Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o odvjetništvu

NN 18/2011 (9.2.2011.), Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o odvjetništvu

HRVATSKI SABOR

313

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O ODVJETNIŠTVU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o odvjetništvu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 28. siječnja 2011. godine.

Klasa: 011-01/11-01/07

Urbroj: 71-05-03/1-11-2

Zagreb, 2. veljače 2011.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O ODVJETNIŠTVU

Članak 1.

U Zakonu o odvjetništvu (»Narodne novine«, br. 9/94., 117/08., 50/09. i 75/09.) članak 33. mijenja se i glasi:

»(1) Za pruženu pravnu pomoć strankama odvjetnička društva odgovaraju po općim pravilima o odgovornosti za štetu.

(2) Članovi odvjetničkog društva osnovanog kao javno trgovačko društvo solidarno odgovaraju za obveze odvjetničkog društva.

(3) Na odgovornost članova odvjetničkog društva osnovanog kao društvo s ograničenom odgovornošću primjenjuju se odredbe zakona kojima se uređuju trgovačka društva, osim u slučaju iz članka 44. stavka 14. ovoga Zakona.«.

Članak 2.

U članku 36.e stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Odvjetnik iz države članice Europske unije, a koji nije upisan u Imenik stranih odvjetnika na temelju članka 36.a, 36.b ili 36.d ovoga Zakona, smije obavljati pojedine radnje (sloboda pružanja usluga) u okviru obavljanja odvjetničke djelatnosti u skladu s odredbama iz članka 36.c stavka 1. i 2. ovoga Zakona.«.

Članak 3.

U članku 44. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Odvjetnik je dužan osigurati se od odgovornosti za štetu koju bi mogao počiniti trećima obavljanjem odvjetništva. Ugovore o osiguranju od odgovornosti za odvjetnike članove javnog trgovačkog društva i za odvjetnike koji rade u društvu sklapa društvo. Ugovore o osiguranju za odvjetničko društvo osnovano kao društvo s ograničenom odgovornošću i za odvjetnike koji rade u društvu zaključuje društvo.«.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Odvjetnik, odnosno odvjetničko društvo dužni su uredno produljivati osiguranje od odgovornosti i Komori dostaviti presliku police osiguranja i izvijestiti o svakoj promjeni koja nastane tijekom osiguranja i to u roku od 8 dana od dana sklapanja police osiguranja ili nastale promjene tijekom osiguranja.«.

Stavak 7. mijenja se i glasi:

»(7) Osiguravatelji su dužni sklopiti ugovor o osiguranju od odgovornosti s odvjetnikom odnosno s odvjetničkim društvom, koji podnesu zahtjev za sklapanje ugovora, ili s Komorom i o sklopljenom ugovoru o osiguranju od odgovornosti, kao i o svakoj promjeni koja nastane tijekom osiguranja, u roku od 8 dana obavijestiti Komoru.«.

Stavak 10. mijenja se i glasi:

»(10) Smatrat će se da su odvjetnik, odnosno odvjetničko društvo sklopili ugovor o osiguranju u trenutku podnošenja zahtjeva za osiguranje, bez obzira na to je li u to vrijeme već bio postignut odgovor iz stavka 8. ovoga članka.«.

Stavak 13. mijenja se i glasi:

»(13) Najniža osigurana svota za svakog odvjetnika mora iznositi 800.000,00 kuna po osiguranom slučaju bez ograničenja broja slučajeva. Odgovornost svakog odvjetnika u zajedničkom odvjetničkom uredu te svakog odvjetnika zaposlenog u odvjetničkom društvu mora biti osigurana na navedenu svotu. Odgovornost odvjetničkog društva osnovanog kao društvo s ograničenom odgovornošću mora biti osigurana na najnižu svotu od 9.000.000,00 po osiguranom slučaju bez ograničenja broja osiguranih slučajeva.«.

Iza stavka 13. dodaje se novi stavak 14. koji glasi:

»(14) U slučaju da društvo s ograničenom odgovornošću nema sklopljen ugovor o osiguranju na najnižu svotu od 9.000.000,00 kuna, članovi društva solidarno odgovaraju za obveze društva do visine najniže svote osiguranja propisane za to društvo.«.

Dosadašnji stavak 14. postaje stavak 15.

Članak 4.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članka 2. ovoga Zakona kojim se mijenja članak 36.e stavak 1. Zakona o odvjetništvu (»Narodne novine«, br. 9/94., 117/08., 50/09. i 75/09.), a koji stupa na snagu na dan pristupanja Republike Hrvatske u Europsku uniju.

Klasa: 701-01/10-01/05

Zagreb, 28. siječnja 2011.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.