Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima

NN 18/2011 (9.2.2011.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima

HRVATSKI SABOR

316

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DOPRINOSIMA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 28. siječnja 2011. godine.

Klasa: 011-01/11-01/10

Urbroj: 71-05-03/1-11-2

Zagreb, 2. veljače 2011.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DOPRINOSIMA

Članak 1.

U Zakonu o doprinosima (»Narodne novine«, br. 84/08., 152/08. i 94/09.) u članku 2. stavku 1. točka 3. mijenja se i glasi:

»3. obvezno zdravstveno osiguranje i osiguranje za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti«.

Točka 4. briše se.

Dosadašnja točka 5. postaje točka 4.

Članak 2.

U članku 7. točka 29. briše se.

U točki 35. iza riječi: »u mirovinskom osiguranju« dodaju se riječi: »niti je staž mirovinskog osiguranja ostvario kod inozemnog nositelja obveznoga mirovinskog osiguranja«.

U točki 36. riječi: »ili obveznom zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu« brišu se.

U točki 45. iza riječi: »djelatnosti« dodaju se riječi: »i dodatka na mirovinu prema Zakonu o dodatku na mirovine ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju«.

Članak 3.

U članku 9. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Jedinstveni nazivi osnova obveznoga mirovinskog i obveznoga zdravstvenog osiguranja te osiguranja za slučaj nezaposlenosti prema radnom i/ili socijalnom statusu osiguranika jesu:

1. radni odnos – obvezno osigurane osobe prema:

– članku 10. stavku 1. točki 1. ili 4. ili 5. Zakona o mirovinskom osiguranju

– članku 6. stavku 1. točki 1. i stavku 4. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju

– članku 6. stavku 1. Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti;

2. izabrane ili imenovane osobe – obvezno osigurane osobe prema:

– članku 10. stavku 1. točki 2. Zakona o mirovinskom osiguranju

– članku 6. stavku 1. točki 2. i stavku 4. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju

– članku 6. stavku 1. Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti;

3. radni odnos – izaslani radnik – obvezno osigurane osobe prema:

– članku 10. stavku 1. točki 6. Zakona o mirovinskom osiguranju

– članku 6. stavku 1. točki 1. i stavku 4. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju

– članku 6. stavku 1. Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti;

4. stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa – obvezno osigurane osobe prema:

– članku 10. stavku 1. točki 3. Zakona o mirovinskom osiguranju

– članku 6. stavku 1. točki 5. i stavku 4. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju;

5. nezaposlena osoba i korisnik invalidske mirovine zbog profesionalne nesposobnosti za rad – obvezno osigurane osobe prema:

– članku 10. stavku 2. Zakona o mirovinskom osiguranju (nezaposlena osoba) ili

– članku 25. stavku 6. Zakona o mirovinskom osiguranju (korisnik invalidske mirovine zbog profesionalne nesposobnosti za rad);

6. njegovatelj HRVI – obvezno osigurane osobe prema:

– članku 10. stavku 3. Zakona o mirovinskom osiguranju

– članku 6. stavku 1. točki 18. i stavku 4. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju

– članku 6. stavku 1. Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti;

7. roditelj njegovatelj – obvezno osigurane osobe prema:

– članku 15. stavku 3. Zakona o mirovinskom osiguranju i

– članku 6. stavku 1. točki 24. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju;

8. pomorac – član posade broda u međunarodnoj plovidbi – obvezno osigurane osobe prema:

– članku 10. stavku 1. točki 7. Zakona o mirovinskom osiguranju

– članku 6. stavku 1. točki 3. i stavku 4. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju;

9. djelatnost obrta i trgovca pojedinca – obvezno osigurane osobe prema:

– članku 11. točki 1. Zakona o mirovinskom osiguranju

– članku 6. stavku 1. točki 6. i stavku 4. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju;

10. djelatnost slobodnog zanimanja – obvezno osigurane osobe prema:

– članku 11. točki 2. Zakona o mirovinskom osiguranju

– članku 6. stavku 1. točki 6. i stavku 4. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju;

11. djelatnost športaša (profesionalna) – obvezno osigurane osobe prema:

– članku 11. točki 3. Zakona o mirovinskom osiguranju

– članku 6. stavku 1. točki 6. i stavku 4. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju;

12. djelatnost poljoprivrede i šumarstva – obvezno osigurane osobe prema:

– članku 11. točki 4. Zakona o mirovinskom osiguranju

– članku 6. stavku 1. točki 6. i stavku 4. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju;

