Pravilnik o potporama turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima

NN 19/2011 (11.2.2011.), Pravilnik o potporama turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima

HRVATSKA TURISTIČKA ZAJEDNICA

421

Temeljem članka 14. stavka 4. Zakona o članarinama u turističkim zajednicama (»Narodne novine« broj 152/08. i 88/10.), uz suglasnost Ministarstva turizma klasa: 011-01/11-02/2, urbroj: 529-05-11-04 od 31. siječnja 2011., Glavni ured Hrvatske turističke zajednice donosi

PRAVILNIK

O POTPORAMA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA NA TURISTIČKI NERAZVIJENIM PODRUČJIMA

Predmet Pravilnika

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuju se opći uvjeti i pravila odobravanja potpora, korisnici i vrste programa za koje se može odobriti potpora, te nadzor provedbe i korištenja potpora dodijeljenih turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima Hrvatske.

Članak 2.

U smislu ovog Pravilnika, turističkim zajednicama na turistički nerazvijenom području (dalje u tekstu: TZN) smatraju se turističke zajednice koje ispunjavaju najmanje jedan od sljedećih kriterija:

1) Da su osnovane za grad/općinu, područje ili županiju koja, sukladno Zakonu o regionalnom razvoju RH (NN 153/09), ima indeks razvijenosti manji od 75%

2) Da su osnovane za grad ili općinu, koje na svom području nemaju naselja razvrstana u razred A i B

3) Da je TZN u kalendarskoj godini koja prethodi natječaju imala izvorne prihode (od članarine i boravišne pristojbe) manje od 200.000,00 kn godišnje

4) U smislu ovog Pravilnika turistički nerazvijenom smatra se i svaka TZ grada ili općine na čijem području nema dovoljno kreveta u hotelima, odnosno ukupno nema dovoljno kreveta u svim vrstama smještajnih objekata.

U smislu ovog Pravilnika turistički nerazvijenom smatra se turistička zajednica županije koja ostvaruje manje od dva posto ukupnog turističkog prometa Hrvatske mjereno brojem noćenja.

Subjekti primjene

Članak 3.

Korisnici potpore, u smislu ovog Pravilnika, jesu TZN koje samostalno ili u suradnji s drugim subjektima na području TZN realiziraju programe u funkciji izvršenja zakonskih zadaća i jačanja infrastrukture turističkih zajednica.

Članak 4.

Davatelj potpore je Hrvatska turistička zajednica (dalje u tekstu: HTZ). Sredstva potpore se dodjeljuju iz 7,5% ukupno uplaćenih sredstva turističke članarine koja se izdvajaju na posebni račun HTZ i koriste namjenski za potpore turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima (dalje u tekstu: potpora). Sredstva potpore su bespovratna.

Jedna TZN u jednoj kalendarskoj godini za potpore može kandidirati više programa.

Ukupna potpora za sve kandidirane programe jedne TZN u jednoj kalendarskoj godini ne može biti veća od 250.000,00 kn.

Namjena potpore

Članak 5.

Za potpore HTZ-a, TZN mogu kandidirati sljedeće programe:

1. Edukacija i razvoj turističkog gostoprimstva

– seminari/radionice za podizanje standarda i kvalitete usluga nositelja turističke ponude i davatelja usluga

– seminari/radionice za razvoj ponude selektivnih oblika turizma

– seminari/radionice za poticanje turističkih razvojnih inicijativa i definiranje novih turističkih proizvoda

– seminari/radionice za razvoj gostoprimstva i kulture usluživanja

– stručna pomoć nositeljima turističke ponude i davateljima usluga u realizaciji novih proizvoda i usluga

– edukacija stanovništva o zaštiti okoliša, očuvanju i unapređenju prirodnih i društvenih vrijednosti prostora, te važnosti i učincima turizma,

– aktivnosti na razvoju turističkog gostoprimstva i podizanju razine gostoljubivosti i dr.

2. Jačanje djelovanja i infrastrukture sustava turističkih zajednica

– aktivnosti na uređenju turističkog prostora/destinacije i okoliša

– aktivnosti za unapređivanje uvjeta boravka turista, osim izgradnje komunalne infrastrukture

– aktivnosti za unapređivanje pojedinih elemenata i kvalitete turističkog proizvoda/ponude

– nabava opreme i uređaja za održavanje događanja/manifestacija

– izrada i/ili ažuriranje web-stranica TZN

– nabava računalne i druge opreme i softvera za turističke urede

– opremanje turističkih ureda i djelovanje turističko – informativnih centara (TIC)

– edukacija djelatnika turističkih zajednica i dr.

Postupak kandidiranja programa

Članak 6.

HTZ temeljem ovog Pravilnika za svaku kalendarsku godinu objavljuje otvoreni javni poziv za kandidiranje programa/projekata za dodjelu potpora, koji se objavljuje na Internet stranicama HTZ i Ministarstva turizma.

Za svaki kandidirani program TZN podnosi HTZ popunjen zahtjev na Obrascu TZN iz priloga I koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

Mjerila/kriteriji za ocjenjivanje i odabir programa

Članak 7.

