Zakon o izmjeni Zakona o izvršavanju kazne zatvora

NN 18/2011 (9.2.2011.), Zakon o izmjeni Zakona o izvršavanju kazne zatvora

HRVATSKI SABOR

314

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O IZVRŠAVANJU KAZNE ZATVORA

Proglašavam Zakon o izmjeni Zakona o izvršavanju kazne zatvora, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 28. siječnja 2011. godine.

Klasa: 011-01/11-01/08

Urbroj: 71-05-03/1-11-2

Zagreb, 2. veljače 2011.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENI ZAKONA O IZVRŠAVANJU KAZNE ZATVORA

Članak 1.

U Zakonu o izvršavanju kazne zatvora (»Narodne novine«, br. 128/99., 55/00., 59/00., 129/00., 59/01., 67/01., 11/02., 190/03. – pročišćeni tekst, 76/07., 27/08. i 83/09.) u članku 174. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Članove nadzornog odbora trgovačkog društva iz stavka 1. ovoga članka svojom odlukom bira Vlada Republike Hrvatske na temelju provedenog javnog natječaja i prijedloga ministra nadležnog za poslove gospodarstva. Jednog člana nadzornog odbora imenuju radnici trgovačkog društva iz stavka 1. ovoga članka.«.

Stavak 3. briše se.

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 3.

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 730-04/11-01/01

Zagreb, 28. siječnja 2011.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.