13. ostale samostalne djelatnosti – obvezno osigurane osobe prema:

– članku 11. točka 5. Zakona o mirovinskom osiguranju

– članku 6. stavku 1. točki 6. i stavku 4. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju;

14. poljoprivreda – obvezno osigurane osobe prema:

– članku 12. stavku 1. Zakona o mirovinskom osiguranju i

– članku 6. stavku 1. točki 7. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju;

15. član uprave trgovačkog društva i izvršni direktor dioničkog društva – obvezno osigurane osobe prema:

– članku 13. Zakona o mirovinskom osiguranju

– članku 6. stavku 1. točki 4. i stavku 4. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju;

16. svećenik i drugi vjerski službenik vjerske zajednice – obvezno osigurane osobe prema:

– članku 14. Zakona o mirovinskom osiguranju

– članku 6. stavku 1. točki 8. i stavku 4. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju;

17. roditelj koji obavlja roditeljske dužnosti – obvezno osigurane osobe prema članku 15. stavku 1. Zakona o mirovinskom osiguranju;

18. zaposlenje u inozemstvu kod međunarodnih organizacija i stranih poslodavaca – obvezno osigurane osobe prema:

– članku 16. stavku 1. Zakona o mirovinskom osiguranju

– članku 6. stavku 1. točki 3. i stavku 4. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju;

19. zaposlenje u tuzemstvu kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu koji nemaju registriranu podružnicu u tuzemstvu – obvezno osigurane osobe prema:

– članku 16. stavku 2. Zakona o mirovinskom osiguranju

– članku 6. stavku 1. točki 3. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju;

20. primitak od kojega se utvrđuje drugi dohodak – obvezno osigurane osobe prema:

– članku 16.a Zakona o mirovinskom osiguranju i

– članku 7. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju;

21. produženo mirovinsko osiguranje – obvezno osigurane osobe prema članku 17. stavku 2. točkama 1. do 6. i 8. i stavku 3. Zakona o mirovinskom osiguranju;

22. produženo mirovinsko osiguranje bračnog druga profesionalnog, odnosno ugovornog diplomata – obvezno osigurane osobe prema članku 17. stavku 2. točki 7. Zakona o mirovinskom osiguranju;

23. produženo mirovinsko osiguranje stalnog sezonskog radnika – obvezno osigurane osobe prema članku 17. stavku 4. Zakona o mirovinskom osiguranju;

24. korisnik mirovine ili invalidnine od stranog nositelja mirovinskog i invalidskog osiguranja – obvezno osigurane osobe prema članku 6. stavku 1. točki 10. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju;

25. korisnik mirovine po propisima o mirovinskom osiguranju Republike Hrvatske – obvezno osigurane osobe prema članku 6. stavku 1. točki 9. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju;

26. osoba koja je prekinula rad a bivši ju je poslodavac uputio na obrazovanje ili stručno usavršavanje – obvezno osigurane osobe prema članku 6. stavku 1. točki 21. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju;

27. osoba koju je pravna ili fizička osoba, prije stupanja u radni odnos, uputila na praktični rad u drugu osobu – obvezno osigurane osobe prema članku 6. stavku 1. točki 22. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju;

28. osoba upućena u inozemstvo u sklopu međunarodne tehničko-prosvjetne i kulturne suradnje – obvezno osigurane osobe prema članku 6. stavku 1. točki 23. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju;

29. osoba koja zdravstveno osiguranje ne ostvaruje po drugoj osnovi – obvezno osigurane osobe prema članku 11. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju;

30. član obitelji osobe zaposlene u inozemstvu – obvezno osigurane osobe prema članku 12. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju;

31. domaća radinost i sporedno zanimanje – obvezno osigurane osobe prema:

– članku 11. točki 6. Zakona o mirovinskom osiguranju

– članku 6. stavku 1. točki 6. i stavku 4. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju.

32. nezaposlena osoba – obvezno osigurane osobe prema članku 6. stavku 1. točki 12. Zakona o zdravstvenom osiguranju.«.

Članak 4.

