Zakon o dopunama Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika

NN 14/2011 (1.2.2011.), Zakon o dopunama Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika

HRVATSKI SABOR

264

Na temelju članka 89. Ustava Rpublike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O PLAĆAMA SUDACA I DRUGIH PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA

Proglašavam Zakon o dopunama Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 28. siječnja 2011. godine.

Klasa: 011-01/11-01/02

Urbroj: 71-05-03/1-11-2

Zagreb, 28. siječnja 2011.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O DOPUNAMA ZAKONA O PLAĆAMA SUDACA I DRUGIH PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA

Članak 1.

U Zakonu o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika (»Narodne novine«, br. 10/99., 25/00., 1/01., 30/01., 59/01., 114/01., 116/01., 64/02., 153/02., 154/02., 17/04., 8/06., 142/06., 34/07., 134/07., 146/08., 155/08., 39/09. i 155/09.) u članku 4. stavku 3. točki 4. dodaje se nova podtočka b) koja glasi:

»4. b) predsjednik Visokog upravnog suda Republike Hrvatske 6,42«.

Dosadašnje podtočke b), c), d) i e) postaju podtočke c), d), e) i f).

U točki 5. dodaje se nova podtočka b) koja glasi:

»5. b) suci Visokog upravnog suda Republike Hrvatske 5,70«.

Dosadašnje podtočke b), c) i d) postaju podtočke c), d) i e).

U točki 6. dodaje se nova točka c) koja glasi:

»6. c) predsjednici upravnih sudova 4,98«.

Dosadašnje podtočke c) i d) postaju podtočke d) i e).

U točki 8. dodaje se nova točka b) koja glasi:

»8. b) suci upravnih sudova 3,54«.

Dosadašnje podtočke b), c) i d) postaju podtočke c), d) i e).

Članak 2.

Odredbe članka 5. Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika (»Narodne novine«, br. 10/99., 25/00., 1/01., 30/01., 59/01., 114/01., 116/01., 64/02., 153/02., 154/02., 17/04., 8/06., 142/06., 34/07., 134/07., 146/08., 155/08., 39/09. i 155/09.) neće se primjenjivati u 2011. godini.

Članak 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, osim odredbe članka 2. ovoga Zakona koja stupa na snagu 1. siječnja 2011.

Klasa: 120-02/11-01/01

Zagreb, 28. siječnja 2011.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.