Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Tajništva i njegovih službi

NN 19/2011 (11.2.2011.), Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Tajništva i njegovih službi

DRŽAVNOODVJETNIČKO VIJEĆE

399

Na temelju članka 155. Zakona o državnom odvjetništvu (»Narodne novine« 76/09, 153/09, 116/10 i 145/10), Državnoodvjetničko vijeće na sjednici održanoj 28. siječnja 2011. donijelo je sljedeći

PRAVILNIK

O UNUTARNJEM USTROJSTVU I NAČINU RADA TAJNIŠTVA I NJEGOVIH SLUŽBI

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se unutarnje ustrojstvo Tajništva Državnoodvjetničkog vijeća (u daljnjem tekstu: Vijeće) i njegovih službi, broj zaposlenika s opisom njihovih osnovnih poslova i stručnih uvjeta za njihovo obavljanje, radno vrijeme, kao i druga pitanja od osobitog značaja za rad Tajništva Vijeća i njegovih službi.

Članak 2.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Tajništva Vijeća ustrojavaju se sljedeća radna mjesta:

1. Tajnik Vijeća – 1 izvršitelj

2. Upravni savjetnik – 4 izvršitelja

3. Stručni savjetnik – 1 izvršitelj

4. Viši upravni referent – 2 izvršitelja

5. Administrativna tajnica predsjednika Vijeća – 1 izvršitelj

6. Daktilograf – 1 izvršitelj

7. Vozač – 1 izvršitelj

1. TAJNIK

Članak 3.

1) Tajnik Vijeća koordinira i nadzire obavljanje administrativnih i stručnih poslova koji se odnose na upravljanje, predstavljanje i rukovođenje administrativno-tehničkom službom Vijeća, te obavlja protokolarne poslove i poslove vezane uz odnose s javnošću kao i osigurava i daje podršku izravnim međunarodnim kontaktima članova Vijeća sa srodnim institucijama i međunarodnim organizacijama i obavlja druge poslove po nalogu predsjednika Vijeća.

2) Tajnik je za svoj rad odgovoran predsjedniku Vijeća.

3) Stručni uvjeti:

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne struke,

– najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– položen pravosudni ispit,

– znanje engleskog jezika – razina B2,

– poželjno znanje francuskog jezika,

– poznavanje rada na računalu.

2. UPRAVNI SAVJETNIK

Članak 4.

1) Rješava složene upravne stvari, prati stanje u upravnom području vezanom uz rad Vijeća, radi na pripremi informacija i drugih stručnih materijala, radi stručnu obradu sustavnih pitanja od značenja za rad Vijeća, vodi kadrovsku evidenciju o državnim odvjetnicima/zamjenicima državnih odvjetnika i ostale poslove u vezi s unapređivanjem organizacije rada, te druge poslove po nalogu predsjednika Vijeća i tajnika.

2) Upravni savjetnik je za svoj rad odgovoran tajniku.

3) Stručni uvjeti:

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne struke,

– najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– poznavanje rada na računalu (posebice Word i Excel),

– znanje engleskog jezika – razina B2,

– poželjno znanje francuskog jezika,

– položen pravosudni ispit.

3. STRUČNI SAVJETNIK

Članak 5.

1) Vodi kadrovsku evidenciju o državnim odvjetnicima/zamjenicima državnih odvjetnika, evidenciju o imovinskim karticama pravosudnih dužnosnika, statističke podatke vezane uz rad Vijeća, osigurava pravodobno objavljivanje podataka važnih za rad i o radu Vijeća, provjerava ispravnost računa i putnih naloga te ih dostavlja na plaćanje, obrađuje ugovore o djelu i vodi evidenciju isplate istih, obrađuje svu primljenu financijsku dokumentaciju i izrađuje narudžbenice, te obavlja i druge poslove po nalogu predsjednika i tajnika Vijeća.

2) Stručni savjetnik je za svoj rad odgovoran tajniku.

