDU ELABORATA I OBVEZNIH PRILOGA PROSTORNIH PLANOVA

Članak 1.

Pravilnik o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima, standardu elaborata i obveznih priloga prostornih planova (»Narodne novine« broj 148/10.) prestaje važiti.

Članak 2.

U postupcima izrade i donošenja prostornih planova na odgovarajući način primjenjuju se pravna pravila Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« br. 106/98., 39/04. i 45/04. – ispravak) koja nisu u suprotnosti s Zakonom o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/2007 i 38/2009).

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 350-01/11-04/1

Urbroj: 531-01-11-1

Zagreb, 18. siječnja 2011.

Ministar
Branko Bačić, dipl. ing. geod., v. r.