Naredba o stavljanju na tržište upaljača sigurnih za djecu i zabrani stavljanja na tržište upaljača "Noviteta"

NN 19/2011 (11.2.2011.), Naredba o stavljanju na tržište upaljača sigurnih za djecu i zabrani stavljanja na tržište upaljača "Noviteta"

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA

391

Na temelju članka 6. stavka 2. Zakona o općoj sigurnosti proizvoda (»Narodne novine« broj 30/09,139/10) ministar gospodarstva, rada i poduzetništva donosi

NAREDBU

O STAVLJANJU NA TRŽIŠTE UPALJAČA SIGURNIH ZA DJECU I ZABRANI STAVLJANJA NA TRŽIŠTE UPALJAČA »NOVITETA«

Članak 1.

Ovom Naredbom se propisuje stavljanje na tržište ili na raspolaganje na tržištu Republike Hrvatske upaljača sigurnih za djecu, te zabrana stavljanja na tržište upaljača »noviteta«.

Članak 2.

(1) Na tržište Republike Hrvatske stavljaju se isključivo upaljači koji su sigurni za djecu.

(2) Zabranjuje se stavljanje upaljača »noviteta« na tržište Republike Hrvatske.

Članak 3.

(1) U smislu ove Naredbe:

1. »Upaljač« označava ručnu napravu za proizvodnju plamena uporabom goriva koja se uobičajeno koristi za paljenje, osobito cigareta, cigara i lula, a za koju se može predvidjeti da se može koristiti za paljenje materijala kao što su papir, stijenj, svijeće i svjetiljke, proizvedena je sa određenom zalihom goriva, bilo da je namijenjena ponovnom punjenju ili ne.

Ne dovodeći u pitanje zabranu stavljanja na tržište upaljača-noviteta iz članka 2. stavka 2. ove Naredbe, ova se definicija ne primjenjuje na upaljače koji se mogu ponovno napuniti za koje proizvođači na zahtjev nadležnog tijela dostave dokumentaciju kojom se dokazuje da su upaljači proizvedeni i stavljeni na tržište da bi osigurali stalno očekivano sigurno korištenje u razdoblju od najmanje pet godina, uz popravke, te koji osobito zadovoljavaju sve sljedeće zahtjeve:

– pisano jamstvo proizvođača za rok od najmanje dvije godine za svaki upaljač, sukladno Zakonu o obveznim odnosima,

– mogućnost popravka i sigurnog ponovnog punjenja tijekom cijeloga vijeka trajanja, uključujući posebno mehanizam za paljenje koji se može popraviti,

– mogućnost zamjene ili popravka dijelova koji nisu potrošni i nakon jamstvenoga razdoblja, a koji će se vjerojatno istrošiti ili pokvariti za vrijeme stalne uporabe, od strane ovlaštenoga ili specijaliziranoga postprodajnoga servisa u Republici Hrvatskoj;

2. »Upaljač-novitet« označava bilo koji upaljač izgleda privlačnog za djecu prema definiciji u specifikaciji 3.2. europske norme EN 13869:2002, odnosno hrvatske norme HRN EN 13869:2008., uključujući upaljače oblika koji nalikuju na likove iz crtanih filmova, igračke, oružje, satove, telefone, glazbala, vozila, ljudsko tijelo ili dijelove ljudskog tijela, životinje, hranu ili piće, ili da proizvode zvuk glazbenih nota, ili bljeskanje svjetla ili pomicanje predmeta ili drugih zabavnih mogućnosti.

3. »Upaljač siguran za djecu« označava upaljač koji je proizveden na način da se njime ne može koristiti dijete mlađe od 4 godine i 3 mjeseca, pod normalnim i razumno predvidljivim uvjetima korištenja zbog, na primjer, snage koja je potrebna za njegovo korištenje, njegova oblika, zaštite mehanizma paljenja, složenosti ili slijeda postupaka koji su potrebni za paljenje.

(2) Pretpostavlja se da su sigurni za djecu:

– upaljači koji su sukladni nacionalnoj normi kojom je preuzeta norma EN 13869:2002, u pogledu specifikacija, osim onih iz stavaka 3.1., 3.4. i 5.2.3. te norme;

– upaljači koji su u skladu s propisima država koje nisu članice Europske unije, u kojima su važeći zahtjevi vezani uz sigurnost djece istovjetni zahtjevima iz ove Naredbe.

4. »Model upaljača« označava upaljače istoga proizvođača koji se ne razlikuju oblikom ili drugim svojstvima na bilo koji način koji bi mogao utjecati na sigurnost djece.

5. »Test sigurnosti za djecu« označava sustavni test na sigurnost djece određenog modela upaljača, izvršen na uzorku istog modela, posebice oni testovi koji su se izvršili u skladu s nacionalnom normom, kojom je preuzeta europska norma EN 13869:2002, u pogledu specifikacija, osim onih iz stavaka 3.1., 3.4. i 5.2.3. te norme, ili sukladno zahtjevima za testiranje uređenim propisima država koje nisu članice Europske unije, u kojima su važeći zahtjevi vezani uz sigurnost djece istovjetni zahtjevima iz ove Naredbe.

6. »Proizvođač« je definiran odredbama članka 4. točke 5. podstavka 1. 2. i 3. Zakona o općoj sigurnosti proizvoda.

