Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu

NN 18/2011 (9.2.2011.), Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu

HRVATSKI SABOR

318

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O PRIJEVOZU U LINIJSKOM I POVREMENOM OBALNOM POMORSKOM PROMETU

Proglašavam Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 28. siječnja 2011. godine.

Klasa: 011-01/11-01/12

Urbroj: 71-05-03/1-11-2

Zagreb, 2. veljače 2011.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O PRIJEVOZU U LINIJSKOM I POVREMENOM OBALNOM POMORSKOM PROMETU

Članak 1.

U Zakonu o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu (»Narodne novine«, br. 33/06., 38/09. i 87/09.) u članku 52. iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

»Redove plovidbe utvrđene prema stavku 1. do 5. ovoga članka konačno potvrđuje Upravno vijeće Agencije nakon donošenja državnog proračuna za sljedeću godinu.«

Članak 2.

U članku 63. stavku 5. iza riječi: »proračunu« briše se točka i dodaju se riječi: »na temelju ugovora kojega sklapa brodar i Agencija, a kojim se utvrđuju visina potpore sukladno članku 49. do 51. ovoga Zakona i ostali uvjeti za održavanje predmetnih linija.«.

Članak 3.

U članku 65. stavku 1. riječi: »raspisivati javni natječaj« zamjenjuju se riječima: »provesti postupak«, a brojka: »5« zamjenjuje se brojkom: »7«.

Članak 4.

Iznimno od odredbe članka 32. ovoga Zakona u razdoblju od dana stupanja na snagu ovoga Zakona do pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, koncesije za obavljanje javnog prijevoza daju se s rokom trajanja do 31. prosinca 2016.

Članak 5.

Koncesije za obavljanje javnog prijevoza dane do stupanja na snagu ovoga Zakona važe do isteka roka na koji su dane, ali ne dulje od 31. prosinca 2016.

Članak 6.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 342-01/11-01/01

Zagreb, 28. siječnja 2011.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.