U članku 10. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Jedinstveni nazivi osnova obveznih osiguranja za osobe osigurane na mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti u određenim okolnostima za slučajeve invalidnosti i tjelesnog oštećenja zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti i/ili na zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti jesu:

1. učenici i studenti za vrijeme rada preko posrednika pri zapošljavanju učenika i redovitih studenata – obvezno osigurane osobe prema:

– članku 18. stavku 1. točki 1. Zakona o mirovinskom osiguranju i

– članku 13.a stavku 1. točki 1. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju;

2. učenici i studenti na redovitom školovanju prema propisima o redovitom školovanju u Republici Hrvatskoj za vrijeme praktične nastave, za vrijeme stručne prakse, stručnih putovanja – obvezno osigurane osobe prema:

– članku 18. stavku 1. točki 1. Zakona o mirovinskom osiguranju i

– članku 13.a stavku 1. točki 1. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju;

3. nezaposlene osobe za vrijeme stručnog osposobljavanja ili profesionalne rehabilitacije na koje ih je uputila nadležna služba zapošljavanja – obvezno osigurane osobe prema:

– članku 18. stavku 1. točki 2. Zakona o mirovinskom osiguranju i

– članku 13.a stavku 1. točki 2. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju;

4. djeca sa smetnjama u tjelesnom i duševnom razvoju na praktičnoj nastavi ili na obveznom praktičnom radu u pravnoj osobi za osposobljavanje – obvezno osigurane osobe prema članku 13.a stavku 1. točki 3. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju;

5. osobe koje obavljaju određene poslove za vrijeme izdržavanja kazne zatvora, primjene sigurnosnih mjera obveznoga psihijatrijskog liječenja i obveznog liječenja od ovisnosti, te odgojnih mjera – obvezno osigurane osobe prema članku 18. stavku 1. točki 3. Zakona o mirovinskom osiguranju;

6. osobe koje sudjeluju u spašavanju ili obrani od elementarnih nepogoda, kao što su požar, poplava, potres i ostale nepogode uzrokovane višom silom, ili u spašavanju života građana, ili u otklanjanju materijalne štete koja prijeti imovini – obvezno osigurane osobe prema:

– članku 19. stavku 1. točki 1. Zakona o mirovinskom osiguranju i

– članku 13.a stavku 1. točki 5. i 9. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju;

7. članovi dobrovoljnoga vatrogasnog društva sudjelujući u gašenju požara, spašavanju ljudi i imovine ugrožene požarom i drugim elementarnim nepogodama, pri odlasku na vježbu i na povratku s vježbe te za vrijeme obučavanja koje organizira vatrogasno društvo – obvezno osigurane osobe prema:

– članku 19. stavku 1. točki 2. Zakona o mirovinskom osiguranju i

–članku 13.a stavku 1. točki 13. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju;

8. osobe koje obavljaju dužnosti građana u obrani u skladu s propisima o obrani – obvezno osigurane osobe prema članku 19. stavku 1. točki 3. Zakona o mirovinskom osiguranju;

9. osobe koje pomažu redarstvenim službama u obavljanju poslova iz njihove nadležnosti – obvezno osigurane osobe prema članku 13.a. stavku 1. točki 4. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju;

10. osobe koje na zahtjev državnih tijela pružaju pomoć tim tijelima i tom se prilikom ozlijede ili razbole – obvezno osigurane osobe prema:

– članku 20. Zakona o mirovinskom osiguranju i

– članku 13.a stavku 1. točki 6. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju;

11. športaši, treneri i organizatori u sklopu organizirane amaterske športske aktivnosti – obvezno osigurane osobe prema članku 13.a stavku 1. točki 7. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju;

12. osobe koje kao članovi gorske spasilačke službe ili kao ronioci obavljaju zadatke spašavanja života ili otklanjanja, odnosno sprječavanja opasnosti koje neposredno ugrožavaju život ili imovinu građana – obvezno osigurane osobe prema članku 13.a stavku 1. točki 8. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju;

13. osoba na odsluženju vojnog roka (ročnik), obveznik civilne službe (civilni obveznik) i pričuvnik za vrijeme obavljanja službe u oružanim snagama Republike Hrvatske – obvezno osigurane osobe prema članku 13.a stavku 1. točki 10. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju;

14. osobe koje sudjeluju u organiziranim javnim radovima u Republici Hrvatskoj – obvezno osigurane osobe prema članku 13.a stavku 1. točki 11. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju;

15. osobe koje ispunjavaju obvezu sudjelovanja u civilnoj zaštiti ili obvezu sudjelovanja u službi motrenja i obavješćivanja – obvezno osigurane osobe prema članku 13.a stavku 1. točki 12. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju.«.

Članak 5.

U članku 12. točki 2. iza riječi: »osiguranje« dodaju se riječi: »i zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti«.

Točka 3. briše se.

Dosadašnje točke 4. i 5. postaju točke 3. i 4.

Članak 6.