Kandidirani programi ocjenjuju se prema sljedećim kriterijima/mjerilima:

1. kvalitetna priprema i obrada programa, te jasno definiran sadržaj

2. procjena pozitivnih učinaka programa

3. procjena učinaka programa u razmjerno kratkom vremenu

4. faza realizacije programa (udjel već uloženih sredstava TZN)

5. odnos tražene potpore i vlastitih ulaganja TZN

6. sudjelovanje drugih subjekata javnog i/ili privatnog sektora u realizaciji programa

7. prihvatljivi troškovi sukladno projektu

8. indeks razvijenosti TZN

Svaki od kriterija/mjerila iz prethodnog stavka ocjenjuje se s 0 – 5 bodova.

Postupak odobravanja potpora

Članak 8.

Radna skupina koju imenuje HTZ, a koju čine tri predstavnika HTZ i jedan predstavnik Ministarstva turizma:

– zaprima i utvrđuje koji programi ispunjavaju uvjete javnog poziva

– ocjenjuje programe prema mjerilima/kriterijima za odabir projekata iz članka 8. ovog Pravilnika

– rangira programe projekte prema broju ostvarenih bodova

– sastavlja zapisnik o svom radu

– sastavlja rang-listu programa i dostavlja ih Povjerenstvu.

Povjerenstvo Hrvatske turističke zajednice za odabir programa za dodjelu potpore HTZ-a (dalje u tekstu: Povjerenstvo) ima pet članova, a čine ga tri predstavnika HTZ-a i dva predstavnika Ministarstva turizma.

Povjerenstvo utvrđuje:

– prijedlog programa TZN za dodjelu potpore HTZ-a

– prijedlog iznosa sredstava potpore HTZ-a za programe TZN,

– sastavlja zapisnik o svome radu.

Članak 9.

U postupku ocjenjivanja kandidiranih programa TZN, Radna skupina može od TZN zatražiti dopunu dokumentacije i/ili dodatna obrazloženja o programu, relevantna za odobravanje potpore. Ako TZN u roku koji utvrdi Radna skupina, a ne dužem od 30 dana, ne dostavi zatraženu dokumentaciju, smatrati će se da je odustao od kandidiranja za potporu.

Obveze korisnika potpore

Članak 10.

TZN kojima je odobrena potpora sukladno ovom Pravilniku ima sljedeće obveze:

– sredstva potpore iskoristiti namjenski do kraja kalendarske godine u kojoj je dobivena potpora

– na zahtjev HTZ-a, tijekom realizacije i nakon završetka programa, pružiti na uvid svu dokumentaciju vezanu za program za koju je odobrena potpora.

Način praćenja realizacije projekta i isplate potpore

Članak 11.

Realizaciju odobrenih programa prati HTZ putem dostavljene dokumentacije i po potrebi neposrednim očevidom.

Nakon realizacije programa TZN dostavlja HTZ-u:

– izvješće o realizaciji programa i utrošenim sredstvima potpore (po vrstama)

– foto i/ili drugu dokumentaciju kojom se dokazuje realizacija programa

– račune izvođača/dobavljača i dokaznice (dostavnice/izdatnice i druge dokumente kojima se dokazuje realizacija programa, sukladno naravi programa).

Nakon dostavljene vjerodostojne dokumentacije o realizaciji programa, HTZ će isplatiti potporu na žiro-račun TZN.

Ako HTZ utvrdi nepravilnosti u korištenju potpore, naložit će TZN povrat potpore u dijelu u kojemu je utvrđena nepravilnost.

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Urbroj: 6047/05-1/10
Zagreb, 7. veljače 2011.

Glavni ured HTZ-a
mr. sc. Niko Bulić, v. r.

PRILOG I.

Obrazac TZN

                                                                                                    ZAHTJEV
                               za dodjelu potpore turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima (TZN)

Podaci o TZN koja podnosi zahtjev

Naziv TZN koja podnosi zahtjev

Naziv programa

Nositelj programa

 

Adresa/sjedište TZN

 

Telefon/telefaks TZN

 

E-mail i internetska adresa TZN

 

OIB i matični broj TZN

Odgovorna osoba za realizaciju programa

 

Osoba za kontakt

 

Poslovna banka TZN

 

Broj žiro-računa TZN

Vrsta programa
(zaokružiti)

1. Edukacija i razvoj turističkog gostoprimstva

2. Jačanje djelovanja i infrastrukture sustava turističkih zajednica

Podaci o programu

Kratki opis programa

Cilj/svrha programa

Sadržaj/opis programa

Vrijeme/faze realizacije programa

Očekivani rezultati programa

Ukupan iznos potrebnih sredstava za realizaciju cijelog programa u kn

 

Traženi iznos potpore HTZ u kn

 

Struktura utroška traženih sredstava u kn
(navesti pojedinačne troškove kandidiranog programa po vrstama)

Aktivnost

Opis-cilj/sadržaj

Iznos u kn

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO TRAŽENA SREDSTVA POTPORE HTZ
U kn

Izvori financiranja projekta – iznos u kn

1.Vlastita sredstva TZN uložena u program

2. Uložena sredstva ostalih subjekata

– županije

– lokalne samouprave

– gospodarski i dr. subjekti (navesti koji)

Kriteriji za utvrđivanje razvijenosti TZN

Indeks razvijenosti TZN

Turistički razred u koji je razvrstano naselje na području TZ općine ili grada

Ukupni iznos izvornih prihoda TZN u godini koja prethodi natječaju u kn prema podacima FINE

Broj kreveta u hotelima na području TZN

Broj kreveta u drugim vrstama smještajnih objekata na području TZN

Broj ostvarenih noćenja na području TZ županije

Mjesto i datum

Žig i potpis odgovorne osobe TZN