Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama

NN 14/2011 (1.2.2011.), Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

279

Na temelju članka 12. stavka 5. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, br. 67/08. i 48/10.) ministar mora, prometa i infrastrukture u suglasnosti s ministrom unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O PROMETNIM ZNAKOVIMA, SIGNALIZACIJI I OPREMI NA CESTAMA

Članak 1.

U Pravilniku o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (»Narodne novine«, br. 33/05., 64/05. i 155/05.) u članku 65. stavku 1. riječi: »300 mm« zamjenjuju se riječima: »180 mm«.

U stavku 2. riječi: »120 cm« zamjenjuju se riječima: »90 cm«.

Članak 2.

U članku 103. stavku 1. na kraju rečenice umjesto točke stavlja se zarez i dodaju riječi: »osim prometnih znakova iz članka 65. ovoga Pravilnika, koji se moraju uskladiti do 31. prosinca 2015. godine.«.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/10-02/75

Urbroj: 530-07-10-1

Zagreb, 22. studenoga 2010.

Ministar
Božidar Kalmeta, v. r.