U članku 14. stavku 1. iza podtočke 3.3. dodaje se točka 4. koja glasi:

»4. doprinosi za zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti, i to:

4.1. doprinos za zaštitu zdravlja na radu – koji se obračunava po stopi od 0,5% i

4.2. posebni doprinos za zaštitu zdravlja na radu – koji se obračunava po stopi od 0,5%.«.

U stavku 3. riječi: »i/ili po privatnom poslu« brišu se.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje i zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti plaćaju se na način kako je uređeno naredbom o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba, Ministarstva financija i sukladno s odredbama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju.«.

Članak 7.

Naslov iznad članka 15. i članak 15. brišu se.

Članak 8.

U članku 20., 28., 36., 43. 52., 57., 61., 65., 69., 73., 77., 81., 91., 96., 104. i 108. riječi: »doprinos za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu« zamjenjuju se riječima: »doprinos za zaštitu zdravlja na radu«.

Članak 9.

U naslovu iznad članka 42. i u članku 42. riječi: »po osnovi volontera« zamjenjuju se riječima: »po osnovi stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa«, a riječi: »primio volontera« zamjenjuju se riječima: »primio osiguranika radi stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa«.

Članak 10.

U članku 47. stavku 1. iza riječi: »stavak 1.« dodaju se riječi: »točka 5.«.

U stavku 2. iza riječi: »stavak 1.« dodaju se riječi: »točka 5.«.

Stavak 3. briše se.

Članak 11.

U članku 48. točka 2. briše se.

Članak 12.

U članku 49. stavak 3. briše se.

Članak 13.

U članku 50. stavku 3. riječi: »i 3.« brišu se.

Članak 14.

U članku 64. stavku 1. iza riječi: »točka 9. do 13.« dodaju se riječi: »i 31.«.

Članak 15.

U članku 68. stavku 1. iza riječi: »točka 9. i 12.« dodaju se riječi: »i 31.«.

Članak 16.

U članku 134.a u uvodnoj rečenici riječi: »točka 24.a« zamjenjuju se riječima: »točka 25.«.

U točki 2. na kraju rečenice točka se zamjenjuje zarezom.

Iza točke 2. dodaje se točka 3. koja glasi:

»3. za osiguranika koji je pravo na mirovinu stekao prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, bez obzira na iznos mirovine, doprinosi idu na teret sredstava državnog proračuna, a obveznik obračunavanja doprinosa jest Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje.«.

Članak 17.

U članku 134.b iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Za osiguranika koji je pravo na mirovinu stekao prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji doprinos se obračunava na osnovicu, prema mjesečnoj osnovici iz članka 134.c stavka 3. ovoga Zakona.«.

Članak 18.

U članku 134.c iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Za osiguranika koji je pravo na mirovinu stekao prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji mjesečna osnovica je:

1. zbrojeni iznos mjesečnih mirovina čiji je pojedinačni iznos viši od iznosa prosječne neto plaće i

2. zbrojeni iznos mjesečnih mirovina čiji je pojedinačni iznos niži od iznosa prosječne neto plaće.«.

Dosadašnji stavci 3., 4. i 5. postaju stavci 4., 5. i 6.

Članak 19.

U članku 134.e riječi: »točka 24.b" zamjenjuju se riječima: »točka 32.«.

Članak 20.

Naslov iznad članka 135. i članci 135. do 138. brišu se.

Članak 21.

U članku 144. točka 2. briše se.

Članak 22.

U članku 148. točka 2. briše se.

Članak 23.

U članku 160. točki 2. riječi: »posebni doprinos za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu« zamjenjuju se riječima: »posebni doprinos za zaštitu zdravlja na radu«.

Članak 24.

U članku 164. točki 2. riječi: »posebni doprinos za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu« zamjenjuju se riječima: »posebni doprinos za zaštitu zdravlja na radu«.

Članak 25.

U članku 179. stavku 2. riječi: »obveznik doprinosa jest Republika Hrvatska, putem ministarstva mjerodavnog za obitelj a obveznik obračunavanja i plaćanja jest ministarstvo mjerodavno za obitelj« zamjenjuju se riječima: »doprinos se plaća iz državnog proračuna, a obveznik obračunavanja i plaćanja jest Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje.«

Stavak 3. briše se.

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 3.

Dosadašnji stavak 5. koji postaje stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Za osiguranika koji ostvaruje pravo na plaćeni dopust ili na rad s polovicom punoga radnog vremena poradi njege djeteta s teškoćama u razvoju, te po toj osnovi ostvaruje pravo na naknadu plaće na teret državnog proračuna, doprinos se plaća iz državnog proračuna a obveznik obračunavanja i plaćanja doprinosa jest Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje.«.

