Zakon o izmjenama dopunama Zakona o zračnim lukama

NN 14/2011 (1.2.2011.), Zakon o izmjenama dopunama Zakona o zračnim lukama

HRVATSKI SABOR

265

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZRAČNIM LUKAMA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zračnim lukama, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 28. siječnja 2011. godine.

Klasa: 011-01/11-01/03

Urbroj: 71-05-03/1-11-2

Zagreb, 28. siječnja 2011.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZRAČNIM LUKAMA

Članak 1.

U Zakonu o zračnim lukama (»Narodne novine«, br. 19/98.) u članku 2. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Upravljanje zračnom lukom te pružanje, koordinaciju i nadzor pružanja zemaljskih usluga u zračnoj luci obavljaju trgovačka društva (u daljnjem tekstu: Društvo).«.

U stavku 2. riječi: »(»Narodne novine«, br. 111/93.) kojima se uređuju društva s ograničenom odgovornošću« brišu se.

Stavak 3. briše se.

Članak 2.

U članku 3. stavku 1. riječ: »Usluge« zamjenjuje se riječima: »Zemaljske usluge«, a riječi: »zračnoga prometa« brišu se.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Kategorije zemaljskih usluga u zračnim lukama te uvjeti pružanja zemaljskih usluga u zračnim lukama propisani su zakonom kojim se uređuje zračni promet i podzakonskim propisima donesenim na temelju tog zakona.«.

Članak 3.

Članak 4. mijenja se i glasi:

»(1) Društvo može započeti radom ako ispunjava posebne tehničke i druge uvjete propisane za rad zračnih luka i ako ima radnike odgovarajuće struke.

(2) Uvjeti iz stavka 1. ovoga članka propisani su zakonom kojim se uređuje zračni promet i podzakonskim propisima donesenim na temelju tog zakona.«.

Članak 4.

U članku 5. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Društvo je dužno osigurati pružanje zemaljskih usluga korisnicima zračne luke.«.

U stavku 2. riječi: »putnicima i zrakoplovima« brišu se, a iza riječi: »ugostiteljstvo,« dodaju se riječi: »prijevoz putnika u/iz zračne luke,«.

Članak 5.

Članak 6. mijenja se i glasi:

»Obavljanje jedne ili više zemaljskih usluga omogućit će se i drugim pružateljima zemaljskih usluga te korisnicima zračne luke u skladu sa zakonom kojim se uređuje zračni promet i podzakonskim propisima donesenim na temelju tog zakona.«.

Članak 6.

Iza članka 9. dodaju se članci 9.a, 9.b, 9.c, 9.d, 9.e, 9.f, 9.g, 9.h, 9.i i 9.j koji glase:

»Članak 9.a

(1) Koncesija za zračnu luku smatra se koncesijom za javne radove, odnosno koncesijom za javne usluge, u smislu zakona kojim se uređuju koncesije.

(2) Koncesija za zračnu luku daje se na rok ne dulji od 40 godina.

Članak 9.b

(1) Koncesijom se stječe pravo graditi i upravljati zračnom lukom što uključuje pružanje, koordinaciju i nadzor pružanja zemaljskih usluga ili pravo upravljati zračnom lukom što uključuje pružanje, koordinaciju i nadzor pružanja zemaljskih usluga.

(2) Koncesijom se može steći pravo graditi i upravljati određenim dijelom zračne luke ili pravo upravljati određenim dijelom zračne luke što uključuje pružanje pojedinih zemaljskih usluga.

(3) Koncesija iz stavka 1. ovoga članka uključuje i obvezu koncesionara osigurati pružanje posebnih usluga sukladno članku 5. stavku 2. ovoga Zakona.

(4) Koncesija se može dati za građenje i upravljanje zračnom lukom na nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske i/ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno u vlasništvu Društva u kojem su imatelji udjela Republike Hrvatska i/ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

(5) Koncesija se može dati za upravljanje zračnom lukom u isključivom vlasništvu Republike Hrvatske i/ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno u vlasništvu Društva u kojem su isključivi imatelji udjela Republike Hrvatska i/ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Članak 9.c

Pripremne radnje za davanje koncesije, po nalogu davatelja koncesije, provodi ministarstvo nadležno za civilni zračni promet (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) sukladno odredbama zakona kojim se uređuju koncesije.

Članak 9.d

(1) Postupak davanja koncesije provodi Ministarstvo sukladno odredbama zakona kojim se uređuju koncesije.

(2) U postupku davanja koncesije poštivat će se načela postupka utvrđena odredbama zakona kojim se uređuju koncesije.

(3) Kada koncesija ima obilježja projekta javno-privatnog partnerstva primjenjuju se i odgovarajuće odredbe propisa kojima se uređuje javno-privatno partnerstvo.

Članak 9.e

(1) Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku davanja koncesije donosi Vlada Republike Hrvatske kao davatelj koncesije u ime Republike Hrvatske.

(2) Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, pored podataka utvrđenih odredbama zakona kojim se uređuju koncesije, sadrži i:

– osnove financiranja,

– uvjete za povjeravanje trećima pojedinih radova ili usluga koje su predmet koncesije,

– posebne uvjete kojima tijekom trajanja koncesije mora udovoljavati ponuditelj, a osobito glede zaštite i sigurnosti zračnog prometa,

– mjere očuvanja i zaštite okoliša.

(3) Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja može sadržavati i druge odgovarajuće podatke u skladu s dokumentacijom za nadmetanje.

