Zakon o izmjenama Zakona o zaštiti svjedoka

NN 18/2011 (9.2.2011.), Zakon o izmjenama Zakona o zaštiti svjedoka

HRVATSKI SABOR

312

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ZAŠTITI SVJEDOKA

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o zaštiti svjedoka, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 28. siječnja 2011. godine.

Klasa: 011-01/11-01/06

Urbroj: 71-05-03/1-11-2

Zagreb, 2. veljače 2011.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O ZAŠTITI SVJEDOKA

Članak 1.

U Zakonu o zaštiti svjedoka (»Narodne novine«, br. 163/03.) članak 15. mijenja se i glasi:

»Nakon obavijesti o primitku zahtjeva za uključivanje ugrožene osobe u Program zaštite, predsjednik Povjerenstva u roku od tri dana sazvat će sjednicu Povjerenstva. Sjednica Povjerenstva mora biti održana u roku od 21 dan od dana podnošenja zahtjeva.

Ako postoji potreba za duljim vremenskim periodom provedbe hitnih mjera radi obrade i davanja preporuke za uključivanje ugrožene osobe u Program zaštite, odnosno prijedloga za uključivanje u Program zaštite bliske osobe te davanje mišljenja o vrsti mjera koje će se primijeniti, Povjerenstvo može na prijedlog Jedinice za zaštitu odrediti vremenski rok provođenja hitnih mjera.

Hitne mjere ne mogu trajati dulje od 120 dana od dana primitka zahtjeva za uključivanje ugrožene osobe u Program zaštite, u kojem roku Povjerenstvo mora donijeti odluku o zahtjevu.«.

Članak 2.

U članku 44. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Svi podaci o radu Povjerenstva, podaci iz evidencija, kao i drugi podaci koji nastanu u vezi s provedbom ovoga Zakona su klasificirani podaci, čiji stupanj tajnosti određuje nadležno tijelo.«.

Stavak 2. briše se.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 2.

Članak 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 740-02/11-01/01

Zagreb, 28. siječnja 2011.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.