3) Stručni uvjeti:

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomske struke,

– najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– položen državni stručni ispit,

– poznavanje rada na računalu (posebice Word, Excel),

– znanje engleskog jezika – razina B2.

4. VIŠI UPRAVNI REFERENT

Članak 6.

1) Obavlja administrativno-tehničku potporu nužnu u organizaciji upisa kandidata u Državnu školu, provođenje završnih ispita i provjera znanja kandidata za slobodno mjesto zamjenika državnog odvjetnika i u vođenju imovinskih kartica državnih odvjetnika/zamjenika državnog odvjetnika, vodi evidenciju o kandidatima koji ispunjavaju uvjete natječaja te sudjeluje u pripremi lista prvenstva kandidata za prijam u Državnu školu odnosno za slobodno mjesto zamjenika državnog odvjetnika i obavlja druge poslove po nalogu tajnika.

2) Viši upravni referent je za svoj rad odgovoran tajniku.

3) Stručni uvjeti:

– završen preddiplomski sveučilišni studij,

– najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– položen državni stručni ispit,

– znanje engleskog jezika – razina B2,

– poznavanje rada na računalu.

5. ADMINISTRATIVNA TAJNICA PREDSJEDNIKA VIJEĆA

Članak 7.

1) Administrativna tajnica predsjednika Vijeća obavlja upravno-tehničke poslove u svezi s prijemom stranaka i telefonskih poziva, piše zapisnike na sjednicama Vijeća, piše zapisnike u tijeku stegovnih postupaka, obavlja prijepis i administrativno-tehničku korespondenciju s pravosudnim tijelima i drugim državnim institucijama i druge poslove po nalogu predsjednika Vijeća.

2) Administrativna tajnica je za svoj rad odgovorna tajniku.

3) Stručni uvjeti:

– srednja stručna sprema – upravne, birotehničke ili druge odgovarajuće struke,

– 1 godina radnog staža na odgovarajućim poslovima,

– poznavanje rada na računalu (posebice Word, Excel),

– znanje strojopisa,

– položen državni stručni ispit.

6. DAKTILOGRAF

Članak 8.

1) Daktilograf obavlja poslove prijepisa i otpreme dopisa i ostale dokumentacije, obavlja prijepise zapisnika sa sjednica Vijeća, obavlja prijepise zapisnika sa stegovnih postupaka i obavlja druge poslove po nalogu predsjednika Vijeća i tajnika.

2) Daktilograf je za svoj rad odgovoran tajniku.

3) Stručni uvjeti:

– srednja stručna sprema upravne, birotehničke ili druge odgovarajuće struke,

– 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– osposobljenost za rad na računalu (posebice Word i Excel),

– znanje strojopisa,

– položen državni stručni ispit.

7. VOZAČ

Članak 9.

1) Obavlja poslove vozača osobnog automobila i vodi brigu o njegovom održavanju, te obavlja i druge poslove po nalogu predsjednika Vijeća i tajnika.

2) Vozač je za svoj rad odgovoran predsjedniku Vijeća i tajniku.

3) Stručni uvjeti:

– srednja stručna sprema prometne struke,

– položen vozački ispit B kategorije,

– najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

RADNO VRIJEME VIJEĆA

Članak 10.

1) Vijeće radi u tijeku radnog dana u vremenu od 8:00 do 16:00 sati.

2) Prema potrebi predsjednik Vijeća može odrediti i drugačiji početak odnosno završetak radnog vremena.

3) Dnevna stanka u tijeku rada traje 30 minuta, a ne može se odrediti na početku ili na kraju radnog vremena.

ODGOVORNOST ZAPOSLENIKA

Članak 11.

Svi su zaposlenici Vijeća dužni povjerene im poslove obavljati savjesno, pridržavajući se zakona, drugih propisa i pravila struke te međusobno surađivati u svrhu djelotvornijeg obavljanja poslova iz djelokruga Vijeća.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

Zagreb, 28. siječnja 2011.

Predsjednik
Državnoodvjetničkog vijeća
Darko Klier, v. r.