Članak 9.f

(1) Ugovorom o koncesiji određuju se prava i obveze davatelja koncesije i koncesionara u skladu s odredbama ovoga Zakona, propisa kojim se uređuju koncesije, dokumentacijom za nadmetanje, podacima iz obavijesti o namjeri davanja koncesije, odabranom ponudom te odlukom o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, kao što su:

– predmet koncesije,

– rok trajanja koncesije,

– osnove financiranja,

– posebni uvjeti kojima mora tijekom trajanja koncesije udovoljavati koncesionar, a osobito glede zaštite i sigurnosti zračnog prometa,

– visina naknade za koncesiju te način i uvjeti njezina plaćanja,

– uvjeti za povjeravanje trećima pojedinih radova ili usluga koje su predmet koncesije,

– mjere očuvanja i zaštite okoliša,

– prestanak ugovora o koncesiji,

– uvjete primopredaje zračne luke po prestanku ugovora o koncesiji.

(2) Kada koncesija ima obilježja javno-privatnog partnerstva na sadržaj ugovora o koncesiji primjenjuju se i odgovarajuće odredbe propisa kojima se uređuje javno-privatno partnerstvo.

(3) Davatelj koncesije mora odabranom najpovoljnijem ponuditelju ponuditi potpisivanje ugovora o koncesiji u roku od 20 dana od trenutka kada je odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja postala konačna.

(4) Ugovor o koncesiji mora se potpisati u roku od 60 dana od trenutka kada je odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja postala konačna.

(5) Ugovor o koncesiji sastavlja se u pisanom obliku, a potpisuju ga ministar nadležan za civilni zračni promet (u daljnjem tekstu: ministar) i odabrani najpovoljniji ponuditelj,

(6) Kada se koncesija daje za zračnu luku koja se upotrebljava i u vojne svrhe, na ugovor iz stavka 5. ovoga članka prethodnu suglasnost daje ministar nadležan za poslove obrane.

Članak 9.g

Naknada za koncesiju prihod je državnog proračuna, a dijeli se između države i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave razmjerno njihovom udjelu u vlasništvu zračne luke, odnosno razmjerno njihovom udjelu u temeljnom kapitalu Društva.

Članak 9.h

Na sva ostala pitanja koja se odnose na koncesije, a nisu uređena ovim Zakonom primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuju koncesije.

Članak 9.i

(1) Građenje zračnih luka u interesu je Republike Hrvatske.

(2) Na postupak izvlaštenja nekretnina radi građenja zračnih luka primjenjuju se propisi o izvlaštenju, ako ovim Zakonom nije drukčije određeno.

(3) Uz prijedlog za izvlaštenje nekretnina prilažu se pravomoćna lokacijska dozvola te parcelacijski elaborat, odnosno drugi odgovarajući geodetski elaborat prema propisima kojima se uređuje katastar nekretnina.

(4) Vlasnik izvlaštene nekretnine radi građenja zračnih luka ima pravo na novčanu naknadu sukladno propisima o izvlaštenju, a može mu se umjesto novčane naknade dati u vlasništvo druga odgovarajuća nekretnina.

(5) Nekretnine koje su potrebne za građenje zračnih luka izvlašćuju se u korist Republike Hrvatske.

(6) Prijedlog za izvlaštenje nekretnine radi građenja zračnih luka u ime i za račun Republike Hrvatske podnosi Društvo.

(7) Prijedlog za izvlaštenje iz stavka 6. ovoga članka u ime i za račun Republike Hrvatske može podnijeti i koncesionar ako je na to posebno ovlašten ugovorom o koncesiji sklopljenim po odredbama ovoga Zakona.

(8) Pravne osobe iz stavka 6. i stavka 7. ovoga članka obveznici su plaćanja naknade u postupku izvlaštenja nekretnina radi građenja zračnih luka.

Članak 9.j

(1) Ako korisnik izvlaštenja želi stupiti u posjed nekretnina prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, podnosi zahtjev za stupanjem u posjed nadležnom uredu državne uprave u županiji, odnosno uredu za imovinskopravne poslove Grada Zagreba.

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka odobrit će se ako korisnik izvlaštenja podnese dokaz da je prijašnjem vlasniku isplaćena naknada sukladno propisima o izvlaštenju, odnosno da mu je navedena naknada stavljena na raspolaganje, odnosno dokaz da je prijašnji vlasnik odbio primiti naknadu.

(3) O stupanju u posjed izvlaštenih nekretnina iz stavka 1. ovoga članka rješenje donosi nadležni ured državne uprave u županiji, odnosno ured za imovinskopravne poslove Grada Zagreba u roku od tri dana od dana podnošenja zahtjeva, ako utvrdi da je to neophodno zbog hitnosti slučaja ili da bi se otklonila znatnija šteta.

(4) Žalba protiv rješenja iz stavka 3. ovoga članka ne odgađa izvršenje rješenja.«.

Članak 7.

Članak 21. mijenja se i glasi:

»(1) Inspekcijski nadzor nad primjenom odredaba ovoga Zakona glede uvjeta za pružanje zemaljskih usluga te ispunjenja posebnih tehničkih i drugih uvjeta propisanih za rad zračnih luka obavlja Agencija za civilno zrakoplovstvo sukladno odredbama zakona kojim se uređuje zračni promet i i podzakonskim propisima donesenim na temelju tog zakona.

(2) Nadzor nad primjenom odredaba ovoga Zakona koje se odnose na koncesije za zračne luke provodi se sukladno odredbama zakona kojim se uređuju koncesije.«.

Članak 8.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 343-03/11-01/01

Zagreb, 28. siječnja 2011.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.