7. »Distributer« je definiran odredbama članka 4. točke 6. Zakona o općoj sigurnosti proizvoda.

Članak 4.

(1) Da bi se na tržištu nalazili samo sigurni upaljači, proizvođači su obvezni:

– čuvati ispitno izvješće kojim su ispunjeni svi zahtjevi za sigurnost djece i to za svaki model upaljača, kao i uzorak ispitanog modela. Na zahtjev, bez odgode, dužni su ispitno izvješće kojim se potvrđuje ispunjenje sigurnosnih zahtjeva za iste modele upaljača koji su stavljeni na tržište dostaviti na uvid Državnom inspektoratu,

– potvrditi, na zahtjev Državnog inspektorata, da su svi upaljači u svakoj seriji stavljenoj na tržište u skladu s testiranim modelom i na zahtjev Državnog inspektorata dati dokumentaciju o testiranju i kontrolnom programu kojom dokazuju istovjetnost testiranog modela sa serijom stavljenom na tržište,

– koristeći odgovarajuće metode testiranja, kontinuirano pratiti sukladnost proizvedenih upaljača s tehničkim rješenjima, a kako bi se osigurala sigurnost djece, te voditi evidenciju proizvodnje svih proizvedenih upaljača koji su u skladu s testiranim modelom i koju će staviti na raspolaganje Državnom inspektoratu,

– čuvati, i na zahtjev dati na uvid Državnom inspektoratu novo izvješće o testu za sigurnost djece u slučaju da se izvrše bilo kakve promjene na modelu upaljača, a koje bi mogle negativno utjecati na to da model nije sukladan zahtjevima iz ove Naredbe.

(2) U roku od 3 mjeseca od dana stupanja na snagu ove Naredbe distributeri su dužni, na zahtjev Državnog inspektorata, bez odgode, dati na uvid dokumentaciju neophodnu za utvrđivanje identiteta svih osoba koje su ih opskrbljivale upaljačima koje stavljaju na tržište, u svrhu osiguranja sljedivosti proizvođača upaljača kroz cjelokupan lanac opskrbe.

(3) Ukoliko proizvođači i distributeri ne daju dokumentaciju navedenu u stavcima 1. i 2. ovoga članka u roku koji odredi nadležni inspektor Državnog inspektorata, isti će se povući s tržišta.

Članak 5.

(1) Izvješća o testovima kojima su ispunjeni svi zahtjevi za sigurnost djece iz članka 4. ove Naredbe moraju posebno sadržavati:

– naziv i sjedište proizvođača, bez obzira na to gdje je smješten, te uvoznika upaljača ako se upaljači uvoze,

– detaljan opis upaljača, uključujući veličinu, oblik, težinu, gorivo, zapreminu goriva, mehanizam za paljenje, naprave za sigurnost djece, dizajn, tehnička rješenja i ostale značajke koje upaljač čine sigurnim za djecu sukladno odredbama ove Naredbe, kao i detaljan opis svih dimenzija, zahtjeva za snagom ili drugih značajki koje bi mogle utjecati na sigurnost upaljača za djecu, uključujući odstupanja koja proizvođač dopušta za svaku od takvih značajki,

– detaljan opis testova i dobivenih rezultata, datum testiranja, mjesta gdje je testiranje provedeno, naziv tijela koje je provelo testiranje i informacije o osposobljenosti i nadležnosti te ustanove za provođenje tih testova,

– mjesto proizvodnje,

– mjesto gdje se čuva dokumentacija sukladno odredbama ove Naredbe,

– pozivanja na ovlaštenost ili priznatost tijela za testiranje.

(2) Izvješća o testovima kojima su ispunjeni svi zahtjevi za sigurnost djece navedena u članku 4. ove Naredbe izdat će jedno od sljedećih tijela:

– tijela za testiranje koja su ovlaštena za provođenje testova na upaljačima za sigurnost djece od strane člana Međunarodne suradnje na ovlašćivanju laboratorija (ILAC) ili koja su na drugi način kao takva priznata u Republici Hrvatskoj te zadovoljavaju zahtjeve utvrđene normom EN ISO/IEC 17025:2005, odnosno HRN EN ISO/IEC 17025:2007 pod nazivom »Opći zahtjevi za osposobljenost ispitnih laboratorija«.

– tijela za testiranje čija su izvješća o testu kojim su ispunjeni svi zahtjevi za sigurnost djece prihvaćena od strane jedne od država gdje se primjenjuju zahtjevi istovjetni onima utvrđenima ovom Naredbom.

(3) U informativnu svrhu, Europska komisija će objaviti i ažurirati prema potrebi popis tijela navedenih u podstavku 1. i 2. stavka 2. ovoga članka.

Članak 6.

Proizvođači i distributeri dužni su svoje poslovanje uskladiti s odredbama ove Naredbe u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu.

Članak 7.

Ova Naredba važi do 11. svibnja 2011.

Članak 8.

Danom pristupanja Republike Hrvatske u Europsku uniju, riječi: »Republika Hrvatska« zamjenjuju se riječima: »Europska unija« u odgovarajućem padežu, a u članku 3. točki 6. riječi: »podstavka 1.2. i 3.« brišu se.

Članak 9.

Ova Naredba stupa na snagu s danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/10-01/159

Urbroj: 526-08-04-03/1-11-20

Zagreb, 26. siječnja 2011.

Ministar
mr. sc. Đuro Popijač, v. r.