Pravilnik o obliku, sadržaju i izgledu oznake "C" i "CE"

NN 18/2011 (9.2.2011.), Pravilnik o obliku, sadržaju i izgledu oznake "C" i "CE"

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA

319

Na temelju članka 14. stavka 2. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (»Narodne novine« broj 20/10) ministar gospodarstva, rada i poduzetništva donosi

PRAVILNIK

O OBLIKU, SADRŽAJU I IZGLEDU OZNAKE »C« i »CE«

OPĆA NAČELA

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuje se oblik, sadržaj, izgled i način upotrebe »C« oznake.

(2) Stavljanjem oznake »C« ili osiguranjem da se ona stavi proizvođač iskazuje preuzimanje odgovornosti za sukladnost proizvoda sa svim uvjetima propisanim u propisima koji su primjenjivi na taj proizvod.

(3) Zabranjeno je stavljanje na proizvod oznaka, znakova ili natpisa koji bi mogli navesti treće strane da ih zamjene za oznaku »C«. Na proizvod se mogu stavljati sve druge oznake pod uvjetom da se time ne smanjuje vidljivost, čitljivost i značenje oznake sukladnosti.

Članak 2.

Oznaku »C« stavlja samo proizvođač ili njegov ovlašteni zastupnik.

Članak 3.

Oznaka »C« mora biti jedina oznaka koja potvrđuje sukladnost proizvoda kada je posebnim propisom predviđeno njezino stavljanje.

PRAVILA I UVJETI ZA STAVLJANJE OZNAKE »C«

Članak 4.

Svaki proizvod, za koji je to posebnim propisom propisano, mora biti označen oznakom »C« koja je prikazana u Dodatku II ovog Pravilnika, te se ne smije se stavljati na druge proizvode.

Članak 5.

(1) Oznaka »C« mora se staviti na proizvod ili na njegovu natpisnu pločicu na vidljiv, čitljiv i neizbrisiv način.

(2) U slučaju da to nije moguće ili kad vrsta proizvoda ne dopušta stavljanje oznake »C«, na proizvod u skladu sa stavkom 1. ovog članka, ona se mora staviti na ambalažu i popratne dokumente kad su takvi dokumenti predviđeni propisom koji se primjenjuje na taj proizvod.

Članak 6.

U slučaju kada je propisano označivanje proizvoda oznakom »C« proizvođač ili njegov ovlašteni zastupnik obvezan je proizvod označiti prije njegovog stavljanja na tržište Republike Hrvatske.

Članak 7.

(1) Identifikacijski broj ovlaštenog tijela za ocjenjivanje sukladnosti se stavlja uz oznaku »C« u slučaju da ono sudjeluje u postupku nadgledanja upravljanja proizvodnjom.

(2) Ovlašteno tijelo za ocjenjivanje sukladnosti stavlja identifikacijski broj na proizvod ili ga prema njegovim uputama stavlja proizvođač ili njegov ovlašteni zastupnik.

(3) Piktogram ili neka druga oznaka koja upozorava na posebni rizik ili prikazuje uporabu se može nalaziti iza oznake »C«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 8.

(1) Označivanje sukladnosti proizvoda, do pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji ili do stupanja na snagu Sporazuma o ocjenjivanju sukladnosti i prihvaćanju industrijskih proizvoda s Europskom unijom i njenim državama članicama (ACAA), za proizvode obuhvaćene sporazumom, ukoliko ta činjenica nastupi ranije, obavlja se stavljanjem oznake »C« iz Dodatka II. ovoga Pravilnika kojoj je pridodan identifikacijski broj ovlaštenog tijela za ocjenjivanje sukladnosti u slučaju da ono sudjeluje u postupku nadgledanja upravljanja proizvodnjom.

(2) Identifikacijski broj ovlaštenog tijela za ocjenjivanje sukladnosti određuje u rješenju o ovlaštenju čelnik središnjeg tijela državne uprave u čijem je djelokrugu donošenje propisa kao i vođenje odgovarajuće javne evidencije do pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji ili do stupanja na snagu Sporazuma o ocjenjivanju sukladnosti i prihvaćanju industrijskih proizvoda s Europskom unijom i njenim državama članicama (ACAA), za proizvode obuhvaćene sporazumom, ukoliko ta činjenica nastupi ranije.

Članak 9.

(1) Označivanje sukladnosti proizvoda, danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji ili stupanja na snagu Sporazuma o ocjenjivanju sukladnosti i prihvaćanju industrijskih proizvoda s Europskom unijom i njenim državama članicama (ACAA), za proizvode obuhvaćene sporazumom, ukoliko ta činjenica nastupi ranije, obavlja se stavljanjem oznake »CE« iz Dodatka I. ovoga Pravilnika kojoj je pridodan identifikacijski broj prijavljenog tijela u slučaju da ono sudjeluje u postupku nadgledanja upravljanja proizvodnjom.

(2) U člancima 1. – 7. ovog Pravilnika danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji ili stupanja na snagu Sporazuma o ocjenjivanju sukladnosti i prihvaćanju industrijskih proizvoda s Europskom unijom i njenim državama članicama (ACAA) za proizvode obuhvaćene sporazumom, ukoliko ta činjenica nastupi ranije, zamjenjuju se:

– »C« s »CE« ili s drugom oznakom propisanom u posebnom propisu za pojedini proizvod ili skupinu proizvoda,

– riječi »Dodatku II.« riječima »Dodatku I.«,

– riječi »ovlašteno tijelo« u istom rodu, broju i padežu s riječima »prijavljeno tijelo«,

– riječi »Republike Hrvatske« s riječima »Zajednica«.

(3) U članku 1. stavku 2. na kraju rečenice, a u članku 3. i članku 4. iza riječi »propisom« dodaju se riječi »ili u usklađenom zakonodavstvu EU« danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji ili stupanja na snagu Sporazuma o ocjenjivanju sukladnosti i prihvaćanju industrijskih proizvoda s Europskom unijom i njenim državama članicama (ACAA), za proizvode obuhvaćene sporazumom, ukoliko ta činjenica nastupi ranije.

Članak 10.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje se primjenjivati Pravilnik o obliku, sadržaju i izgledu oznake sukladnosti proizvoda s propisanim tehničkim zahtjevima (»Narodne novine« broj 46/08).

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/08-01/21

Urbroj: 526-05-03/1-11-22

Zagreb, 31. siječnja 2011.

Ministar
gospodarstva, rada i poduzetništva
mr. sc. Đuro Popijač, v. r.

DODATAK I.

OZNAKA CE

1. Oznaka CE sastoji se od slova »CE« i ima sljedeći oblik:

2. Ukoliko se oznaka CE smanjuje ili povećava, odnosi dani na priloženom crtežu moraju se poštivati.

3. Kad posebni propis koji se primjenjuje na pojedini proizvod ili skupinu proizvoda ne nameće posebne dimenzije, oznaka CE mora imati visinu od barem 5 mm.

DODATAK II.

OZNAKA C

1. Oznaka C sastoji se od slova »C« i ima sljedeći oblik:

2. Ukoliko se oznaka C smanjuje ili povećava, odnosi dani na priloženom crtežu moraju se poštivati.

3. Kad posebni propis koji se primjenjuje na pojedini proizvod ili skupinu proizvoda ne nameće posebne dimenzije, oznaka C mora imati visinu od barem 5 mm.