Članak 26.

U članku 185. stavku 2. iza riječi: »ostalih umanjenja« dodaju se riječi: »i uvećanja«.

Članak 27.

Članak 189. briše se.

Članak 28.

U članku 191. stavku 3. riječi: »i članka 189.« brišu se.

Članak 29.

U članku 192. stavku 1. točka 5. briše se.

Članak 30.

U članku 203. stavku 5. iza riječi: »postupka« dodaju se riječi: »i uvjete«.

Članak 31.

U članku 209. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Umirovljenikom iz stavka 1. točke 15. ovoga članka ne smatra se korisnik obiteljske mirovine u svojstvu djeteta na redovitom školovanju, prema članku 65. Zakona o mirovinskom osiguranju.«.

Članak 32.

U članku 212. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Umirovljenik koji obavlja drugu djelatnost iz članka 7. točke 6. ovoga Zakona, ako je, u skladu sa Zakonom o mirovinskom osiguranju, zadržao status umirovljenika i tijekom razdoblja u kojemu obavlja tu djelatnost, nije obveznik doprinosa prema dohotku odnosno dobiti što ga ostvari od obavljanja druge djelatnosti.«.

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Umirovljenikom iz stavka 3. ovoga članka ne smatra se korisnik obiteljske mirovine u svojstvu djeteta na redovitom školovanju, prema članku 65. Zakona o mirovinskom osiguranju.«.

Članak 33.

U članku 213. riječi »ili Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu,« brišu se.

Članak 34.

U članku 217. stavku 1. točka 2. briše se.

Dosadašnja točka 3. postaje točka 2.

Članak 35.

U članku 218. stavku 1. točka 2. briše se.

U dosadašnjoj točki 3. koja postaje točka 2. riječi: »točke 3.« zamjenjuju se riječima: »točke 2.«, a riječi: »mjerodavnog centra za socijalnu skrb« zamjenjuju se riječima: »Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje«.

Članak 36.

U članku 235. stavku 1. iza riječi: »nadzora,« dodaju se riječi: »načina i vremena plaćanja te redoslijeda plaćanja i prijeboja,«.

Članak 37.

U članku 241. iza riječi: »njega,« dodaju se riječi: »i u drugim slučajevima koji nisu posebno uređeni ovim Zakonom,«.

Članak 38.

U naslovu iznad članka 244. riječ: »Prebijanje« zamjenjuje se riječju: »Prijeboj«.

Članak 39.

Članak 244. mijenja se i glasi:

»(1) Poslodavcu koji ima pravo na povrat (refundaciju) naknade plaće što ju je, sukladno propisima o obveznom zdravstvenom osiguranju, privremeno isplatio osiguraniku za razdoblje provedeno na bolovanju na teret obveznoga zdravstvenog osiguranja, ako ima evidentirane obveze na ime doprinosa za obvezna osiguranja, iznos naknade plaće do iznosa duga obustavit će se radi prijeboja s dugom za doprinose.

(2) Način postupanja radi prijeboja potraživanja poslodavca i njegovih obveza na ime doprinosa i redoslijed namirivanja pojedine vrste doprinosa propisat će ministar financija.«.

Članak 40.

Članak 245. mijenja se i glasi:

»(1) Obvezniku doprinosa koji je sam dužnik doprinosa za svoje osobno osiguranje i, prema propisima o obveznom zdravstvenom osiguranju ostvario pravo na povrat na naknadu plaće za vrijeme bolovanja na teret obveznog zdravstvenog osiguranja, ako ima evidentirane obveze na ime doprinosa za svoje osobno mirovinsko osiguranje i/ili kao poslodavac ima evidentirane obveze na ime doprinosa za obvezna osiguranja radnika, iznos naknade plaće do iznosa duga obustavit će se radi prijeboja s dugom za doprinose.

(2) Način postupanja radi prijeboja potraživanja obveznika doprinosa i njegovih obveza na ime doprinosa za mirovinsko osiguranje i doprinosa za zapošljavanje i redoslijed namirivanja pojedine vrste doprinosa propisat će ministar financija.«.

Članak 41.

U članku 250. stavku 1. točka 3. briše se.

Dosadašnje točke 4., 5., 6., 7. i 8. postaju točke 3., 4., 5., 6. i 7.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 42.

Ministar financija uskladit će propise donesene radi provedbe Zakona o doprinosima (»Narodne novine«, br. 84/08., 152/08. i 94/09.) s odredbama ovoga Zakona u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 43.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 411-01/11-01/01

Zagreb, 28. siječnja 2011.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.